UOHS S003/2001
Rozhodnutí: OF/S003/01 Instance I.
Věc Spojení podniků-Vagnerplast, spol. s r.o. a Ucosan Holding B.V.,
Účastníci Ucosan Holding B.V. VAGNERPLAST, s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 20. 3. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 86 KB


S3/01-25/01-OF V Brně 16. března 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení § 11
odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona
č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. ve správním řízení č.j. S 3/01 zahájeném dne 26.1. 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Ucosan Holding B.V., se sídlem Dwazziewegen 13, 9301ZR Roden, Nizozemské království, ve správním řízení zastoupená Mgr. Borisem Brázdilem, advokátem se sídlem BBLP Beiten Burkhardt Mittl & Wegener, Rybná 14, 110 05 Praha 1, ve věci povolení spojení podniků VAGNERPLAST spol. s r.o., se sídlem Velké Přítočno č. 2, IČ 46358056 a Ucosan Holding B.V., se sídlem Dwazziewegen 13, 9301ZR Roden, Nizozemské království ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., ke kterému dochází podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb., vydává toto
r o z h o d n u t í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže dle ustanovení § 8a odst. 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. spojení podniků VAGNERPLAST spol. s r.o. , se sídlem Velké Přítočno č. 2, IČ 46358056 a Ucosan Holding B.V. , se sídlem Dwazziewegen 13, 9301ZR Roden, Nizozemské království, ke kterému došlo na základě koupě všech obchodních podílů společnosti VAGNERPLAST spol. s r.o. společností Ucosan Holding B.V., povoluje.
Odůvodnění:
I. Skutečnosti, které vedly Úřad pro ochranu hospodářské soutěže k zahájení správního řízení
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže se sídlem v Brně (dále jen "Úřad") obdržel
dne 26. 1. 2001 návrh na zahájení správního řízení o povolení spojení podniků ve smyslu § 8a zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže ve znění zákona
č. 495/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb. a zákona č. 132/2000 Sb. (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže"), podaný společnostmi VAGNERPLAST spol. s r.o.(dále jen Vagnerplast), se sídlem Velké Přítočno č. 2, IČ 46358056 a Ucosan Holding B.V. (dále jen Ucosan), se sídlem Dwazziewegen 13, 9301ZR Roden, Nizozemské království, obě ve správním řízení zastoupené Mgr. Borisem Brázdilem, advokátem se sídlem BBLP Beiten Burkhardt Mittl & Wegener, Rybná 14, 110 05 Praha 1. Z návrhu vyplývá, že ke spojení podniků došlo základě koupě všech obchodních podílů společnosti Vagnerplast spol. s r.o. společností Ucosan. Společným podáním návrhu na zahájení správního řízení se společnosti Vagnerplast a Ucosan staly účastníky řízení. Dne 6. 3. 2001 vydal Úřad procesní rozhodnutí, v němž odejmul postavení účastníka řízení společnosti Vagnerplast. Pokud jde o účastníky správního řízení o povolení spojení podniků, k němuž došlo podle § 8 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně hospodářské soutěže, účastníkem je osoba nebo více osob, které získaly kontrolu nad jiným subjektem zákonem stanoveným způsobem. Za účastníka řízení se nepovažuje subjekt prodávající ani subjekt, jehož akcie jsou předmětem transakce, neboť v souladu se zněním § 12 zákona o jejich právech a povinnostech stanovených zákonem o ochraně hospodářské soutěže není v řízení o povolení rozhodováno.
Ke koupi obchodních podílů společnosti Vagnerplast přistoupil Ucosan za účelem rozšiřování spektra svého podnikání.
II. Charakteristika spojovaných podniků
Šetření Úřad v této věci zahájil nejdříve zkoumáním, zda se jedná o spojení podniků dle § 8 zákona. Z podkladů vyplývá, že společnost Ucosan je na území ČR činná pouze jako dovozce van značky Villeroy & Boch, podíl uvedených van je na trhu v ČR však velice malý a není téměř měřitelný. Ucosan je kontrolována společností Villeroy & Boch AG, je její 100% dceřinnou společností. Společnost Villeroy & Boch AG byla do konce roku 1999 většinovým akcionářem společnosti Kaolin Hlubany, a.s., se sídlem Pobořany, Hlubany čp. 63, PSČ 441 01, IČ 48 28 81 95. Koncem roku 1999 prodala společnost všechny akcie v této společnosti. V současné sobě nemá společnost Villeroy & Boch žádnou kapitálovou účast v ČR.
Společnost Vagnerplast je na území ČR činná v oblasti výroby koupelnových van, sprchových vaniček, sprchových zástěn, hydroterapeutických masážních boxů a panelů, minibazénů, umyvadel, koupelnových sestav a doplňků k uvedenému sortimentu. Vyjmenované zboží je vyráběno z akrylátu. Společnost je kontrolována Ing. Bořivojem Vágnerem, majitelem 69% obchodního podílu ve společnosti Vagnerplast spol. s r.o. Společnost Vagnerplast 60% své produkce dodává na domácí trh a 40% výroby je určeno na export. Největší objem exportu směřuje na Slovensko, do Maďarska, Polska, Rumunska, Chorvatska, Ruska a na Ukrajinu.V České republice současně existuje cca 200 značkových prodejen poskytujících výrobky Vagnerplastu ve stejných cenových relacích jako samotný výrobce. Rovněž je vytvořena celorepubliková síť servisů nabízejících záruční a pozáruční servis.
Společnost Vagnerplast nemá majetkové účasti v jiných společnostech. Na základě koupě všech obchodních podílů společnosti Vagnerplast získal Ucosan nad touto společností přímou kontrolu ve smyslu § 8 odst. 2 písm. a) zákona. Z pohledu zákona o ochraně hospodářské soutěže se tedy jedná o spojení podniků. III. Vymezení relevantního trhu
V dalším kroku Úřad šetřil, zda shora uvedené spojení podniků narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž, což je předpokladem působnosti Úřadu dle § 11 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně hospodářské soutěže ohledně řízení v této věci. Účelem zákona je ochrana hospodářské soutěže na trhu výrobků a výkonů (dále jen "zboží") proti jejímu omezování, zkreslování nebo vylučování (dále jen "narušování"). Za narušení hospodářské soutěže se považuje případ, kdy spojením podniků přesáhne jejich podíl 30 % celkového obratu na celostátním nebo místním trhu daného zboží, jak je uvedeno v ustanovení § 8a odst. 1 zákona. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo třeba, aby Úřad vymezil, ohledně jakého zboží, na jakém území a v jakém časovém momentu dochází ke střetu nabídky
a poptávky, tj. relevantní trh. Věcné vymezení relevantního trhu
Při vymezení trhu z hlediska věcného, tj. trhu, jež zahrnuje zboží, které spotřebitel z hlediska jeho vlastností a předvídaného účelu použití pokládá za shodné, zaměnitelné nebo vzájemně nahraditelné, Úřad zkoumal, jaké zboží bude předmětným spojením dotčeno.
Nahraditelnost na straně poptávky je rozhodujícím aspektem pro definici relevantního trhu; nahraditelnost na straně nabídky není v daném případě všeobecně použitelná pro vymezení trhu, neboť se zpravidla aplikuje pro účely určení protisoutěžního chování, a to formou kartelové dohody nebo zneužití dominantního či monopolního postavení. Podobné hodnocení užívá i Komise ES (sdělení Nv. C 76/9 z 11.3.1997)
Trh akrylátových van je trhem, na kterém soutěží sanitární výrobky z tvrdých termoplastů (akrylátové polymery). Kromě již zmíněné vysoké tvrdosti těchto výrobků se dále vyznačují velice dobrými tepelně-izolačními vlastnostmi, tvarovou a barevnou stálostí, odolností proti dlouhodobému působení vody a chemikáliím, které se běžně používají v domácnosti. Celkově se tedy jedná o materiálově velice stabilní výrobky, které se také poměrně snadno udržují-běžnými čistícími prostředky.
Další výraznou vlastností akrylátových výrobků je jejich vysoce estetický vzhled. Právě vzhledem k materiálově srovnatelné kvalitě výrobků, které jsou dostupné na předmětném trhu, je jejich design a aktuálnost určujícím faktorem prodejnosti. Obecně je tedy trh akrylátových van možno charakterizovat jako náročný z hlediska požadavků konečných spotřebitelů, kdy výrobci se musí přizpůsobovat měnící se poptávce a současným módním trendům.
Pro účely správního řízení Úřad vymezil relevantní trhy, na kterých se Vagnerplast pohybuje, takto
výroba a prodej akrylátových koupelnových van
výroba a prodej akrylátových sprchových vaniček
výroba a prodej akrylátových sprchových zástěn
výroba a prodej akrylátových hydroterapeutických masážních boxů
výroba a prodej akrylátových hydroterapeutických masážních panelů
výroba a prodej akrylátových umyvadel
výroba a prodej akrylátových minibazénů
výroba a prodej akrylátových koupelnových sestav
výroba a prodej doplňků k uvedeným výrobkům Časové vymezení relevantního trhu
Z hlediska časového Úřad pro účely správního řízení považuje uvedené trhy za trhy trvalého charakteru. Geografické vymezení relevantního trhu
Z hlediska geografického je trh definován jako oblast, do které dotčené podniky dodávají zboží a služby, v níž jsou soutěžní podmínky dostatečně stejnorodé, přičemž může být rozlišena od sousedních oblastí díky dostatečně odlišným soutěžním podmínkám.
Při vymezování trhu z hlediska geografického jsou trhy v tomto správním řízení vymezeny územím České republiky.
Vzhledem k tomu, že Ucosan, jak již bylo řečeno, má na výše uvedených trzích v ČR malý, téměř neměřitelný podíl a na trhy v ČR ve větší míře vstoupí právě prostřednictvím společnosti Vagnerplast, vymezení relevantních trhů je shodné vymezením pro společnost Vagnerplast. IV. Analýza zjištěných skutečností z hlediska zákona o ochraně hospodářské soutěže
V rámci šetření podílů soutěžitelů na jednotlivých relevantních trzích bylo prokázáno, že v případě společnosti Vagnerplast byla 30 % hranice celkového obratu na relevantním trhu akrylátových van ve smyslu § 8a odst. 1 věta druhá zákona o ochraně hospodářské soutěže překročena. Totéž však nelze konstatovat ve vztahu ke společnosti Ucosan, pokud jde o relevantní trh akrylátových van, protože podíl na trhu Ucosanu je procentuálně téměř nevyjádřitelný. Z popisu relevantních trhů a z předložených údajů o účastnících spojení je však zřejmé, že soutěžitelé si navzájem konkurují, protože jimi vyráběné zboží-akrylátové vany-je z hlediska vlastností zaměnitelné. Přestože v daném případě téměř nedojde ke zvýšení tržních podílů, je nutno si učinit závěr, že se v posuzovaném spojení podniků jedná o spojení podniků, které narušuje nebo může narušit hospodářskou soutěž, neboť kontrolu nad soutěžitelem, který zaujímá dominantní postavení na trhu ČR získá jiný soutěžitel, který tímto postavením nedisponuje.
Aby Úřad předmětné spojení povolil, musí soutěžitelé prokázat, že újma, která narušením soutěže může vzniknout, bude převážena hospodářskými výhodami, které spojení přinese (§ 8a odst. 2 zákona), neboť spojení podniků, které vede k založení nebo posílení dominantního postavení, může bránit efektivní soutěži.
S přihlédnutím k účelu zákona Úřad újmu spatřuje již v samotném faktu narušení soutěže; jde buď o snížení počtu vzájemně si konkurujících subjektů, a to ať již v důsledku právního zániku konkurenta nebo jeho ovládnutím nebo o založení či posílení dominantního postavení soutěžitele. Spojení přináší jeho účastníkům výhody vždy, neboť je výrazem jejich svobodného rozhodnutí a nelze předpokládat, že soutěžitelé mají zájem sebe sama dobrovolně poškozovat. Z uvedeného lze dovodit, že zákon nemá na mysli výhody z pohledu účastníka spojení. Výhody musí být zvažovány a prokázány z pohledu veřejného zájmu, přičemž podstatu tohoto zájmu je třeba vidět na straně poptávky, tedy na straně spotřebitele. Jestliže soutěžitelé prokáží spravedlivý díl výhod spotřebitelům, pak je možné hodnotit omezení hospodářské soutěže z pohledu stanovení § 8a odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže a spojení podniků povolit. V. Hospodářské výhody
Spojení podniků přináší níže uvedené výhody:
nové kapitálové zdroje, poskytnutí know-how, včetně zavedení nové výrobní strategie umožní tuzemskému výrobci modernizaci výroby (zvýšení kvality výrobků), což se pozitivně projeví ve svém důsledku přínosem pro konečného spotřebitele
vstup zahraničního partnera umožní společnosti Vagnerplast realizovat novou organizaci výroby včetně zlepšení distribuce výrobků, což povede k úspoře vlastních nákladů s cílem pozitivně ovlivnit výši prodejní ceny vyráběného zboží
v důsledku vstupu zahraničního subjektu do společnosti Vagnerplast bude tuzemskému výrobci umožněno ve zvýšené míře proniknout na další zahraniční trhy, zvýší se konkurenceschopnost jeho výrobků, což povede k celkové stabilizaci společnosti
V provedeném řízení Úřad posoudil zjištěné skutečnosti z hlediska dopadu spojení na soutěžní prostředí a zhodnotil hospodářské výhody, které účastník řízení předložil, přičemž lze konstatovat, že hospodářské výhody se ve svém kumulativním účinku projeví pozitivně i na straně spotřebitele v podobě nové cenové politiky a širší a kvalitnější nabídky zboží. Zlepšení vnitřní finanční situace soutěžitelů, zajištění stabilnější odbytové pozice a schopnosti pružně reagovat na potřeby náročného trhu lze rovněž přiřadit k výhodám, jež se ve svém důsledku projeví jako výhody pro spotřebitele. Shora uvedené hospodářské výhody mají pozitivní dopad i z pohledu celospolečenského. Újma, která by mohla spojením podniků soutěžitelů vzniknout, je převážena hospodářskými výhodami z tohoto spojení plynoucími. Proto Úřad v souladu s § 8a odst. 2 zákona rozhodl, že spojení podniků povoluje.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí je možno ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení podat podle
§ 61 zákona č. 71/1967 Sb., v platném znění, rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí, Joštova 8, Brno. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luboš Rybák
pověřený řízením odboru fúzí
Toto rozhodnutí obdrží:
Mgr. Boris Brázdil, advokát se sídlem BBLP Beiten Burkhardt Mittl & Wegener, Rybná 14, 110 05 Praha 1