UOHS S002/2014
Rozhodnutí: S002/2014/KS-1327/2014/840/RPl Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Energetický a průmyslový holding, a. s., a Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Účastníci Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Energetický a průmyslový holding, a. s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2014
Datum nabytí právní moci 20. 1. 2014
Dokumenty dokument ke stažení 353 KBČ. j.: ÚOHS-S002/2014/KS-1327/2014/840/RPl

20. 1. 2014


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S002/2014/KS, zahájeném dne 30. 12. 2014 podle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 téhož zákona, na základě zjednodušeného návrhu účastníka řízení, Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Mierová 19, zastoupeného JUDr. Ivo Jandou, advokátem, se sídlem Praha 1, Na Příkopě 8, na základě plné moci, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. téhož zákona, vydává toto

rozhodnutí:

Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s usnesením vlády Slovenské republiky č. 524/20013 ze dne 4. 9. 2013, a Rámcovou smlouvou o prodeji a koupi uzavřené dne 19. 12. 2013 mezi společností Energetický a průmyslový holding, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, IČ: 28356250, jako prodávajícím, a Fondem národného majetku Slovenskej republiky, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Trnavská cesta 100, a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej Repuliky, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Mierová 19, jako kupujícími, v jejichž důsledku má Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky získat možnost výlučně kontrolovat společnost Slovenský plynárenský priemysel, a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Mlynské nivy 44/a, se dle § 16a odst. 3 věta druhá téhož zákona,

povoluje.

Odůvodnění

1. K posuzovanému spojení soutěžitelů má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), v souvislosti s ve výroku uvedenými dokumenty. V jejich důsledku má Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky, se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Mierová 19 (dále jen MHSR ), získat možnost přímo a výlučně kontrolovat společnost Slovenský plynárenský priemysel, a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Mlynské nivy 44/a (dále jen SPP ). Spojení splňuje notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona, a podléhá tak povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ).
2. V souladu s § 6 zákona č. 575/2001 Z.z., o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy , ve znění pozdějších předpisů, je MHSR ústředním orgánem státní správy Slovenské republiky zejména pro oblast (i) průmyslu, (ii) energetiky a (iii) teplárenství a plynárenství. Úřad ověřil, že v souladu s § 35 odst. 1 shora citovaného zákona jsou ministerstva a ostatní ústřední orgány státní správy, tj. i MHSR, právnické osoby a mohou tedy být i účastníky správních řízení.
3. MHSR má kromě společnosti SPP možnost vykonávat samostatně nebo společně s jinými osobami kontrolu rovněž nad následujícími soutěžiteli: (i) Jadrová vyraďovacia spoľočnosť,a.s., (ii) Transpetrol, a.s., (iii) Západoslovenská energetika, a.s., (iv) Východoslovenská energetika, a.s., (v) MH Invest, s.r.o., (vi) MH Development, s.r.o., a (vii) Rudné bane, štátny podnik. Žádný z těchto soutěžitelů nepůsobí na trhu České republiky v oblastech, v nichž bude po realizaci posuzovaného spojení působit společnost SPP.
4. Společnost SPP je mateřskou společností Skupiny SPP, která působí v oblasti dodávek energií. Akcionáři společnosti SPP jsou v době před uskutečněním posuzovaného spojení soutěžitelů jednak Fond národného majetku Slovenskej republiky s 51% podílem na základním kapitálu a jednak společnost Slovak Gas Holding B.V., se sídlem Nizozemské království, Amsterdam, Weteringschans 26 (dále jen SGH ), [1] s 49% podílem na základním kapitálu. V důsledku akcionářské dohody je však výlučná kontrola nad společností SPP vykonávána ze strany společnosti SGH. [2] Na straně Slovenské republiky vykonává akcionářská práva ve společnosti SPP právě MHSR, a to jako zakladatel v souladu s ustanovením § 47d zákona č. 92/1991 Zb., o podmienkach prevodu majetku štátu na iné osoby , ve znění pozdějších předpisů.
5. Společnost SPP se primárně zabývá obchodem se zemním plynem a jeho dodávkami a od roku 2012 působí také v oblasti dodávek elektrické energie. V době před uskutečněním posuzovaného spojení společnost SPP kontroluje řadu společností, přičemž majetkové účasti společnosti SPP ve většině těchto dceřiných společností budou ještě před realizací posuzovaného spojení vloženy do nově založené společnosti SPP Infrastructure, a.s., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Mlynské nivy 44/a, IČ: 47228709, kterou bude nadále výlučně kontrolovat společnost EPH.
6. Společnost SPP tak bude kontrolovat pouze společnost SPP CNG s.r.o., se sídlem Slovenská republika, Bratislava, Mlynské nivy 44/a, která však dosud nevykonávala žádnou podnikatelskou činnost, a společnost SPP CZ, a.s., se sídlem Praha 4, Novodvorská 803/82, IČ: 28488016, která působí v oblasti dodávek zemního plynu větším průmyslovým koncovým zákazníkům v České republice. Mimoto si společnost SPP ponechá majetkovou účast bez možnosti kontroly v následujících soutěžitelích: (i) NAFTOPROJEKT, s.r.o., (ii) Slovenská kreditná banka, a.s. v konkurze a (iii) GLOBE 21, a.s.
7. Úřad v řízení ověřil, že posuzovaná transakce splňuje podmínky pro aplikaci zjednodušeného řízení o povolení spojení ve smyslu § 16a odst. 1 písm. a) zákona a Oznámení Úřadu o zjednodušeném řízení pro posuzování některých případů spojení soutěžitelů. Úřad zjistil, že spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, a proto v souladu s § 16a odst. 3 věta druhá zákona vydává rozhodnutí o povolení spojení.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže


Obdrží
JUDr. Ivo Janda, Ph.D., advokát
Na Příkopě 8
110 00 Praha 1

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Jedná se o společnost, která je výlučně kontrolována společností Energetický a průmyslový holding, a.s., se sídlem Brno, Příkop 843/4, IČ: 28356250 (dále jen EPH ) .
[2] Viz rozhodnutí Evropské komise ve věci M.6786 EPH/SPP .