UOHS S004/2005
Rozhodnutí: S004/05-1394/05-OHS Instance I.
Věc Žádost o prodloužení lhůty dle § 12 odst. 6 věta třetí-Česká konsolidační agentura
Účastníci Česká konsolidační agentura, se sídlem Janovského 438/2, Praha 7, IČ: 70109966
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí lhůta prodloužena o jeden rok
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 12. 3. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 72 KB


S 4/05-1394/05 V Brně dne 17. února 2005
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 4/05, zahájeném dne 18. ledna 2005 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 12 odst. 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je Česká konsolidační agentura, se sídlem Janovského 438/2, Praha 7, IČ: 70109966, ve věci přiměřeného prodloužení lhůty jednoho roku dle ustanovení § 12 odst. 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Žádosti České konsolidační agentury, se sídlem Janovského 438/2, Praha 7, IČ: 70109966, podané v souladu s § 12 odst. 6 věta třetí zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, o prodloužení jednoroční lhůty, během níž nabytí akcií představujících 67,33% podíl na základním kapitálu společnosti Autoklub Bohemia Assistance, a.s., se sídlem Střelničná 1680, Praha 8, IČ: 61859559, ze strany České konsolidační agentury, se sídlem se sídlem Janovského 438/2, Praha 7, IČ: 70109966, k němuž došlo na základě Redempční smlouvy uzavřené dne 31. července 2003 mezi Českou konsolidační agenturou, Československou obchodní bankou, a.s., Českou republikou a subjekty tvořícími offshorovou strukturu bývalé Investiční a poštovní banky, a.s., není spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a z tohoto důvodu nepodléhá povolení Úřadu, což bylo deklarováno v rozhodnutí Úřadu č.j. 207/03-4328/03 ze dne 2. prosince 2003, které nabylo právní moci dne 18. prosince 2003, o jeden rok Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v plném rozsahu vyhovuje a v souladu s § 12 odst. 6 věta třetí zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, výše specifikovanou zákonnou lhůtu o jeden rok
p r o d l u ž u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Podkladem rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") byly zejména žádost účastníka řízení, České konsolidační agentury, se sídlem Janovského 438/2, Praha 7, IČ: 70109966 (dále jen "ČKA"), podaná v souladu s § 12 odst. 6 věta třetí zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), včetně všech jejích doplnění, výpisy z obchodního rejstříku a všeobecně známé skutečnosti, týkající se dotčených soutěžitelů.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil ČKA, aby se před vydáním rozhodnutí vyjádřila k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění, popřípadě navrhla jeho doplnění.
Úřad ve svém rozhodnutí č.j. 207/03-4328/03 ze dne 2. prosince 2003, které nabylo právní moci dne 18. prosince 2003, deklaroval, že nabytí akcií představujících 67,33% podíl na základním kapitálu společnosti Autoklub Bohemia Assistance, a.s., se sídlem Střelničná 1680, Praha 8, IČ: 61859559 (dále jen "ABA"), ze strany ČKA, ke kterému došlo na základě Redempční smlouvy uzavřené dne 31. července 2003 mezi ČKA, Československou obchodní bankou, a.s., Českou republikou a subjekty tvořícími offshorovou strukturu bývalé Investiční a poštovní banky, a.s., není po dobu jednoho roku od realizace předmětné transakce spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona a z tohoto důvodu povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nepodléhá.
Dne 18. ledna 2005 obdržel Úřad podání ČKA, jehož obsahem je žádost o přiměřené prodloužení lhůty stanovené v rozhodnutí Úřadu č.j. 207/03-4328/03 ze dne 2. prosince 2003. Na základě tohoto podání bylo v souladu ustanovením § 18 správního řádu zahájeno správní řízení č.j. S 4/05. V návaznosti na výzvu Úřadu k odstranění nedostatků podání ve smyslu § 19 odst. 3 správního řádu ze dne 25. ledna 2005 obdržel Úřad dne 2. února 2005 podání, v němž ČKA konkretizovala dobu, o kterou žádá, aby Úřad prodloužil jednoroční lhůtu stanovenou v rozhodnutí Úřadu č.j. 207/03-4328/03 ze dne 2. prosince 2003, a to na jeden rok.
Dle ustanovení § 12 odst. 6 věta druhá zákona se za spojení soutěžitelů dle odstavce 3 1 nepovažuje, jestliže soutěžitelé, jejichž podnikání zahrnuje obchodování s cennými papíry, získají přechodně, nejvýše na dobu jednoho roku, podíly jiného soutěžitele za účelem jejich prodeje, pokud nevykonávají hlasovací práva spojená s těmito podíly s cílem určit nebo ovlivnit soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele. Dle následující věty téhož ustanovení může Úřad na žádost soutěžitele, který je obchodníkem s cennými papíry, lhůtu jednoho roku přiměřeně prodloužit.
Podle informací zjištěných Úřadem v rámci správního řízení vedeného pod č.j. S 207/03 nabývá ČKA v souladu se zákonem č. 239/2001 Sb., o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon o ČKA"), obchodní či akciové podíly v jiných subjektech, spravuje a vymáhá pohledávky těchto subjektů a následně tyto obchodní či akciové podíly, včetně uvedených pohledávek prodává třetím subjektům. Doba, po kterou zamýšlela ČKA vlastnit akciový podíl na společnosti ABA a vykonávat práva s těmito akciemi spojená, byla omezená. ČKA v této souvislosti uvedla, že jejím záměrem je držet akcie ABA pouze po nezbytně nutnou dobu, přičemž předpokládá, že by mohlo dojít k jejich prodeji do konce roku 2004.
Pokud jde o další podmínku stanovenou v ustanovení § 12 odst. 6 zákona, která spočívá v požadavku, aby nabývající soutěžitel nevykonával hlasovací práva spojená s nabytými obchodními či akciovými podíly s cílem určit nebo ovlivnit soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele, Úřad v průběhu správního řízení č.j. S 207/03 konstatoval následující. Pro posouzení splnění uvedené podmínky není rozhodující výčet jednotlivých práv spojených s vlastnictvím akcií společnosti ABA, nýbrž způsob jejich výkonu ve vazbě na soutěžní chování tohoto subjektu, tedy o nalezení odpovědi na otázku, zda se výkon těchto práv promítne do soutěžního chování uvedeného subjektu. Soutěžní chování lze přitom vymezit tak, že se jedná o projevy činnosti daného subjektu, jež směřují navenek společnosti a jsou ostatními subjekty vnímány a je ně reagováno. Z informací poskytnutých ČKA vyplynulo, že záměrem nabytí akciového podílu ve společnosti ABA není usměrňování, ovlivňování ani jiné zasahování do obchodní činnosti společnosti ABA, ale pouze držení akcií společnosti ABA po nezbytně nutnou dobu, dokud nebude akciový podíl ČKA na společnosti ABA prodán.
Podle zjištění Úřadu v rámci správního řízení č.j. S 4/05 vyhlásila ČKA, v souladu s vlastním záměrem deklarovaným v průběhu správního řízení č.j. S 207/03 a v návaznosti na usnesení vlády ČR č. 130 ze dne 11. února 2004 a č. 272 ze dne 24. března 2004, dne 22. dubna 2004 jednokolové vícekriteriální výběrové řízení s kvalifikační fází na prodej 69 % akcií ABA. Na základě doporučení investičního poradce a poradní komise předložila ČKA návrh na určení nového vlastníka majetkového podílu ČKA na společnosti ABA v souladu s ustanovením § 13 odst. 5 zákona o ČKA vládě ČR k udělení předchozího souhlasu, a to prostřednictvím Ministerstva financí ČR dne 26. července 2004. Dne 15. září 2004 přijala vláda ČR usnesení č. 899 o prodeji majetkového podílu ČKA v ABA, kterým v souladu s ustanovením § 13 odst. 5 zákona o ČKA odsouhlasila prodej 69 % akcií společnosti ABA společnosti ÚAMK, a.s. (dále jen "ÚAMK"). Dne 3. listopadu 2004 byla ČKA, jako prodávajícím, a ÚAMK, jako kupujícím, podepsána Smlouva o koupi a prodeji akcií (dále jen "Smlouva o koupi a prodeji akcií") a následně 4. listopadu 2004 rovněž Smlouva o vypořádání transakce, jejíž třetí smluvní stranou je společnost COMMERZBANK Aktiengesellschaft. Převod předmětného akciového podílu na společnosti ABA byl přitom ve Smlouvě o koupi a prodeji akcií podmíněn udělením povolení Úřadu. Dne 7. prosince 2004 podala společnost ÚAMK Úřadu návrh na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona, na jehož základě je v současnosti Úřadem vedeno správní řízení pod č.j. 160/04.
V návaznosti na výše uvedený průběh převodu majoritního akciového podílu společnosti ABA, který je v současné době v držení ČKA, požádala ČKA v souladu s ustanovením § 12 odst. 6 věta třetí zákona Úřad o prodloužení jednoroční doby trvání zákonné výjimky z povinnosti notifikovat spojení Úřadu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 věta druhá zákona o další jeden rok, což umožní dokončení uvedené transakce i za situace, kdy by nebylo možné stávající prodejní proces se společností ÚAMK úspěšně ukončit a ČKA by byla povinna na základě usnesení vlády ČR uskutečnit nové výběrové řízení na prodej svého majoritního podílu ve společnosti ABA. Záměrem ČKA je tedy pouze držení akcií společnosti ABA po nezbytně nutnou dobu, dokud nebude akciový podíl ČKA na společnosti ABA prodán, a nikoliv usměrňování, ovlivňování ani jiné zasahování do obchodní činnosti společnosti ABA.
Závěrem Úřad konstatuje, že neshledal důvod pro nevyhovění žádosti ČKA a rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Pro úplnost Úřad účastníka řízení upozorňuje na skutečnost, že z textu ustanovení § 12 odst. 6 věta třetí zákona nevyplývá nemožnost soutěžitele, který je obchodníkem s cennými papíry, opětovně požádat Úřad o přiměřené prodloužení jednoroční lhůty dle věty druhé téhož ustanovení.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.

vrchní ředitel

v zastoupení

JUDr. Luděk Svoboda

pověřený zastupováním


Rozhodnutí obdrží:
Česká konsolidační agentura
Janovského 438/2
170 06 Praha 7
1 v důsledku redakce zákonného textu ovšem skryté pod nesprávným odkazem na § 12 odst. 2 zákona