UOHS S007/2003
Rozhodnutí: OF/S007/03-401/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-SC2000H, s.r.o. a AURUM media, s.r.o.
Účastníci AURUM media, s.r.o., se sídlem Vinohradská 164/2279, 130 00 Praha 3 SC2000H, s.r.o., se sídlem Starochodovská 76/1359, 149 00 Praha 4
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 3. 3. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 65 KB


S 7/03-401/03 V Brně dne 13. února 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 7/03, zahájeném dne 23. 1. 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost SC2000H, s.r.o., se sídlem Starochodovská 76/1359, Praha 4, ve správním řízení zastoupená Mgr. Janem Halamou, advokátem, se sídlem V Celnici 4, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů SC2000H, s.r.o., se sídlem Starochodovská 76/1359, Praha 4, a AURUM media, s.r.o., se sídlem Vinohradská 164/2279, Praha 3, ke kterému dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené mezi Františkem Vilimovským, bytem Zborovská 995, Kolín II, Pavlem Vilimovským, bytem U Prefy 154/8, Praha 8, a Václavem Mahlem, bytem Bukolská 776/9, Praha 8, jako prodávajícími, a společností SC2000H, s.r.o., se sídlem Starochodovská 76/1359, Praha 4, jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost SC2000H, s.r.o., se sídlem Starochodovská 76/1359, Praha 4, získá veškeré obchodní podíly ve společnosti AURUM media, s.r.o., se sídlem Vinohradská 164/2279, Praha 3, a tím i přímou výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, smlouvy o převodu obchodního podílu a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 5/03 ze dne 5. 2. 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k jeho podkladu a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené mezi Františkem Vilimovským, bytem Zborovská 995, Kolín II, Pavlem Vilimovským, bytem U Prefy 154/8, Praha 8, a Václavem Mahlem, bytem Bukolská 776/9, Praha 8, jako prodávajícími, a společností SC2000H, s.r.o., se sídlem Starochodovská 76/1359, Praha 4 (dále jen "SC2000H"), jako kupujícím. V důsledku této smlouvy získá společnost SC2000H veškeré obchodní podíly ve společnosti AURUM media, s.r.o., se sídlem Vinohradská 164/2279, Praha 3 (dále jen "Aurum"), a tím také přímou výlučnou kontrolu v této společnosti.
Společnost SC2000H je holdingovou společností patřící do skupiny ovládané mateřskou společností News Corporation Limited, se sídlem v Austrálii. Společnosti skupiny jsou celosvětově činné v oblastech výroby a distribuce televizních programů, hraných filmů, satelitního a kabelového vysílání a publikace knih a periodik. Společnost SC2000H, jakožto holdingová společnost, sama nevykonává žádnou činnost; v ČR však působí prostřednictvím jí kontrolované společnosti News Outdoor Czech Republic s.r.o., jejíž hlavní činností je pronájem velkoplošných reklamních ploch podél veřejných komunikací a ve městech.
Společnost Aurum se rovněž zabývá pronájmem velkoplošných reklamních ploch podél veřejných komunikací a ve městech. Před spojením byla kontrolována třemi společníky-fyzickými osobami, po spojení bude výlučně kontrolována společností SC2000H, potažmo její mateřskou společností. Společnost Aurum nekontroluje žádný další subjekt.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období, vypočtený dle ustanovení § 14 zákona, je vyšší než 5 miliard Kč, přesahuje tedy hranici stanovenou v § 13 písm. a) zákona, tím je splněna notifikační podmínka dle tohoto ustanovení a posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Dopady spojení
Oba spojující se soutěžitelé působí v České republice v oblasti pronájmu velkoplošných reklamních ploch; společnost Aurum sama a společnost SC2000H prostřednictvím své dceřinné společnosti News Outdoor Czech Republic s.r.o. V žádných jiných oblastech spojující se soutěžitelé v tuzemsku nepůsobí.
Při vymezení relevantního trhu vycházel Úřad z definic trhu, které použil ve svých předchozích rozhodnutích, a to v rozhodnutí č.j. S 179/01 či v rozhodnutí S 54/02. Z hlediska věcného je relevantní trh vymezen jako trh provozování velkoplošných reklam podél veřejných komunikací a ve městech . Z časového hlediska se jedná o trh trvalý , charakterizovaný pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům. Geograficky je trh vymezen územím celé České republiky .
Na takto vymezeném relevantním trhu se podíl společnosti News Outdoor Czech Republic s.r.o. pohyboval v letech 2000 a 2001 mezi % (obchodní tajemství) a podíl společnosti Aurum nepřekročil % (obchodní tajemství) . Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů tak po spojení nepřesáhne hranici % (obchodní tajemství) . Na trhu provozování velkoplošných reklam v ČR působí velké množství soutěžitelů, přičemž alespoň čtyři z nich mají srovnatelný tržní podíl jako budou mít spojující se soutěžitelé po realizaci posuzovaného spojení; jedná se o společnosti E uroplakat spol. s r.o., euro AWK s.r.o., BigBoard Praha s.r.o. a OUTDOOR Billboard a.s.
Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, zejména k velikosti tržních podílů spojujících se soutěžitelů před spojením a jejich nepatrnému navýšení v důsledku realizace spojení, a také s ohledem na silné konkurenční prostředí na relevantním trhu, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby jim umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nedojde tedy ke vzniku ani posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantním trhu v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Jan Halama, advokát Allen &Overy, advokátní kancelář V Celnici 4 110 00 Praha 1
Právní moc: 3.3.2003