UOHS S002/2005
Rozhodnutí: OF/S002/05-613/05-OHS Instance I.
Věc spojování soutěžitelů-GTS CZECH, a.s./Aliatel a.s.
Účastníci GTS CZECH, a.s. GTS NOVERA a.s., Přemyslovská 43, 130 00 Praha 3
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 27. 1. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 121 KB


S 2/05-613/05-OHS V Brně dne 26. ledna 2005
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 2/05, zahájeném dne 4. ledna 2005 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost GTS CZECH, a.s., se sídlem Hvězdova 1073/33, Praha 4, IČ: 63999501, ve správním řízení zastoupená Mgr. Martinem Křížem, advokátem, se sídlem Jáchymova 2, Praha 1, na základě plné moci ze dne 20. prosince 2004, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů GTS CZECH, a.s., se sídlem Hvězdova 1073/33, Praha 4, IČ: 63999501, a Aliatel a.s., se sídlem Sokolovská 131/86, Praha 8, IČ: 61058904, ke kterému má dojít v souladu s 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o prodeji a koupi akcií, uzavřené dne 18. prosince 2004 mezi společností GTS CZECH, a.s., se sídlem Hvězdova 1073/33, Praha 4, IČ: 63999501, jako kupujícím, a společnostmi Jihočeská energetika, a.s., se sídlem Lannova 16, České Budějovice, IČ: 60826819, Jihomoravská energetika, a.s., se sídlem Lidická 36, Brno, IČ: 49970194, Pražská energetika, a.s., se sídlem Na Hroudě 1492/4, Praha 10, IČ: 60193913, Severomoravská energetika, a.s., se sídlem 28. října 3123/152, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 47675691, Severočeská energetika, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, IČ: 49903179, Západočeská energetika, a.s., se sídlem Guldenerova 19, Plzeň, IČ: 49790463, a RWE Com Geschäftsführungs-GmbH, se sídlem Gutenbergstrasse 3, Essen, Spolková republika Německo, jako prodávajícími, v jejímž důsledku má společnost GTS CZECH, a.s., se sídlem Hvězdova 1073/33, Praha 4, IČ: 63999501, získat akcie, představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Aliatel a.s., se sídlem Sokolovská 131/86, Praha 8, IČ: 61058904, a tím i možnost přímo kontrolovat tuto společnost, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") především z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a spojením dotčené oblasti.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 03/05 ze dne 19. ledna 2005. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Smlouvy o prodeji a koupi akcií, uzavřené dne 18. prosince 2004 mezi společností GTS CZECH, a.s., se sídlem Hvězdova 1073/33, Praha 4, IČ: 63999501 (dále jen "GTS CZECH"), jako kupujícím, a společnostmi Jihočeská energetika, a.s., se sídlem Lannova 16, České Budějovice, IČ: 60826819 (dále jen "JČE"), Jihomoravská energetika, a.s., se sídlem Lidická 36, Brno, IČ: 49970194 (dále jen "JME"), Pražská energetika, a.s., se sídlem Na Hroudě 1492/4, Praha 10, IČ: 60193913 (dále jen "PRE"), Severomoravská energetika, a.s., se sídlem 28. října 3123/152, Ostrava-Moravská Ostrava, IČ: 47675691 (dále jen "SME"), Severočeská energetika, a.s., se sídlem Teplická 874/8, Děčín IV, IČ: 49903179 (dále jen "SČE"), Západočeská energetika, a.s., se sídlem Guldenerova 19, Plzeň, IČ: 49790463 (dále jen "ZČE"), a RWE Com Geschäftsführungs-GmbH, se sídlem Gutenbergstrasse 3, Essen, Spolková republika Německo (dále jen "RWE Com"), jako prodávajícími, v jejímž důsledku má společnost GTS CZECH získat akcie, představující 100% podíl na základním kapitálu společnosti Aliatel a.s., se sídlem Sokolovská 131/86, Praha 8, IČ: 61058904 (dále jen "Aliatel"), a tím i možnost přímo kontrolovat tuto společnost.
Předmětná transakce tedy představuje spojení soutěžitelů v souladu s § 12 odst. 3 písm. a) zákona. Podle citovaného ustanovení se za spojení soutěžitelů ve smyslu zákona považuje situace, kdy jedna nebo více osob, které nejsou podnikateli, ale kontrolují již jeden podnik, anebo jestliže jeden nebo více podnikatelů získá možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik nabytím účastnických cenných papírů, obchodních nebo členských podílů.
V dalším postupu se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a současně oba spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu v České republice čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka dle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost GTS CZECH náleží k mezinárodní skupině společností tvořené holdingovou společností Group MENATEP Limited a jejími dceřinými společnostmi (dále jen "Skupina Menatep"). Společnost Group Menatep Limited, která je vlastněna 6 fyzickými osobami, byla založena jako holdingová společnost s několika zcela vlastněnými dceřinými společnostmi, které podnikají ve specifických oblastech konsolidováním jejích aktiv, která patří všem jejím šesti společníkům.
V České republice Skupina Menatep působí v oblasti telekomunikačních služeb (hlasových, datových a internetových) pro státní správu, domácnosti a firmy prostřednictvím společností GTS CZECH, KPNQwest Czechia s.r.o., Netforce s.r.o., GTS CzechCom s.r.o. a GTS Carrier Services (Czech) s.r.o.
Společnost Aliatel je jedním z alternativních telekomunikačních operátorů v České republice a poskytuje komplexní rejstřík datových, hlasových a internetových služeb. Zaměřuje se především (nikoli však výhradně) na podnikové zákazníky všech velikostí a veřejný sektor na území České republiky. Kromě toho rovněž poskytuje telekomunikační služby dalším významným operátorům v České republice i v zahraničí, zahrnující zejména velkoobchodní přístup do telekomunikační sítě-propojení a ukončení hovorů.
Akcie společnosti Aliatel jsou rozloženy mezi 7 akcionářů a to následujícím způsobem: RWE Com-39,72 %, JČE-11,66 %, JME-11,66 %, SME-12,53 %, ZČE-11,66 %, SČE-6,39 %, PRE-6,39 %. Společnost Aliatel na území České republiky nekontroluje žádného soutěžitele. Relevantní trh
Za účelem zjištění, zda navrhované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se subjektů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže, Úřad vymezuje relevantní trh, kterým je v souladu s § 2 odst. 2 zákona trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele.
GTS CZECH i Aliatel poskytují služby a produkty v sektoru telekomunikačních služeb, a to jak firemním zákazníkům a státnímu sektoru tak domácnostem, jakož i jiným operátorům. Poskytování telekomunikačních služeb spočívá zcela nebo zčásti v přepravě nebo směrování informací telekomunikačními sítěmi třetím osobám. Telekomunikačními službami jsou např. přenos hlasu, internetové služby, přenos dat a pronájem telekomunikačních okruhů.
Poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím veřejných pevných telekomunikačních sítí -tyto služby slouží k přenosu hlasu a faxových zpráv, jsou dostupné pouze z fixních stanovišť a může je bez překážek využívat více uživatelů. Na rozdíl od telekomunikačních služeb prostřednictvím veřejných mobilních telekomunikačních sítí, které jsou dostupné z mobilních telefonních přístrojů, neumožňují mobilitu spojení nebo změnu stanoviště mezi jednotlivými hovory. Cílovým segmentem poskytování těchto služeb jsou především zákazníci s požadavkem na trvalé telefonní spojení v jedné lokalitě, které je přístupné více uživatelům (domácnosti, veřejné telefony, hotely, kanceláře, sektor státní správy apod.). Poskytování přístupu ke službám sítě Internet komutovaným připojením veřejnými pevnými telekomunikačními sítěmi spočívá v dočasném nebo trvalém připojení zákazníkova počítače k dodavatelovu serveru. Po dobu připojení mohou zákazníkův počítač a dodavatelův server vzájemně komunikovat. Součástí služby je spojení dodavatelova serveru s ostatními servery sítě Internet a zprostředkování spojení též mezi nimi a zákazníkem. Realizace připojení zákazníkova počítače na dodavatelův server je možná dvěma základními způsoby, vytáčeným připojením a připojením pevnou linkou.
Poskytování přístupu ke službám sítě Internet prostřednictvím komutovaného připojení (za použití dial-up technologií) je službou pro koncové uživatele, kteří využívají pro přístup k síti Internet veřejné telefonní sítě. Jedná se o připojení, které má dočasný charakter. Jelikož se pro připojení používá stejné telekomunikační sítě jako pro přenos hlasových služeb, je tento typ připojení výhodný pro zákazníka z hlediska počátečních nákladů na jeho vybudování, neboť se uskuteční na již existujícím telekomunikačním vedení. Zákazník připojený komutovaně platí za připojení dva poplatky. Jeden-obvykle měsíční paušální-poplatek hradí dodavateli za zprostředkování a technické zabezpečení spojení se sítí Internet, přičemž v některých případech je tento poplatek nulový. Druhý poplatek pak hradí zákazník provozovateli telefonní sítě za dočasné sestavení a zapůjčení spojovací cesty mezi jeho počítačem a počítačem dodavatele. Připojení po komutované lince prostřednictvím veřejné pevné telekomunikační sítě je technicky nejjednodušší a nejlevnější, pokud jsou nároky na rychlost přenosu dat a na trvání připojení na straně zákazníka spíše nižší.
V případě poskytování přístupu ke službám sítě Internet prostřednictvím pevné linky je mezi uživatelem a poskytovatelem připojení zřízeno spojení, které je v čase trvalé. Zákazník si obvykle pronajme vedení k trvalému spojení mezi svým serverem a poskytovatelem přístupu, tento způsob připojení umožňuje rychlost přenosu dat podstatně vyšší než v případě komutovaného připojení. Zákazník opět platí dva poplatky, a to poskytovateli služby připojení (v tomto případě není částka nikdy nulová) a vlastníkovi vedení za jeho nájem. Mezi nejvýznamnější služby poskytování přístupu ke službám sítě Internet patří užití širokopásmových technologií xDSL (např. ADSL), širokopásmového přístupu přes rozvody kabelové televize, technologie mobilního vysokorychlostního Internetu nebo bezdrátových technologií.
Doplňkové služby k Internetu zahrnují web hosting, návrh a tvorbu webových stránek, provoz internetových portálů a služby předávání elektronické pošty, popřípadě zabezpečení bezpečnosti uložení a přenosu dat. Web a server hosting umožňují umístění serveru nebo aplikace zákazníka. Součástí této služby bývá rovněž příprava obsahu webových stránek a související služby. Uvedené služby jsou zcela nezávislé na službách Internetu a jsou často nabízeny subjekty podnikajícími zejména v oblasti informačních technologií. Jedná se především o kombinace hardwarových a softwarových řešení.
Datové služby jsou takové služby, které jsou poskytované obvykle nad pronajatými okruhy, a to jak nad optickou, metalickou, tak i bezdrátovou infrastrukturou. Jedná se o služby, které umožňují jejich odběratelům zabezpečovat komunikační přenosy mezi jednotlivými fyzickými lokalitami. Základními charakteristikami těchto služeb jsou kvalita přenosu, garance dostupnosti, rychlost transakcí a míra zabezpečení. Jednotlivé datové služby se mezi sebou odlišují velikostí základního přenášeného segmentu, mírou prioritizace přenosu těchto datových segmentů a rovněž i vrstvou, na které se jejich přenos uskutečňuje. Služby obvykle zahrnují rovněž pronájem okruhu od poskytovatele takové služby. Podstatou služeb pronájmu okruhů je, že zákazníkovi je vyčleněna pevně stanovená fyzická přenosová kapacita ze sítě poskytovatele, a to z jednoho bodu do druhého. Na pronajatých okruzích je pak možné provozovat jak datové, tak i hlasové a internetové služby. Pronajatá kapacita je obvykle fakturována ve fixních měsíčních platbách, a to v závislosti na šíři přiděleného pásma a vzdálenosti propojovaných bodů. Pro účely tohoto správního řízení není nezbytné dále členit trh poskytování datových služeb (např. na poskytování pronájmu datových okruhů s případným dalším členěním dle použité technologie a přenosu datových služeb na takových okruzích), neboť i v případě užšího členění daného by spojující se soutěžitelé nedosahovali významného postavení.
Velkoobchodní přístup do telekomunikační sítě-propojení a ukončení hovorů -ukončení hovorů je službou, kterou si musí obstarat operátor k tomu, aby byl schopen nabízet externí hovory (tzn. hovory do sítě jiného operátora). Jedná se o službu jinému operátorovi, aby ukončil provoz, který má původ v jiné síti, díky níž mohou účastníci různých sítí komunikovat navzájem. Každý operátor musí také prodávat tuto službu, aby ukončoval přicházející hovory v své vlastní síti, což je nezbytné pro uskutečnění hovoru k jeho příjemci. V současné době jsou propojeny pevné sítě navzájem i pevné sítě s mobilními sítěmi.
Služba poskytování telekomunikační infrastruktury pro jiné telekomunikační operátory -jedná se o pronájem přenosové kapacity poskytovatelům datových služeb. Tímto způsobem dochází nejen k přenosu dat mezi konečnými uživateli nacházejícími se na území České republiky, ale i v případě, že příjemce i odesílatel se nacházejí v zahraničí (tzv. tranzit). V posledně uvedeném případě si musí poskytovatel předmětných služeb zajistit na území České republiky přenosovou kapacitu, a to pronájmem fyzického nebo virtuálního datového okruhu, aby mohl data transportovat přes území České republiky.
Na základě uvedených skutečností Úřad pro účely tohoto rozhodnutí vymezil z hlediska výrobkového následující relevantní trhy:
trh poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím veřejných pevných telekomunikačních sítí,
trh poskytování přístupu ke službám sítě Internet prostřednictvím komutovaného připojení (za použití dial-up technologií),
trh poskytování přístupu je službám sítě Internet prostřednictvím pevného připojení -s tím, že otázku případného užšího členění tohoto trhu dle způsobu použité technologie Úřad ponechal otevřenou, neboť pro účely tohoto rozhodnutí nebylo její zodpovězení nezbytné,
trh doplňkových služeb k Internetu,
trh datových služeb -s tím, že otázku případného užšího členění Úřad ponechal otevřenou, neboť pro účely tohoto rozhodnutí nebylo její zodpovězení nezbytné,
trh velkoobchodního přístupu do telekomunikační sítě-propojení a ukončení hovorů a
trh poskytování telekomunikační infrastruktury pro jiné telekomunikační operátory.
Všechny výše vymezené výrobkové relevantní trhy vymezil Úřad v předmětném správním řízení z geografického hlediska územím celé České republiky .
Dopady spojení
Z výše uvedeného vyplývá, že činnosti spojujících se soutěžitelů se v České republice ve značné míře překrývají. Posuzované spojení má tedy převážně horizontální charakter.
Na trhu poskytování veřejných telefonních služeb prostřednictvím veřejných pevných telekomunikačních sítí dosahuje Skupina GTS tržního podílu cca [obchodní tajemství]... % (není-li dále uvedeno jinak, je tržní podíl uváděn z hlediska dosaženého obratu), společnost Aliatel tržního podílu cca [obchodní tajemství]... %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů je tedy cca [obchodní tajemství]... %.
Na trhu poskytování přístupu ke službám sítě Internet prostřednictvím komutovaného připojení (za použití dial-up technologií) dosahuje Skupina GTS tržního podílu cca [obchodní tajemství]... %, společnost Aliatel tržního podílu cca [obchodní tajemství]... %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů je tedy cca [obchodní tajemství]... %.
Na trhu poskytování přístupu ke službám sítě Internet prostřednictvím pevného připojení dosahuje Skupina GTS tržního podílu cca [obchodní tajemství]... %, společnost Aliatel tržního podílu cca [obchodní tajemství]... %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů je tedy cca [obchodní tajemství]... %.
Na trhu doplňkových služeb k Internetu dosahuje Skupina GTS tržního podílu cca [obchodní tajemství]... %, společnost Aliatel tržního podílu cca [obchodní tajemství]... %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů je tedy cca [obchodní tajemství]... %.
Na trhu datových služeb dosahuje Skupina GTS tržního podílu cca [obchodní tajemství]... %, společnost Aliatel tržního podílu cca [obchodní tajemství]... %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů je tedy cca [obchodní tajemství]... %.
Na trhu velkoobchodního přístupu do telekomunikační sítě-propojení a ukončení hovorů dosahuje Skupina GTS tržního podílu cca [obchodní tajemství]... %, společnost Aliatel tržního podílu cca [obchodní tajemství]... %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů je tedy cca [obchodní tajemství]... %.
Na trhu poskytování telekomunikační infrastruktury pro jiné telekomunikační operátory dosahuje Skupina GTS tržního podílu cca [obchodní tajemství]... %, společnost Aliatel tržního podílu cca [obchodní tajemství]... %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů je tedy cca [obchodní tajemství]... %.
Z uvedených údajů vyplývá, že společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na čtyřech vymezených relevantních trzích nedosahuje ani [obchodní tajemství]... %, na dvou dalších relevantních trzích jejich společný tržní podíl nepřesahuje [obchodní tajemství]... %. Pouze na trhu služeb přístupu na Internet prostřednictvím pevné linky dosahují spojující se soutěžitelé společného tržního podílu převyšujícího [obchodní tajemství]... %, konkrétně cca [obchodní tajemství]... %.
Na všech vymezených relevantních trzích působí rovněž řada dalších soutěžitelů. Hlavními konkurenty Skupiny GTS a společnosti Aliatel jsou společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., Czech On Line, a.s., TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o. a Contactel s.r.o. I po realizaci posuzovaného spojení zůstane zachováno dominantní postavení společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., současně s potenciálně významnou soutěží mezi alternativními operátory. Předmětné spojení tak posílí možnou účinnou konkurenci na ze strany alternativních operátorů vůči společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s.
V důsledku spojení technologického potenciálu Skupiny GTS a společnosti Aliatel a jejich know-how lze očekávat zvýšení kvality a rozšíření portfolia poskytovaných služeb, z čehož bude profitovat spotřebitel. Dojde rovněž ke zvětšení pokrytí telekomunikačními službami na území České republiky, neboť infrastruktura spojujících se soutěžitelů se v určitých regionech doplňuje.
Po zhodnocení celkové situace na jednotlivých vymezených relevantních trzích a v telekomunikačním sektoru vůbec dospěl Úřad k následujícím závěrům. V důsledku posuzovaného spojení nedojde, vzhledem k poměrně nízkým společným tržním podílům spojujících se soutěžitelů, ke snížení úrovně konkurenčního prostředí na žádném relevantním trhu v České republice.
Subjekt vzniklý spojením bude v České republice nadále čelit konkurenci, protože služby zaměnitelné se službami jím poskytovanými jsou na trhu volně dostupné od konkurenčních soutěžitelů, spojení tedy nebude mít negativní dopad na odběratele předmětných služeb z hlediska možnosti výběru mezi nimi. V důsledku spojení soutěžitelů také nedojde k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na relevantní trh. Posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojovaných soutěžitelů natolik, aby spojení vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění všech podmínek uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Martin Kříž
advokát
AK Procházka Randl Kubr
Jáchymova 2
110 00 Praha 1