UOHS S005/2001
Rozhodnutí: VO I/S005/01 Instance I.
Věc Žádost o povolení výjimky z neplatnosti podle ust. § 3 ZOHS
Účastníci Eduard Ebel Mankiewicz Průmyslové barvy a laky, k.s.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí individuální výjimka povolena
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 18. 4. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 112 KB

ROZHODNUTÍ Č.j. S 5/01-171-220 V Brně dne 28.3.2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 29.1.2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve spojení s § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., na návrh účastníků řízení:
Mankiewicz Průmyslové barvy a laky k.s.
se sídlem Jandova 10/260, Praha 9, PSČ: 190 00, IČO: 261 73 972, zastoupen komplementářem Mankiewicz Průmyslové barvy a laky Administrativa s.r.o., za níž jedná jednatel společnosti pan Václav Hybrant,
a
Eduard Ebel
místem podnikání Dukelská 2050/3, 412 01 Litoměřice, IČO: 424 79 789,
ve správním řízení oba společně zastoupeni na základě plné moci ze dne 25.1.2001 a ze dne 5.3.2001 Mgr. Lucií Nečáskovou, advokátem, se sídlem advokátní kancelář Roháčova 77, Praha 3, podaný ve věci schválení dohody o podmínkách distribuce zboží, obsažené v návrhu rámcové kupní smlouvy, vydává toto rozhodnutí:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže schvaluje dle ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. dohodu obsaženou v návrhu rámcové kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi Mankiewicz Průmyslové barvy a laky, k.s., se sídlem Praha 9, Jandova 10/216, IČO: 261 73 972, jako prodávajícím a Eduardem Ebelem, místo podnikání Litoměřice, Dukelská 2050/3, IČO: 424 79 789, jako kupujícím, spočívající v závazku kupujícího nenabízet zákazníkům prodávajícího srovnatelné zboží vyrobené jiným soutěžitelem než prodávajícím, která je dohodou mezi soutěžiteli ve smyslu ustanovení § 3 odst. 4 písm. c) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. Odůvodnění:
Dne 29.1.2001 podala společnost Mankiewicz Průmyslové barvy a laky k.s. (dále jen "Mankiewicz k.s"), Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") návrh na zahájení správního řízení a vydání rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 5 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., (dále jen "zákon"). Dne 7.3.2001 byl písemně zcela změněn petit návrhu a účastníci požádali o schválení dohody podle § 3 odst. 5 a ve smyslu § 3 odst. 4 písm. c) zákona, obsažené v návrhu rámcové kupní smlouvy (dále jen "Smlouva"), jenž má být uzavřena mezi účastníky správního řízení tedy Mankiewicz k.s., jako prodávajícím a Eduardem Ebelem, jako kupujícím, jejímž předmětem jsou podmínky distribuce zboží-barvy a laky výrobce Mankiewicz Gebr. Co, Hamburg, SRN, (dále jen "Mankiewicz Gebr. & Co."). Výše uvedené podání bylo právním zástupcem účastníků řízení upřesněno do protokolu při ústním jednání konaném 20.3.2001 v budově Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Joštova 8, Brno (viz str. 109 spisu).
Obsahem posuzované dohody je závazek kupujícího nenabízet zákazníkům prodávajícího srovnatelné zboží vyrobené jiným soutěžitelem než prodávajícím-viz čl. VII odst. 1 Smlouvy.
Distribuční smlouvy obsahující dohody o prodeji zboží (jež je shodné nebo zaměnitelné se zbožím, náležejícím k předmětu dohody), jen za určitých omezení např. co do ceny nebo množství či okruhu zákazníků, jsou dohodami omezujícími hospodářskou soutěž. Předmětem řízení bylo posouzení obsahu dohody a jejího dopadu na hospodářskou soutěž.
Úřad vycházel při svém rozhodování z těchto podkladů:
žádost o schválení dohody obsažené v Čl. VII rámcové kupní smlouvy, která je dohodou ve smyslu § 3 odst. 4 písm.c) zákona, která nemá podstatný dopad na hospodářskou soutěž
doklad o zaplacení správního poplatku (kolkovými známkami)
návrh rámcové kupní smlouvy
seznam odběratelů společnosti Mankiewicz Průmyslové barvy a laky k.s.
technické listy výrobků dodávaných do České republiky společností Mankiewicz Průmyslové barvy a laky k.s.
informace k vymezení postavení účastníků řízení na relevantním trhu
informace o účastnících dohody
výpis z obchodního rejstříku společnosti Mankiewicz Průmyslové barvy a laky k.s., společnosti BALAKOM a.s. a společnosti NEOCOLOR DOMINEX, s.r.o, živnostenský list Eduarda Ebela
plné moci
informace poskytnuté k distribuci výrobků u ústního jednání konaného dne 20.3.2001 v budově Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Joštova 8, Brno
Úřad v souladu s § 11 odst. 1 písm. j) zákona zveřejnil v Obchodním věstníku č. 12/01 pod zn. 116828-12/01 ze dne 21.3.2001 oznámení o podání žádosti o schválení dohody obsažené v návrhu rámcové kupní smlouvy s tím, že případné připomínky je možné zaslat úřadu do 8 dnů ode dne zveřejnění tohoto oznámení. K uveřejněnému oznámení neobdržel úřad ve stanovené lhůtě žádnou připomínku.
Charakteristika účastníků řízení
Mankiewicz k.s. je právnickou osobou zapsanou ke dni 2. května 2000 v obchodním rejstříku vedeném u Krajského obchodního soudu v Praze, v oddíle A, vložce 42701, s předmětem podnikání poradenská činnost v oblasti používání laků, koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, výroba a dovoz chemických látek a chemických přípravků klasifikovaných jako výbušné a oxidující, přičemž se orientuje na dovoz barev a laků (je výhradním dovozcem) do České republiky, které produkuje německý výrobce Mankiewicz Gebr. & Co. Tyto barvy se užívají pro průmyslové sériové lakování pro obory: plech, litina, umělé hmoty.
Společnosti Mankiewicz k.s. a Mankiewicz Gebr. & Co., jsou propojeny prostřednictvím společnosti Kommanditgesellschaft Erste Grau Verwaltungs GmbH & Co., která je společníkem Mankiewicz Gebr. & Co., a současně společníkem společnosti Kommandigesellschaft Grau-Ausland-GmbH & Co., který je komanditistou Mankiewicz k.s.
Existuje také propojení na německého výrobce prostřednictvím komplementáře společnosti Mankiewicz k.s.
Edurd Ebel je fyzickou osobou podnikající na základě živnostenského oprávnění, s předmětem podnikání koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb. Podnikatel se specializuje na oblast prodeje barev a laků. Původně spolupracoval s distributorem zboží vyrobeného společností Mankiewicz Gebr. & Co. na území České republiky, a to na základě smluv o logistice, o prodeji zboží a smluv o provádění obvyklého servisu pro zákazníky. Od 1.září 2000 odebírá totéž zboží prostřednictvím společnosti Mankiewicz k.s., která je od svého založení jediným dovozcem předmětných výrobků do České republiky.
Relevantní trh
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele.
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh je definován omezenou množinou zboží (výrobků, výkonů či služeb, dále jen "výrobky"). Zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní, a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže těchto jiných území jsou zřetelně odlišné.
Časové vymezení relevantního trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost, opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle, přitom je nutné vzít v úvahu i minulý a očekávaný vývoj na trhu v čase.
Smlouva upravuje podmínky nákupu barev a laků pro průmyslové zpracování a podmínky jejich distribuce zpracovatelům. Mankiewicz Gebr. & Co nevyrábí barvy a laky v malospotřebitelském balení určené konečným spotřebitelům. Barvy a laky slouží pro průmyslové sériové lakování pro obory: plech, litina, umělé hmoty, jsou dodávány na trh ve velkých baleních (sudy/barely od 10 do 200 kg) odběratelům, kterými jsou průmyslové zpracovatelské podniky vyrábějící stroje a zařízení, k jejich nástřikům. Výrobky tedy nejsou dodávány velkoobchodním nebo maloobchodním prodejnám, ale přímo konečným zpracovatelům. Barvy a laky, dodávané na tuzemský trh prostřednictvím společnosti Mankiewicz k.s., se dělí z hlediska složení, a v závislosti na tom též z hlediska jejich užití, na následující, vzájemně nezastupitelné skupiny:
Barvy na bázi polymerů akrylových v nevodném prostředí, což jsou jednosložkové materiály určené jako základové i vrchní na kov, které mohou být aplikovány samostatně, přičemž tyto nátěrové hmoty splňují extrémní požadavky na antikorozivní vlastnosti. Jedná se o výrobky pod obchodními značkami FINADUR, FINALUX, CELEROL.
Barvy na bázi polymerů syntetických v nevodném prostředí, které lze označit za jednosložkovou nátěrovou hmotu. Na rozdíl od předchozí skupiny nejsou tyto výrobky samostatně použitelné a vyžadují vždy další svrchní nátěrový materiál k dosažení dostatečné ochrany ošetřovaného výrobku. V této skupině produkuje Mankiewicz Gebr. & Co., výrobky pod značkami FINALIN, CELEROL.
Barvy a laky na bázi polyesterů v nevodném prostředí, jedná se o dvousložkové nátěrové materiály nejvyšší kvality, které jsou poptávány k barevnému ošetření strojů a zařízení vystavených značné chemické zátěži (oleje, řezné kapaliny, apod.) či vlivu klimatických podmínek, např. obráběcí stroje, rozvodné skříně atd. Obchodní značky těchto výrobků jsou SEEVENAX, ALEXIT.
Tmely sklářské, roubovací, pryskyřičné, těsnící, aj., používané k vyrovnání hrubých nerovností výrobků před jejich barevným ošetřením. Používají se opět převážně na kovové materiály a jsou prodávány pod obchodní značkou FINALIN.
Složená organická rozpouštědla, která jsou dodávána v širokém spektru k jednotlivým nátěrovým hmotám.
Geografické území, na které se vztahují účinky Smlouvy (respektive dohody v ní obsažené), a na kterém se účastníci řízení účastní hospodářské soutěže, přičemž navzájem vůči sobě vystupují ve vertikálním vztahu jako prodávající (Mankiewicz k.s.) a kupující (Eduard Ebel), je vymezeno celým územím České republiky.
Na základě těchto skutečností vymezil úřad relevantní trh pro účely tohoto správního řízení takto:
Z hlediska výrobkového jde o trh barev a laků, učených k prodeji konečným zpracovatelům, v jehož rámci úřad vymezil, na základě výše uvedených kritérií, následující samostatné subtrhy a to:
Barvy na bázi polymerů akrylových v nevodném prostředí
Barvy na bázi polymerů syntetických v nevodném prostředí
Barvy a laky na bázi polyesterů v nevodném prostředí
Tmely sklářské, roubovací, pryskyřičné, těsnící, aj.
Složená organická rozpouštědla
Z hlediska geografického jde o trh vymezený územím České republiky, neboť podmínky pro distribuci barev a laků jsou na celém území ČR dostatečně homogenní.
Z hlediska časového jde o trh trvalý, charakterizovaný pravidelně se opakujícími dodávkami uvedeného zboží.
Postavení účastníků na relevantních trzích
Podle analýzy postavení účastníků na relevantním trhu, zpracované úřadem na základě informací dodaných účastníky řízení a z údajů poskytnutých Českým statistickým úřadem (viz list č. 21-32 spisu), nedosahuje objem dodávek obou účastníků za rok 2000 v jednotlivých skupinách výrobků zdaleka hranici 5% celkového objemu daného zboží dodaného na trh České republiky. Dodávky výrobce společnosti Mankiewicz Gebr. & Co. v jednotlivých skupinách zboží se uskutečňují výhradně prostřednictvím společnosti Mankiewicz k.s., která je dále prodává konečným zpracovatelům nebo Eduardu Ebelovi, který bude dalším distributorem vůči zpracovatelům. Edurd Ebel nedodává na trh v České republice jiné zboží, než barvy a laky vyrobené společností Mankiewicz Gebr. & Co.
Významnými konkurentem účastníků řízení na relevantním trhu jsou zejména společnosti LANKWITZER LACKFABRICK ČR spol. s r.o., se sídlem Medkova 47, Praha 4, Barvy a laky Praha s.r.o., se sídlem: Štěrboholská 571, 102 00 Praha 10, Colorlak a.s., se sídlem Staré Město, Tovární 1076, COLORLAK-SERVIS, s.r.o., se sídlem Praha 9, Poděbradská 36, FEIDAL ČR s.r.o., se sídlem K Vápence 448, 415 03 Teplice a společnost TIGERLAK s.r.o., se sídlem Brno, Kaštanova 34.
Faktory ovlivňující vstup nových subjektů na relevantní trh
Co se týče otevřenosti trhu, tedy možnosti vstupu nových soutěžitelů-dodavatelů-na tuzemský trh, platí pro dodávky barev a laků následující pravidla:
Z právního hlediska musí výrobce a dovozce nejdříve ověřit stupeň nebezpečnosti látky ve smyslu zákona č. 157/1998 Sb., o chemických látkách, v platném znění, a zařadit ji do příslušné skupiny, a to na základě zkoušek provedených autorizovanými osobami, popř. na základě zahraničního protokolu o takové zkoušce. Dále musí dovozce nechat chemickou látku zaregistrovat u Ministerstva zdravotnictví, které vede Registr chemických látek. Této povinné registraci nepodléhají látky, které jsou uvedeny v Seznamu obchodovatelných látek (EINECS) a v dalších seznamech dle zákona.
Pokud chemická látka spadá mezi látky nebezpečné (např. u Mankiewicz Gebr. & Co. to jsou všechny barvy a laky dodávané na tuzemský trh), musí mít výrobce a dovozce tzv. bezpečnostní list a před prvním uvedením látky na trh jej poskytnout Ministerstvu zdravotnictví. Bezpečnostní list je doklad o chemické látce obsahující její základní charakteristiku, složení, účinky, způsob použití, způsob postupu v případě zasažení organismu atd.
Náklady, které musí potencionální dodavatel (výrobce či distributor) pro vstup na trh vynaložit, nelze přesně vyčíslit. Rozhodně však jejich výše nebude závažnou překážkou pro vstup na trh. V posuzovaném případě prodej probíhá na základě přímých vztahů, kdy počet odběratelů je relativně stálý.
Co se týče přístupu k surovinám a polotovarům pro potencionální výrobce, jejich dodávky jsou nyní převážně v rukou asijských výrobců speciálních chemikálií, kteří vybudovali produkční kapacity schopné uspokojit celosvětovou poptávku. Přístup k surovinám a meziproduktům je tedy bez bariér.
Posouzení z hlediska zákona
Podle § 3 odst. 1 zákona jsou veškeré dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí sdružení podnikatelů a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, které vedou nebo mohou vést k narušení soutěže na trhu zboží zakázané a neplatné, pokud tento zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud úřad nepovolil výjimku. Podle § 3 odst. 4 zákona se zákaz dohod podle odst. 1 nevztahuje na dohody, jejichž předmětem je :
jednotné používání obchodních, dodavatelských nebo platebních podmínek, s výjimkou dohod o cenách či jejich složkách
racionalizace hospodářské činnosti, zejména specializací, pokud nevede k podstatnému omezení soutěže na trhu
podíl zásobování na trhu daného zboží menší než 5 % celostátního nebo menší než 30 % místního trhu, jehož zásobování se účastníci dohody pravidelně účastní
Dohody obsažené v § 3 odst. 4 zákona nejsou zakázanými, vyžadují však ke své účinnosti schválení úřadem ve smyslu § 3 odst. 5 zákona. Úřad je oprávněn schválení odepřít, jsou-li dány skutečnosti, na jejichž základě by odepřel poskytnout výjimku ze zákazu dohody podle ustanovení § 5 odst. 3 zákona, tj. jestliže by dohoda obsahovala závazky v tomto ustanovení uvedené.
Úřad nejprve zkoumal, zda předložená Smlouva obsahuje závazky, které by ve smyslu § 3 odst. 1 zákona byly zakázanými a neplatnými dohodami. K tomu se uvádí:
Čl. VII bod 1. Smlouvy obsahuje dohodu, která zní: "Kupující se zavazuje, že během trvání smlouvy nebude vlastním zákazníkům, kterým je dodáváno zboží prodávajícího, nabízet srovnatelné zboží jiných výrobců."
Taková dohoda by mohla vést k narušení hospodářské soutěže.
Účastníci dohody požádali úřad o její schválení z důvodu nízkého podílu na zásobování trhu daného zboží, a to objemem dodávek menším než 5% celostátního trhu (viz § 3 odst. 4 písm. c/ zákona).
Při posuzování dohody úřad požádal právního zástupce účastníků o objasnění smyslu výše citovaného ustanovení smlouvy. Právní zástupce účastníků řízení uvedl, že kupující může vést srovnatelné zboží jiných výrobců ve své nabídce a taktéž není vyloučeno, aby jej zákazníkovi, kterému je současně dodáváno zboží výrobce Mankiewicz Gebr. & Co., dodal, pokud je tento sám poptává, neměl by však aktivně těmto zákazníkům toto konkurenční zboží nabízet a propagovat ho. Současně uvedl, že p. Ebel se hodlá ve své podnikatelské činnosti do budoucna zaměřit jen na prodej zboží německého výrobce Mankiewicz Gebr. & Co. (viz str.111 spisu).
Úřad se dále zabýval prověřením, jaký podíl z celkového objemu barev a laků (ve výše uvedených skupinách) dodaných na území České republiky, představují dodávky obou účastníků řízení. Úřad vycházel při své analýze z údajů o tuzemské výrobě a o dovozu daného zboží za rok 2000, zpracovaných Českým statistickým úřadem. Bylo zjištěno, že podíl dodávek obou účastníků na tuzemský trh je v každé skupině hluboko pod 5% celkového objemu dodávek na tuzemský trh. Posuzovaná dohoda tak splňuje podmínky § 3 odst. 4 písm. c) zákona, a je dohodou jejíž dopad na hospodářskou soutěž je nepatrný.
Praxe v EU
Soutěžní právo vyřazuje z působnosti čl. 81 (1) Smlouvy o založení EHS určité dohody, které nemají citelný dopad na hospodářskou soutěž probíhající na společném trhu-viz Oznámení Evropské komise o dohodách zanedbatelného významu ("de minimis"), uveřejněné v Official Jurnal of the European Communities C 372 z 9.12.1997. Na tyto dohody, jejichž účastníci dosahují podílu na zásobování trhu stanoveného v Oznámení EK se čl. 81 (1) uvedené Smlouvy o založení EHS neuplatní.
Úřad po posouzení dohody, obsažené ve Smlouvě o podmínkách distribuce barev a laků výrobce Mankiewicz Gebr. & Co., a všech dalších podkladů, jakož i rozboru možných dopadů dohody na hospodářskou soutěž na vymezeném relevantním trhu dospěl k závěru, že dohoda nepředstavuje podstatné omezení hospodářské soutěže na relevantním trhu, a to s ohledem na celkový podíl smluvních stran na zásobování tuzemského trhu daného zboží. Rovněž nebyly shledány skutečnosti uvedené v § 5 odst. 3 zákona, pro které by schválení dohody mohlo být odepřeno.
Ve smyslu § 12 odst. 6 zákona úřad umožnil, aby se právní zástupce účastníků řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k předmětu řízení a k výsledkům šetření dne 26.3.2001. Právní zástupce účastníků této možnosti nevyužil.
Ze všech uvedených důvodů Úřad rozhodl o schválení posuzované dohody, neboť její dopad na soutěž je nepatrný, jak je ve výroku uvedeno. Poučení o opravném prostředku:
Podle ustanovení § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967Sb., v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí do 15 dnů po jeho doručení podat rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Šárka Vlašínová
pověřená řízením II. výkonného odboru

Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Lucie Nečásková
advokát
AK Roháčova 77
130 00 PRAHA 3