UOHS S0026/2018
Rozhodnutí: S0026/2018/KS-04323/2018/840/ASm Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů KROTE CZ s.r.o. / ZEAS Podorlicko a.s.
Účastníci KROTE CZ s.r.o. ZEAS Podorlicko a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2018
Datum nabytí právní moci 28. 2. 2018
Dokumenty dokument ke stažení 285 KB


Č. j.: ÚOHS-S0026/2018/KS-04323/2018 /840/ASm


Brno: 12. 2. 2018


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0026/2018/KS, zahájeném dne 22. 1. 2018 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, společnosti KROTE CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, Krč, Višňová 484/2, IČO 04498828, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:
Spojení soutěžitelů KROTE CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, Krč, Višňová 484/2, IČO 04498828, a ZEAS Podorlicko a.s., se sídlem Trnov č.p. 99, IČO 48172812, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě osmi Smluv o převodu akcií, které mají být uzavřeny mezi [ obchodní tajemství ], jako jednotlivými převodci, a společností KROTE CZ s.r.o., vždy jako nabyvatelem, v jejichž důsledku má společnost KROTE CZ s.r.o. nabýt akcie představující v souhrnu cca 51,27% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti ZEAS Podorlicko a.s., a tím i získat možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona
POVOLUJE.

Odůvodnění
1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), v souvislosti s dokumenty identifikovanými ve výroku tohoto rozhodnutí, v jejichž konečném důsledku má společnost KROTE CZ s.r.o., se sídlem Praha 4, Krč, Višňová 484/2, IČO 04498828 (dále také jen KROTE CZ ), nabýt akcie představující 51,27% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti ZEAS Podorlicko a.s., se sídlem Trnov č.p. 99, IČO 48172812 (dále také jen ZEAS ), [1] a tím i získat možnost tuto společnost výlučně kontrolovat ve smyslu § 12 odst. 4 zákona. Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. Společnost KROTE CZ je holdingovou společností, jejímž jediným vlastníkem je pan Ing. Miloš Kroc, CSc. (dále jen M. K ). Tato společnost výlučně kontroluje zejména společnost Tekro spol. s r.o., která je činná na území České republiky v oblastech výroby produktů pro výživu a chov zvířat (premixů krmných doplňků pro hospodářská zvířata), výroby granulovaného krmení pro domácí mazlíčky a výroby dezinfekcí, silážních konzervantů a veterinárních léčiv. Společnost Tekro dále kontroluje, přímo či nepřímo, další společnosti působící především v oblasti zemědělské výroby, rostlinné i živočišné, a v oblasti výroby a zpracování masa a masných výrobků. Jedná se zejména o společnosti Osecká zemědělská a obchodní společnost a.s., OSEMPO s.r.o., PRAVE Rakovník, a.s., BOVINTAGRO s.r.o., Agropodnik Humburky, a.s., Podnik pro výrobu vajec v Kosičkách, s.r.o., V K T Babice a.s. a EKO Humburky, s.r.o. Pan M. K. rovněž přímo či nepřímo kontroluje společnosti PROAGRO GROUP a.s., PROAGRO Nymburk a.s., INTEGRO a.s., HYPOR CZ a.s., Žichlická zemědělská a.s. a ZBIROŽSKÁ a.s., které působí rovněž v oblastech výroby a zpracování zemědělských produktů.
3. Společnost ZEAS působí na území České republiky sama či prostřednictvím svých dceřiných společností (VKS Trnov s.r.o., Zemědělská společnost Černíkovice, a.s. a DŽV Rychnov nad Kněžnou a.s.) zejména v oblastech rostlinné a živočišné zemědělské výroby, když zejména pěstuje krmné obiloviny, velkoobjemová krmiva, sladovnický ječmen, řepku a speciální plodiny a dále se věnuje chovu jatečných zvířat, produkci mléka a vajec.
4. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 5, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu


Obdrží
KROTE CZ s.r.o.
Ing. Miloš Kroc, CSc., jednatel
Višňová 484/2
140 00 Praha 4
datová schránka: 426an42

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy


[1] Zbylý akciový podíl ve společnostmi ZEAS je rozložen mezi větší množství minoritních akcionářů.