UOHS S0056/2017
Rozhodnutí: S0056/2017/KS-06883/2017/840/LBř Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů IVECO S.p.A. / KOMERSIA AUTO s.r.o.
Účastníci IVECO S.p.A. KOMERSIA AUTO s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2017
Datum nabytí právní moci 22. 2. 2017
Dokumenty dokument ke stažení 211 KB


Č. j.: ÚOHS-S0056/2017/KS-06883/2017/840/LBř

Brno 22 . 2. 2017


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0056/2017/KS, zahájeném dne 2. 2. 2017 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti IVECO S.p.A., se sídlem Italská republika, Turín, Via Puglia 35, zastoupeného Mgr. Ondřejem Duškem, advokátem, se sídlem Praha 1, Karlovo náměstí 671/24, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů IVECO S.p.A., se sídlem Italská republika, Turín, Via Puglia 35, a KOMERSIA AUTO s.r.o., se sídlem Praha 4, Braník, Pikovická 206/11, IČ: 60462710, ke kterému má dojít podle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji podílů, uzavřené dne 18. 1. 2017 mezi společností IVECO S.p.A., jako kupujícím, a panem M. M., panem O. M. a panem R. B., jako prodávajícími, v jejímž důsledku má společnost IVECO S.p.A. nabýt 100% obchodní podíl ve společnosti KOMERSIA AUTO s.r.o., a tím i získat možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se podle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona

POVOLUJE .

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má společnost IVECO S.p.A., se sídlem Italská republika, Turín, Via Puglia 35 (dále jen IVECO ), nabýt 100% obchodní podíl ve společnosti KOMERSIA AUTO s.r.o., se sídlem Praha 4, Braník, Pikovická 206/11, IČ: 60462710 (dále jen KOMERSIA AUTO ), a tím i získat možnost výlučně kontrolovat tuto společnost. [1] V době před spojením jsou dceřinými společnostmi společnosti KOMERSIA AUTO (i) společnost KOMERSIA WEST s.r.o., se sídlem Nýřany, U Mexika 1310, IČ: 25211064 (dále jen KOMERSIA WEST ), v níž společnost KOMERSIA AUTO drží 100% obchodní podíl, (ii) společnost KOMERSIA NORD s.r.o., se sídlem Málkov 70, IČ: 25436309 (dále jen KOMERSIA NORD ), v níž společnost KOMERSIA AUTO drží 65% obchodní podíl, a (iii) společnost Orange Rent Car s.r.o., se sídlem Praha 4, Pikovická 206/11, IČ: 28414870 (dále jen Orange Rent Car ), v níž společnost KOMERSIA AUTO drží 100% obchodní podíl.
2. V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů získá společnost IVECO prostřednictvím společnosti KOMERSIA AUTO možnost výlučně kontrolovat i společnost KOMERSIA WEST.
3. Naproti tomu 65% obchodní podíl ve společnosti KOMERSIA NORD a 100% obchodní podíl ve společnosti Orange Rent Car, které před spojením drží společnost KOMERSIA AUTO, společnost IVECO nemá v důsledku posuzovaného spojení nabýt. Tyto obchodní podíly budou před spojením vyčleněny z majetku společnosti KOMERSIA AUTO [2] a v důsledku vnitrostátní přeměny formou rozdělení společnosti KOMERSIA AUTO odštěpením tyto obchodní podíly přejdou na společnost PIKOVICKÁ ESTATE s.r.o., se sídlem Praha 4, Braník, Pikovická 206/11, IČ: 05622948 (dále jen PIKOVICKÁ ESTATE ), jejímiž společníky jsou stávající vlastníci obchodních podílů ve společnosti KOMERSIA AUTO.
4. Spojení splňuje rovněž notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
5. Společnost IVECO je kontrolována společností CNH Industrial N.V., se sídlem Spojené království Velké Británie a Severního Irska, Londýn, James's Street 25 (dále společně také jen Skupina CNH ). Skupina CNH je celosvětově činná zejména v oblasti výroby a prodeje zemědělských strojů, stavebních strojů, nákladních automobilů, užitkových vozidel či autobusů. Na území České republiky působí skupina CNH zejména v oblastech velkoobchodní i maloobchodní distribuce nových užitkových vozidel značky IVECO a velkoobchodní distribuce originálních náhradních dílů pro užitková vozidla značky IVECO, v oblastech výroby a prodeje autobusů značky IVECO a distribuce originálních náhradních dílů pro tyto autobusy, v oblastech velkoobchodní distribuce zemědělských strojů a stavebních strojů či v oblasti velkoobchodního prodeje pohonných jednotek.
6. Nabývaná společnost KOMERSIA AUTO je v České republice činná zejména v oblastech maloobchodního prodeje nových užitkových vozidel značek IVECO a Fiat a originálních náhradních dílů pro tato vozidla, dále v oblasti prodeje ojetých osobních a užitkových vozidel a přívěsů či v oblasti poskytování opravárenských a údržbářských služeb pro užitková vozidla značek IVECO a Fiat.
7. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.
POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Právní moc: 22. 2. 2017

Obdrží:
Mgr. Ondřej Dušek, advokát
PETERKA & PARTNERS advokátní kancelář, s. r.o.
Karlovo náměstí 671/24
110 00 Praha 1
datová schránka: kg9hrgc

Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy


[1] A to od jejích dosavadních společníků, kterými jsou pan M. M., který v době před posuzovanou transakcí drží 41% obchodní podíl ve společnosti KOMERSIA AUTO, pan O. M., který v době před posuzovanou transakcí drží 44% obchodní podíl ve společnosti KOMERSIA AUTO, a pan R. B., který v době před posuzovanou transakcí drží 15% obchodní podíl ve společnosti KOMERSIA AUTO.
[2] Stejně tak bude před spojením vyčleněna z majetku společnosti KOMERSIA AUTO nemovitost zapsaná na listu vlastnictví č. 2231 pro katastrální území Braník, obec hlavní město Praha, která zahrnuje parcely č. 1934/2, č. 1935/1, č. 1935/2, č. 1936/1 a administrativní budovy č. 206 a č. 1938, spolu s vybavením, movitým majetkem a souvisejícími právy a závazky.