UOHS S003/2003
Rozhodnutí: OF/S003/03-632/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-První městská banka, a.s. a Baader Securities, a.s.
Účastníci Baader Securities, a.s., se sídlem Jungmannova 31, 110 00 Praha 1 První městská banka, a.s., se sídlem Malé náměstí 11, 110 00 Praha 1
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 17. 3. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 73 KB


S 3/03-632/03 V Brně dne 26. února 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 3/03, zahájeném dne 13. 1. 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost První městská banka, a.s., se sídlem Malé náměstí 11, Praha 1, ve správním řízení zastoupená Mgr. Lubomírem Králem, se sídlem Na Pankráci 121, Praha 4, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů První městská banka, a.s., se sídlem Malé náměstí 11, Praha 1, a Baader Securities, a.s., se sídlem Jungmannova 31, Praha 1, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě Smlouvy o koupi akcií, uzavřené mezi společností První městská banka, a.s., se sídlem Malé náměstí 11, Praha 1, jako kupujícím, a společností Baader Wertpapierhandelsbank AG, se sídlem Weihenstephaner Str. 4, Unterschleissheim, SRN, jako prodávajícím, v jejímž důsledku společnost První městská banka, a.s., se sídlem Malé náměstí 11, Praha 1, získá akcie představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Baader Securities, a.s., se sídlem Jungmannova 31, Praha 1, a tím i možnost přímo kontrolovat tuto společnost, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, Smlouvy o koupi akcií a informací o spojovaných soutěžitelích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla zveřejněna v Obchodním věstníku č. 03/03 ze dne 22. 1. 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se účastník správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k jeho podkladu a ke způsobu jeho zjištění.
Notifikační podmínky
Dne 20. 12. 2002 uzavřely společnost První městská banka, a.s., se sídlem Malé náměstí 11, Praha 1 (dále jen "První městská banka"), jako kupující, a společnost Baader Wertpapierhandelsbank AG, se sídlem Weihenstephaner Str. 4, Unterschleissheim, SRN, jako prodávající, Smlouvu o koupi akcií (dále jen "Smlouva"), v jejímž důsledku společnost První městská banka získá 100 % akciového kapitálu společnosti Baader Securities, a.s., se sídlem Jungmannova 31, Praha 1 (dále jen "Baader Securities"), a tím i možnost tuto společnost přímo kontrolovat. Jedná se o spojení dle ustanovení § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky přesahuje hranice stanovené v § 13 písm. b) zákona, je tedy splněna notifikační podmínka dle tohoto ustanovení a posuzované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu.
Strany spojení
První městská banka je akciovou společností, která má povolení České národní banky působit jako banka v České republice. Své služby zaměřuje především na poskytování bankovních produktů pro komunální klienty, tj. především veřejnoprávní korporace-obce. První městská banka nepůsobí prostřednictvím sítě poboček, svoji činnost provádí prostřednictvím zaměstnanců. Společnost je kontrolována Českou pojišťovnou, a.s., jejímž majoritním akcionářem je společnost CESPO B.V., se sídlem v Nizozemí, následně ovládaná společností PPF Group N.V., se sídlem v Nizozemí. Společnost První městská banka nekontroluje žádné další soutěžitele; společnosti Česká pojišťovna, a.s. a PPF Group N.V. však na území České republiky drží podíly v mnoha společnostech, které se zabývají především činností spojenou s pojišťovnictvím a poskytováním finančních a investičních služeb.
Baader Securities je akciovou společností, která je až do účinnosti Smlouvy kontrolována německou společností Baader Wertpapierhandelsbank AG; sama dále nekontroluje žádné subjekty. Baader Securities poskytuje prostřednictvím svých zaměstnanců, nikoli sítě poboček, služby obchodníka s cennými papíry. Po začlenění do koncernu, do nějž náleží První městská banka, by se společnost Baader Securities měla věnovat poskytování služeb spočívajících zejména v obhospodařování individuálních portfolií institucionálních klientů koncernu.
Dopady spojení
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností Baader Securities, která působí jako obchodník s cennými papíry na trzích organizovaných na území České republiky (Burza cenných papírů Praha, a.s.). První městská banka poskytuje služby v bankovním sektoru a s činností Baader Securities se tak její činnost nepřekrývá. Do skupiny společností kontrolovaných PPF Group N.V. patří mimo jiné i společnosti eBanka, a.s. a PPF burzovní společnost a.s., které obchodují, stejně jako nabývaná společnost, s cennými papíry na organizovaném trhu-Burze cenných papírů Praha, a.s. (PPF burzovní společnost a.s. obchoduje navíc také na RM-Systému, a.s.).
V návaznosti na oblasti, ve kterých se činnosti spojujících se soutěžitelů překrývají a s přihlédnutím ke svým předchozím rozhodnutím týkajícím se oboru bankovních a finančních služeb (např. S 173/02- UniCredito Italiano S.p.A./Živnostenská banka, a.s. ), Úřad konstatuje, že lze věcně relevantní trh vymezit nejšířeji jako trh činností spojených s finančními trhy. Tento trh lze dále rozčlenit na: obchodování na peněžním trhu, obchodování na devizovém a kapitálovém trhu. Vzhledem k tomu, že jak společnost Baader Securities, tak společnosti eBanka, a.s. a PPF burzovní společnost a.s. působí jako obchodníci s cennými papíry na organizovaném trhu-Burze cenných papírů Praha, a.s. je věcně relevantním trhem pro účely tohoto rozhodnutí trh obchodování na kapitálovém trhu .
Geograficky je trh vymezen územím celé České republiky . Z časového hlediska se jedná o trh trvalý , charakterizovaný pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům.
Relevantní trh obchodování na kapitálovém trhu zahrnuje především obchody s akciemi, dluhopisy a podílovými listy, kromě toho obchodníci s cennými papíry nabízejí i další služby jako je třeba správa aktiv (investor vloží potřebný finanční obnos a obchodník ho spravuje s odbornou péčí). Obchodování na kapitálovém trhu, konkrétně na Burze cenných papírů Praha, a.s. (dále jen "BCPP") a RM-Systému, a.s., zprostředkovává velký počet bank a specializovaných společností-fondů a obchodníků s cennými papíry.
Co se týče BCPP, všechny subjekty na ní působící musí být členy BCPP. Členem BCPP může být jen právnická osoba, které bylo uděleno povolení k obchodování s cennými papíry, která je zapsána v obchodním rejstříku a splňuje veškeré podmínky stanovené Burzovním řádem, burzovními předpisy nebo rozhodnutími burzovních orgánů. Majetkovým předpokladem vzniku členství je splacený základní kapitál ve výši nejméně 10 milionů Kč, člen BCPP musí také vykazovat předepsanou kapitálovou přiměřenost a pohotově likvidní prostředky ve výši minimálně 5 milionů Kč.
BCPP má přibližně 30 členů; nejvýznamnějšími konkurenty spojujících se soutěžitelů (vzhledem k objemu uzavřených obchodů na BCPP) jsou například Česká spořitelna, a.s., Československá obchodní banka, a.s. Conseq Finance, a.s., Komerční banka, a.s., Patria Finance, a.s., ABN AMRO Bank N.V., Sati, a.s. a další.
Výše uvedené podmínky získání členství na BCPP lze považovat za určitou bariéru vstupu soutěžitelů na relevantní trh. Vzhledem k počtu soutěžitelů na tomto trhu však nelze považovat bariéry vstupu za natolik významné, aby mohly vést ke vzniku či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu. Kromě toho lze provádět obchody s cennými papíry také mimo BCPP, a to prostřednictvím akciové společnosti RM-Systém, jejíž činnost je založena na zákaznickém principu, tzn. přístup k obchodům není nijak omezen, zákazníkem se může stát jakákoliv fyzická či právnická osoba. Činnost RM-Systému, a.s. je také součástí obchodování na kapitálovém trhu.
Společný podíl spojujících se soutěžitelů, společností Baader Securities, eBanka, a.s. a PPF burzovní společnost a.s. na vymezeném relevantním trhu nepřekročí po spojení hranici % (obchodní tajemství) , přičemž podíl společnosti Baader Securities, nad kterou je získávána kontrola, je nižší než % (obchodní tajemství) .
Vzhledem k postavení spojujících se soutěžitelů na vymezeném relevantním trhu, k výši jejich společného tržního podílu na tomto trhu a jeho nízkému nárůstu v důsledku spojení, a dále s ohledem na účinnou konkurenci v oblasti obchodování na kapitálovém trhu, dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby jim tato umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Nedojde tedy ke vzniku dominantního postavení, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád) v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží: Mgr. Lubomír Král PPF a.s. Na Pankráci 121/1658 140 21 Praha 4
Právní moc: 17.3.2003