UOHS S004/2012
Rozhodnutí: S004/2012/KS-1318/2012/840/DVá Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Robert Bosch GmbH, Sortimo International Ausrüstungssysteme für Servicefahrzeuge GmbH a BS Systems GmbH & Co. KG
Účastníci Robert Bosch GmbH Sortimo International Ausrüstungssysteme für Servicefahrzeuge GmbH
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2012
Datum nabytí právní moci 9. 2. 2012
Dokumenty dokument ke stažení 112 KB


Č. j.: ÚOHS-S004/2012/KS-1318/2012/840/DVá V Brně dne 23. 1. 2012
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. S004/2012/KS, zahájeném dne 3. 1. 2012 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníků řízení, jimiž jsou společnosti Robert Bosch GmbH, s registrovaným sídlem Spolková republika Německo, Stuttgart, a obchodní adresou Spolková republika Německo, Gerlingen, Robert-Bosch Platz 1, a Sortimo International Ausrüstungssysteme für Servicefahrzeuge GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Zusmarshausen, Dreilindenstrasse 5, ve správním řízení zastoupených JUDr. Martinem Nedelkou, Ph.D., advokátem, se sídlem Praha 1, nám. Republiky 1079/1a, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů, Robert Bosch GmbH, s registrovaným sídlem Spolková republika Německo, Stuttgart, a obchodní adresou Spolková republika Německo, Gerlingen, Robert-Bosch Platz 1, Sortimo International Ausrüstungssysteme für Servicefahrzeuge GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Zusmarshausen, Dreilindenstrasse 5, a BS Systems GmbH & Co. KG, se sídlem Spolková republika Německo, Zusmarshausen, Dreilindenstrasse 5, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Notářského zápisu sepsaného dne 12. 12. 2011 Dr. Walterem Grafbergerem, notářem, se sídlem Spolková republika Německo, Augsburg, Maxmilianstrasse 65, a v souvislosti se Smlouvou o založení a vedení společného podniku, uzavřené mezi společností Robert Bosch GmbH, na straně jedné, a společnostmi Sortimo International Ausrüstungssysteme für Servicefahrzeuge GmbH a Sortimo Grundstücks und Beteiligungs GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Zusmarshausen, Dreilindenstrasse 5, na straně druhé, v jejichž důsledku dojde k založení společnosti BS Systems GmbH & Co. KG, která bude společně kontrolována společnostmi Robert Bosch GmbH a Sortimo International Ausrüstungssysteme für Servicefahrzeuge GmbH a která bude dlouhodobě plnit všechny funkce samostatné hospodářské jednotky, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona
povoluje. odůvodnění:
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku specifikovaných listin, v jejichž konečném důsledku společnosti Robert Bosch GmbH, s registrovaným sídlem Spolková republika Německo, Stuttgart, a obchodní adresou Spolková republika Německo, Gerlingen, Robert-Bosch Platz 1 (dále jen Bosch ), a Sortimo International Ausrüstungssysteme für Servicefahrzeuge GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Zusmarshausen, Dreilindenstrasse 5 (dále jen Sortimo ), založí společnost BS Systems GmbH & Co. KG, se sídlem Spolková republika Německo, Zusmarshausen, Dreilindenstrasse 5, (dále jen BS Systems ), která bude společně kontrolována společnostmi Bosch a Sortimo a která bude dlouhodobě plnit všechny funkce samostatné hospodářské jednotky. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost Bosch náleží do podnikatelské skupiny, v jejímž čele stojí charitativní nadace Robert Bosch Stiftung GmbH (dále jen skupina Bosch ), která prostřednictvím svých dceřiných společností působí celosvětově zejména v oblasti vývoje, výroby a dodávek technologií a poskytování služeb pro automobilový průmysl (zejména výroba benzinových, dieselových a podvozkových systémů nebo elektroniky), pro průmyslovou techniku (zejména výroba automatizační a balicí techniky) či spotřební průmysl a techniku budov (zejména výroba tepelné, zabezpečovací a komunikační techniky, elektrického průmyslového, domácího a zahradního nářadí, strojů, přístrojů a jejich příslušenství a domácích spotřebičů). Ve všech výše uvedených oblastech působí skupina Bosch prostřednictvím výroby nebo obchodu i na území České republiky.
3. Společnost Sortimo působí zejména v oblasti výroby vestavbového vybavení a systémů pro motorová vozidla určená pro přepravu a uskladnění materiálu a příslušenství, zejména výroby regálů, zásuvek, upínacích popruhů, zátěžových plošin nebo střešních nosičů a výroby kovových či plastových boxů a kufrů pro přepravu materiálu, součástek a příslušenství. Společnost Sortimo je kontrolována společností Sortimo Grundstücks-und Beteiligungs GmbH, jež je kontrolována fyzickými osobami. V České republice působí společnost Sortimo ve výše uvedených oblastech prostřednictvím své obchodní činnosti.
4. Společnost BS Systems je nově založený soutěžitel, jež bude společně kontrolován společnostmi Bosch a Sortimo. Předmětem činnosti společnosti BS Systems bude zejména výroba a prodej plastových kufrů, a to zejména kufrů systému L-BOXX a jejich příslušenství.
5. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže
v zastoupení
Mgr. Michael Mikulík, LL.M.
pověřený zastupováním


Obdrží:
JUDr. Martin Nedelka, Ph.D., advokát
AK Schönherr, s.r.o.
nám. Republiky 1079/1a
110 00 Praha 1
Vypraveno dne :
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy.