UOHS S006/2003
Rozhodnutí: OF/S006/03-588/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-International Business Machines Corporation a Rational Software Corporation
Účastníci International Business Machines Corporation, 1 New Orchand Road, Armonk, New York, USA Rational Software Corporation, 18880 Homestead Road, Cupertino, California 95014-0721, USA
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 3. 3. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 98 KB


S 6/03-588/03 V Brně dne 24. února 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 6/03, zahájeném dne 23. ledna 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost International Business Machines Corporation, se sídlem 1 New Orchard Road, Armonk, New York 10504, USA, ve správním řízení zastoupená JUDr. Pavlem Marcem, LL.M., advokátem, se sídlem Klimentská 10, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto:
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů International Business Machines Corporation, se sídlem 1 New Orchard Road, Armonk, New York 10504, USA, a Rational Software Corporation, se sídlem 18880 Homestead Road, Cupertino, California 95014-0721, USA, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Dohody a plánu fúze", uzavřené 6. prosince 2002 mezi International Business Machines Corporation, se sídlem 1 New Orchard Road, Armonk, New York 10504, USA, a Barron Acquisition Corp., se sídlem v USA, která je dceřinou společností International Business Machines Corporation, na straně jedné, a Rational Software Corporation, se sídlem 18880 Homestead Road, Cupertino, California 95014-0721, USA, na straně druhé, v jejímž důsledku společnost International Business Machines Corporation získá možnost přímo kontrolovat společnost Rational Software Corporation, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů a informací o spojovaných subjektech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 05/03 ze dne 5. února 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě "Dohody a plánu fúze", uzavřené 6. prosince 2002 mezi International Business Machines Corporation, se sídlem 1 New Orchard Road, Armonk, New York 10504, USA (dále jen "IBM"), a její dceřinou Barron Acquisition Corp., se sídlem v USA (dále jen "Barron"), na straně jedné, a Rational Software Corporation, se sídlem 18880 Homestead Road, Cupertino, California 95014-0721, USA (dále jen "Rational"), na straně druhé, v jejímž důsledku [ obchodní tajemství ] se společnost Rational stane 100% vlastněnou dceřinou společností IBM. Navrhovaná transakce je tedy spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona, neboť IBM v jejím důsledku získá možnost kontrolovat Rational.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období přesáhl částku 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
IBM je nejvýše postavenou ovládající osobou ve skupině společností zabývajících se vývojem, výrobou a prodejem systémů, zařízení a softwaru v oblasti informačních technologií (dále též "IT"), poskytování služeb zejména v oblasti IT, jakož i souvisejících produktů. V rámci svých různorodých softwarových aktivit společnost IBM vyvíjí a prodává nástroje pro vývoj softwaru, které jsou užívány zejména v tzv. "build" fázi vývoje softwaru, tedy při psaní programů.
V České republice působí IBM prostřednictvím svých následujících nepřímo vlastněných dceřiných společností:
IBM Česká republika, spol. s r.o.
IBM Global Services Delivery Center Czech Republic, s.r.o.
IBM Business Consulting Services s.r.o.
Rational je akciovou společností, která vyvíjí a prodává nástroje pro vývoj softwaru. Na rozdíl od nástrojů společnosti IBM, které se zaměřují na fázi "build" vývoje softwaru, nástroje společnosti Rational pro vývoj softwaru jsou užívány zejména pro analýzu, navrhování a testování softwarových aplikací, jakož i pro řízení procesu vývoje softwaru.
V České republice nemá Rational žádnou dceřinou společnost a své výrobky distribuuje prostřednictvím jediného nevýhradního distributora.
Při vymezování relevantních trhů vycházel Úřad z činností spojujících se soutěžitelů na území České republiky, a to s důrazem na trhy, na kterých se činnosti jednotlivých spojovaných subjektů překrývá, popř. na které společnost posuzovaným spojením vstupuje.
Oba spojující se soutěžitelé v České republice působí v oblasti nástrojů pro vývoj softwaru. Přestože v této oblasti působí jak společnost IBM, tak i společnost Rational, jejich činnosti se navzájem nepřekrývají, protože spojované subjekty vyrábí a prodávají nástroje zaměřené na různé fáze vývoje softwaru (viz podrobnější rozdělení níže), přičemž tyto nástroje jsou navzájem nezastupitelné v účelu jejich použití, spíše mají k sobě komplementární vztah.
Nástroje pro vývoj softwaru jsou obecně provozovány na určitých platformách (vývojová platforma) a vytvářejí aplikace určené k provozování na jiných platformách (cílové platformy). Většina prodejců nástrojů pro vývoj softwaru nabízí nástroje, které jsou provozovány a určeny pro hlavní distribuované platformy, tj. Windows a UNIX. Softwarové nástroje mohou být také provozovány na cílové platformě sálových počítačů, které tvoří přibližně 20 % všech platforem. V této souvislosti je třeba zmínit, že společnost Rational se soustředí výhradně na nástroje pro distribuované platformy, IBM nabízí zejména nástroje pro platformy sálových počítačů, přičemž také působí v oblasti nástrojů pro vytváření (build) softwaru pro distribuované platformy.
Úřad při svých úvahách o vymezení relevantních trhů vycházel z údajů od společnosti International Data Corporation (dále též "IDC"), která je jednou z nejvýznamnějších organizací zabývajících se sledováním oboru IT. Tato organizace dělí oblast nástrojů pro vývoj softwaru na 2 základní kategorie, a to nástroje pro navrhování a sestavování aplikací a nástroje pro správu životního cyklu aplikací.
Kategorie nástrojů pro navrhování a sestavování aplikací je dále dělena na několik základních segmentů. Jde o trh nástrojů pro analýzu, modelování, navrhování a sestavování , který představuje úvodní fázi vývoje softwaru, jež zahrnuje koncepční analýzu k určení funkčnosti vyžadované od vyvíjeného softwaru, což pokračuje v navržení detailů softwaru. Na tomto trhu v České republice působí pouze společnost Rational. Dále se jedná o trh nástrojů pro vytváření softwaru (tzv. "build" nástroje) , který dle IDC se dále dělí na subtrhy nastrojů jazyků třetí generace, nástrojů pro jednotné vývojové prostředí a profesionálních webových vývojových nástrojů. Tyto nástroje se používají na psaní softwarových programů, poskytují funkčnost editoru a kompilátoru, který je nutný k převodu programovacího jazyka vyšší úrovně do strojového kódu, a také mohou automaticky vytvářet programy. Na tomto trhu, a to i na všech jeho subtrzích působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost IBM.
Kategorie nástrojů pro správu životního cyklu aplikací je dále členěna do dvou základních segmentů. Jde o trh nástrojů pro automatizaci kvality softwaru , přičemž tyto nástroje slouží k testování softwaru za účelem odhalení chyb nebo k zajištění, že bude úspěšně provozován na zamýšlené cílové platformě. Na tomto trhu v současné době působí pouze společnost Rational, společnost IBM své nástroje z tohoto trhu stáhla. Dále se jedná o oblast nástrojů pro správu konfigurace softwaru , přičemž nástroje tohoto trhu představují knihovní systém umožňující ukládání a vyvolávání částí aplikace během vývojového procesu. Tohoto trhu se účastní oba spojující se soutěžitelé, nicméně jednotlivé nástroje těchto společností navzájem nejsou zastupitelné, a to z toho důvodu, že IBM své nástroje nabízí pouze pro vlastní platformy sálových počítačů, zatímco Rational nástroje určené k užití s původními operačními systémy IBM nikdy nevyvíjel.
Na základě výše uvedených skutečností Úřad vymezil z hlediska věcného následující relevantní trhy (i) nástrojů pro analýzu, modelování, navrhování a sestavování a (ii) nástrojů pro automatizaci kvality softwaru. Dále se při svém posuzování Úřad zabýval oblastí nástrojů pro správu konfigurace softwaru , přičemž z hlediska geografického se jedná ve všech případech o relevantní trhy České republiky.
Na relevantním trhu nástrojů pro analýzu působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Rational, která dosahuje tržního podílu [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění spojení soutěžitelů se tržní podíl spojujících se subjektů nezmění a bude tedy činit [ obchodní tajemství ] %.
Na relevantním trhu nástrojů pro automatizaci kvality softwaru působí ze spojujících se soutěžitelů pouze společnost Rational, která dosahuje tržního podílu [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění spojení soutěžitelů se tržní podíl spojujících se subjektů nezmění a bude tedy činit [ obchodní tajemství ] %.
V oblasti nástrojů pro správu konfigurace softwarupůsobí oba spojující se soutěžitelé. Vymezení tohoto trhu vychází ze členění prováděné IDC, nicméně Úřad po bližším prozkoumání uvedeného trhu zjistil, že pro účely posuzování dopadů spojení na hospodářskou soutěž nelze tento trh považovat za relevantní. Důvodem pro toto tvrzení je skutečnost, že nabídka nástrojů pro správu konfigurace vyráběných společností IBM se nepřekrývá s nabídkou nástrojů pro správu konfigurace softwaru společnosti Rational. IBM se v tomto segmentu soustředí na nástroje pro platformy jím vyráběných sálových počítačů, kdežto Rational vyrábí své nástroje pro užití s distribuovanými platformami a nikdy nevyráběla nástroje pro původní platformy IBM. Proto by bylo pro bližší posouzení dopadů spojení nutné vymezení užších relevantních trhů, a to nástrojů pro správu konfigurace softwaru dle jednotlivých patforem, na kterých se tyto nástroje používají. Nicméně s ohledem na skutečnost, že na takto úzce vymezených relevantních trzích se činnosti spojujících se soutěžitelů nepřekrývají, nedojde na nich k narušení hospodářské soutěže.
Všechny výše vymezené relevantní trhy lze, stejně jako celou oblast IT, považovat za poměrně velmi konkurenční, hlavními konkurenty spojujících se soutěžitelů jsou mezinárodně zavedené společnosti Computer Associate, HP, Microsoft, Borland a Oracle, které stejně jako spojující se soutěžitelé působí celosvětově. Toto celosvětové soutěžení je spojeno se skutečnostmi, že zákazníci po celém světě mají podobné požadavky na vývoj software a preference, platí srovnatelné ceny za nástroje pro vývoj softwaru, dopravní náklady jsou z hlediska konečné ceny zanedbatelné a neexistují žádné podstatné bariéry obchodu ani netarifní překážky, čili zákazníci mohou snadno získat nástroje pro vývoj softwaru z mnoha různých zdrojů.
V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde na relevantních trzích v České republice, a to ani v případě, kdy jsou vymezeny nejužším v úvahu přicházejícím způsobem, k vytvoření či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta druhá zákona Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o ochraně správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odbor fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Pavel Marc, LL.M.
Advokát
AK Wolf Theiss & Partners
Klimentská 10
110 00 Praha 1