UOHS S0038/2016
Rozhodnutí: S0038/2016/KS-05265/2016/840/MWi Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Veletrhy Brno, a.s. a Statutární město Brno
Účastníci Veletrhy Brno, a.s. Statutární město Brno
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 27. 2. 2016
Dokumenty dokument ke stažení 241 KB


Č. j.: ÚOHS-S0038/2016/KS-05265/2016 /840/MWi

11. 2. 2016Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0038/2016/KS, zahájeném dne 22. 1. 2016 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, Statutárního města Brna, se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, IČO 44992785, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:

Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Kupní smlouvy k akciím Veletrhy Brno, a.s. , uzavřené dne 22. 12. 2015 mezi společností Messe Düsseldorf GmbH, se sídlem Spolková republika Německo, Düsseldorf, Stockumer Kirchstraße 61, jako prodávajícím, Statutárním městem Brno, se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, IČO 44992785, jako kupujícím, a společností Veletrhy Brno, a.s., se sídlem Brno, Pisárky, Výstaviště 405/1, IČO 25582518, v jejímž důsledku má Statutární město Brno nabýt akcie představující 61% podíl na základním kapitálu společnosti Veletrhy Brno, a.s., navýšit tím svůj stávající akciový podíl v této společnosti na 95 %, a získat tak možnost vykonávat přímou výlučnou kontrolu nad touto společností, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,

POVOLUJE.

ODŮVODNĚNÍ
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), na základě ve výroku uvedeného dokumentu, v jehož důsledku má Statutární město Brno, se sídlem Brno, Dominikánské nám. 196/1, IČO 44992785 (dále jen Brno ), nabýt akcie představující 61% podíl na základním kapitálu společnosti Veletrhy Brno, a.s., se sídlem Brno, Pisárky, Výstaviště 405/1, IČO 25582518 (dále jen Veletrhy Brno ), tím navýšit svůj stávající podíl v této společnosti na 95 %, a získat tak možnost nad ní vykonávat přímou výlučnou kontrolu. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Brno je územním samosprávným celkem, který kontroluje, výlučně nebo společně, přímo či nepřímo, společnosti zabývající se na území České republiky zejména správou a údržbou komunikací (Brněnské komunikace a.s.), poskytováním městské hromadné dopravy (Dopravní podnik města Brna, a.s.), správou a zabezpečením provozu veřejného osvětlení a slavnostního osvětlení města Brna a správou a zabezpečením provozu podzemní kolektorové sítě města Brna (Technické sítě Brno, akciová společnost), komplexními službami v oblasti odpadového hospodářství (SAKO Brno, a.s.), provozováním sběrného dvora (ASTV, s.r.o.), provozem a správou sportovních zařízení ve vlastnictví Brna (STAREZ-SPORT, a.s.), správou a rozvojem lesního majetku města a některých okolních obcí (Lesy města Brna, a.s.), poskytováním pohřebních služeb (Pohřební a hřbitovní služby města Brna, a.s.), výrobou a rozvodem tepelné energie, výrobou a obchodem s elektřinou a obchodem s plynem (Teplárny Brno, a.s.), provozováním vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu, výrobou a dodávkou pitné vody, vyhledáváním poruch na vodovodní síti, vytyčováním vodovodů a kanalizací a revizí kanalizací pomocí televizní kamery (Brněnské vodárny a kanalizace, a.s.) a pronájmem a prodejem nemovitostí (Technologický Park Brno, a.s.).
3. Společnost Veletrhy Brno působí na území České republiky především v oblasti pořádání veletrhů a výstav ve vlastním výstavním areálu a dále v oblasti poskytování veletržních, hotelových a restauračních služeb či služeb v oblasti cestovního ruchu, a to zejména prostřednictvím společností BRNO INN, a.s., EXPO restaurace, a.s., BVV FAIR TRAVEL s.r.o., Kongresové centrum Brno, a.s. a BVV Brněnské veletrhy a výstavy, spol. s r.o. V období před uskutečněním posuzovaného spojení je společnost Veletrhy Brno kontrolována společností Messe Düsseldorf GmbH.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

Otisk úředního razítka

Mgr. Michael Mikulík, LL.M. (Cam)
místopředseda Úřadu
pro oblast hospodářské soutěže

Obdrží
Statutární město Brno-Magistrát města Brna
Dominikánské nám. 196/1
601 67 Brno
IDDS: a7kbrrn


Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

Právní moc: 27. 2. 2016.