UOHS S004/2004
Rozhodnutí: S004/04-1640/04-ORP Instance I.
Věc Návrh na určení dle § 7 odst. 2 "Smlouva o frančíze pro prodejnu LEVI´S STORE", prodej značkového jeansového zboží
Účastníci Galaxy-21 spol. s r.o., Praha 4 Levi Strauss Praha spol. s r.o.
Typ správního řízení Určovací řízení podle §7/2
Typ rozhodnutí nepodléhá zákazu dohod
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 27. 3. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 183 KB


PM 27.3.2004
Č.j. S 4/04-1640/04-ORP V Brně dne 8. března 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení S 4/04 zahájeném dne 8. ledna 2004 dle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, na návrh jednoho z účastníků dohody, a to společnosti GALAXY-21 spol. s r.o., se sídlem Arkalycká 877, Praha 4, PSČ: 140 00, IČ 25667220, ve věci určení dle § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, zda ustanovení čl. 2, čl. 4 odst. 4.1, čl. 5 odst. 5.5, 5.6, 5.8, 5.9 bod 5.9.1 a bod 5.9.3, 5.10, 5.14 bod 5.14.2, čl. 6 odst. 6.1 bod 6.1.1 a bod 6.1.2, čl. 6 odst. 6.2, 6.3 bod 6.3.1, 6.4 bod 6.4.5, 6.6 bod 6.6.1, čl. 9 odst. 9.1 bod 9.1.2, čl. 12, čl. 14 odst. 14.2, čl. 15 odst. 15.2, čl. 16, čl. 17 odst. 17.7 a čl. 19 Smlouvy o frančíze pro prodejnu Levi´s Store, kterou hodlá společnost Levi Strauss Praha, spol. s r.o., se sídlem Na Poříčí 10, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ 49616757, uzavřít se společností GALAXY-21 spol. s r.o., obsahují dohody podléhající zákazu dle § 3 až § 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
I.
Určuje se, že dohody obsažené v ustanoveních čl. 2 odst. 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4, čl. 4 odst. 4.1, čl. 5 odst. 5.5, 5.6, 5.8, 5.9 bod 5.9.1 a bod 5.9.3, 5.10, 5.14 bod 5.14.2, čl. 6 odst. 6.2, 6.3 bod 6.3.1, 6.4 bod 6.4.5, 6.6 bod 6.6.1, čl. 9 odst. 9.1 bod 9.1.2, čl. 12, čl. 14 odst. 14.2, čl. 15 odst. 15.2, čl. 16, čl. 17 odst. 17.7 a čl. 19 Smlouvy o frančíze pro prodejnu Levi´s Store, kterou hodlají uzavřít společnosti GALAXY-21 spol. s r.o., se sídlem Arkalycká 877, Praha 4, PSČ: 140 00, IČ 25667220 a Levi Strauss Praha, spol. s r.o., se sídlem Na Poříčí 10, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ 49616757, nepodléhají zákazu dohod narušujících soutěž dle § 3 až § 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů.
II.
Určuje se, že dohody obsažené v ustanoveních čl. 2 odst. 2.5, čl. 6 odst. 6.1 bod 6.1.1 a bod 6.1.2 Smlouvy o frančíze pro prodejnu Levi´s Store, kterou hodlají uzavřít společnosti GALAXY-21 spol. s r.o., se sídlem Arkalycká 877, Praha 4, PSČ: 140 00, IČ 25667220 a Levi Strauss Praha, spol. s r.o., se sídlem Na Poříčí 10, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ 49616757 nepodléhají zákazu dohod narušujících soutěž dle § 3 až § 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, a to za předpokladu, že společný podíl účastníků takových dohod na trhu oděvů pro volný čas vysoké ceny a kvality, případně na některém ze subtrhů, nepřesáhne 10 % při současném splnění podmínek obsažených v § 6 odst. 2 písm. c) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, popřípadě podíl dodavatele na trhu oděvů pro volný čas vysoké ceny a kvality, případně na některém ze subtrhů, nepřesáhne hranice stanovené v § 4 vyhlášky č. 198/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy vertikálních dohod, při současném splnění podmínek stanovených touto vyhláškou.
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") obdržel dne 8.1.2004 návrh společnosti GALAXY-21 spol. s r.o., se sídlem Arkalycká 877, Praha 4, PSČ: 140 00, IČ 25667220 (dále jen "Galaxy"), na určení dle § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále jen "zákon"). Navrhovatel požádal o určení, zda Smlouva o frančíze pro prodejnu Levi´s Store (dále jen "Smlouva"), kterou hodlá společnost Levi Strauss Praha, spol. s r.o., se sídlem Na Poříčí 10, Praha 1, PSČ: 110 00, IČ 49616757 (dále jen "LS Praha") uzavřít se společností Galaxy, nepodléhá zákazu dle § 3 až 6 zákona. K návrhu na určení dle § 7 odst. 2 zákona byl přiložen návrh Smlouvy.
V průběhu správního řízení Úřad vyzval účastníka řízení Galaxy, aby zpřesnil, která ustanovení Smlouvy mají být předmětem určení ve smyslu § 7 odst. 2 zákona. V rámci zpřesnění předmětu řízení společnost Galaxy uvedla, že předmětem určení by měla být ustanovení čl. 2, čl. 4 odst. 4.1, čl. 5 odst. 5.5, 5.6, 5.8, 5.9 bod 5.9.1 a bod 5.9.3, 5.10, 5.14 bod 5.14.2, čl. 6 odst. 6.1 bod 6.1.1 a bod 6.1.2, čl. 6 odst. 6.2, 6.3 bod 6.3.1, 6.4 bod 6.4.5, 6.6 bod 6.6.1, čl. 9 odst. 9.1 bod 9.1.2, čl. 12, čl. 14 odst. 14.2, čl. 15 odst. 15.2, čl. 16, čl. 17 odst. 17.7 a čl. 19 Smlouvy. Úřad považuje za nutné zdůraznit, že předmětem určení byla toliko tato ustanovení Smlouvy ve znění předloženém k datu 8.1.2004, bez ohledu na jakékoliv změny, dodatky či přílohy, které byly učiněny následně nebo mohou být učiněny kdykoliv v budoucnu, nebo které nebyly Úřadu ve správním řízení účastníkem řízení předloženy.
V průběhu řízení byly vyžádány informace k vymezení relevantního trhu, odhadovanému podílu LS Praha na relevantním trhu a k vyjasnění některých ustanovení Smlouvy.
V souladu s § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, bylo dne 23.2.2004 účastníkům řízení umožněno seznámit se s podklady pro rozhodnutí a vyjádřit se ke způsobu jejich zjištění. Účastník řízení Galaxy svého práva využil, účastník řízení LS Praha svého práva nevyužil. Charakteristika účastníků řízení
Společnost LS Praha je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 21344, dne 18.6.1993. Předmětem podnikání společnosti je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej a zabývá se především dovozem a distribucí oblečení pro volný čas značky Levi´s. LS Praha v České republice působí pouze jako velkoobchodní distributor s tím, že na maloobchodní úrovni neprovozuje žádnou podnikatelskou činnost. Společnost LS Praha je vlastněna společností Levi Strauss Nederland B.V., Nizozemí a patří do celosvětové skupiny Levi Strauss & Co.
Společnost Galaxy je zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C., vložka 59527, dne 14.5.1998. Předmětem podnikání společnosti je koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej v rozsahu živnosti volné, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb v rozsahu živnosti volné a reklamní činnost. Společnost se zabývá především prodejem značkového džínové zboží a je významným odběratelem společnosti LS Praha. Popis rozhodných skutečností Smlouva
V úvodních ustanoveních Smlouvy se zejména uvádí, že LS Praha má licenci od Levi Strauss & Co k využívání a dalšímu poskytování licencí k některým ochranným známkám a obchodním firmám a jejich souvisejícím ochranným známkám, symbolům, logům, barevným schématům a designům obvykle používaným pro propagaci výrobků Levi´s a jiných značkových výrobků. LS Praha distribuuje džíny Levi´s a jiné části oblečení a doplňků, které nesou výše uvedené ochranné známky.
Levi Strauss & Co a s ní propojené společnosti vyvinuly koncepci inovačních a nezávisle vlastněných maloobchodních prodejen Levi´s pro vystavování, marketing a prodej výrobků Levi´s, která zahrnuje mj. know-how vycházející ze zkušeností skupiny Levi Strauss & Co s distribucí, maloobchodním prodejem a propagací výrobků Levi´s.
Charakter spolupráce dle Smlouvy:
Čl. 1 Smlouvy-Licence: Na základě tohoto článku poskytuje LS Praha nabyvateli frančízy právo nabízet k prodeji a prodávat výrobky Levi´s pod ochrannými známkami a využívat koncepci Levi Strauss & Co včetně know-how v souvislosti s nabízením k prodeji a s prodejem výrobků Levi´s. Nabyvatel frančízy se zavazuje, že bude vykonávat tato práva za výhradním účelem provozování maloobchodní prodejny pro vystavování, marketing a prodej výrobků Levi´s chápané jako obchodní činnost pouze v lokalitě vybrané a schválené LS Praha.
Čl. 2 Smlouvy -Výběr lokality a vybavení: LS Praha rozhodne o vhodné lokalitě pro prodejnu výrobků Levi´s, přičemž nabyvatel frančízy zaplatí veškeré náklady vzniklé LS Praha v souvislosti s jejím průzkumem a výběrem vhodné lokality. Nabyvatel poté získá a přemění lokalitu v souladu s plány písemně schválenými ze strany LS Praha na prodejnu Levi´s. LS Praha dodá nábytek a zařízení, které má být umístěno v lokalitě, aby zajistil, že prodejna a prezentace výrobků Levi´s budou odpovídat koncepci maloobchodní prodejny Levi´s. Nabyvatel frančízy je povinen nabýt nábytek a zařízení od LS Praha dle podmínek v příloze č. 3 Smlouvy, není oprávněn ho upravit, rozšířit či změnit bez souhlasu LS Praha a je povinen jej udržovat v souladu se Smlouvou. Dodavatelé všech ostatních materiálů, zařízení a vybavení do prodejny Levi´s budou navrženi LS Praha a budou podléhat schválení nabyvatele frančízy. Dispoziční řešení prodejny bude podléhat schválení LS Praha. Nabyvatel frančízy se zavazuje, že bude provozovat prodejnu pouze ve stanovené lokalitě, dále není oprávněn změnit lokalitu prodejny či otevřít jinou pobočku či jiné prodejny Levi´s bez předchozího písemného souhlasu LS Praha.
Čl. 3 Smlouvy-Doba platnosti Smlouvy: Smlouva je platná od podpisu Smlouvy oběma smluvními stranami po dobu tří let. Smlouva bude automaticky obnovována na další období jednoho roku tak dlouho, dokud kterákoli strana minimálně tři měsíce před uplynutím doby platnosti písemně nesdělí druhé straně svůj záměr neprodloužit dobu platnosti Smlouvy.
Čl. 4 Smlouvy-Povinnosti LS Praha: LS Praha poskytne nabyvateli frančízy koncepci frančízy ( čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy ), přičemž podrobnosti o této koncepci obsahuje příloha č. 2 Smlouvy, včetně přesných instrukcí a směrnic týkajících se sortimentu výrobků, vystavování, marketingu a propagačních materiálů prezentovaných v prodejně pro její provoz a seznam stávajících výrobků Levi´s, které bude nabyvatel frančízy oprávněn někdy nabízet v prodejně, a reprezentativní výběr výrobků Levi´s, které budou muset být podle stávajícího modelu segmentace maloobchodního prodeje neustále na skladě. Koncepce frančízy může být změněna, upravena a aktualizována ze strany LS Praha kdykoli a zcela podle jejího uvážení.
LS Praha dále poskytne nabyvateli frančízy jednotnou image výtvarných návrhů, obchodní podporu a službu monitoringu výkonnosti prodejny.
Čl. 5 Smlouvy-Povinnosti nabyvatele frančízy: Nabyvatel frančízy se mj. zavazuje na vlastní náklady trvale udržovat interiér i exteriér prodejny v dobrém stavu. Jestliže LS Praha kdykoli přiměřeně usoudí, že nabyvatel frančízy neplní takovéto povinnosti, může LS Praha, aniž by tím byly dotčeny jakékoli jiné právní prostředky, které má k dispozici (včetně ukončení Smlouvy), oznámit nabyvateli frančízy opatření, která od něj vyžaduje k tomu, aby bylo zajištěno plnění takovýchto povinností, a nabyvatel frančízy pak na své vlastní náklady tyto požadavky neprodleně splní ( čl. 5 odst. 5.5 Smlouvy ).
Obchodní tajemství ( čl. 5 odst. 5.6 Smlouvy ).
Nabyvatel frančízy se zavazuje vynakládat své nejlepší úsilí k udržení nejvyšších standardů ve všech záležitostech souvisejících s provozem prodejny a řídit se veškerými doporučeními a pokyny poskytovanými čas od času ze strany LS Praha ohledně vystavování a prodeje výrobků ( čl. 5 odst. 5.8 Smlouvy ).
Další povinnosti nabyvatele frančízy se týkají zaměstnávání přiměřených pracovních sil a osoby manažera prodejny Levi´s. Nabyvatel frančízy např. zajistí, aby byla prodejna řízena manažerem na plný úvazek vybraným nabyvatelem frančízy po konzultaci s LS Praha ( čl. 5 odst. 5.9 bod 5.9.1 ) a bude zaměstnávat pouze kvalifikované prodavače v přiměřeném počtu, kteří mají dobré znalosti o výrobcích Levi´s a jsou důvěryhodní z hlediska cílových spotřebitelů výrobků Levi´s. V případě, že LS Praha kdykoli zjistí, že jakýkoli pracovník nesplňuje výše uvedené kritérium, pak LS Praha může, aniž by tím byly dotčeny jakékoli jiné právní prostředky, které má k dispozici, oznámit nabyvateli frančízy požadovaná opatření k tomu, aby zaměstnanci nabyvatele frančízy splňovali požadovaná kritéria, včetně propuštění kteréhokoli prodavače, a nabyvatel frančízy na své náklady tyto požadavky neprodleně splní ( čl. 5 odst. 5.9 bod 5.9.3 Smlouvy ).
Co se týče nájmu prodejny, nabyvatel frančízy se zavazuje plnit v plném rozsahu a včas všechny své povinnosti a závazky podle jakékoli nájemní smlouvy vztahující se k lokalitě prodejny a dále bez prodlení zaslat na žádost LS Praha kopii kterékoli smlouvy a jakékoli sdělení obdržené či zaslané nabyvatelem frančízy na základě podmínek takové smlouvy ( čl. 5 odst. 5.10 Smlouvy ).
Obchodní tajemství ( čl. 5 odst. 5.14 bod 5.14.2 Smlouvy ).
Další povinnosti nabyvatele frančízy se pak vztahují k využívání know-how, dodržování koncepce Levi Strauss & Co, minimálního obratu, sdělování informací o prodejně společnosti LS Praha apod.
Čl. 6 Smlouvy-Nákup a prodej frančízových výrobků: Nabyvatel frančízy nakupuje výrobky Levi´s pouze od LS Praha a nabízí je k prodeji pouze maloobchodním spotřebitelům a pouze k dodání v lokalitě prodejny. Tento závazek však nijak nebrání nabyvateli frančízy ve vzájemných dodávkách výrobků Levi´s mezi ostatními nabyvateli frančízy Levi´s či autorizovanými distributory Levi´s ( čl. 6 odst. 6.1 bod 6.1.1 Smlouvy ).
Nabyvatel frančízy se zavazuje, že v době platnosti Smlouvy nebude v lokalitě prodejny zapojen přímo či nepřímo do distribuce, prodeje, prezentace nebo propagace jakýchkoli jiných výrobků než výrobků Levi´s. Tím není dotčeno právo nabyvatele frančízy provádět takovou obchodní činnost mimo lokalitu prodejny ( čl. 6 odst. 6.1 bod 6.1.2 Smlouvy ).
Při respektování dostupnosti a dodatečných podmínek, které mohou být vzájemně dohodnuty mezi stranami Smlouvy, bude mít nabyvatel frančízy po dobu platnosti Smlouvy na skladě výběr výrobků Levi´s v takových stylech, velikostech, barvách a množstvích, jak bude LS Praha považovat za žádoucí z hlediska uspokojení potřeb potenciálních zákazníků nabyvatele frančízy ( čl. 6 odst. 6.2 Smlouvy ).
Způsob objednávání zboží je upraven tak, že nabyvatel frančízy předloží LS Praha svoji objednávku, která bude závazná pouze při její akceptaci oprávněným zástupce LS Praha a bude podmíněna dostupností a dřívějšími ujednáními o výrobcích Levi´s ( čl. 6 odst. 6.3 bod 6.3.1 Smlouvy ).
Obchodní tajemství (čl. 6 odst. 6.4 bod 6.4.1 a 6.4.2 Smlouvy).
Platby jsou nabyvatelem frančízy hrazeny ve lhůtě stanovené na faktuře na výrobky Levi´s, a to bezhotovostním převodem na bankovní účet LS Praha, nebo přímou platbou na bankovní účet LS Praha, nebo ověřeným šekem (čl. 6 odst. 6.4 bod 6.4.4 Smlouvy).
Nabyvatel frančízy není oprávněn zadržet jakoukoli částku splatnou vůči LS Praha a není oprávněn započíst žádnou svoji pohledávku za LS Praha proti pohledávce LS Praha za nabyvatelem frančízy ( čl. 6 odst. 6.4 bod 6.4.5 Smlouvy ).
Obchodní tajemství ( čl. 6 odst. 6.6 bod 6.6.1 Smlouvy ).
Čl. 8 Smlouvy-Použití koncepce: Nabyvatel frančízy nepoužije koncepci maloobchodních prodejen Levi´s pro jakýkoli jiný účel než pro činnost prodejny Levi´s a tato koncepce a všechna ostatní data nebo informace jsou důvěrné.
Čl. 9 Smlouvy-Zlepšení a změny koncepce: Nabyvatel frančízy nebude sám zavádět žádná zlepšení, dodatky, úpravy či inovace do činnosti prodejny Levi´s bez předchozího písemného souhlasu LS Praha. Nabyvatel frančízy bude předávat LS Praha jakékoli zkušenosti získané při provozování prodejny Levi´s. LS Praha bude mít právo včlenit do koncepce jakákoli zlepšení navržená nabyvatelem frančízy, aniž by za ně cokoliv zaplatila ( čl. 9 odst. 9.1 bod 9.1.2 Smlouvy ).
Čl. 10 Smlouvy-Frančízový poplatek: Jako úhradu za poskytnutí licencí k právům LS Praha dle čl. 1 Smlouvy a za poskytnutí koncepce maloobchodních prodejen Levi´s a trvalou podporu nabyvatele frančízy ze strany LS Praha zaplatí nabyvatel frančízy LS Praha ke dni uzavření Smlouvy frančízový poplatek.
Čl. 12 Smlouvy -Pojištění a odškodnění: Nabyvatel frančízy na své náklady uzavře a bude udržovat pojistnou smlouvu s krytím všech majetkových rizik pro úplnou náhradu hodnoty prodejny Levi´s i zásob, tzn. proti ztrátě (včetně ušlého zisku) nebo škodě způsobené požárem, výbuchem nebo vloupáním, proti odpovědnosti vůči třetím osobám a jiným rizikům. Toto pojištění musí být přiměřeně uspokojivé pro LS Praha. Nabyvatel frančízy předkládá LS Praha na její žádost kopie pojistných smluv a dokladů o tom, že bylo pojistné zaplaceno. Nabyvatel frančízy zajistí, aby pojistná smlouva nebyla ukončena či zrušena, aniž by LS Praha obdržel čtrnáct dnů předem sdělení pojišťovny o tomto záměru.
Nabyvatel frančízy přebírá veškerá rizika provozu prodejny Levi´s a je povinen odškodnit LS Praha a s ní spojené osoby za ztráty, náklady, odpovědnost, náhrady škod, penále, úroky, nároky a výdaje (včetně nákladů právního zastoupení) vzniklých LS Praha nebo s ní spojeným osobám v souvislosti s provozováním prodejny Levi´s nabyvatelem frančízy nebo z jakéhokoli jiného jednání učiněného nabyvatelem frančízy nebo v zastoupení nabyvatele frančízy v souvislosti s prodejnou Levi´s a s uzavřením a/nebo plněním kterékoli podmínky Smlouvy. Povinnost odškodnění je platná i po ukončení platnosti Smlouvy.
Čl. 14 Smlouvy-Zachování důvěrnosti: Nabyvatel frančízy se zavazuje, že zachová v důvěrnosti obsah Smlouvy a že nesdělí ani po ukončení Smlouvy jakékoli podmínky či obsah Smlouvy ani jakákoli práva či povinnosti, které z ní pro nabyvatele frančízy vyplývají, bez předchozího souhlasu LS Praha (výjimkou jsou osoby odborných poradců nabyvatele frančízy, finanční úřady nebo je-li to požadováno zákonem).
Nabyvatel frančízy nepoužije ani neprozradí a zajistí, aby jeho pracovníci, manažer ani kteříkoli jiní zaměstnanci či zástupci nepoužili ani neprozradili i po ukončení platnosti Smlouvy, přímo či nepřímo převáděné know-how nebo jakékoli důvěrné informace nebo znalosti nebo jakékoli finanční nebo obchodní informace Levi Strauss & Co nebo s ní spojených osob, včetně LS Praha nebo důvěrné informace týkající se prodejny Levi´s, které může nabyvatel frančízy získat, nejsou-li takové informace veřejně známy z jiného důvodu, než pro porušení povinnosti ze strany nabyvatele frančízy ( čl. 14 odst. 14.2 Smlouvy ).
Obchodní tajemství ( čl. 15 odst. 15.2 Smlouvy ).
Čl. 16 Smlouvy -Dobrá pověst: Nabyvatel frančízy se zavazuje, že ani on, ani jeho zaměstnanci, zástupci, ani smluvní partneři neučiní cokoli včetně opomenutí, které přímo či nepřímo poškodí, zneváží, zesměšní či sníží veřejnou reputaci, dobrou pověst či příznivou image LS Praha, Levi Strauss & Co nebo s ní spojených společností, ochranných známek či výrobků Levi´s. Jakékoli jednání (i ve formě opomenutí) nabyvatele frančízy, které přímo či nepřímo poškodí, zneváží, zesměšní či sníží veřejnou reputaci, dobrou pověst či příznivou image nabyvatele frančízy má stejný dopad na LS Praha, Levi Strauss & Co a jakékoli s ní spojené osoby, ochranné známky nebo na výrobky Levi´s. LS Praha neučiní nic, co by přímo či nepřímo poškodilo, znevážilo, zesměšnilo či snížilo veřejnou reputaci, dobrou pověst či příznivou image nabyvatele frančízy nebo kteréhokoli ze zaměstnanců nabyvatele frančízy.
Čl. 17 Smlouvy-Ukončení Smlouvy: V čl. 17 jsou uvedeny důvody, pro něž může LS Praha kdykoli odstoupit s okamžitou účinností od Smlouvy, aniž by byla jakkoli dotčena jiná práva či právní prostředky dle Smlouvy či dle zákona.
Jedním z důvodů ukončení Smlouvy je mj. to, že se nabyvatel frančízy a LS Praha nedohodnou na odsouhlaseném sezónním nákupním plánu pro kteroukoli sezónu ( čl. 17 odst. 17.7 Smlouvy ), dalšími důvody jsou např. likvidace nabyvatele frančízy, změna kontroly nad nabyvatelem frančízy, skončení platnosti nájemní smlouvy, kde je umístěna prodejna Levi´s apod.
Čl. 19 Smlouvy -Obchodní tajemství
Další ustanovení Smlouvy upravují např. reklamu a marketing, práva vyplývající z ochranných známek, vyšší moc apod.
Součástí Smlouvy jsou tři přílohy: Příloha č. 1 uvádí příkladmý seznam ochranných známek Levi Strauss & Co; Příloha č. 2 zahrnuje koncepci pro prodejnu (např. vymezení prodejny, doporučený sortiment, hodnota minimálního obratu, splatnost zboží apod.); Příloha č. 3 obsahuje ustanovení Smlouvy o dodání zařízení. Informace účastníků řízení
Úřad si vyžádal dopisem ze dne 28.1.2004 od společnosti LS Praha doplňující informace k některým ustanovením Smlouvy. V odpovědi na tento dopis společnost LS Praha uvedla, že pojem lokalita dle Smlouvy znamená maloobchodní prodejnu Levi´s Store, která je určena přesnou adresou. Dále uvedla, že dle Smlouvy provozují všichni nabyvatelé frančízy reprezentační prodejny pod názvem Levi´s Store. Tyto prodejny mají pro prezentaci značky Levi´s zákazníkům zásadní význam, neboť jimi buduje její image a může jimi ovlivnit její vnímání zákazníkem. Proto mohou být prodejny Levi´s Store umístěny pouze v prvotřídních lokalitách zvolených, příp. schválených společností LS Praha, přičemž výběr lokality prodejen Levi´s Store probíhá většinou v rámci diskuse mezi nabyvatelem frančízy a společností LS Praha, v níž nabyvatel frančízy navrhne společnosti LS Praha určitou lokalitu, příp. více lokalit k projednání a konečnému schválení.
K hodnocení kritérií při udělování souhlasu ke změně či novému otevření pobočky nebo jiné provozovny prodejny Levi´s Store (viz čl. 2 odst. 2.5 Smlouvy) společnost LS Praha sdělila, že lokality frančízové prodejny Levi´s Store se posuzují na základě celé řady kritérií bez ohledu na to, zda nabyvatel frančízy hodlá změnit lokalitu stávající prodejny nebo otevřít novou provozovnu. Hlavním kritériem je to, aby byla prodejna umístěna v prvotřídní lokalitě (tzn. že musí být mj. atraktivní pro cílové zákazníky a musí odpovídat image značky Levi´s). Mezi další kritéria patří např. velikost prodejny s ohledem na lokalitu, její rozmístění a dispozice a dále dostupnost výrobků Levi´s nebo jiných konkurenčních výrobků v dané oblasti. Společnost LS Praha není povinna změnu stávající frančízové prodejny Levi´s Store ani otevření nové frančízové prodejny Levi´s Store schválit, i pokud budou uvedená kritéria splněna.
K čl. 15 odst. 15.2 Smlouvy, dle něhož je nabyvatel frančízy povinen pravidelně poskytovat LS Praha informace týkající se finanční situace nabyvatele frančízy, společnost LS Praha uvedla, že nabyvatelé frančízy jsou povinni poskytovat denní, týdenní, měsíční a roční tržby včetně jejich rozdělení na jednotlivé výrobkové řady. Tyto informace bude LS Praha využívat pro posouzení prodejnosti a úspěšnosti jednotlivých výrobků u zákazníků a umožňují tak LS Praha reagovat na potřeby trhu, plánovat marketingové akce či plánovat obchodní strategie na další období. LS Praha dále požaduje předkládání výročních zpráv nabyvatele frančízy, a to z důvodu informovanosti o finanční síle a případných finančních problémech nabyvatele frančízy. LS Praha zajišťuje ochranu důvěrnosti dat poskytnutých ze strany nabyvatele frančízy.
Společnost LS Praha dále v rámci svého podání sdělila, že společnosti patřící do skupiny Levi Strauss & Co. celoevropsky zvolily distribuci výrobků Levi´s pomocí selektivního distribučního systému (pozn. Úřadu-tj. distribuční systém, ve kterém se dodavatel zavazuje prodávat zboží tvořící předmět dohody pouze odběratelům vybraným na základě určitých předem stanovených kritérií a kdy se tito odběratelé zavazují dále neprodávat takové zboží jiným než dodavatelem určeným osobám). Společnost LS Praha se rovněž vyjádřila k případnému zákazu jednotlivých ustanovení Smlouvy dle § 3 odst. 1 zákona a uvedla, že dle jejího názoru Smlouva spadá pod režim tzv. dohod zanedbatelného významu (viz § 6 zákona) případně podléhá obecné výjimce ze zákazu dohod dle § 3 odst. 1 zákona upravené ve vyhlášce Úřadu č. 198/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona pro určité druhy vertikálních dohod.
Vymezení relevantního trhu
Pro řádné posouzení dohod obsažených ve Smlouvě je nutno vymezit relevantní trh, na němž se jejich případné protisoutěžní účinky projeví. Trh je obecně místem, kde se střetává nabídka s poptávkou. Dle ustanovení § 2 odst. 2 zákona je pak relevantním trhem trh zboží, které je z hlediska své charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Pro účely vymezení trhu z hlediska výrobkového vycházel Úřad z následujících skutečností:
Ve správním řízení je posuzována Smlouva o frančíze pro prodejnu Levi´s Store . Předmětem Smlouvy jsou Výrobky Levi´s; jedná se o veškerý sortiment výrobků nabízený společností LS Praha pro specifickou sezónu, včetně případných mimořádných nabídek v rámci odlišení prodejny Levi´s Store od ostatních běžných prodejen . Společnost LS Praha distribuuje oblečení pro volný čas značky Levi´s, zejména kalhoty pro volný čas (vyrobené z různých materiálů, jako např. džínoviny, manšestru, kepru, apod.), sukně, trička, košile pro volný čas, mikiny a bundy. Zboží zastupitelné s výrobky Levi´s vyhledávají spotřebitelé u jiných výrobců či distributorů značkového zboží; za alternativu není možné považovat levné a málo kvalitní neznačkové oblečení pro volný čas.
S ohledem na výše uvedené byl z hlediska věcného vymezen relevantní trh jako trh oděvů pro volný čas vysoké ceny a kvality . V rámci tohoto relevantního trhu existuje celá řada subtrhů (kalhot, sukní, triček atd.), jež jsou určovány způsobem a možností použití toho kterého výrobku. Vzhledem k tomu, že účastník řízení LS Praha nesdělil Úřadu veškeré druhy oděvů, které distribuuje, Úřad ke členění relevantního trhu na konkrétní subtrhy v tomto správním řízení nepřistoupil a s ohledem na charakter a účel tohoto řízení ponechal tuto otázku otevřenou.
Relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Společnost LS Praha distribuuje výrobky Levi´s na celém území republiky. Vztah nabídky a poptávky se realizuje na celém území za dostatečně homogenních podmínek. Z uvedených důvodů se jedná o trh celostátní .
Vymezení relevantního trhu z hlediska časového vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. V posuzovaném případě se jedná o trh trvalý, charakterizovaný pravidelně se opakujícími dodávkami zboží v průběhu celého roku. Z uvedeného důvodu byl relevantní trh z hlediska časového vymezen jako trh trvalý .
Na relevantním trhu působí celá řada výrobců a distributorů, jejichž výrobky jsou pro společnost LS Praha konkurenční. Z důvodu velkého počtu konkurenčních obchodních značek není možné předložit jejich taxativní výčet, ale jedná se např. o následující obchodní značky výrobků typu "unisex" (určené pro obě pohlaví): Lee, Wrangler, H.I.S, Diesel, Replay, Mustang, Benetton, Cottonfield, William & Delvin, Kenvelo, Marlboro Classic, Camel Active, Pepe Jeans, Reserved, New-Yorker, Tatuum, Tom Tailor, Cantona. Mezi obchodními značkami považovanými společností LS Praha za konkurenční je kromě toho i celá řada čistě "dámských" obchodních značek, jako např.: Zara, Mango, Jannis, Promod, Orsay, Marks & Spencer, Next, Stefanel, Jackpot, Kookai.
Při vymezení postavení společnosti LS Praha na relevantním trhu vyšel Úřad pro účely tohoto správního řízení z údajů poskytnutých účastníkem řízení. Vzhledem k velkému množství obchodních značek výrobků oblečení pro volný čas je dle účastníka řízení LS Praha obtížné přesný podíl společnosti LS Praha na relevantním trhu určit. Poslední průzkum zaměřený na velikost tržního podílu, který si společnost LS Praha zadala, byl vypracován pro rok 2000 a 2001 a zaměřoval se pouze na kalhoty a sukně vyrobené z džínoviny, tj. jednalo se pouze o část relevantního trhu. V roce 2000 činil podíl společnosti LS Praha v segmentu pánských džínových kalhot méně než 5 %; v roce 2001 byl ještě nižší. Podíl společnosti LS Praha v segmentu dámských džínových kalhot a sukní v roce 2000 činil méně než 5 % a v roce 2001 byl ještě nižší. (Konkrétní výše tržního podílu-spis str. 43-jsou obchodním tajemstvím společnosti LS Praha.)
Posouzení dohod z hlediska zákona
Podle § 3 odst.1 zákona jsou zakázané a neplatné dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nebo pokud Úřad nepovolí svým rozhodnutím nebo vyhláškou z tohoto zákazu výjimku. Zakázanými ve smyslu § 3 odst. 1 zákona jsou především dohody výslovně uvedené v § 3 odst. 2 písm. a)-f) zákona, jako např. dohody o cenách, rozdělení trhu, atd. (výčet těchto zakázaných dohod je však pouze demonstrativní).
Dle § 5 odst. 2 zákona jsou pak dohody soutěžitelů, kteří působí na různých úrovních trhu zboží, vertikálními dohodami. V § 6 odst. 1 zákon stanoví, že zákaz dohod podle § 3 odst. 1 zákona se nevztahuje na vertikální dohodu, pokud společný podíl účastníků dohody na relevantním trhu nepřesahuje 10 %, nestanoví-li Úřad vyhláškou tento podíl vyšší. U vertikálních dohod, u nichž podíl účastníků dohody na relevantním trhu nepřevyšuje tuto hranici, není jejich dopad na hospodářskou soutěž významný, a proto jsou ze zákazu dohod narušujících soutěž vyňaty (tzv. " dohody de minimis" ).
Vynětí ze zákazu dohod dle § 3 odst. 1 zákona však nelze uplatnit v případech stanovených v § 6 odst. 2 písm. b) a c) zákona, tedy na vertikální dohody o přímém nebo nepřímém určení cen kupujícímu pro další prodej zboží nebo o poskytnutí kupujícímu pro tento další prodej úplné ochrany na vymezeném trhu. Dále nelze podle § 6 odst. 2 písm. c) zákona vynětí ze zákazu dohod uplatnit na jednotlivé dohody, které jsou součástí souboru dohod ohledně stejného, srovnatelného nebo zaměnitelného zboží, pokud 1. společný podíl účastníků dohod tvořících soubor, u nichž se alespoň na jedné straně účastní stejný soutěžitel, na relevantním trhu, přesahuje procentní hranice stanovené v odstavci 1 (tedy 10%), nebo 2. souborem vertikálních nebo smíšených dohod je přístup na relevantní trh soutěžitelům, kteří nejsou účastníky těchto dohod tvořících soubor, omezen a hospodářská soutěž na tomto trhu je podstatně narušena kumulativním účinkem paralelních sítí podobných vertikálních nebo smíšených dohod uzavřených pro distribuce stejného, srovnatelného nebo zaměnitelného zboží.
Vyhláškou č. 198/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, pro určité druhy vertikálních dohod (dále jen "vyhláška"), povolil Úřad obecnou (blokovou) výjimku ze zákazu dohod. Dle § 4 vyhlášky se zákaz dohod nevztahuje na vertikální dohody, jestliže podíl dodavatele, popřípadě podíl odběratele (u dohod obsahujících závazek výhradní dodávky), na trhu daného zboží nepřesahuje 30 % (resp. 35 %, případně přesáhne 35 % za dále stanovených podmínek).
Frančíza je obecně definována jako soubor práv průmyslového a duševního vlastnictví, vztahující se na ochranné známky, obchodní firmy, názvy obchodů, užitné vzory, průmyslové vzory, know-how a patenty, které mají být využívány při prodeji zboží nebo poskytování služeb konečným uživatelům. Od ostatních distribučních ujednání se odlišuje závazkem nabyvatele frančízy platit poplatky za užívací právo k frančíze. Dalším pravidelným znakem je společné označení nebo název obchodu (provozovny) a jednotná prezentace prodejních prostor s tím, že nabyvatel frančízy je jasně označen jako nezávislý podnik. Zprostředkované know-how je souborem informací vyplývajících z praxe a testování vlastníka frančízy, který je pro systém distribuce podstatný a identifikovatelný. Dalším znakem frančízy je průběžné poskytování obchodní a technické pomoci nabyvateli frančízy jejím poskytovatelem-například poskytování pravidelných školení, pomoc při propagaci a při analýzách trhu apod.
Podle Pokynů Evropské komise k používání vertikálních omezení frančízové dohody obsahují licence na práva k duševnímu vlastnictví, které se vztahují zejména na obchodní známky nebo značky a know-how pro využívání a distribuci zboží nebo služeb. Kromě licence na práva duševního vlastnictví poskytuje poskytovatel frančízy obvykle nabyvateli frančízy v průběhu trvání smlouvy obchodní a technickou pomoc. Licence a pomoc jsou nedílnou součástí obchodní metody poskytované v rámci frančízy. Poskytovateli frančízy obvykle nabyvatel frančízy platí frančízový poplatek za využití určité obchodní metody. Kromě ustanovení o poskytnutí obchodní metody frančízové dohody obvykle obsahují kombinaci různých vertikálních omezení souvisejících s výrobkem, jenž je distribuován, obvykle se jedná o selektivní distribuci a/nebo výhradní distribuci, případě jejich méně restriktivní podoby. To je i případ Smlouvy, jejíž některá ustanovení jsou předmětem návrhu dle § 7 odst. 2 zákona.
Frančízová ustanovení smluv lze obecně považovat za dohody, které jsou zakázanými dohodami omezujícími nabyvatele frančízy v jeho svobodném chování v soutěži na trhu. Zároveň je však třeba říci, že tato ustanovení jsou zároveň i prosoutěžní, neboť frančíza přináší výhody pro obě strany smlouvy. Na jedné straně umožňuje poskytovateli frančízy vybudovat jednotnou síť pro distribuci jeho výrobků, aniž by musel příliš investovat do zřízení vlastní maloobchodní sítě. Na druhé straně nabyvateli frančízy frančízová síť umožní rychle a levně vstoupit na trh, přičemž může využívat již ověřené obchodní metody, aniž by ztratil nezávislost.
Některá omezení, která s sebou přinášejí frančízové dohody a která jsou nutná pro zachování jednotné identity a pověsti sítě, nespadají pod zákaz čl. 3 odst. 1 zákona. K těmto ustanovením patří zejména základní ustanovení potřebná k fungování frančízového systému. Za prvé musí mít poskytovatel frančízy jistotu, že know-how poskytované nabyvateli frančízy nezíská jeho konkurent, byť i nepřímo. Za druhé je třeba zajistit, aby měl poskytovatel frančízy dostatek kontroly nad provozem maloobchodních prodejen, tak aby mohl chránit dobrou pověst jeho obchodní značky a obchodní image.
Co se týče ochrany know-how, nespadají pod zákaz čl. 3 odst. 1 zákona ustanovení, která zajišťují legitimní ochranu know-how a odborných obchodních znalostí poskytovatele frančízy. V této souvislosti tak není porušením zákazu dohod, pokud je nabyvatel frančízy omezen po dobu trvání frančízové smlouvy v otevření prodejny stejného či obdobného charakteru v oblasti, která by mohla být konkurenční ve vztahu k oblasti, kde působí člen sítě. Nabyvateli frančízy může být rovněž zakázáno převést maloobchodní prodejnu jiné osobě bez předchozího souhlasu poskytovatele frančízy. Stejně tak omezení a ostatní závazky týkající se používání ochranné známky a loga poskytovatele frančízy nespadají pod zákaz čl. 3 odst. 1 zákona. Konkrétně se jedná o závazek uchovávat tajnost všech důvěrných informací (včetně zaměstnanců nabyvatele frančízy), stejně tak jako zákaz užívat know-how po ukončení smlouvy.
Ohledně ochrany dobrého jména sítě je třeba konstatovat, že závazky uložené nabyvateli frančízy, které se týkají aplikace obchodních metod a know-how poskytovatele frančízy a založení a zařízení prodejen v souladu s požadavky poskytovatele frančízy jsou ospravedlnitelné potřebou ochrany dobrého jména a jednotné povahy sítě. Podobně je třeba posuzovat požadavek, aby nabyvatel frančízy nevykonával v prodejně cokoli, co by mohlo narušit uniformní charakter sítě. Zákaz převést práva a závazky nabyvatele frančízy vyplývající ze smlouvy bez souhlasu poskytovatele frančízy zajišťuje poskytovateli, že všichni nabyvatelé frančízy budou mít kvalifikaci nutnou k zaručení dobrého jména sítě. Rovněž omezení a zákazy prodeje zboží překupníkům mimo frančízovou síť jsou nezbytné k vyloučení distribuce zboží "nefrančízanty". Poskytovatel frančízy by měl mít zajištěno, že zboží dodávané frančízanty má stejnou kvalitu, proto je možno v některých případech přijmout jako legitimní požadavek, aby nabyvatel frančízy prodával pouze výrobky dodávané poskytovatelem frančízy nebo jím určenými dodavateli. Nabyvatel frančízy je rovněž často povinen předkládat veškerý reklamní materiál poskytovateli frančízy k odsouhlasení, může na něm být i požadováno informovat o veškerých dosažených zlepšeních v provozu obchodu a umožnit výměnu těchto informací mezi všemi frančízanty.
Rovněž některá další ustanovení ve frančízových smlouvách nelze považovat za omezení hospodářské soutěže, jedná se např. o závazek platit licenční poplatek, závazek objednávat zboží v předstihu dle určeného rozvrhu odhadovaných prodejů, závazek udržovat zásoby nebo klauzuli umožňující poskytovateli frančízy prověřovat úroveň zásob, účetnictví a bilance k ověření, že nabyvatel frančízy je schopen plnit závazky.
Obdobně jsou tato ustanovení frančízových smluv hodnocena v rámci judikatury Evropského soudního dvora-viz zejména rozhodnutí ESD Case 161/84 Pronuptia ze dne 28.1.1986, ke kterému Úřad přihlédl podpůrně.
Frančízová smlouva dále může obsahovat závazky (na straně nabyvatele frančízy), které svojí povahou nejsou pro zachování výše popsané jednotnosti a identifikovatelnosti frančízové sítě nezbytné. Některé z těchto závazků však nespadají pod zákaz čl. 3 odst. 1 zákona, neboť upravují čistě soukromoprávní vztahy mezi stranami smlouvy, které nemohou vést k narušení hospodářské soutěže (v případě Smlouvy se jedná např. o úpravu odpovědnosti za vady, akceptaci objednávky zboží, nemožnosti započtení pohledávky nabyvatele frančízy vůči pohledávce LS Praha, úpravu pojištění prodejny apod.).
Naproti tomu dohody, které mají restriktivní dopady na hospodářskou soutěž, jsou především vertikální omezení nákupu, prodeje a dalšího prodeje zboží a služeb v rámci frančízových dohod, které mohou vést k rozdělení trhu mezi poskytovatelem frančízy a frančízanty, případně mezi frančízanty navzájem. U těchto dohod je pak třeba posoudit, zda tyto dohody splňují podmínky pro vynětí ze zákazu dle § 3 odst. 1 zákona z důvodu aplikace pravidla " de minimis ", případně na základě vyhlášky.
V případě Smlouvy se jedná zejména o ustanovení čl. 2 odst. 2.5 Smlouvy (zákaz prodeje zboží z jiné, než poskytovatelem frančízy schválené prodejny, uložený nabyvateli frančízy), které omezuje počet a výběr možných míst prodeje zboží a může vést k omezení konkurence mezi jednotlivými frančízanty. Další ustanovení, která omezují nabyvatele frančízy v prodeji zboží, jsou čl. 6 odst. 6.1 bod 6.1.1 Smlouvy a čl. 6 odst. 6.1 bod 6.1.2 Smlouvy, které omezují okruh zákazníků nabyvatele frančízy ve vztahu k výrobkům Levi´s a dále pak omezují nabyvatele frančízy v prodeji a distribuci jiných výrobků než výrobků, jež jsou předmětem Smlouvy, v lokalitě prodejny Levi´s.
Vzhledem k tomu, že (i dle zaslaných údajů) podíl účastníka řízení (resp. jeho a jeho případných smluvních partnerů) nepřekračuje pravděpodobně v současné době ani hranici de minimis dle § 6 zákona, lze předpokládat, že se vynětí ze zákazu dle § 3 odst. 1 zákona vztahuje na výše uvedené dohody, a to za předpokladu, že společný podíl účastníků takových dohod na relevantním trhu, případně na některém ze subtrhů, nepřesáhne 10 % při současném splnění podmínek obsažených v § 6 odst. 2 písm. c) zákona.
V případě, že by společný podíl účastníků dohody překročil 10 %, je třeba jednotlivá ustanovení Smlouvy posuzovat dle vyhlášky. Dle § 4 vyhlášky je základní podmínkou pro její aplikaci to, že podíl dodavatele na relevantním trhu, případně na některém ze subtrhů, nepřesáhne stanovené hranice § 4 vyhlášky při současném splnění podmínek stanovených vyhláškou.
Vyhláška pak zejména ve svém § 5 vyjmenovává klauzule, jejichž přítomnost ve smlouvě vylučuje aplikaci vyhlášky.
Dle § 5 odst. 1 písm. b) vyhlášky se zákaz dle § 3 odst. 1 zákona vztahuje na vertikální dohody, které přímo nebo nepřímo omezují území nebo okruh osob, kterým může odběratel dále prodávat zboží tvořící předmět dohody. Výjimka z tohoto zákazu se však mj. vztahuje na omezení prodeje členů, kteří působí v rámci selektivního distribučního systému, odběratelům, kteří působí mimo tento systém (§ 5 odst. 1 písm. a) bod 3 vyhlášky). Vyhláška pak dále v § 5 odst 1 písm. c) stanoví, že zákaz dle § 3 odst. 1 zákona se vztahuje na vertikální dohody, které přímo nebo nepřímo omezují odběratele působícího na maloobchodní úrovni trhu, který je členem selektivního distribučního systému, aktivně nebo pasivně prodávat konečným spotřebitelům; tímto však není dotčena možnost uložení zákazu členu selektivního distribučního systému neprodávat z jiných než dodavatelem schválených prodejních prostor. V § 5 odst. 1 písm. f) vyhlášky je pak stanoveno, že zákaz dle § 3 odst. 1 zákona se vztahuje na vertikální dohody, které přímo nebo nepřímo obsahují závazek nekonkurovat po dobu přesahující 5 let.
K tomu Úřad konstatuje, že čl. 2 odst. 2.5 Smlouvy, čl. 6 odst. 6.1 bod 6.1.1 Smlouvy a čl. 6 odst. 6.1 bod 6.1.2 Smlouvy splňují podmínky pro vynětí ze zákazu dohod dle § 3 odst. 1 zákona na základě vyhlášky, neboť tato ustanovení sice omezují společnost Galaxy v okruhu osob, jimž je oprávněna dodávat zboží značky Levi´s, ale pouze ve vztahu k ostatním prodejcům, kdy je v rámci selektivního distribučního systému umožněno společnosti Galaxy prodávat zboží Levi´s pouze ostatním nabyvatelům frančízy Levi´s či autorizovaným distrobutorům Levi´s. Společnost Galaxy však není nijak omezena v prodeji zboží konečným spotřebitelům. Skutečnost, že Galaxy je oprávněna prodávat zboží pouze v lokalitě prodejny, je pak v souladu s § 5 odst. 1 písm. c) vyhlášky. Co se týče závazku nekonkurovat, Úřad uvádí, že omezení prodeje jiného zboží než výrobků Levi´s se vztahuje pouze na lokalitu prodejny, mimo tuto lokalitu není společnost Galaxy v této činnosti jakkoli omezena, nejedná se proto o závazek nekonkurovat ve smyslu § 2 písm. b) vyhlášky.
Za těchto podmínek dospěl Úřad k závěru, že dohody obsažené v ustanoveních čl. 2 odst. 2.1, 2.2, 2.3 a 2.4, čl. 4 odst. 4.1, čl. 5 odst. 5.5, 5.6, 5.8, 5.9 bod 5.9.1 a bod 5.9.3, 5.10, 5.14 bod 5.14.2, čl. 6 odst. 6.2, 6.3 bod 6.3.1, 6.4 bod 6.4.5, 6.6 bod 6.6.1, čl. 9 odst. 9.1 bod 9.1.2, čl. 12, čl. 14 odst. 14.2, čl. 15 odst. 15.2, čl. 16, čl. 17 odst. 17.7 a čl. 19 Smlouvy, nepodléhají zákazu dohod narušujících soutěž dle § 3 až § 6 zákona a že dohody obsažené v ustanoveních čl. 2 odst. 2.5, čl. 6 odst. 6.1 bod 6.1.1 a bod 6.1.2 Smlouvy nepodléhají zákazu dohod narušujících soutěž dle § 3 až § 6 zákona, a to za předpokladu, že společný podíl účastníků takových dohod na trhu oděvů pro volný čas vysoké ceny a kvality, případně na některém ze subtrhů, nepřesáhne 10% při současném splnění podmínek obsažených v § 6 odst. 2 písm. c) zákona, popřípadě podíl dodavatele na trhu oděvů pro volný čas vysoké ceny a kvality, případně na některém ze subtrhů, nepřesáhne hranice stanovené v § 4 vyhlášky, při současném splnění podmínek stanovených vyhláškou. Vyjádření účastníků řízení k seznámení s podklady pro rozhodnutí
Účastník řízení Galaxy se vyjádřil po seznámení s podklady pro rozhodnutí jednak ke Smlouvě a jednak k informacím poskytnutým Úřadu druhým účastníkem řízení. Ke Smlouvě společnost Galaxy uvedla, že je znevýhodněna oproti ostatním soutěžitelům na trhu na základě těchto ustanovení: ustanovení čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy, který jí ukládá akceptovat seznam výrobků, které je povinna mít neustále na skladě a který může být měněn dle uvážení LS Praha; ustanovení čl. 5 odst. 5.8 Smlouvy, dle něhož se Galaxy musí řídit doporučeními a pokyny LS Praha týkajícími se vystavování a prodeje zboží Levi´s; ustanovení čl. 5 odst. 5.9 bod 5.9.3 Smlouvy, který může vést k znevýhodnění na trhu pracovních sil a nutí společnost Galaxy jednat v rozporu se zákoníkem práce; ustanovení čl. 5 odst. 5.14 bod 5.14.2 Smlouvy týkající se neposkytnutí záruky na jakost dodávaného zboží ze strany LS Praha; ustanovení čl. 6 odst. 6.1 bod 6.1.2, obsahující závazek neprodávat v "lokalitě" žádné zboží kromě výrobků Levi´s, kdy je namítáno, že "lokalita" je širší pojem než "prodejna"; ustanovení čl. 16 odst. 16.1 Smlouvy, které nutí Galaxy převzít závazek za třetí osobu, což dle společnosti Galaxy není možné, neboť jejími dodavateli jsou i přímí konkurenti LS Praha.
K informacím poskytnutým Úřadu společností LS Praha dále společnost Galaxy uvedla, že hlavním obchodním artiklem LS Praha jsou džínové kalhoty a v této kategorii jsou konkurenční výrobky zejména zboží značky H.I.S., Wrangler, Mustang a LEE. Dle svého odhadu se společnost Galaxy domnívá, že v Praze je podíl LS Praha více než 20 %. Galaxy rovněž nesouhlasí s informací LS Praha, že denní, týdenní, měsíční a roční tržby jsou důležité pro posouzení prodejnosti výrobků Levi´s, neboť posouzení prodejnosti lze zjistit např. z informací o kusovém prodeji v závislosti na čase a dostupnosti daného výrobku. K informaci LS Praha, že působí pouze na velkoobchodní úrovni relevantního trh, společnost Galaxy uvedla, že LS Praha pořádá cca 2 x ročně prodejní akci pro okruh zákazníků, který není společnosti Galaxy znám, a zboží je zde prodáváno cca za velkoobchodní ceny.
Vyjádření Úřadu:
K závazku udržovat určité zásoby zboží, jež je předmětem Smlouvy, Úřad odkazuje na rozhodnutí v části Posouzení dohod z hlediska zákona, kde Úřad konstatuje, že tyto závazky jsou v rámci frančízových smluv považovány za nezakázané ve smyslu § 3 odst. 1 zákona. K sdělení společnosti Galaxy týkající se ustanovení čl. 5 odst. 5.8 Smlouvy Úřad uvádí, že povinnost nabyvatele frančízy řídit se pokyny a doporučeními poskytovatele frančízy ohledně vhodného vystavování, prezentace, zefektivnění prodeje zboží apod. lze považovat za oprávněný požadavek poskytovatele frančízy z důvodu zajištění standardu kvality prodeje a jednotnosti způsobu prodeje a prezentace výrobků v rámci frančízové sítě. Co se týče povinností společnosti Galaxy týkající se jeho zaměstnanců v prodejně Levi´s Úřad uvádí, že LS Praha je oprávněn požadovat, aby v prodejnách Levi´s působili zaměstnanci, kteří splňují určité kvalitativní požadavky, neboť mají rovněž vliv na kvalitu prodeje zboží. Skutečnost, že toto ustanovení může být v rozporu se zákoníkem práce není Úřad oprávněn posuzovat. K úpravě záruky za jakost Úřad odkazuje na rozhodnutí v části Posouzení dohod z hlediska zákona, kde Úřad konstatuje, že se jedná o čistě soukromoprávní závazek mezi stranami smlouvy. K pojmu "lokalita" Úřad uvádí, že LS Praha sdělil, že tento termín znamená adresu prodejny frančízanta. Tomu nasvědčuje i formulace ve Smlouvě, zejména ve čl. 2 Smlouvy, kde se mimo jiné uvádí, že: nabyvatel poté získá a přemění lokalitu v souladu s plány písemně schválenými ze strany LS Praha na prodejnu Levi´s . K čl. 16 odst. 16.1 Smlouvy Úřad uvádí, že povinnost společnosti Galaxy zachovávat dobrou pověst LS Praha a s ní propojených osob nijak nebrání Galaxy odebírat zboží rovněž od konkurentů LS Praha.
K podílu společnosti LS Praha Úřad uvádí, že společnost LS Praha poskytla Úřadu rovněž své odhadované podíly pouze na segmentu džínových kalhot (na základě zpracovaného průzkumu trhu v roce 2000 a 2001), které nedosahovaly 10 % na trhu. Skutečnost, že odhadovaný podíl LS Praha v Praze je dle společnosti Galaxy více jak 20 %, nevypovídá nic o podílu LS Praha na celém relevantním trhu České republiky. Zároveň Úřad konstatuje, že vzhledem k tomu, že nezjistil přesně podíly účastníků řízení na relevantním trhu, podmínil ve výroku nezakázanost některých dohod obsažených v ustanoveních Smlouvy splněním podmínek týkajících se výše podílu na relevantním trhu. Skutečnost, že informace o tržbách společnosti Galaxy nemůže řádně sloužit LS Praha k vyhodnocení prodejnosti výrobků Levi´s, ještě neznamená, že dohoda o sdělování těchto informací podléhá zákazu dle § 3 odst. 1 zákona. K prodejním akcím LS Praha Úřad uvádí, že prodeje zboží v rámci těchto akcí mohou být uskutečňovány na velkoobchodní úrovni (tzn. odběratelům, kteří nejsou konečnými spotřebiteli), čemuž odpovídá i cena, za niž je zboží prodáváno. Tato skutečnost tak nevyvrací tvrzení LS Praha, že v ČR působí pouze na velkoobchodní úrovni.
Dne 5.3.2004 Úřad obdržel sdělení účastníka řízení LS Praha k vyjádření účastníka řízení Galaxy k podkladům pro rozhodnutí. Vzhledem k tomu, že skutečnosti zde uváděné jsou obdobné jako ve vyjádření Úřadu (viz výše), Úřad se tímto sdělením v rozhodnutí blíže nezabýval.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Mgr. Vítězslav Šemora
pověřený řízením odboru
Rozhodnutí obdrží:
GALAXY-21 spol. s r.o.
Arkalycká 877
140 00 Praha 4
Levi Strauss Praha, spol. s r.o.
Na Poříčí 10
110 00 Praha 1