UOHS S005/2004
Rozhodnutí: OF/S005/04-711/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů ALPHA UNION INVEST S.A. a JORNÁDA, a.s.
Účastníci ALPHA UNION INVEST S:A:, se sídlem 5, boulevard de la Foire, Luxemburg, Lucemburské velkovévodství JORNÁDA, a.s., se sídlem U Lékárny 598, Praha 5
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 18. 2. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 81 KB


S 5/04-711/04 V Brně dne 18. února 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 5/04, zahájeném dne 7. ledna 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost ALPHA UNION INVEST S.A., se sídlem 5 boulevard de la Foire, Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Petrem Novotným, advokátem, se sídlem Platnéřská 2, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů ALPHA UNION INVEST S.A., se sídlem 5 boulevard de la Foire, Luxembourg, Lucemburské velkovévodství, a JORNÁDA, a.s., se sídlem U Lékárny 598, Praha 5-Zbraslav, IČ: 26692503, k němuž má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o převodu cenných papírů, kterou uzavřely dne 23. prosince 2003 společnosti BACAYA CAPITAL INC., se sídlem Mill Mall, P.O. BOX 967, Road Town Tortola, Britské panenské ostrovy, jako převodce, a ALPHA UNION INVEST S.A., jako nabyvatel, v jejímž důsledku společnost ALPHA UNION INVEST S.A. získá akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti JORNÁDA, a.s., a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat, se v souladu s § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku či obdobného veřejného registru, listiny zakládající spojení a dalších informací o spojovaných subjektech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 3/ 2003 ze dne 21. ledna 2004 . Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. 1. Notifikační podmínky
Dne 23. prosince 2003 uzavřela společnost ALPHA UNION INVEST S.A., se sídlem 5 boulevard de la Foire, Luxembourg, Lucemburské velkovévodství (dále jen "Alpha Union"), jako nabyvatel, a společnost BACAYA CAPITAL INC., se sídlem Mill Mall, P.O. BOX 967, Road Town Tortola, Britské panenské ostrovy, jako převodce, smlouvu o převodu cenných papírů. V důsledku této smlouvy nabyde společnost Alpha Union akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti JORNÁDA, a.s., se sídlem U Lékárny 598, Praha 5-Zbraslav, IČ: 26692503 (dále jen "Jornáda"), a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat.
Vzhledem k tomu, že v důsledku nabytí předmětných akcií získá společnost Alpha Union možnost přímo určovat a ovlivňovat soutěžní chování společnosti Jornáda, představuje navrhovaná transakce spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle uvedeného ustanovení zákona se za spojení soutěžitelů považují situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již alespoň jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna. 2. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Alpha Union je společností založenou podle práva Lucemburského velkoknížectví s akciemi na majitele. Společnost je činná jako holdingová společnost, která se majetkovou účastí podílí na podnikání svých dceřiných společností. Společnosti náležící do skupiny společnosti Alpha Union působí jako společnosti provozující lékárny. Společnost Alpha Union Invest provozuje v různých městech na území České republiky prostřednictvím svých přímých a nepřímých dceřiných společností celkem 75 lékáren.
Společnost Jornáda je českou akciovou společností, jejímž dosavadním 100% akcionářem je společnost BACAYA CAPITAL INC., se sídlem Mill Mall, P.O. BOX 967, Road Town Tortola, Britské panenské ostrovy. Společnost Jornáda kontroluje společnosti Pragolek a.s., LÉKÁRNA LETNÁ s.r.o. a Woodbroke Investments a.s., které se zabývají prodejem léčiv a dalšího zdravotnického materiálu. Společnost Jornáda tak nepřímo provozuje pět lékáren působících v regionu hlavního města Prahy, Českých Budějovic a Chrudimi. 3. Relevantní trh
Společnosti ze skupiny Alpha Union Invest se na území České republiky zabývají především provozováním lékáren. V době podání návrhu na povolení předmětného spojení společnost Alpha Union Invest na území České republiky takto provozovala celkem 75 lékáren. Společnost Jornáda na území České republiky prostřednictvím svých dceřiných společností provozuje celkem 5 lékáren.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností Jornáda, která, stejně jako navrhovatel, na území České republiky prostřednictvím svých dceřiných společností provozuje lékárny.
Na základě výše uvedených skutečností Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil jako relevantní trh z hlediska výrobkového trh provozování lékáren .
Při vymezování relevantního trhu z geografického hlediska je vždy nezbytné vzít v úvahu území, v němž se může spotřebitel prakticky snažit o nalezení alternativních zdrojů nabídky, která je předmětem výrobkového trhu. Při výběru lékárny je spotřebitel omezen časovou a dopravní dostupností, navíc může být omezen i svým zdravotním stavem. V daném případě je z pohledu spotřebitele území, v němž může hledat alternativní zdroje nabídky, dáno maximální vzdáleností ujetou při přibližně 20 minutové jízdě autem (tzv. dosahová vzdálenost)-viz. předchozí rozhodnutí Úřadu, např. rozhodnutí č.j. S 222/02 či rozhodnutí č.j. S 53/03, obdobně též viz. rozhodnutí Evropské komise M.784-Kesko/Tuko .
Posuzované spojení se týká celkem 5 lékáren provozovaných společností Jornáda v Chrudimi, Českých Budějovicích a v městských obvodech Praha 5, Praha 7 a Praha 8. Vzhledem k výše uvedeným kritériím a v souladu se stávajícím územním členěním České republiky představuje relevantní geografický trh pro účely tohoto rozhodnutí přibližně území okresů Chrudim, České Budějovice a obvodů Praha 5, Praha 7 a Praha 8 .
4. Dopady spojení
Jak bylo uvedeno výše, Úřad vymezil jako relevantní geografický trh pro účely tohoto správního řízení přibližně území okresu Chrudim, okresu České Budějovice, dále pak obvodů Praha 5, Praha 7 a Praha 8.
Odhad celkové velikosti vymezeného relevantního trhu provozování lékáren na území okresu Chrudim z hlediska obratu je přibližně 520 milionů Kč, celkem je zde provozováno 22 lékáren a 6 výdejen léků, z toho 1 lékárna je provozována společností patřící do skupiny kontrolované společností Jornáda, společnost Alpha Union na území okresu Chrudim neprovozuje žádnou lékárnu. Tržní podíl společnosti Alpha Union na tomto relevantním geografickém trhu je 0%, podíl společnosti Jornáda přibližně 8 %, přičemž tržní podíl největšího konkurenta spojovaných soutěžitelů na tomto území, tj. společnosti LÉKÁRNA POD BŘEČŤANEM s.r.o., je cca 11,5 %.
Pro relevantní trh provozování lékáren na území okresu České Budějovice platí následující. Celkový obrat je přibližně 800 milionů Kč, celkem na tomto trhu působí 38 lékáren a 4 výdejny léků, z toho 1 je provozována skupinou Alpha Union a 1 skupinou Jornáda, tržní podíl společnosti Alpha Union je cca 2,5 %, tržní podíl společnosti Jornáda cca 5 %, tržní podíl největšího konkurenta-společnosti Medi-Point, spol. s r.o. je cca 10 %.
Na relevantním trhu provozování lékáren na území obvodu Praha 5 bylo za poslední účetní období dosaženo obratu přibližně 605 milionů Kč, je na něm celkem 37 lékáren, z toho 4 provozované skupinou Alpha Union a 1 provozovaná skupinou Jornáda. Tržní podíl skupiny Alpha Union Invest je tak cca 25 %, tržní podíl skupiny Jornáda cca 6 %, tržní podíl největšího konkurenta-lékárny provozované RNDr. Havránkovou cca 15 %.
Na relevantním trhu provozování lékáren na území obvodu Praha 7 je celkový obrat přibližně 240 milionů Kč, celkem na trhu působí 17 lékáren, z toho 1 provozovaná skupinou Jornáda. Společnost Alpha Union na tomto relevantním trhu žádnou lékárnu neprovozuje. Tržní podíl skupiny Alpha Union je 0 %, tržní podíl skupiny Jornáda cca 19 %, tržní podíl nejvýznamnějšího konkurenta-Lékárna u Sv. Antonína je cca 25 %.
Celkový obrat na relevantním trhu provozování lékáren na území obvodu Praha 8 činil za poslední účetní období přibližně 500 milionů Kč, celkem na něm působí 24 lékáren, z toho 1 provozovaná skupinou Alpha Union a 1 skupinou Jornáda. Tržní podíl skupiny Alpha Union na tomto relevantním trhu tak činil cca 7,5 %, tržní podíl společnosti Jornáda cca 8 % a tržní podíl největšího konkurenta-společnosti Lloyds cca 14 %.
Pokud jde o celkovou velikost sektoru provozování lékáren v České republice z hlediska obratu, tato je přibližně 44 miliard Kč, z toho přibližně 80 % připadá na prodej léčiv a přibližně 20 % na prodej ostatního zboží. Skupina navrhovatele v uvedeném sektoru dosahuje odhadovaného podílu pohybujícího se kolem 5 %, společnost Jornáda, která je předmětem transakce posuzované Úřadem v tomto správním řízení, dosahuje odhadovaného podílu nepřesahujícího 1 %.
Skupina společností kontrolovaných společností Alpha Union, tzn. nabývající skupina, na území České republiky provozuje celkem 75 lékáren, společnost Jornáda provozuje pouze 5 lékáren. V podnikatelském sektoru provozování lékáren v České republice působí kromě spojovaných soutěžitelů a jimi kontrolovaných subjektů mnoho dalších soutěžitelů s regionální i celostátní působností. Pro území celé České republiky bylo do zahájení tohoto správního řízení vydáno více než 2200 povolení působit jako lékárna.
Významným konkurentem spojovaných soutěžitelů v oblasti provozování lékáren v České republice je především společnost Lékárny Lloyds s.r.o., se sídlem Revoluční 8, Praha 1, která na území České republiky provozuje lékárenský řetězec tvořený přibližně 100 lékárnami. Společnost Lloyds je kontrolována společností GEHE Aktiengesselschaft, která je jednou z nejvýznamnějších společností na evropském trhu distribuce farmaceutických výrobků.
Podíl společnosti Alpha Union na relevantním trhu provozování lékáren vymezeném územím obvodu Praha 5 po spojení dosáhne cca 31 %. Na ostatních vymezených relevantních trzích nepřevýší tržní podíl spojením vzniklého subjektu 20 %, přičemž na každém z těchto trhů působí minimálně jeden konkurent dosahujíc přibližně stejně vysokého podílu. Na žádném z relevantních trhů nedojde v důsledku navrhovaného spojení soutěžitelů k významnému snížení úrovně konkurenčního prostředí, neboť na tomto relevantním existuje dostatečný počet lékáren provozovaných ostatními soutěžiteli, které prodávají zboží zcela zaměnitelné se zbožím prodávaným spojovanými soutěžiteli. Spojení tedy nebude mít negativní dopad na spotřebitele z hlediska možnosti výběru mezi výše uvedeným zbožím. Cena léčiv a zdravotnického materiálu navíc podléhá cenové regulaci stanovením maximální ceny, kterou musí každý soutěžitel dodržet. Spotřebitel tak může bez jakýchkoliv nákladů přejít ke konkurenci. V důsledku spojení soutěžitelů také nedojde k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na relevantní trh.
Hlavní bariéru vstupu na trh provozování lékáren v České republice představuje v souladu s § 8 a násl. zákona č. 160/1992 Sb., o zdravotní péči v nestátních zdravotních zařízeních, nutnost získat oprávnění k provozování nestátního zdravotnického zařízení. Toto oprávnění vzniká rozhodnutím krajského úřadu, příslušného podle místa provozování nestátního zdravotnického zařízení, respektive v Praze na základě rozhodnutí místně příslušného obvodního úřadu. Obecnou podmínkou registrace je zejména odborná způsobilost podle § 6 citovaného zákona, kterou musí mít fyzická osoba provozující lékárnu, fyzická osoba, která tuto odbornou způsobilost nemá, a právnická osoba jsou povinny ustanovit zástupce s příslušnou odbornou způsobilostí. K žádosti o registraci je žadatel povinen připojit mimo jiné osvědčení České lékárnické komory, provozní řád schválený příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a souhlas Státního ústavu pro kontrolu léčiv.
Po zhodnocení celkové situace na jednotlivých relevantních trzích, zejména počtu lékáren provozovaných spojovanými soutěžiteli vzhledem k celkovému počtu lékáren provozovaných na vymezených relevantních trzích, s přihlédnutím ke skutečnosti, že důsledkem navrhovaného spojení je nabytí pouze 5 lékáren, a s ohledem na celkový počet provozoven na území České republiky, na existenci dostatečného soutěžního prostředí a na prakticky neomezené možnosti vstupu dalších soutěžitelů na jednotlivé relevantní trhy, dospěl Úřad k následujícím závěrům. V době před spojením nemá žádná ze spojujících se společností na vymezených relevantních trzích dominantní postavení. Z výše uvedeného současně vyplývá, že ke vzniku dominantního postavení nedojde ani v důsledku realizace posuzovaného spojení, jelikož tržní síla společnosti Alpha Union nevzroste po spojení se společností Jornáda natolik, aby jí umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nedojde tedy ke vzniku dominantního postavení, které by mohlo vést k narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí PM: 18. února 2004
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Petr Novotný, advokát
Rödl & Partner, v.o.s.
Platnéřská 2
110 00 Praha 1