UOHS S003/1999
Rozhodnutí: VO I/S003/99 Instance I.
Věc Schválení dohody podle §3 odst. 4 a 5 zákona č. 63/1991 Sb.
Účastníci Branofilter GmbH, Idustriestrasse 23, 90599 Dietenhofen, SRN ETA a.s., Poličská 444, Hlinsko
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 24. 2. 1999
Dokumenty dokument ke stažení 82 KB


Čj. S 3/99-/99-210 V Brně dne 18. února 1999
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle § 11 odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb. o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., ve správním řízení S3/99 zahájeném dne 13.1.1999 podle ustanovení § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a v souladu s ustanovením § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., na návrh účastníků řízení společností Branofilter GmbH, se sídlem D-90599 Dietenhofen, Idustriestrasse 23, SRN, zastoupené Frankem Gölitzem, jednatelem, a
ETA a.s., se sídlem Poličská 444, Hlinsko, zastoupené ing. Karlem Brožkem, předsedou představenstva a generálním ředitelem a.s., ve správním řízení zastoupených na základě plných mocí ze dne 1.10.1998 a dne 11.1.1999 Mgr. Evou Vranou, advokátní koncipientkou, ve věci schválení dohody ve smyslu ustanovení § 3 odst. 4 a 5 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, vydává po zjištění skutečného stavu věci přešetřením potřebných podkladů dle § 32 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, a po té co byla účastníkům řízení dána možnost vyjádřit se k předmětu řízení a výsledkům šetření, toto
r o z h o d n u t í :
Podle ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. se dohoda naplňující svým obsahem ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., uzavřená dne 19. listopadu 1998 jako "Smlouva o převodu obchodního podílu na společnosti s ručením omezeným ETAFILTER spol. s r.o." mezi společnostmi ETA a.s. a Branofilter GmbH, na jejímž základě získal Branofilter GmbH 50 % obchodní podíl na společnosti ETAFILTER spol. s r. o. , včetně "Dodatku č. 1 k zakladatelské listině o založení společnosti ETAFILTER spol. s.r.o.", který upravuje další vztahy ve společnosti ETAFILTER spol. s r.o., s c h v a l u je . O d ů v o d n ě n í
Správní řízení v této věci bylo zahájeno dne 13.1.1999 s těmito účastníky řízení:
1. Branofilter GmbH, se sídlem D-90599 Dietenhofen, Industriestrasse 23, SRN
2. ETA a.s., se sídlem Poličská 444, Hlinsko
Účastníci řízení jsou ve správním řízení zastoupeni na základě plných mocí ze dne 1.10. 1998 a 11.1.1999 Mgr. Evou Vranou, advokátní koncipientkou.
Podkladem pro rozhodnutí jsou zejména "Smlouva o převodu obchodního podílu na společnosti s ručením omezeným ETAFILTER spol. s r.o.", která byla uzavřena dne 19.11.1998 mezi společnostmi ETA a.s a Branofilter GmbH , "Dodatek č. 1 k zakladatelské listině o založení společnosti ETAFILTER spol. s r.o.", rozbor postavení účastníků řízení a společnosti ETAFILTER spol. s r.o. na relevantní trhu v ČR, věcné, časové a geografické vymezení trhu, výpisy z obchodních rejstříků a vybrané ekonomické údaje o účastnících řízení a společnosti ETAFILTER spol. s r.o., jakož i další informace získané Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.
Na základě "Smlouvy o převodu obchodního podílu na společnosti s ručením omezeným ETAFILTER spol. s r.o." ( dále jen "Smlouva") uzavřené dne 19.11.1998 mezi společnostmi ETA a.s. a Branofilter GmbH, získal Branofilter GmbH 50 % obchodní podíl na společnosti ETAFILTER spol. s r.o.. Na následně konané valné hromadě dne 19.11.1998 oba společníci rozhodli o zvýšení základního jmění společnosti ETAFILTER spol. s r.o. ze 100 000 Kč na 12 000 000 Kč a oba přijali závazek k novým vkladům ve výši 5 950 000 Kč. Společníci rovněž schválili "Dodatek č. 1 k zakladatelské listině o založení společnosti ETAFILTER spol. s r.o." (dále jen "Dodatek")
Po uzavření Smlouvy má tedy společnost ETAFILTER spol. s r.o. dva společníky, a sice společnost ETA a.s. a společnost Branofilter GmbH, z nichž oba mají stejný obchodní podíl na společnosti ETAFILTER spol. s r.o., a to ve výši 50 %. Podle Dodatku za společnost jednají dva jednatelé, z nichž jeden je jmenován za společnost ETA a.s a jeden za společnost Branofilter GmbH. V tomto případě jde o společný podnik, nad kterým nevykonávají společnou kontrolu zakladatelské společnosti, ale původní zakladatel spolu se společností, která získala podíl na kontrole na základě smlouvy o převodu obchodního podílu.
Při posuzování předložených dokumentů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže nejprve vymezil relevantní trh. Relevantní trh se obecně chápe jako místo, kde se střetává nabídka s poptávkou, přičemž z hlediska věcného (výrobkového) jsou do něho zahrnuty všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá z hlediska jejich vlastností, ceny a zamýšleného způsobu použití za shodné, zaměnitelné nebo vzájemně nahraditelné.
Z hlediska geografického se trh vymezuje jako území, kde se kupující může prakticky pokoušet o nalezení alternativních zdrojů dodávek výrobků (služeb), které byly vymezeny jako předmět výrobkového trhu (služeb).
Při vymezování trhu z hlediska časového je třeba vzít v úvahu minulý a očekávaný vývoj v čase, přičemž relevantní trh budou tvořit pravidelné, případně relativně trvale opakující se dodávky.
Z výsledků šetření vyplývá, že předmětem podnikání společnosti ETAFILTER spol. s r.o. je především výroba a odbyt prachových filtračních sáčků do vysavačů. Předmětem podnikání společnosti ETA a.s. je zejména výroba, montáž a opravy výrobků a zařízení spotřební elektroniky. Společnost Branofilter GmbH se zabývá vývojem, výrobou a odbytem filtračního papíru, filtračních sáčků do vysavačů a dalších komponentů pro filtraci vzduchu.
ETAFILTER spol. s r.o. je vývojovou a výrobní společností. V současné době není a v blízké budoucnosti nehodlá být činná na trhu dodávek konečným spotřebitelům. Distribuce jejích výrobků se uskutečňuje prostřednictvím velkoobchodní sítě společnosti ETA a.s.
Společnost ETAFILTER spol. s r.o. vyrábí prachové filtrační sáčky do vysavačů a výrobky podobného charakteru výhradně pro potřeby společnosti ETA a.s., která se na celkovém obratu na trhu vysavačů na území České republiky podílí cca 27%. Zároveň bude ETAFILTER spol. s.r.o. vyrábět pro společnost Branofilter GmbH výrobky pro prachovou filtraci, popř. polotovary, které bude společnost Branofilter GmbH dodávat na západoevropské trhy.
Společnost Branofilter GmbH vyvíjí a vyrábí prachové filtrační sáčky a komponenty pro filtraci vzduchu výhradně pro výrobce vysavačů. Na trh konečným spotřebitelům nedodává. Branofilter GmbH dodává na území ČR výhradně suroviny a polotovary určené pro další zpracování u společnosti ETAFILTER spol. s r.o., a to zejména polotovary a výrobky na prachovou filtraci, které nemohou být z důvodu omezených výrobních možností spol. s r.o. ETAFILTER vyráběny. ETAFILTER spol. s r.o. tyto výrobky kompletuje a dodává společnosti ETA a.s. Dodávky od Branofiltru GmbH tvoří asi 10 % z celkových dodávek pro výrobní potřeby společnosti ETAFILTER spol. s.r.o.
ETAFILTER spol. s r.o. a Branofilter GmbH jsou výhradně výrobními a vývojovými společnostmi, nejsou činné na trhu dodávek konečným spotřebitelům a nedisponují žádnou distribuční sítí. Distribuce výrobků ETAFILTER spol. s.r.o. se na českém trhu uskutečňuje prostřednictvím společnosti ETA, a.s. Do budoucna se předpokládá, že až 50 % produkce společnosti ETAFILTER spol. s r.o. budou tvořit prachové filtrační sáčky pro jiné výrobce vysavačů. V blízké budoucnosti se ETAFILTER spol. s r.o. nechystá samostatně vystupovat na trhu a své výrobky bude dodávat prostřednictvím mateřských společností.
Na základě těchto skutečností vymezil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže relevantní trh vztahující se k dohodě z věcného hlediska jako trh prachových filtračních sáčků do vysavačů, z hlediska geografického pak jako trh celostátní. Z časového hlediska jde o trh trvalý s opakujícími se dodávkami. Na celkovém obratu na uvedeném trhu se společnost ETAFILTER spol. s.r.o. podílí prostřednictvím společnosti ETA a.s. přibližně 28 % .
Po posouzení všech předložených materiálů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže konstatoval, že obsahem dohody nejsou žádné skutečnosti, které by zakládaly neplatnost a zákaz dohody ve smyslu ustanovení § 3 odst. 1 a 2 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb.
Vzhledem ke skutečnosti, že jak na trhu vysavačů, tak na trhu prachových filtračních sáčků do vysavačů, existuje silná konkurence, a že vytvořením společného podniku nedošlo k žádné změně v distribuci a v podílu na zásobování relevantního trhu, nelze danou dohodu, jejímž výsledkem je vytvoření společného podniku, pokládat za podstatné omezení soutěže, které by zakládalo zákaz dohody v souladu s ustanovením § 3 odst. 4 písm. b) zákona
č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona
č. 286/1993 Sb.
Vytvoření společného podniku má řadu pozitivních účinků nejen pro zúčastněné společnosti ( zejména investice společnosti Branofilter GmbH ve formě převzetí závazku ke vkladu na zvýšení základního jmění společnosti ETAFILTER spol. s r.o., vnesení know-how a umožnění prostřednictvím společnosti Branofilter GmbH vstupu společnosti ETAFILTER spol. s r.o., a jejím prostřednictvím i ETA a.s., na trhy zemí Evropské unie, zvýšení výroby a racionální využití stávajících výrobních kapacit ETAFILTER spol s. r.o. ), ale i pro spotřebitele (vyšší účinnost a ekologičnost prachových filtračních sáčků vyráběných ETAFILTER spol. s r.o., zlepšení zásobování náhradními prachovými filtračními sáčky do vysavačů ETA, vytvoření nových pracovních míst v důsledku zvýšení výroby).
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže seznámil s připravovaným schválením dohody veřejnost prostřednictvím oznámení v Obchodním věstníku, kde v č. 05/99 ze dne 3.2.1999 byla pod zn. 069554-05/99 zveřejněna výzva k podání eventuelních námitek proti dohodě. Ve stanovené lhůtě nebyla u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže žádná námitka uplatněna.
S výsledky šetření a podklady pro rozhodnutí se právní zástupce účastníků řízení seznámil dne 12.2.1999 a nevznesl žádné připomínky ani nenavrhl další důkazy.
Protože nebyly ve správním řízení zjištěny žádné skutečnosti, které by odůvodňovaly odepření udělení výjimky ve smyslu ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění, rozhodl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí je možno do 15 dnů ode dne jeho doručení podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-I. výkonného odboru. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený řízením
I. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Eva Vraná Dr. Bern Rödl Partner
Mendlovo nám. 1a
603 00 Brno