UOHS S0022/2016
Rozhodnutí: S0022/2016/KS-07952/2016/840/ASm Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Orkla ASA a Hamé s.r.o.
Účastníci Orkla ASA Hamé s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 29. 2. 2016
Dokumenty dokument ke stažení 400 KB


Č. j.: ÚOHS-S0022/2016/KS-07952/2016/840/ASm

Brno 29. 2. 2016Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0022/2016/KS, zahájeném dne 11. 1. 2016 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě návrhu účastníka řízení, společnosti Orkla ASA, se sídlem Norské království, Oslo, Nedre Skyen vei 26, zastoupené JUDr. Pavlem Marcem, LL.M., advokátem, se sídlem Praha 1, Jungmannova 750/34, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

ROZHODNUTÍ:

Spojení soutěžitelů Orkla ASA, se sídlem Norské království, Oslo, Nedre Skyen vei 26, a Hamé s.r.o., se sídlem Kunovice, Na Drahách 814, IČ: 282 13 556, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o převodu podílů , uzavřené dne 10. 12. 2015 mezi společnostmi Decapterus S.á.r.l., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucembourg, route d´Esch 412F, jako prodávajícím, a Orkla ASA, jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost Orkla ASA přímo a nepřímo, prostřednictvím v budoucnu určené své dceřiné společnosti, nabýt 100 % obchodní podíl na společnosti Hamé s.r.o., a tím i možnost tuto společnost výlučně kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 téhož zákona,

POVOLUJE.

ODŮVODNĚNÍ
1. Skutečnost, že se Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) spojením zabývá, byla v souladu s § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), v platném znění (dále též zákon ), zveřejněna v Obchodním věstníku č. OV 478188 ze dne 14. 1. 2016. Tato skutečnost byla současně zveřejněna na internetových stránkách Úřadu. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou námitku k uvedené transakci neobdržel.
2. Za účelem získání informací potřebných k náležitému zjištění skutkového stavu v oblastech dotčených předmětným spojením Úřad oslovil odběratele spojujících se soutěžitelů. Někteří z oslovených subjektů ve svých vyjádřeních sdělily Úřadu námitky proti posuzovanému spojení soutěžitelů. Úřad se bude těmito námitkami zabývat níže v rozhodnutí.
3. Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výročních zpráv a účetních závěrek spojujících se soutěžitelů, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů. Úřad zohlednil rovněž svoji předchozí rozhodovací praxi a přihlédl i k rozhodovací praxi Evropské komise. Úřad též vycházel z vyjádření a stanovisek obdržených od odběratelů spojujících se soutěžitelů. I. Notifikační podmínky
4. K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o převodu podílů , uzavřené dne 10. 12. 2015 společností Decapterus S.á.r.l., se sídlem Lucemburské velkovévodství, Lucembourg, route d´Esch 412F, jako prodávajícím, a společností Orkla ASA, se sídlem Norské království, Oslo, Nedre Skyen vei 26 (dále jen Orkla ), jako kupujícím.
5. V souvislosti s výše uvedenou listinou má společnost Orkla přímo nabýt 101799/101800 obchodní podíl na společnosti Hamé s.r.o., se sídlem Kunovice, Na Drahách 814, IČ: 282 13 556 (dále jen Hamé ), a nepřímo, prostřednictvím v budoucnu určené své dceřiné společnosti, nabýt 1/101800 obchodní podíl na této společnosti. Společnost Orkla tak má celkem nabýt 100 % obchodní podíl na společnosti Hamé, a tím možnost vykonávat rozhodující vliv na činnost této společnosti, a tedy i možnost tuto společnost ve smyslu § 12 odst. 4 zákona kontrolovat. Posuzovaná transakce tak představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jednoho soutěžitele, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiného soutěžitele nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
6. Dále se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva ze spojujících se soutěžitelů dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je notifikační podmínka stanovená v § 13 písm. a) zákona splněna, a spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
II. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
7. Společnost Orkla stojí v čele podnikatelské skupiny, která působí celosvětově prostřednictvím svých dceřiných společností (dále jen Skupina Orkla ) především v oblastech výroby a distribuce značkového spotřebního zboží jako jsou potraviny (Orkla Foods), produkty osobní péče, hygienické a čisticí prostředky (Orkla Care), přísady na pečení (Orkla Food Ingredients) a poskytování občerstvení (Orkla Confectionesy & Snacks), dále je Skupina Orkla činná i v oblasti výroby a prodeje hliníkových polotovarů a výrobků a investiční činnosti.
8. V České republice působí Skupina Orkla především prostřednictvím společností (i) VITANA, a.s., která se zabývá výrobou a distribucí zboží pod obchodní značkou Vitana, a to například dehydrovaných a instantních polévek a omáček, steakových omáček, salátových zálivek, majonéz, tekutých ochucovadel, koření, dětské výživy a směsí koření, (ii) MUFFI s.r.o., působící v oblasti dodávek výrobků do maloobchodní sítě prodávaných pod vlastním označení obchodního řetězce (například dehydrovaných polévek a koření), a (iii) Kaka CZ s.r.o., která se především zabývá dovozem a distribucí rostlinných tuků a margarínů pro sektor gastronomických služeb (tzv. HORECA ). Skupina Orkla rovněž distribuuje na území České Republiky dovážené potraviny pod obchodní značkou Felix (například kečupy či hořčice [1] ).
9. Společnost Hamé stojí v čele potravinářské skupiny (dále jen Skupina Hamé ), která vyrábí řadu trvanlivých a chlazených výrobků, jako např. paštiky, masové konzervy, kečupy, steakové omáčky, konzervovaná (sterilizovaná) zelenina a ovoce, ovocné marmelády a sirupy, kojenecká strava, trvanlivá hotová jídla, sendviče a další. Společnost Hamé na trzích v České republice [2] působí i nepřímo prostřednictvím svých dceřiných společností jako jsou Slovácká Fruta, a.s., OTMA-Sloko, s.r.o., PIKA, a.s., FRUTA Podivín, a.s. či BAPA s.r.o. Skupina Hamé dodává své výrobky převážně pod obchodním označením Hamé, Otma, Majka, Veselá pastýřka, Apetit, Znojmia či Hamánek, případně dodává své výrobky (např. kečupy) obchodním řetězcům pod obchodním označením příslušného řetězce (tzv. private labels ).
III. Dopady spojení
10. Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, zejména proto, že by jím vzniklo nebo bylo posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, Úřad vymezuje relevantní trh, jímž je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
11. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele či na ně vertikálně navazují nebo jim předcházejí.
12. Z výše podaného popisu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů vyplývá, že činnosti Skupiny Orkla i nabývané společnosti Hamé se na území České republiky horizontálně překrývají především v oblasti velkoobchodních dodávek kečupů a steakových omáček různých příchutí a dále v menší míře i v oblastech velkoobchodních dodávek dětské výživy, [3] majonéz [4] a marmelád. [5] Skupina Hamé dále rovněž samostatně působí v oblastech velkoobchodních dodávek konzervovaného masa a paštik, konzervované (sterilizované) zeleniny a ovoce, čerstvého hotového jídla a trvanlivého hotového jídla.
III.1 Oblast velkoobchodního prodeje kečupů a steakových omáček
13. Úřad se oblastí velkoobchodního prodeje (distribuce) kečupů [6] a steakových omáček [7] zabýval ve své předchozí praxi, [8] kde Úřad pro účely posuzovaného spojení zkoumal dopady spojení na širším trhu kečupů, dresinků, [9] hořčice a dochucovacích omáček. V této souvislosti Úřad konstatoval, že by tento trh mohl být podrobně rozčleněn na další samostatné trhy. Toto detailnější členění nebylo v daném případě nezbytné, neboť spojení mělo zanedbatelný vliv na hospodářskou soutěž na dotčených trzích. V dalším případě [10] Úřad zkoumal dopady spojení na širším výrobkovém trhu výrobků sloužících k dochucení nebo zpestření stravy, kde zahrnul kromě hotových studených omáček i hořčici, majonézy, kečupy, dresinky, octy nebo oleje. Z pohledu geografického Úřad zkoumal dopady předmětných rozhodnutí na území celé České republiky. [11]
14. Oblastí velkoobchodního prodeje (distribuce) kečupů a steakových omáček se ve své předcházející rozhodovací praxi zabývala i Evropská komise, [12] kdy rozlišila v oblasti výrobků sloužících k dochucení nebo zpestření stravy následující základní kategorie výrobků, a to a) omáčky užívané za studena (tzv. cold sauces ) používané na dochucení již uvařeného pokrmu a b) omáčky užívané za tepla (tzv. hot sauces ) při procesu vaření. Omáčky za studena následně Evropská komise rozčlenila na možné separátní trhy (i) kečupů, (ii) majonézy, (iii) hořčice, (iv) salátových dresinků a (v) tzv. ostatních omáček za studena, přičemž do trhu ostatních studených omáček Evropská komise zahrnula různé typy omáček různých příchutí a přísad, kde základní složkou je např. majonéza (např. Béarnaise omáčka či tatarská omáčka) či různé ostatní barbecue omáčky na jiném základě (obsahující např. tabasco) apod. Evropská komise nicméně ponechala odpověď na otázku konečného vymezení produktového relevantního trhu v této oblasti otevřenou.
15. Pokud jde o geografické vymezení relevantního trhu v oblasti velkoobchodního prodeje (distribuci) potravin, Evropská komise [13] považovala za homogenní území jednotlivých národních států, a to s ohledem na rozdílnost ve vnímání chuti konečných zákazníků v jednotlivých zemích a na skutečnost, že obchodní vyjednávání jsou realizována na národním principu. Evropská komise však ponechala odpověď na otázku konečného vymezení geografického relevantního trhu v této oblasti rovněž otevřenou.
16. S ohledem na výše uvedené, Úřad pro účely tohoto rozhodnutí zkoumal možné dopady na produktovém trhu velkoobchodního prodeje (distribuce) kečupů [14] zahrnující různé typy ochucených kečupů (ochucené kořením, bylinkami, chilli aj.) dodávaných na území České republiky.
17. V případě velkoobchodního prodeje (distribuce) steakových omáček na rozdíl od kečupů se jedná o sezonně využívané produkty, které jsou součástí širšího trhu ostatních omáček za studena . V případě území České republiky se jedná o distribuci skupiny různorodých omáček s významnou mírou jejich inovace používaných za studena k ochucení masa, sýrů a dalších potravin například na základě majonézy (zejména tatarské omáčky), rajčatového protlaku a dalších surovin (ovocných a zeleninových koncentrátů a koření [15] ) připravované podle různých národních či regionálních receptur.
18. S ohledem na skutečnost, že předmětné spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z narušení hospodářské soutěže při jakémkoli v úvahu připadajícím vymezení produktového relevantního trhu, Úřad ponechal otázku konečného vymezení produktového a geografického trhu v oblasti velkoobchodního prodeje (distribuce) kečupů a ostatních omáček za studena otevřenou.
19. V případě stanovení celkového objemu trhu a tržních podílů jednotlivých soutěžitelů v oblasti velkoobchodního prodeje (distribuce) kečupu i oblasti velkoobchodního prodeje (distribuce) ostatních omáček za studena do maloobchodní sítě na území České republiky Úřad vycházel z údajů o velikosti maloobchodního prodeje jednotlivých soutěžitelů (včetně marže a DPH), ke kterým ve svých pozorováních dospěla společnost ACNielsen Czech Republic s.r.o za jednotlivé kategorie produktů. [16] Následně byly od údajů o velikosti maloobchodního prodeje odečteny objemy vlastních ( in-house ) [17] maloobchodních prodejů obchodních řetězců prodávaných pod obchodní značkou obchodních řetězců, a to z toho důvodu, že vlastní výroba obchodních řetězců, která je následně určena konečným spotřebitelům, není součástí velkoobchodních trhů. [18]
20. Oba spojující se soutěžitelé působí na území České republiky v oblasti velkoobchodního prodeje (distribuce) kečupu. Na území České republiky spojující se soutěžitelé dosáhli společného tržního podílu v roce 2014 z hlediska množstevního objemu cca [35-45] % a finančního objemu cca [35-45] %, kdy tržní podíl Skupiny Hamé činil cca [25-35] % (resp. [35-45] %) a u Skupiny Orkla [19] dosahoval cca [0-5] % (resp. [0-5] %).
21. Současně v oblasti velkoobchodního prodeje (distribuci) kečupu na území České republiky působí i další významní soutěžitelé, např. společnosti H.J. Heinz Company s tržním podílem ve výši cca [15-25] % (resp. [15-25] %), Unilever ČR spol. s r. o. cca [5-15] % (resp. [15-5] %) [20] či další soutěžitelé, [21] jejichž souhrnný tržní podíl představuje cca jednu třetinu trhu.
22. Úřad se dále zabýval s ohledem na široké portfolio nabízených kečupů, které se odlišují různým složením a obsahem ochucujících látek či cenovou relací, za které se prodávají, [22] i blízkostí distribuovaných produktů spojujících se soutěžitelů. Z provedeného porovnání vyplynulo, že spojující se soutěžitelé nabízí kečupy s rozdílnou cenovou úrovní, když Skupina Orkla (prostřednictvím značky Felix) nabízí kečupy za významně vyšší cenu než Skupina Hamé (značky Hamé, Otma). [23] V případě srovnání s konkurenčními výrobky jsou tak výrobky Skupiny Orkla [24] cenově bližší kečupům značky Hellmann´s či Heinz než kečupům značky Hamé/Otma.
23. Oba spojující se soutěžitelé rovněž působí na území České republiky v oblasti velkoobchodního prodeje (distribuce) ostatních omáček za studena. Na území České republiky tržní podíl spojením vzniklého soutěžitele v této oblasti nepřekročil v roce 2014 z hlediska množstevního objemu ani finančního objemu 15 %.
24. Současně v oblasti velkoobchodního prodeje (distribuci) ostatních omáček za studena na území České republiky působí i další významní soutěžitelé, například společnosti Unilever ČR spol. s r. o. (s tržním podílem cca [35-45] %), H.J. Heinz Company, Boneco a.s. či ZÁRUBA FOOD a.s.
25. Úřad se dále zabýval s ohledem na široké portfolio nabízených ostatních omáček za studena, dané různou vstupní surovinou a obsahem ochucujících látek či cenovou relací, za které se prodávají, i blízkostí distribuovaných produktů spojujících se soutěžitelů (v tomto porovnání se Úřad zaměřil na cenové porovnání pouze steakových omáček). [25] Z provedeného porovnání vyplynulo, že spojující se soutěžitelé nabízí steakové omáčky s rozdílnou cenovou úrovní. Produkty Skupiny Orkla (prostřednictvím značky Vitana) mají významně vyšší cenovou hladinu v porovnání s produkty Skupiny Hamé (značky Hamé). [26] V případě srovnání s konkurenčními výrobky jsou tak výrobky Skupiny Orkla [27] cenově bližší ostatním omáčkám za studena značky Hellmann´s či Heinz než značky Hamé.
26. S ohledem na skutečnost, že produkty nejvýznamnějších konkurentů spojujících se soutěžitelů jsou vyráběny často v zahraničí, odkud se dovážejí, Úřad v průběhu šetření zkoumal, zda zahraniční výrobky představují na dotčených trzích reálné substituty produktům spojujících se soutěžitelů. Na otázku Úřadu, zda mají oslovení odběratelé prodávající mimo jiné i sortiment kečupů a steakových omáček reálnou možnost odebírat předmětné produkty ze zahraničí, cca 60 % z nich Úřadu odpovědělo, že dovoz uvedených produktů představuje reálnou alternativu z hlediska kvality, ceny a preferencí zákazníků. Zbývající část uvedenou otázku nedokázala posoudit (cca 25%) či uvedla, že sice mohou alternativu představovat, ale závisí na poměru kvality a ceny srovnatelné s českými výrobky (15%).
27. Úřad oslovil rovněž nejvýznamnější odběratele spojujících se soutěžitelů se žádostí o posouzení možných dopadů předmětného spojení. Většina z o slovených odběratelů spojujících se soutěžitelů ve svých odpovědích nevyjádřila obavu z narušení hospodářské soutěže či ohrožení jejich postavení na trhu. Na druhé straně Úřad obdržel ze strany některých oslovených obchodních řetězců obecné námitky týkající se snížení konkurence a rozmanitosti [28] sortimentu, možného zvýšení ceny výrobků, [29] posílení vyjednávací pozice společnosti [30] a tím souvisejícího možného posílení tlaku na rozšíření listingu na více položek v obchodním řetězci [31] ze strany spojením vzniklého subjektu.
28. K tomu Úřad uvádí, že případné negativní cenové dopady v důsledku realizace spojení jsou na trzích velkoobchodního prodeje kečupů a ostatních studených omáček nepravděpodobné, neboť spojující se soutěžitelé jsou vystaveni konkurenci zejména ze strany významných minimálně celoevropsky působících soutěžitelů se zavedenými značkami, produkty spojujících se soutěžitelů nepředstavují blízké substituty a navíc nejvýznamnějšími odběrateli produktů spojujících se soutěžitelů jsou maloobchodní řetězce nabízející zboží denní spotřeby, které disponují významnou kupní silou. [32] Skutečnost, že v důsledku spojení soutěžitelů nehrozí navýšení cen kečupů či steakových omáček, výslovně potvrdili Úřadu i někteří z oslovených odběratelů. [33]
29. Dále Úřad konstatuje, že spojením soutěžitelů sice obecně může dojít ke zlepšení vyjednávací pozice s ohledem na rozšíření sortimentu spojením vzniklého subjektu, nicméně je nutno poukázat na silnou vyjednávací pozici většiny obchodních řetězců, které představují nejvýznamnější a nepostradatelný distribuční kanál pro výrobky Skupiny Hamé a Skupiny Orkla. [34] Rovněž je možno poukázat tak na skutečnost, že v oblasti velkoobchodních dodávek potravinářského zboží či obecně zboží denní potřeby [35] existují i další konkurenční společnosti disponující širokým portfoliem produktů dodávaných do maloobchodní sítě. [36] Názor Úřadu potvrdili i další z oslovených odběratelů, kteří například uvedli, že cit: v oblasti kečupů a omáček je celá řada konkurentů nabízejících široké spektrum výrobků, což případné tvrzení o konkrétních dopadech spojení svým způsobem (prakticky) znemožňuje [37] či že cit: vzhledem k již stávající nabídce v obou hodnocených kategoriích od obou společností a významné pozici společnosti Hamé na tuzemském trhu, nepředpokládáme, že spojení obou společností ještě víc posílí jejich stávajíc pozice . [38]
30. V případě námitky týkající se možného tlaku na rozšíření tzv. listingu na více položek Úřad konstatuje, že tato námitka byla předložena od subjektu, který odebírá od obou spojujících se soutěžitelů nízký podíl jejich portfolia výrobků (pod 10 %) v porovnání s ostatními maloobchodními řetězci, a to přesto, že oba spojující se soutěžitelé již v době před uskutečněním posuzované transakce disponují širokým portfoliem výrobků, přičemž některé z nich představují jedny z nejvýznamnějších značek na trhu. [39]
31. S ohledem na výše uvedené Úřad konstatuje, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže ani v oblasti velkoobchodního prodeje (distribuce) kečupu ani v oblasti velkoobchodního prodeje (distribuce) ostatních omáček za studena či v důsledku propojení širokého portfolia produktů, jež na trhu nabízí oba spojujícící se soutěžitelé.

III. 2 Ostatní relevantní trhy
32. Činnost spojujících se soutěžitelů se dále překrývá v oblasti velkoobchodních dodávek dětské výživy do maloobchodní sítě, kde je zejména činná Skupina Hamé s cca [5-15]% tržním podílem, naopak podíl Skupiny Orkla je nízký, cca [0-5] %. Podíl spojením vzniklého subjektu tedy nepřekračuje 15 %. Úřad dále dodává, že spojující se soutěžitelé distribuují v této oblasti odlišné typy výrobků, které nepředstavují blízké substituty, když Skupina Orkla (Vitana) dodává instantní obilninové kaše Vitana a Hamé vyrábí masové, zeleninové či ovocné pyré pod značkou Hamánek.
33. Spojující se soutěžitelé rovněž začali dodávat v roce 2015 majonézy do maloobchodní sítě, tržní podíl spojením vzniklého subjektu v této oblasti nepřekračuje [0-5] %.
34. Vzhledem k tomu, že spojující se soutěžitelé nedisponují společným podílem převyšujícím 15 % [40] ani v oblasti velkoobchodního prodeje dětské výživy ani majonézy, posuzované spojení soutěžitelů v této oblasti nevzbuzuje obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.
35. V oblasti ovocných marmelád a ovocných výrobků je činná Skupina Hamé, která vyrábí a dodává své výrobky do maloobchodní sítě (v této oblasti dosahuje cca [35-45]% tržního podílu), Skupina Orkla ovocné marmelády a ovocné výrobky nevyrábí. Nicméně Skupina Orkla nakupuje omezený sortiment těchto výrobků (např. i od Skupiny Hamé, od níž nakupuje cca [ obchodní tajemství ] % těchto produktů) a dodává je do HORECA sítě, konkrétně pak profesionálním pekařům a cukrářům, nikoli však do maloobchodní sítě.
36. Nabývaná Skupina Hamé je činná i v dalších oblastech, kde nepůsobí Skupina Orkla. Jedná se o oblasti velkoobchodních dodávek (i) konzervovaného masa a paštik (cca [35-45]% tržní podíl), (ii) konzervované zeleniny a ovoce (cca [15-25]% tržní podíl), (iii) čerstvého hotového jídla (cca [25-35]% tržní podíl) a trvanlivého hotového jídla (cca [65-75]% tržní podíl).
37. Vzhledem k tomu, že nedochází k přesahu horizontálních činností spojujících se soutěžitelů na těchto trzích a působí zde další významní soutěžitelé, posuzované spojení nevzbuzuje ani v těchto oblastech obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže.

VI. Závěr
38. Po zvážení všech okolností případu Úřad dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nevzbuzuje vážné obavy z podstatného narušení hospodářské soutěže ve výše uvedených oblastech, na nichž spojující se soutěžitelé působí.
39. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

Mgr. Michael Mikulík, LL.M. (Cam)
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže


Obdrží:
JUDr. Pavel Marc, LL.M., advokát
Jungmannova 750/34
110 00 Praha 1
datová schránka: zqekkbj

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy


[1] V případě hořčice se jedná o marginální dodávky pro obchodní segment gastronomie (tzv. HORECA) mimo maloobchodní síť.
[2] Mimo území České republiky je Skupina Hamé aktivní např. i na území Slovenska, Ruska, Bulharska, Rumunska, Německa, Polska či Rakouska.
[3] Spojující se soutěžitelé dodávají odlišné typy výrobků, když Skupina Orkla (Vitana) dodává na trh pouze instantní obilninové kaše a Hamé dodává masové, zeleninové či ovocné pyré pod značkou Hamánek.
[4] Oba spojující se soutěžitelé vstoupili na trh velkoobchodních dodávek majonézy až v průběhu roku 2015 a dosahují zatím na trhu marginálního tržního podílu.
[5] Spojující se soutěžitelé se zaměřují na odlišné obchodní segmenty, když Skupina Orkla (prostřednictvím společnosti Kaka CZ s.r.o.) dodává na trh malé množství speciálních marmelád výhradně do segmentu HORECA. Společnost Hamé je tradičním distributorem marmelád a ostatních ovocných výrobků do maloobchodní sítě.
[6] Kečup je možno definovat jako výrobek používaný k dochucení hotových pokrmů, jehož základem je určité minimální množství rajčatového protlaku, který dále může obsahovat např. jablečné pyré, škrobový sirup, škroby, stabilizátory a dochucovadla.
[7] Steakovými omáčkami rozumíme hotové omáčky různých příchutí a receptur, které jsou určeny k přímé spotřebě (bez ohřívání) zpravidla ke grilovanému masu.
[8] Viz rozhodnutí Úřadu č. j. S 4/01-613/01-OF ze dne 18. 5. 2001 ve věci spojení soutěžitelů Hamé/Pastýřka .
[9] Dresinky zahrnují výrobky užívané pro dochucení hotových pokrmů ze zeleninových a těstovinových salátů, případně masa, brambor či vařené zeleniny.
[10] Viz rozhodnutí Úřadu č. j. S 149/2007/KS-12029/2007/620 ze dne 2. 7. 2007 ve věci spojení soutěžitelů JV Heli Food/Bakkavor Foods/Helifood 2 .
[11] Viz například rozhodnutí Úřadu č. j. S 4/01-613/01-OF ze dne 18. 5. 2001 ve věci spojení soutěžitelů Hamé/Pastýřka a č. j. S 149/2007/KS-12029/2007/620 ze dne 2. 7. 2007 ve věci spojení soutěžitelů JV Heli Food/Bakkavor Foods/Helifood 2 .
[12] Viz například rozhodnutí Evropské komise ve věci M. 1990 Unilever/Bestfoods a M. 6895 3G Special Situation Fund III/Berkshire Hathaway/H J Heinz Company.
[13] Viz rozhodnutí Evropská komise například ve věci M. 1990 Unilever/Bestfoods a M. 6895 3G Special Situation Fund III/Berkshire Hathaway/H J Heinz Company.
[14] Kečupy je nutné s ohledem na předcházející rozhodovací praxi Úřadu, např. č. j. S 4/01-613/01-OF ze dne 18. 5. 2001 ve věci spojení soutěžitelů Hamé/Pastýřka, odlišit od rajčatového protlaku, který se používá kromě výroby kečupů i jako polotovar k přípravě tepelně upravovaných pokrmů (rajčatové omáčky, rajské polévky či šťávy pod maso).
[15] Např. koncentráty ze švestek či brusinek, cibule, česneku, chilli, bazalky aj.
[16] Viz list spisu č. 185.
[17] Odhady velikosti maloobchodního prodeje kečupů a steakových omáček pod obchodní značkou obchodních řetězců byly stanoveny na základě kvalifikovaného odhadu spojujících se soutěžitelů vycházející z prodejních dat ACNielsen Czech Republic s.r.o.
[18] Obdobně Úřad postupoval v rámci rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S472/2011/KS-7043/2012/840/RPl ze dne 12. 4. 2012 ve věci spojení soutěžitelů AGROFERT HOLDING/ EURO BAKERIES HOLDING.
[19] Skupina Orkla působí na trhu kečupů na území České republiky od roku 2013, a to pouze prostřednictvím dovozů rakouských kečupů značky Felix.
[20] Dodávající své potravinářské výrobky pod značkou Hellmann´s, Knorr, Flora, Hera, Rama, Perla, Lipton a Saga.
[21] Například KAND s.r.o., Neli a.s., SPAK Foods s.r.o.
[22] Úřad provedl přepočet běžných cen různých maloobchodních velikostí balení kečupů na cenu za kg kečupu, kdy nejvyšší cenu zaujímaly například kečupy Heinz (cca 115 Kč), Felix a Hellmann s (cca 95 Kč), Spak (cca 85 Kč), Kand (cca 65 Kč), Otma/Hamé (cca 60 Kč).
[23] Cenová úroveň kečupů Felix je o cca 50 % vyšší než u kečupů Skupiny Hamé.
[24] Skupina Orkla vstoupila navíc na trh později až v roce 2013.
[25] Úřad provedl přepočet běžných cen různých maloobchodních velikostí balení steakových omáček na cenu za kg kečupu, kdy nejvyšší cenu zaujímaly například kečupy Heinz (cca 220 Kč), Vitana a Hellmann s (cca 170 Kč), Spak (cca 145 Kč), Hamé (cca 125 Kč).
[26] Cenová úroveň u steakových omáček Vitana je o cca 38 % vyšší než u steakových omáček Skupiny Hamé.
[27] Skupina Orkla vstoupila na trh později až v roce 2011, Skupina Hamé od roku 2005.
[28] Viz názor společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., list spisu č. 384.
[29] Viz názor společnosti Makro CASH & Carry ČR s.r.o., list spisu č. 348 a Kaufland Česká republika v.o.s., list spisu č. 384.
[30] Viz názor společnosti Kaufland Česká republika v.o.s., list spisu č. 384.
[31] Viz názor společnosti Tesco Franchise Stores ČR s.r.o., list spisu č. 359.
[32] Pět největších odběratelů kečupů a steakových omáček představuje cca [ obchodní tajemství ] podíl Skupiny Hamé a cca [ obchodní tajemství ] podíl Skupiny Orkla na celkových dodávkách kečupů a steakových omáček těchto spojujících se skupin na maloobchodní trh.
[33] Viz názor společnosti Tesco Franchise Stores ČR s.r.o., list spisu č. 359.
[34] V případě kečupů Skupiny Hamé se jedná o cca [ obchodní tajemství ] % a Skupiny Orkla [ obchodní tajemství ] % velkoobchodní distribuce.
[35] Zahrnující kromě potravin například i drogistické zboží či zboží osobní hygieny.
[36] Například se jedná o Skupinu Unilever jež distribuuje do maloobchodní sítě své potravinářské výrobky například pod značkami Hellmann´s, Knorr, Flora, Hera, Rama, Perla, Lipton a Saga, dále zboží osobní hygieny značky Axe, Dove, Rexona, Signál, radox, Timotei či čistící prostředky pro domácnost značky Cif, Domestos, Coccolino a Savo.
[37] Viz názor společnosti Penny Market s.r.o., list spisu č. 399.
[38] Viz názor společnosti PRAMEN CZ a.s., list spisu č. 366-367.
[39] Např. se jedná o oblasti velkoobchodních dodávek konzervovaného masa a paštik, ovocných marmelád a jiných ovocných výrobků, čerstvého hotového jídla a trvanlivého hotového jídla společnosti Hamé a dehydrovaných polévek, dehydrovaných omáček a koření společnosti Vitana.
[40] Uvedený 15% tržní podíl je zároveň i hraniční hodnota pro aplikaci zjednodušené procedury dle § 16a odst. 1 a) zákona.