UOHS S005/2000
Rozhodnutí: VO4/S005/00 Instance I.
Věc Spojení podniků
Účastníci Jihočeská drůbež, akciová společnost, Vodňany XAVEROV holding, a. s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí není spojením podniků
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 2. 5. 2000
Dokumenty dokument ke stažení 84 KB


Č.j.: S 5/00-685/00-240 V Brně dne: 7. 4. 2000
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný dle ustanovení § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. vydává k návrhu účastníka řízení společnosti XAVEROV holding, a. s., se sídlem Libušská 735, 142 00 Praha 4, IČ 25 78 19 28, zastoupené na základě plné moci ze dne 28. 2. 2000 JUDr. Ivanem Kozlem, místopředsedou dozorčí rady, na udělení povolení ke spojení podniků XAVEROV holding, a. s., se sídlem Libušská 735, 142 00 Praha 4, IČ 25 78 19 28 a Jihočeská drůbež, akciová společnost, Vodňany, Radomilická 886, IČ 60 64 78 50, ve smyslu § 8a odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, toto r o z h o d n u t í :
Personální propojení statutárních orgánů společností XAVEROV holding, a. s., se sídlem Libušská 735, 142 00 Praha 4 IČ 25 78 19 28 a Jihočeská drůbež, akciová společnost, Vodňany, Radomilická 886, IČ 60 64 78 50, k němuž došlo na základě Smlouvy o spolupráci uzavřené dne 31. 1. 2000 těmito podniky, není spojením podniků ve smyslu § 8 odst. 2 písm. b) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. O d ů v o d n ě n í
Dne 7. 2. 2000 obdržel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "úřad") žádost společnosti XAVEROV holding, a.s., nadepsanou jako " Podání žádosti o udělení povolení ke spojení podniků XAVEROV holding a. s. a Jihočeská drůbež, akciová společnost formou personálního spojení." V žádosti se uvádí, že výše uvedené společnosti uzavřely Smlouvu o spolupráci, ze dne 31. 1. 2000, která byla k žádosti přiložena (dále jen "smlouva"), jejímž předmětem je spolupráce při efektivním využití lidských, výrobních, obchodních a kapitálových zdrojů smluvních stran a rovněž zastoupení tří členů akciové společnosti Jihočeská drůbež v představenstvu XAVEROV holding, a.s. Smlouva je uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2004. Správní poplatek jako náležitost podání nebyl zaplacen. Účastník řízení vyslovil v žádosti připravenost na výzvu správní poplatek uhradit. Správní poplatek byl uhrazen na výzvu úřadu dne 31. 3. 2000.
V průběhu řízení bylo zjištěno, že XAVEROV holding, a.s. , se sídlem Libušská 735, 142 00 Praha 4 IČ 25 78 19 28 (dále jen "XAV") je akciová společnost holdingového typu. Akcionáři této společnosti jsou čtyři právnické osoby a sice: Xaverov, a.s. s podílem na základním jmění XAV 60,81%, dále DP Libuš, a.s. s podílem 28,38%, Drůbež-vejce, a.s. s podílem 6,76% a Českomoravská potravinářská, a.s. s podílem 4,05%. Na základě získání kontroly spol. Xaverov, a.s. ve společnosti Drůbež-vejce, a.s. (nákup akcií od FNM), došlo v roce 1998 ke spojení těchto podniků, které úřad schválil. XAV má kapitálovou účast v těchto společnostech: Xaverov, a.s. (47, 39%), DP Libuš, a.s. (29,95%), Drůbež-vejce, a. s. (48,63%) a Polabské drůbežářské závody Nymburk, a.s. (17,38%). Rozhodujícími akcionáři společnosti Xaverov, a.s., která kontroluje prostřednictvím majoritního podílu akcií XAV, jsou: XAV (47,38%), PGRLF (20%) a Spořitelní investiční společnost, a.s. (13,34%). Hlavními akcionáři společnosti Drůbež-vejce, a.s. jsou: XAV (48,63%) a DRUVUZ s.r.o. (41,91%). Podniky skupiny XAV se účastní hospodářské soutěže na trhu líhně jednodenních kuřat, porážky a zpracování drůbeže.
Jihočeská drůbež, akciová společnost, se sídlem Vodňany, Radomilická 886, IČ 60 64 78 50 (dále jen "JHČ") podniká na trhu porážek a zpracování drůbeže. Akcionáři společnosti je 8 fyzických osob, z toho 2 osoby drží podíl menší než 3%, 5 osob podíl po 9,175% a 1 osoba drží 49% podíl na základním jmění. JHČ má majetkové podíly v následujících podnicích: Jihočeská drůbež Mirovice, a.s.-100%, Jihočeský drůbežářský podnik, s.r.o.-47,22%, Jihočeská drůbež-Kofroň, s.r.o.-34,10%, Jihočeská drůbež/MART-IN s.r.o.-49%, DRUTA, s.r.o.-60%, Českomoravská drůbež, a.s.-33,33%, Jihočeská drůbež Tábor, s.r.o.-100%, INCUBA, a.s.-51,22%, AMOS Praha, s.r.o.-10%. Tyto společnosti nemají žádné majetkové podíly v dalších podnicích.
Na základě zjištěných majetkových poměrů obou společností lze konstatovat, že XAV a JHČ nejsou vzájemně majetkově propojeny .
Dne 28. 2. 2000 se konalo ústní jednání s účastníkem řízení. Zástupce účastníka uvedl, že současní členové představenstva XAV jsou: Ing. František Tupec-předseda, Ing. Pavel Kotaška-místopředseda a členové Ing. Milan Sýkora, Ing. Milan Říha a JUDr. Zdeněk Lacina. Představenstvo v tomto složení bylo zvoleno na základě zasedání dozorčí rady XAV konaného dne 27. 1. 2000. Ing. František Tupec a Ing. Milan Říha jsou nově zvolení členové, kteří byli do představenstva zvoleni na základě čl. II bodu 1. písm. k) Smlouvy o spolupráci mezi XAV a JHČ, podle kterého má JHČ "obsadit jedno místo v dozorčí radě Xaverov Holding, a. s. a tři místa v pětičlenném představenstvu Xaverov Holding, a. s". Zastoupení třetího člena za JHČ nebylo realizováno, jeho místo zaujal nezávislý advokát JUDr. Zdeněk Lacina. Členové představenstva JHČ jsou Ing. František Tupec-předseda, Ing. Milan Říha-místopředseda a členové Ing. Václav Skalka, Ing. Zdeněk Boháč, (který současně drží 49% akcií JHČ) a Ing. František Burger. Dále zástupce účastníka potvrdil, že obě společnosti (XAV a JHČ) nejsou majetkově propojeny, což vyplývá z materiálů, které byly zaslány úřadu. Jediná vazba mezi oběma společnostmi spočívá v tom, že existuje určité personální propojení v představenstvech obou společností a v dozorčí radě XAV.
Na základě podání XAV se úřad zabýval skutečností, zda jde o spojení podniků ve smyslu zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění (dále jen "zákon"). Podle § 8 odst. 2 zákona se za spojování podniků považuje i jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku. V § 8 odst. 2 zákona pod písm. a) je uvedeno nabytí kontroly získáním akcií, obchodních, či členských podílů a pod písm. b) získání kontroly smlouvou nebo jiným způsobem, který umožňuje vliv na určování soutěžního chování soutěžitele. Protože v daném případě nebylo zjištěno žádné majetkové propojení obou společností /nedošlo tedy ke spojení ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona/, úřad posuzoval, zda v předmětné záležitosti došlo k získání kontroly podle § 8 odst. 2 písm. b) zákona vlivem personálního propojení. Rozhodující pro posouzení, zda došlo ke spojení podniků ve smyslu § 8 odst. 2 písm. b) zákona personálním propojením je zjištění, zda došlo k nabytí přímé nebo nepřímé kontroly nad podnikem nebo jeho částí ze strany osob, které již kontrolují jeden podnik a zda členové orgánů společností (představenstva či dozorčí rady) mají v daném orgánu skutečně postavení, které jim umožňuje ovlivňovat chování daného podniku.
Bylo zjištěno, že v XAV má na základě stanov této společnosti rozhodující roli při řízení společnosti dozorčí rada. Tato dle stanov volí a odvolává členy představenstva XAV a předkládá návrhy na volbu předsedy a místopředsedy představenstva XAV. Dále dává souhlas představenstvu ke jmenování a odvolání gen. ředitele a členů managementu. Dává souhlas představenstvu k předložení materiálů valné hromadě a souhlas k rozhodnutím představenstva (vyjmenovaným v čl. 13 f-j stanov XAV), mezi které patří i převody a pronájem nemovitého majetku a účast na podnikání jiných subjektů. V šestičlenné dozorčí radě společnosti XAV je zastoupen z JHČ pouze Ing. Zdeněk Boháč, který je i akcionářem JHČ (vlastní 49% akcií JHČ). Z dalších osob představenstva JHČ není v dozorčí radě XAV, ani v představenstvech společností, které XAV ovládají, žádná osoba. JHČ nemůže prostřednictvím jediné osoby zastoupené v dozorčí radě XAV ovlivňovat rozhodování tohoto šestičlenného orgánu řídícího činnost XAV. Dvě osoby představenstva JHČ (Ing. Tupec, Ing. Říha) jsou členy pětičlenného představenstva XAV, jde však o orgán, jehož složení závisí na dozorčí radě XAV (viz stanovy). Tyto dvě osoby nemají žádným způsobem možnost určovat chování XAV v hospodářské soutěži. Úřad rovněž zjistil, že XAV nemůže personálním propojením v představenstvu JHČ uplatňovat kontrolu nad JHČ.
Dne 28. 3. 2000 proběhlo u úřadu ústní jednání se zástupcem účastníka řízení. Při jednání úřad účastníka informoval, že na základě zjištěného personálního propojení obou společností (XAV a JHČ) nedošlo k nabytí kontroly XAV nad JHČ, ani k nabytí kontroly JHČ nad XAV. Účastník považoval určité propojení podniků k němuž došlo v důsledku uzavření smlouvy za spojení podniků a proto se rozhodl podat žádost ve smyslu zákona, aby byl úřad informován, že uzavřením smlouvy došlo k propojení obou soutěžitelů, konkurujících si na trhu porážek a zpracování drůbeže.
Na základě zjištěných skutečností o majetkových a personálních poměrech společností XAV a JHČ, jakož i ostatních podniků kontrolujících XAV, úřad dospěl k závěru, že v důsledku personálního propojení nezískal XAV kontrolu nad JHČ, ani JHČ nad XAV (a tato kontrola jednoho podniku nad druhým není založena ani kapitálovým propojením). V daném případě se tedy nejedná o spojení podniků podle § 8 zákona. Na předloženou smlouvu úřad pohlíží jako na smlouvu zakládající kooperaci mezi soutěžiteli konkurujícími si v horizontální úrovni. Zástupce účastníka řízení byl současně vyzván k postupu dle zákona. Z výše uvedených důvodů úřad rozhodl jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb. podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Šárka Vlašínová
pověřená řízením IV. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Ivan Kozel
XAVEROV holding, a. s.
Libušská 735
142 00 Praha 4