UOHS S004/2001
Rozhodnutí: OF/S004/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-HAMÉ, a. s. a Pastýřka, s.r.o.,
Účastníci Hamé Pastýřka, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 7. 6. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 127 KB


Č.j. S 4/01-613/01-OF
V Brně dne 18.5.2001

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, jako orgán příslušný dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., ve správním řízení zahájeném dne 30.1.2001 na návrh účastníka řízení, jímž je společnost HAMÉ, a.s., se sídlem Babice č. 572, okres Uherské Hradiště, IČO 46 90 33 05, ve správním řízení zastoupená Ing. Leošem Novotným, předsedou představenstva, ve věci udělení povolení ke spojení podniků HAMÉ, a.s., se sídlem Babice č. 572, okres Uherské Hradiště, IČO 46903305 a Pastýřka, s.r.o., se sídlem Čimická 780, Praha 8-Čimice, IČO 25 60 74 99, vydává po zjištění potřebných podkladů dle § 32 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení a poté co byla účastníku řízení dána možnost vyjádřit se k předmětu řízení a výsledkům šetření toto
rozhodnutí:
Spojení podniků, HAMÉ, a.s., se sídlem Babice č. 572, okres Uherské Hradiště, IČO 46903305 a Pastýřka, s.r.o., se sídlem Čimická 780, Praha 8-Čimice, IČO 25 60 74 99, k němuž došlo tím, že na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené dne 22.1.2001 mezi jediným společníkem společnosti Pastýřka, s.r.o. jako prodávajícím a společností HAMÉ, a.s. jako kupujícím nabyla společnost HAMÉ, a.s., se sídlem Babice č. 572, okres Uherské Hradiště, IČO 46903305, 100% obchodní podíl ve společnosti Pastýřka, s.r.o., se sídlem Čimická 780, Praha 8-Čimice, IČO 25 60 74 99, se dle § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb.
p o v o l u j e O d ů v o d n ě n í:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 30.1.2001 na návrh účastníka řízení, jímž je společnost HAMÉ, a.s., se sídlem v Babicích č. 572, 687 03 Babice, IČO 46 90 33 05, (dále jen "Hamé"), zastoupená Ing. Leošem Novotným, předsedou představenstva, správní řízení ve věci udělení povolení ke spojení podniků Hamé a Pastýřka, s.r.o., se sídlem Čimická 780, Praha 8-Čimice, IČO 25 60 74 99 (dále jen "Pastýřka").
Po obdržení písemného návrhu na zahájení správního řízení Úřad zjistil, že podání neobsahuje veškeré náležitosti, a proto jej rozhodnutím č.j. S 4A/01-136/01-220 ze dne 2.2.2001 přerušil ve smyslu § 29 odst. 1 správního řádu do doby odstranění nedostatků podání.
Dne 29.3.2001 byly vyžádané náležitosti podání doplněny a počínaje tímto dnem Úřad, v souladu s § 29 odst. 4 správního řádu, pokračoval ve správním řízení, což bylo účastníku řízení oznámeno dopisem č.j. S 4/01-296/01-OF.
Ke spojení podniků došlo ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. (dále jen "zákon") tím, že na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené dne 22.01.2001 mezi jediným společníkem společnosti Pastýřka jako prodávajícím a společností Hamé jako kupujícím nabyla společnost Hamé 100 % obchodního podílu společnosti Pastýřka. Nabytím 100 % obchodního podílu ve společnosti Pastýřka nabyla společnost Hamé přímou kontrolu nad touto společností.
Při posouzení spojení podniků Úřad vycházel z následujících podkladů:
návrhu na zahájení správního řízení;
dokladu o zaplacení správního poplatku;
výpisů z obchodního rejstříku spojovaných společností;
Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené dne 22.01.2001 mezi Hamé a jediným společníkem společnosti Pastýřka;
informací o spojovaných společnostech ;
rozboru postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu;
prokázání hospodářských výhod spojení. Charakteristika spojovaných subjektů: Společnosti, které jsou součástí skupiny Hamé
Společnost Hamé, a.s . vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného krajským obchodním soudem v Brně, oddíl B, vložka 866 dne 10.6.1992. Hlavním předmětem podnikání této společnosti je výroba konzervárenského zboží, zejména paštik, masokonzerv a hotových jídel.
Společnost byla založena za účelem privatizace státního podniku BIOFRUCT Babice. V současné době k nejvýznamnějším výrobním aktivitám akciové společnosti patří zpracování masa při výrobě paštik, masokonzerv a hotových jídel. Nová výroba paštik uvedená do provozu v roce 1996 již získala certifikaci ISO 9002 norem.
Výrobky společnosti Hamé jsou označeny ochrannou známkou "Hamé". Hamé má registrovány také další ochranné známky, sloužící k označení jednotlivých výrobků. Pod ochrannou známkou "Hamé" jsou uváděny na trh i konzervárenské výrobky dalších společností, do kterých Hamé kapitálově vstoupila, a ve kterých realizuje svoji produkci. Jde o společnost PIKA, spol. s r.o., kterou Hamé ovládá nepřímo prostřednictvím společnosti HAMÉ LEASING, spol. s r.o., jejímž je jediným společníkem, a společnost FRUTA Podivín, a.s., kterou Hamé kapitálově ovládá.
FRUTA Podivín, a.s. vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku dne 1.1. 1994. Jejím majoritním akcionářem je společnost Hamé, která zde drží akcie ve výši 62,64 % základního jmění společnosti. Zbytek akcií je v držení drobných akcionářů.
Hlavním předmětem podnikání FRUTY Podivín, a.s., je výroba marmelád, džemů, rajčatového protlaku a od 1.3.1999 také výroba dětské výživy (ovocné). Těmito výrobky FRUTA Podivín, a.s. rozšířila spektrum zboží uváděného na trh pod ochrannou známkou "Hamé".
HAMÉ LEASING, spol. s r.o ., vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku dne 1.3.1996. Předmětem jejího podnikání je leasing movitých věcí. Jejím jediným společníkem je společnost Hamé.
PIKA, spol. s r.o ., se sídlem Nový svět 1, Bzenec, vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku dne 27.2.1992. Jejím jediným společníkem je společnost HAMÉ LEASING, spol. s r.o. Z výše uvedeného vyplývá, že Hamé vykonává ve smyslu zákona nad společností PIKA, spol. s r.o. nepřímou kontrolu. Hlavním předmětem podnikání společnosti PIKA, spol. s r.o. je výroba zeleninových konzerv, kečupů a kompotů, které jsou na trh rovněž dodávány pod ochrannou známkou "Hamé".
OTMA-Sloko, s.r.o ., vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku dne 13.8.1992. Hlavním předmětem jejího podnikání je výroba a prodej potravinářského zboží a poživatin. SLOKO patří mezi největší výrobce kečupů a rajčatového protlaku v České republice, dále vyrábí marmelády a džemy, kompoty, sterilovanou zeleninu.
V roce 1992 se jejími společníky stali na základě schváleného privatizačního projektu původní majitelé a potomci původních majitelů společnosti Otakar Machálek a spol., založené v roce 1937. Tyto fyzické osoby pak prostřednictvím Smluv o převodu obchodního podílu ze dne 12.10. 1999 převedly svoje obchodní podíly na společnost Hamé, která tak nabyla ve společnosti SLOKO obchodní podíl ve výši 100%.
OTMA-Slovácká Fruta, a.s. vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku 1.3.1993. Jejím nejvýznamnějším akcionářem je společnost Hamé, která drží akcie ve výši 76,76 % základního jmění společnosti. O zbývající podíl akcií se dělí více drobných akcionářů.
Hlavním předmětem podnikání této společnosti je výroba konzervovaných potravin na bázi ovoce, zeleniny, masa, lesních plodů, planých plodů, hub a bylin. Slovácká Fruta vyrábí sterilovanou zeleninu, paštiky a masokonzervy, hotová jídla.
Dále má Hamé dceřiné společnosti ve Slovenské republice a v Rusku, které zde byly založeny za účelem zajištění dodávek zboží obchodním partnerům v těchto zemích. Tyto společnosti samy konzervárenské zboží nevyrábí, pouze realizují dodávky výrobků společností ze skupiny Hamé na zahraniční trhy.
Společnost OTMA-Sloko, s.r.o. je jediným akcionářem ve společnosti OTMA, a.s., která vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku dne 25.2.1994. Předmětem podnikání společnosti OTMA, a.s. je výroba konzervárenských výrobků, obchodní a zprostředkovatelská činnost, provádění bytových a občanských staveb, provádění průmyslových staveb, výroba potravinářských výrobků vyjma řemeslných živností, výroba nealkoholických a alkoholických nápojů mimo výrobu lihu. Přestože se jedná o společnost právně existující, nevyvíjí ve skutečnosti žádnou podnikatelskou aktivitu.
Pastýřka, s.r.o. vznikla dle výpisu z obchodního rejstříku vedeného v městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 54366, dne 10.09.1997. Jediným společníkem společnosti je PhDr. Jiří Čírtek. Hlavním předmětem podnikání je řeznictví a uzenářství a koupě zboží za účelem dalšího prodeje. Společnost Pastýřka nevlastní majoritní obchodní podíl či majoritní podíl na akciích jiné osoby.
Výrobky, které spojované podniky vyrábí:
Dle ustanovení vyhlášky Ministerstva zemědělství č. 332/1997 Sb., kterou se provádí zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách, se konzervací rozumí takové technologické procesy, které vedou k zachování požadované jakosti a zdravotní nezávadnosti výrobku. Potraviny se konzervují nejčastěji sterilací, což je tepelná úprava, potlačující působení mikroorganismů ve výrobku, po dobu uvedenou výrobcem. Dále se potraviny mohou konzervovat také snížením obsahu vody, přidáním konzervačního prostředku či chlazením. Z předložených údajů Úřad zjistil, že spojované podniky se účastní hospodářské soutěže v ČR v dodávkách následujících výrobků :
Chlazené paštiky a masové výrobky -jedná se o výrobky typu rychlého občerstvení, tzn. jsou to výrobky, které lze konzumovat bez jakékoliv další tepelné úpravy. Základem pro uvedené výrobky je hovězí, vepřové či drůbeží maso, a kořenící směsi. Tento základ bývá doplňován v různé míře a v různém množství zeleninou či vejci, které společně se základem vytváří homogenní hmotu. Patří sem chlazené paštiky ve střívkách a ve vaničkách, dále do této skupiny výrobků spadají různé druhy uzenin (měkké salámy, tlačenky, paštikové hřbety ). Chlazené paštiky a masové výrobky se zpracovávají při teplotě cca 75 C a musí být uchovávány při teplotách 1-5 C a při těchto teplotách musí být rovněž distribuovány. Maximální údržnost chlazených paštik je 40 dnů.
Chlazené paštiky se vyrábějí z kvalitnějších surovin, mají lepší chuťové vlastnosti a kratší dobu trvanlivosti než konzervované paštiky a jsou také náročnější z hlediska distribuce, tudíž i ceny těchto výrobků jsou vyšší než u konzervovaných paštik.
Konzervované paštiky a masové výrobky -jedná se o výrobky typu rychlého občerstvení, tzn. jsou to výrobky, které lze konzumovat bez jakékoliv další tepelné úpravy. V případě tepelné úpravy masokonzerv se masový obsah konzervy rozpadá. Základem pro uvedené výrobky je hovězí, vepřové či drůbeží maso, a kořenící směsi. Tento základ bývá doplňován v různé míře a v různém množství zeleninou či vejci, které společně se základem vytváří homogenní hmotu. Veškeré masové konzervy jsou výrobky tepelně opracované při teplotě 121 C a jejich údržnost je minimálně 2 roky. Konzervované paštiky a masové výrobky, na rozdíl od chlazených paštik a masových výrobků, spotřebitel kupuje nikoli za účelem okamžité spotřeby, ale za účelem skladování s možností spotřeby v delším časovém horizontu.
Hotová jídla jsou výrobky, které jsou určeny ke konzumaci až po tepelné úpravě. Jejich obsah tvoří maso či uzenina a zelenina nebo omáčka. Na rozdíl od paštik a masových výrobků, kde nejčastější přílohou při jejich konzumaci bývá pečivo, je ke konzumaci hotových jídel výrobcem doporučována např. rýže, knedlík, brambory.
Rajčatový protlak se vyrábí z rajčat, která se podrtí, separací se oddělí semena, odpaří se voda a tato hmota se zahustí na požadovanou koncentraci (28-30% cukerné sušiny). Rajčatový protlak se používá jako polotovar k přípravě tepelně upravovaných pokrmů (omáčky, rajské polévky, šťávy pod maso) a také jako polotovar pro výrobu kečupů.
Základem pro výrobu kečupu je rajčatový protlak, dále se k výrobě používá např. jablečné pyré, škrobový sirup, škroby a stabilizátory. K ochucení se používá ocet, cukr, sůl a speciální tzv. kečupové koření. Kečup je spotřebitelem užíván k dochucení již hotových pokrmů.
Kojenecká výživa -základní surovinou pro dětskou výživu, kterou vyrábí společnost Hamé, je jablečné a jahodové pyré. Společnost Hamé nevyrábí mléčnou dětskou výživu. U kojenecké výživy musí být před započetím distribuce splněn požadavek certifikace Státní hygienickou službou a Pediatrickou společností, tyto výrobky podléhají přísné kontrole ze strany státních orgánů, ať už při výrobě, tak při distribuci. Musí splňovat určitá analytická a mikrobiologická kritéria, po splnění těchto kritérií je možné výrobky označovat věkem dítěte, od kterého je možné tyto výrobky konzumovat.
Zeleninové výrobky -mohou obsahovat pouze jeden druh zeleniny nebo může jít o míchanou sterilovanou zeleninu. Zelenina může být konzervována v octě či kyselině octové nebo jiným způsobem, např. v solném nálevu.
Marmelády a džemy jsou vyráběny z ovoce či lesních plodů. Tyto výrobky slouží spotřebitelům jako potravina, kterou lze konzumovat přímo, nebo ji lze využít jako polotovar při výrobě cukrovinek Z toho důvodu jsou spotřebiteli marmelád a džemů rovněž pekárny. Marmelády a džemy užívají jako polotovary také výrobci mléčných výrobků.
Kompoty obsahují konzervované ovoce, jejich složení může být opět jednodruhové či vícedruhové. Kompoty užívají spotřebitelé nejčastěji jako přílohy k hlavním jídlům.
Sirupy lze charakterizovat jako koncentráty vyráběné z cukru, vody, ovocných trestí, ovocných aromat, popř. ovocných šťáv. Používají se k přípravě nealkoholických nápojů.
Na trh sirupů společnost Hamé vstoupila v květnu roku 2000 z důvodu rozšíření sortimentní nabídky.
K překrývání aktivit spojovaných společností dochází na jediném výrobkovém trhu, a to na trhu chlazených paštik a masových výrobků.
Vymezení relevantního trhu
Relevantním trhem je prostorový a časový střet nabídky a poptávky zboží, které je schopno uspokojit určitou, konkrétní potřebu spotřebitele.
Analýza relevantního trhu je založena na samostatném posouzení tří aspektů-výrobkového, geografického a časového.
Výrobkový trh zahrnuje všechny identické výrobky a ty výrobky, které spotřebitelé považují za zaměnitelné nebo nahraditelné vzhledem k jejich vlastnostem, ceně nebo zamýšlenému způsobu použití.
Posuzované výrobky lze obecně zařadit do skupiny potravinářských výrobků. Způsob zpracování, způsob konečného použití, okruh spotřebitelů, chuťové vlastnosti a fyzikální vlastnosti výrobků jsou aspekty, které jednotlivé výrobky zařazují do řady podskupin. Především je nutno rozdělovat potravinářské výrobky, které jsou již tepelně zpracovány. Míra tepelného zpracování zařazuje potravinářské výrobky z pohledu potravinářské terminologie do skupiny surovin, polotovarů a hotových výrobků. Dále např. výrobky označené přívlastkem "kojenecký" jsou jednoznačně určeny pro úzce vymezený okruh spotřebitelů, pro něž nejsou takto označené výrobky zaměnitelné. Pro uspokojení potřeb spotřebitele je nutno rozlišovat ty výrobky, které tvoří stravu samotnou od výrobků jež slouží pouze k ochucení potravy nebo zpestření potravy. To jsou všechno důvody, proč Úřad vymezil relevantní trh z hlediska věcného tak, jak je uvedeno níže s tím, že při vymezení relevantního trhu přihlédl k rozhodovací praxi EU, jak je dále uvedeno.
Geografický trh zahrnuje území, kde podmínky soutěže jsou dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné.
Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Na základě zjištěných skutečností vymezil Úřad relevantní trh pro účely posuzovaného spojení podniků takto:
Z hlediska výrobkového jde o tyto trhy:
trh masových výrobků a paštik
trh kečupů, dresinků, hořčice a dochucovacích omáček
trh kojenecké výživy
trh marmelád, džemů, povidel
trh konzervované zeleniny a ovoce
Z hlediska geografického jde o trh vymezený územím České republiky, neboť podmínky pro dodávky uvedených výrobků jsou na celém území ČR dostatečně homogenní.
Z hlediska časového jde o trh trvalý, charakteristický pravidelně se opakujícími dodávkami.
Postavení spojovaných subjektů na relevantním trhu
Pro posouzení postavení spojovaných podniků na relevantním trhu vycházel Úřad z údajů za celý kalendářní rok, tj. období roku 2000.
Jediným trhem na kterém dochází ke změně je v případě daného spojení relevantní trh masových výrobků a paštik. Na trhu masových výrobků a paštik působí oba spojované subjekty a jejich tržní podíl z celkového obratu na tomto trhu za rok 2000 nepřesáhne 30%. Po spojení na tomto trhu dojde k zanedbatelné změně. Nejvýznamnějšími konkurenty společnosti Hamé na tomto trhu jsou společnosti Kostelecké uzeniny a.s. a Seliko Opava. Na trhu dále působí velké množství menších výrobců, jako např. společnosti Masna Studená a.s., Vamberské maso a uzeniny a.s., Maso závod Krahulčí aj. Úřad si je vědom, že by tento trh mohl být podrobně rozčleněn na další samostatné relevantní trhy, ale i přesto by uvedené spojení mělo zanedbatelný vliv na hospodářskou soutěž na dotčených trzích.
Na trh kečupů, dresinků, hořčice a dochucovacích omáček dodává své výrobky společnost Hamé, přičemž její tržní podíl není podstatný. V důsledku spojení zůstane tržní podíl nezměněn. (Úřad ve vymezení relevantního trhu zároveň přihlédl k rozhodnutí Evropské komise-"Case No IV/30.389-Nutricia/de Rooij and IV/30.408-Nutricia/Zuid-Hollandse Conservenfabriek ze dne 12.12.1983) Úřad si je vědom, že by tento trh mohl být podrobně rozčleněn na další samostatné relevantní trhy, ale i přesto by uvedené spojení mělo zanedbatelný vliv na hospodářskou soutěž na dotčených trzích. Na trhu kečupů dresingů, hořčice a dochucovacích omáček působí řada dalších tuzemských výrobců, např. společnost Koli holding, Neli, s.r.o., Benefit Zlín aj. Z dovozců do ČR je nejvýznamnější společnost Heinz-PMV, a.s. SPAK-VSD Austria, a.s. a Hellmans.
Trh kojenecké výživy vymezil Úřad samostatně, protože dané zboží je pro svůj specifický charakter nezaměnitelné s jinými potravinářskými produkty pro výživu kojenců a batolat. (Úřad v tomto zároveň přihlédl k rozsudku Soudního dvora ve věci United Brands Comp. C 27/76 ze dne 14.2.1978)
Na tomto trhu působí ze spojovaných subjektů pouze společnost Hamé, její podíl je cca 40 % celkového obratu. V důsledku spojení zůstane tržní podíl nezměněn. Nejvýznamnějším konkurentem společnosti Hamé na trhu kojenecké výživy je společnost Nutricia a.s., která dodává výrobky pod značkami HAMI, DEVA a BEN s podílem cca 50 %, a dále zahraniční firmy Heinz a Hipp s celkovým podílem cca 10 %.
Na trh marmelád, džemů a povidel dodává své výrobky společnost Hamé, Pastýřka na tomto trhu nepůsobí. Tržní podíl Hamé je cca 30 %. V důsledku spojení zůstane tržní podíl nezměněn. Dalšími soutěžiteli na tomto trhu jsou např. společnosti NELI s.r.o., Seliko Opava a.s., NOVÁK a.s. aj. Na trh konzervované zeleniny a ovoce dodává své výrobky společnost Hamé, přičemž její tržní podíl není podstatný. V důsledku spojení zůstane tržní podíl nezměněn, protože společnost Pastýřka nepůsobí v této oblasti výroby. Na trhu konzervované zeleniny a ovoce působí řada dalších tuzemských výrobců, např. společnost Koli holding, Seliko a.s. Znojmo Trade Mark a.s., dále zahraniční firmy Bonduelle s.r.o., Interfish Olomouc atd.
Distribuce
Výše uvedené výrobky dodávají spojované podniky svým odběratelům v rámci celého území České republiky. Relativně velmi krátká doba spotřeby u chlazených paštik a masových výrobků je daná technologií výroby a účelem výrobku a nedovoluje distribuci srovnatelnou s konzervovanými výrobky. Chlazené výrobky kladou značné nároky na distribuci a logistiku, a to jak pokud jde o specifické dopravní prostředky, tak i z hlediska rychlosti dopravy.
Odběrateli spojovaných podniků jsou obchodní řetězce, velkoobchody specializované na prodej potravinářského a v některých případech dokonce jen na prodej konzervárenského zboží. V menší míře jsou odběrateli spojovaných podniků koneční spotřebitelé, jako např. pekárny a mlékárny. Dodávky pro tyto odběratele mají pravidelný, opakující se charakter.
Posouzení dopadů spojení na hospodářskou soutěž na tuzemském trhu
Aktivity společnosti Hamé a Pastýřka se na horizontální úrovni překrývají pouze na jediném trhu, a to trhu masových výrobků a paštik. V důsledku daného spojení tedy nedojde k navýšení tržního podílu nad 30% celkového obratu na relevantním trhu, ale k rozšíření výrobkového portfólia společnosti Hamé.
Společnost Hamé dále působí na relevantních trzích na kterých Pastýřka nepůsobí, tzn. že nedojde v důsledku spojení k žádné změně.
Na žádném relevantním trhu společnost Hamé nedosahuje takového postavení, které by ji umožňovalo diktovat cenu pro konečného spotřebitele, protože na všech relevantních trzích, na kterých společnost působí jsou tuzemští a zahraniční výrobci, kteří mají srovnatelné tržní podíly a jsou dostatečnými konkurenty.
Daným spojením nedojde k narušení hospodářské soutěže.
Faktory ovlivňující vstup nových subjektů na trh
Pro posouzení dopadů posuzovaného spojení podniků se Úřad zabýval podmínkami pro vstup dalších soutěžitelů na relevantní trh, zejména s ohledem na finanční a časovou náročnost zahájení nové výroby. Dále Úřad zjišťoval, jaké podmínky platí pro vstup konkurenčních výrobků z dovozu na tuzemský trh.
Úřad ověřil, že vybudování technologického zařízení na výrobu konzervovaných potravin, ve výrobkovém spektru a o kapacitě obdobné jakou mají spojené podniky, by si vyžádalo investice ve výši přibližně 30-40 mil. Kč, přičemž časový horizont zahájení výroby by představoval cca 12-15 měsíců. Nejnákladnější je zavedení výroby dětské výživy, naopak zavedení výroby kompotů je nejméně finančně náročné. Vybudování výrobní technologie pouze pro některé segmenty trhu konzervovaných potravin představuje nutnost investice ve výši cca 2-3 mil. Kč a dobu kratší než 12 měsíců. Výroba konzervovaných potravin není náročná z hlediska technologie a dostupnosti know-how. Z technického pohledu je tedy vstup nového soutěžitele snadný.
Pro výrobu konzervovaných potravin je v ČR i v zahraničí možno získat dostatečné množství vstupních surovin v odpovídající kvalitě. Hlavními dodavateli pro výrobu jsou zpracovatelé masa a dodavatelé ovoce, zeleniny a kořenících směsí.
Podmínky pro výrobu konzervovaných potravin jsou upraveny v zákoně č. 110/1997 Sb., o potravinách, v platném znění. Dle znění tohoto zákona nepotřebují výrobci konzervovaných potravin k jejich výrobě státní povolení. Výrobci konzervovaných potravin mají povinnost zajistit při výrobě hygienické podmínky, stanovené právními předpisy. Splnění těchto podmínek potvrdí příslušný orgán hygienické služby vydáním závazného posudku k projektové dokumentaci a v rámci kolaudačního rozhodnutí. Pro zavedení výroby kojenecké výživy musí výrobce získat souhlas od Hlavního hygienika ČR. Tomu předchází laboratorní vyšetření výrobku a následné odborné posouzení pediatry. Výrobce konzervovaných potravin má povinnost vydat písemné prohlášení o shodě vyráběných potravin s požadavky na jejich zdravotní nezávadnost a se zákonem a vyhláškou stanovenými technickými požadavky. Uvedení nového typu výrobku na trh je výrobce dle zákona č. 110/1997 Sb. povinen ohlásit ohlašovacímu orgánu, kterým je Česká zemědělská a potravinářská inspekce a u masových výrobků Okresní veterinární správa.
Co se týká podmínek pro vstup konkurenčních výrobků z dovozu, z informací Ministerstva zemědělství vyplývá, že pro dovoz konkurenčního zboží ze zahraničí platí obecná pravidla zahraničního obchodu a celní sazby dané celním sazebníkem. Dovoz tohoto zboží nepodléhá žádnému licenčnímu řízení. Preferenční celní sazba bývá u jednotlivých druhů konzervárenského zboží stanovena pro země EU, z některých zemí je dovoz tohoto zboží možný i bez cla.
Právní rozbor:
Dle § 8 odst. 2 písm. a) zákona se za spojení podniků považuje jednání, kdy jedna nebo více osob, které již kontrolují jeden podnik, získají přímou nebo nepřímou kontrolu nad celkem nebo podstatnou částí jiného podniku získáním akcií nebo členských podílů.
Dle § 8a odst. 1 zákona podléhá povolení Úřadu spojení, které narušuje, nebo může narušit hospodářskou soutěž. Za narušení soutěže se považuje, jestliže spojením podniků přesáhne jejich podíl 30% celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží.
Společnost Hamé na základě Smlouvy o převodu obchodního podílu, uzavřené dne 22.01.2001 s jediným společníkem společnosti Pastýřka, s.r.o., nabyla v této společnosti obchodní podíl ve výši 100%. Společnost Hamé tak nabyla nad touto společností kontrolu. Dle § 8 odst. 2 písm. a) zákona tak došlo ke spojení podniků.
Spojením společností Hamé a Pastýřka dochází ke spojení konkurentů v horizontální úrovni, neboť společnosti Hamé a Pastýřka si vzájemně konkurují na trhu masových výrobků a paštik. Daným spojením však nedojde k navýšení jejich tržního podílu nad 30% celkového obratu na tomto trhu.
Na všech relevantních výrobkových trzích, nedojde k posílení tržního podílu společnosti Hamé, jelikož společnost Pastýřka na těchto relevantních trzích nepůsobí.
Vzhledem k tomu, že na určitých relevantních výrobkových trzích dosahuje tržní podíl alespoň jednoho ze spojovaných subjektů 30% nebo více, podléhá dané spojení podniků povolení Úřadu podle § 8a odst.1 zákona.
Hospodářské výhody spojení
Spojování podniků, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž, podléhá povolení Úřadu ve smyslu § 8a zákona. Dle ustanovení §8a odst. 2 zákona Úřad spojení povolí, jestliže zúčastnění soutěžitelé prokáží, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, jež spojení přinese.
Z předložených výhod Úřad shledal jako nejvýznamnější z hlediska přínosu pro spotřebitele a z hlediska zvýšení celkové konkurenceschopnosti nově vzniklého subjektu následující výhody: Zlepšení kvality hotových výrobků
Hamé, a.s. Babice má dlouholetou tradici výroby paštik, hotových jídel, cestovního občerstvení a masokonzerv. Svoje propracované a léty prověřené know-how nabídne a uplatní pod značkou Veselá Pastýřka. Proces ovlivňování technologických a výrobních postupů je samozřejmě vzájemný a rovněž společnost Pastýřka s.r.o. v některých segmentech výroby nabízí nové a progresivní receptury pozitivně ovlivňující kvalitu výrobků Hamé.
V současné době Hamé investuje částku cca 30 mil. Kč do výstavby nového areálu pro výrobu chlazených paštik a masových výrobků ve svém závodě v Kunovicích. V těchto nových a moderních prostorách budou vyráběny i výrobky pod značkou Veselá Pastýřka, což se špičkovou úrovní hygieny a sanitace pozitivně projeví i na dalším zvýšení kvality a standardnosti výroby.
Výrobní prostory společnosti Pastýřka neodpovídaly požadavkům veterinární správy ne export mimo Českou republiku, v tomto případě zejména na Slovensko. Zahájením výroby v moderních prostorách nově budované výroby se zajistí bezproblémový export na Slovensko. Rovněž napojení na propracovaný obchodní systém, který má společnost Hamé na Slovensku, zajistí nárůst exportu pod značkou Veselá Pastýřka.
Snížení nákladů na výrobu chlazených paštik
Centrálním nákupem a prodejem prostřednictvím společnosti Hamé se sníží přímé a režijní náklady na výrobky pod značkou Veselá Pastýřka. Ke snížení přímých nákladů dojde především centrálním nákupem surovin a obalů, kde obchodní výhody, které za léta působení společnosti Hamé na trhu získala, budou zúročeny i pro nákup vstupů pro výrobu pod značkou Veselá Pastýřka. Snížení režijních nákladů očekáváme zejména v nákladech na dopravu díky společné distribuci výrobků Hamé a Pastýřka. Snížením přímých nákladů budou vytvořeny důležité podmínky pro spotřebitelsky zajímavou cenovou politiku.
Rozšíření sortimentu pod značkou Veselá Pastýřka
Společnost Hamé díky širokému záběru výroby plánuje zařadit značku Veselá Pastýřka do svého portfolia obchodních značek a plánuje rozšířit sortiment výrobků pod touto značkou, a to nejen v oblasti chlazených paštik, ale postupně i v dalším sortimentu konzervárenské výroby (především v oblasti vysoce kvalitních a luxusních výrobků). Spotřebiteli se tak dostane rozšířená nabídka kvalitních produktů.
Ekonomická stabilita výroby
Předmětné spojení dovolí, s ohledem na postavení Hamé a výše popsaný centrální systém nákupu a distribuce, lépe odolávat vnějším ekonomickým a materiálně technickým vlivům, které by jinak měly přímý dopad na podmínky produkce a bezprostředně i ve vztahu k zákazníkovi. Tuto stabilitu jde ocenit a využít v souvislosti s výrobou masa.
Uvedené výhody jsou nespornými výhodami, na nichž bude z dlouhodobého hlediska participovat i spotřebitel.
Úřad vzal v úvahu, že propojením horizontálních konkurentů v rámci posuzovaného spojení nedojde k významnému posílení nově vzniklého subjektu. Současně Úřad vycházel z možnosti vstupu dalších tuzemských soutěžitelů na relevantní trhy a dopadů účinků spojení na přístup odběratelů k výrobkům na těchto relevantních trzích.
Současně Úřad vzal v úvahu, že spojením podniků vzniká subjekt, který si bude moci po vstupu ČR do EU uchovat svoji konkurenceschopnost pro přímou a účinnou hospodářskou soutěž se zahraničními výrobci chlazených a konzervovaných potravin.
V provedeném řízení Úřad posoudil zjištěné skutečnosti ve všech vzájemných souvislostech, z hlediska dopadu spojení na soutěžní prostředí a zhodnotil hospodářské výhody spojení, které účastník řízení předložil. Na základě analýzy dospěl k závěru, že výhody tohoto spojení je třeba posuzovat z dlouhodobého hlediska. Vybudování silného zpracovatelského komplexu umožní spojenému podniku zvýšit efektivitu výroby, a tím i konkurenceschopnost, zejména s ohledem na očekávaný příliv zahraniční konkurence při vstupu ČR do Evropské unie. Spojení podniků přinese i výhody, na kterých budou participovat spotřebitelé.
Ve smyslu § 12 odst. 6 zákona Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k předmětu a výsledkům řízení. Zástupce účastníka řízení se tohoto práva písemně vzdal.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 11/01 ze dne 14.03.2001. Ve stanovené lhůtě 8 dnů pro podání případných připomínek, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ze všech uvedených důvodů Úřad rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů ode dne jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luboš Rybák
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Ing. Leoš Novotný
předseda představenstva
Hamé, a.s.
Babice č. 572
687 03 Babice