UOHS S005/2005
Rozhodnutí: S005/05-1520/05-OHS Instance I.
Věc Návrh na povolení spojení soutěžitelů Severočeská uhelná a.s., na straně jedné, a Mostecká uhelná společnost a.s., právní nástupce, a Appian Group a.s., na straně druhé
Účastníci Severočeská uhelná a.s., se sídlem V. Řezáče 315, Most, IČ: 27261824
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 17. 3. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 72 KB


S 5/05-1520/05-OHS V Brně dne 28. února 2005
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 5/05, zahájeném dne 25. ledna 2005 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Severočeská uhelná a.s., se sídlem V. Řezáče 315, Most, IČ: 27261824, ve správním řízení zastoupená JUDr. Milošem Profousem, advokátem, se sídlem V Jámě 1, Praha 1, na základě plné moci ze dne 18. ledna 2005, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů Severočeská uhelná a.s., se sídlem V. Řezáče 315, Most, IČ: 27261824, na straně jedné, a Mostecká uhelná společnost a.s., právní nástupce, se sídlem V. Řezáče 315, Most, IČ: 25428799, a Appian Group a.s., se sídlem Jankovcova 2b, Praha 7-Holešovice, IČ: 25764284, na straně druhé, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě dvou smluv o úplatném převodu akcií, které budou uzavřeny společností Severočeská uhelná a.s., se sídlem V. Řezáče 315, Most, IČ: 27261824, jako nabyvatelem, a společností Apian Central Europe Development Investment Fund(s), jako převodcem, v jejichž důsledku získá společnost Severočeská uhelná a.s., se sídlem V. Řezáče 315, Most, IČ: 27261824, akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Mostecká uhelná společnost a.s., právní nástupce, se sídlem V. Řezáče 315, Most, IČ: 25428799, a akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Appian Group a.s., se sídlem Jankovcova 2b, Praha 7-Holešovice, IČ: 25764284, a tím i možnost tyto společnosti přímo kontrolovat, podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
nepodléhá.
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 25. ledna 2005 na návrh společnosti Severočeská uhelná a.s., se sídlem V. Řezáče 315, Most, IČ: 27261824 (dále jen "Severočeská uhelná"), správní řízení č.j. S 5/05 ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon").
K posuzovanému spojení dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona na základě dvou smluv o úplatném převodu akcií, které budou v budoucnu uzavřeny-pravděpodobně v ústní formě-společností Severočeská uhelná, jako nabyvatelem, a společností Apian Central Europe Development Investment Fund(s), jako převodcem. V důsledku předmětné transakce získá společnost Severočeská uhelná akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Mostecká uhelná společnost a.s., právní nástupce, se sídlem V. Řezáče 315, Most, IČ: 25428799 (dále jen "Mostecká uhelná"), a akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Appian Group a.s., se sídlem Jankovcova 2b, Praha 7-Holešovice, IČ: 25764284 (dále jen "Appian Group"), a tím i možnost tyto společnosti přímo kontrolovat.
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, stanov společnosti Severočeská uhelná účetních závěrek a dalších informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona zveřejněna v Obchodním věstníku č. 07/2004 ze dne 17. února 2005. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Charakteristika spojovaných soutěžitelů
Společnost Severočeská uhelná je českou akciovou společností, která vznikla dnem zápisu do obchodního rejstříku dne 28. prosince 2004 a dosud nevyvíjí žádnou činnost. Jejími akcionáři jsou [ obchodní tajemství ] . Žádný z akcionářů společnost Severočeská uhelná nekontroluje, a to ani samostatně ani společně s jiným akcionářem. Sama společnost Severočeská uhelná nekontroluje žádného jiného soutěžitele.
Společnost Severočeská uhelná nedosáhla v posledním ukončeném účetním období žádného obratu, a to ani v České republice ani celosvětově.
Společnosti Mostecká uhelná a Appian Group jsou součástí holdingové skupiny APPIAN, na vrcholu jejíž vlastnické struktury stojí společnost Apian Central Europe Development Investment Fund(s). Společnost Mostecká uhelná má podíl v cca [ obchodní tajemství ] obchodních společnostech v České republice, společnost Appian Group kontroluje v České republice [ obchodní tajemství ] (dále souhrnně jako "převáděná část APPIAN GROUP"). Převáděná část APPIAN GROUP působí především v oblasti těžby hnědého uhlí, energetiky, teplárenství a strojírenství.
Převáděná část APPIAN GROUP dosáhla za poslední ukončené účetní období v České republice čistého obratu přesahujícího hranici 1,5 miliardy Kč požadované ustanovením § 13 zákona. Právní rozbor
Spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jsou-li splněny notifikační podmínky dle zákona. Povinnost notifikace se podle zákona vztahuje na jednání, která jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona.
Notifikační podmínky jsou podle současného zákona stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů. Spojení soutěžitelů podléhá dle § 13 zákona povolení Úřadu, jestliže celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, nebo čistý obrat dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky v případě spojení podle § 12 odst. 3 zákona soutěžitelem, nad jehož podnikem je získávána kontrola je vyšší než 1,5 miliardy Kč a zároveň celosvětový obrat dosažený za poslední účetní období dalším spojujícím se soutěžitelem je vyšší než 1,5 miliardy Kč.
Výpočet obratu je upraven v § 14 zákona následovně. Do společného čistého obratu se zahrnují čisté obraty dosažené (a) všemi spojujícími se soutěžiteli, (b) osobami, které budou spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení, a osobami, které jsou spojujícími se soutěžiteli kontrolovány, (c) osobami, které kontroluje osoba, která bude spojující se soutěžitele kontrolovat po uskutečnění daného spojení, a (d) osobami, které jsou kontrolovány společně dvěma či více výše uvedenými osobami (osobami uvedenými v písmenech a) až c). Spojuje-li se pouze část soutěžitele, do čistého obratu se zahrnuje pouze ta část obratu, kterého dosáhla spojující se část soutěžitele.
K předmětnému spojení soutěžitelů dochází tím, že společnost Severočeská uhelná získá akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společností Mostecká uhelná a Appian Group, a tím i možnost tyto společnosti přímo kontrolovat ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
Jak bylo uvedeno výše, společnost Severočeská uhelná není kontrolována žádným soutěžitelem ani sama žádného soutěžitele nekontroluje, proto se do obratu nabývající skupiny v souladu s ustanovením § 14 zákona zahrne pouze obrat samotné společnosti Severočeská uhelná, který je vzhledem k jejímu vzniku v prosinci roku 2004 nulový. Jak bylo rovněž uvedeno výše, na straně nabývaného soutěžitele je notifikační podmínka dle § 13 zákona splněna, neboť obrat převáděné části APPIAN GROUP za poslední ukončené účetní období přesahuje hranice požadované tímto ustanovením.
S ohledem na právě uvedené Úřad konstatuje, že v posuzovaném případě není notifikační podmínka dle ustanovení § 13 zákona splněna, a navrhované spojení soutěžitelů Severočeská uhelná, na straně jedné, a Mostecká uhelná a Appian Group a.s, na straně druhé, proto nepodléhá povolení Úřadu. Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.

vrchní ředitel

v zastoupení

JUDr. Luděk Svoboda

pověřený zastupováním


Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Miloš Profous, advokát
AK Fiala, Profous & spol.
V Jámě 1
110 00 Praha 1