UOHS S003/2004
Rozhodnutí: OF/S003/04-1055/04 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů Zeelandia International Holding a Lactoprot Zeelandia
Účastníci Lactoprot Zeelandia spol. s r.o., se sídlem Malšice, okres Tábor Zeelandia International Holding B.V., Zierikzee, Nizozemí
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 26. 3. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 82 KB


S 3/04-1055/04 V Brně dne 8. března 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 3/04, zahájeném dne 5. ledna 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, společnosti Zeelandia International Holding B.V., se sídlem Poststraat 11, Zierikzee, Nizozemské království, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Petrem Vyroubalem, advokátem, se sídlem Lazarská 5, Praha 1, na základě plné moci ze dne 29. prosince 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Zeelandia International Holding B.V., se sídlem Poststraat 11, Zierikzee, Nizozemské království, a Lactoprot Zeelandia spol. s r.o., se sídlem Malšice č.p. 267, okres Tábor, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o koupi obchodního podílu" uzavřené dne 29. prosince 2003 mezi společností LACTOPROT-ZEELANDIA Handels-GmbH, se sídlem Pasching, Rakouská republika, jako prodávajícím, a společností Zeelandia International Holding B.V., jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost Zeelandia International Holding B.V. získat 100% obchodní podíl ve společnosti Lactoprot Zeelandia spol. s r.o., a tím i možnost přímo kontrolovat tuto společnost, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, jakož i všeobecně známých skutečností o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 2/2004 ze dne 14. ledna 2004 současně se zveřejněním výzvy k podání případných námitek proti předmětnému spojení soutěžitelů. Ve stanovené lhůtě 5 dnů, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě "Smlouvy o koupi obchodního podílu" uzavřené dne 29. prosince 2003 mezi společností LACTOPROT-ZEELANDIA Handels-GmbH, se sídlem Pasching, Rakouská republika (dále jen "Lactoprot-Zeelandia"), jako prodávajícím, a společností Zeelandia International Holding B.V., se sídlem Poststraat 11, Zierikzee, Nizozemské království (dále jen "Zeelandia International"), jako kupujícím. Na základě uvedené smlouvy společnost Zeelandia International nabude obchodní podíly představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Lactoprot Zeelandia spol. s r.o., se sídlem Malšice č.p. 267, okres Tábor (dále jen "Lactoprot Zeelandia ČR"). Společnost Zeelandia International před spojením nepřímo společně kontrolovala společnost Lactoprot Zeelandia ČR spolu se společností LACTOPROT Alpenlandische Milchindustrie und Handels-Aktiengesellschaft, se sídlem Pasching, Rakouská republika (dále jen "Lactoprot Rakousko"), prostřednictvím svého 50% obchodního podílu na základním kapitálu společnosti Lactoprot-Zeelandia.
Společnost Zeelandia International rovněž dne 29. prosince 2003 uzavřela rámcovou smlouvu se společností Lactoprot Rakousko, na jejímž základě společnost Zeelandia International nabude obchodní podíly představující 50% podíl na základním kapitálu společnosti Lactoprot-Zeelandia, tj. bude vlastnit celkem obchodní podíly ve výši 100 % základního kapitálu této společnosti, a obchodní podíly ve výši 100 % základního kapitálu společnosti Lactoprot Zeelandia spol. s r.o., se sídlem Košice, Slovenská republika. Dále mimo jiné společnost Zeelandia International získá od společnosti Lactoprot Rakousko na základě rámcové smlouvy [ " obchodní tajemství " ] a společnost Lactoprot-Zeelandia získá [ " obchodní tajemství " ] .
Přesto, že zákon ve výčtu skutkových podstat zakládajících spojení soutěžitelů (viz § 12 zákona) výslovně nezmiňuje změnu kvality kontroly, lze tuto situaci podřadit pod ustanovení § 12 odst. 3 zákona, neboť společnost Zeelandia International získá možnost přímo kontrolovat společnost Lactoprot Zeelandia ČR takovým způsobem, který se podstatně liší od dosavadní situace. V důsledku vzniku takové kontroly dojde k trvalé změně struktury dotčených soutěžitelů, neboť společnost Lactoprot Zeelandia ČR bude plně kontrolována a řízena společností Zeelandia International.
Uvedený princip rozlišování výlučné a společné kontroly nad jiným soutěžitelem je v souladu s platnou legislativou Evropské unie 1 a aplikuje jej rovněž Evropská komise, k jejímuž postupu Úřad při svém rozhodování podpůrně přihlíží. Jak vyplývá z aplikační praxe Evropské komise, ke spojení soutěžitelů dochází tehdy, když jeden soutěžitel, který doposud výhradně kontroloval druhý podnik, přizve třetí subjekt tak, že vznikne společná kontrola nad vzniklým joint venture. Stejný princip platí i v opačném případě, jestliže jeden z partnerů v joint venture koupí od druhého partnera jeho podíl na společném podniku. Znamená to přechod od společné kontroly ke kontrole výlučné, a i tento přechod podléhá povolení ze strany Evropské komise. Tento přístup potvrzuje například rozhodnutí Evropské komise v případu M.023-I.C.I./Tioxide (ale i další, např. M.221-ABB/BREL, M.553-British Steel/UES, M.576-Feruzzi Finanziaria/Fondiaria apod.), v němž byl zdůrazněn rozdíl mezi rozhodujícím vlivem uplatňovaným samostatně (sole) a společně (joint). Dle Evropské komise se rozhodující vliv vykonávaný samostatně podstatně liší od rozhodujícího vlivu vykonávaného společně, neboť v druhém případě je nutné brát ohled na potenciálně odlišné zájmy druhé strany.
V souladu s výše uvedeným lze konstatovat, že navrhovaná transakce je spojením soutěžitelů podle § 12 odst. 3 zákona, neboť společnost Zeelandia International získá možnost výlučně kontrolovat soutěžní chování společnosti Lactoprot Zeelandia ČR.
Shora popisovaný přístup již Úřad aplikoval v řadě svých předchozích rozhodnutí, například v případech spojení soutěžitelů S 137/02, S 118/03, S 170/03, S 241/03.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč a podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona je tedy splněna, navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu podle § 12 a násl. zákona. Strany spojení
Společnost Zeelandia International , založená podle nizozemského právního řádu, je kontrolovaná holdingovou společností Koninklijke Zeelandia Groep B.V., se sídlem Zierikzee, Nizozemské království. Společnost Koninklijke Zeelandia Groep B.V. kontroluje skupinu společností celosvětově působících v oblasti vývoje, výroby a prodeje potravinářských přísad pro výrobu potravin a gastronomii. Společnost Zeelandia International spolu se společností Lactoprot Rakousko společně kontrolovala před spojením společnost Lactoprot-Zeelandia, která vlastnila 100% podíl na základním kapitálu společnosti Lactoprot Zeelandia ČR, prostřednictvím které společnost Zeelandia International působila na trhu v České republice.
Společnost Lactoprot Zeelandia ČR je společností s ručením omezeným založenou podle českého právního řádu. Před spojením, jak bylo výše uvedeno, byla výhradně kontrolována společností Lactoprot-Zeelandia. Lactoprot Zeelandia ČR se zabývá distribuční činností a v omezené míře i výrobou v oblasti pekařských a cukrářských přísad určených pro výrobce pečiva a cukrárenských výrobků a pro průmyslové zpracovatele potravin. Dopady spojení
Za účelem zjištění, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území ČR provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
Z výše uvedeného vyplývá, že nabývaná společnost působila před spojením kromě jiného jako výhradní distributor produktů společnosti Zeelandia International a rovněž společnosti Lactoprot Rakousko, které však tvořily pouze část nabídky pekařských a cukrářských přísad, každá ze společností cca [ " obchodní tajemství " ] %, z celkových dodávek těchto produktů společností Lactoprot Zeelandia ČR na trh v České republice. Vzhledem ke skutečnosti, že společnost Zeelandia International dodávala před spojením své výrobky na trh v České republice prostřednictvím Lactoprot Zeelandia ČR, Úřad při posuzování předmětného spojení soutěžitelů vycházel zejména z činností této společnosti na území České republiky. Posuzovaným spojením dotčenou oblastí je tedy oblast dodávek pekařských a cukrářských přísad.
Pekařské a cukrářské přísady je možno charakterizovat jako produkty určené pro výrobce pečiva a cukrárenských výrobků a pro průmyslové zpracovatele potravin. Jedná se konkrétně o práškové pekařské a cukrářské přísady, těstové (práškové) produkty pro zlepšení senzorických vlastností a kvality chleba a pečiva, chlebové směsi, cereální směsi, cukrářské směsi, pekařské náplně, tekutá vejce, margaríny a tuky aj.
Z výše uvedeného vyplývá, že lze z hlediska věcného vymezit jako relevantní trh trh pekařských a cukrářských přísad .
Z pohledu geografického byl relevantní trh vzhledem k homogenním soutěžním podmínkám v případě uvedeného věcně relevantního trhu vymezen územím České republiky.
Na takto vymezeném relevantním trhu pekařských a cukrářských přísad v České republice dosáhla společnost Lactoprot Zeelandia ČR před spojením cca [ " obchodní tajemství " ]% tržní podíl. Tento podíl zahrnuje rovněž i dodávky produktů od společností Zeelandia International a Lactoprot Rakousko (cca každá jednotlivě [ " obchodní tajemství " ] % z obratu dodávek pekařských a cukrářských přísad pro společnost Lactoprot Zeelandia ČR). Společnost Lactoprot Zeelandia ČR rovněž odebírala pekařské a cukrářské přísady od dalších významných dodavatelů, např. KWAS, spol. s r.o. (cca [ " obchodní tajemství " ] % z obratu), Lady Marmelade, s r.o. (cca [ " obchodní tajemství " ] % z obratu), Framagro a.s. (cca [ " obchodní tajemství " ] % z obratu).
V České republice působí i další dodavatelé pekařských a cukrářských přísad, nezávislí na spojujících se subjektech, jako je společnost Enzyma Stamag, s.r.o., Backaldrin s.r.o., Kontinua s.r.o., Semix Pluso s.r.o., Pfahnl Backmittel spol. s.r.o.
Ze shora uvedeného vyplývá, že posuzovaným spojením nedochází ke změně tržních podílů spojujících se soutěžitelů na výše uvedeném trhu. V případě daného spojení dochází pouze ke změně kvality kontroly v rámci stávající vlastnické struktury, a to změně kontroly nepřímé společné na přímou výhradní navrhovatelem ve společnosti Lactoprot Zeelandia ČR. Posuzovaným spojením tak nedojde k narušení struktury vymezených relevantních trhů v České republice, ani k podstatné změně tržní síly soutěžitelů působících na těchto trzích.
S ohledem k výše uvedenému Úřad konstatuje, že v důsledku předmětného spojení soutěžitelů nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Petr Vyroubal, advokát
AK Vyroubal Krajhanzl Školout a spol. Lazarská 5
110 00 Praha 1
1 Nařízení Rady ES č. 4064/89 o kontrole spojování soutěžitelů, na jeho základě vydané Oznámení Komise o konceptu spojení podniků (Commission notice on the concept of concentration) a Oznámení Komise o konceptu dotčeného podniku (Commission notice on the concept of undertaking concerned)