UOHS S002/2004
Rozhodnutí: OF/S002/04-524/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-Česká pojišťovna a.s. a ABN AMRO Penzijní fond, a.s.
Účastníci ABN AMRO Penzijní fond, a.s., se sídlem Olomoucká č.p. 1159/40, Brno, IČ: 60741775 Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, IČ: 45272956
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 24. 2. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 72 KB


S 2/04-524/04
V Brně dne 4. února 2004

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 2/04, zahájeném dne 5. ledna 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, IČ: 45272956, ve správním řízení zastoupená panem Lubomírem Králem, se sídlem PPF a.s., Na Pankráci 121/1658, Praha 4, na základě plné moci ze dne 17. prosince 2003, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu ustanovení § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, IČ: 45272956, a ABN AMRO Penzijní fond, a.s., se sídlem Olomoucká č.p. 1159/40, Brno, IČ: 60741775, k němuž má dojít podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě "Smlouvy o prodeji a koupi akcií" uzavřené dne 18. prosince 2003 mezi společnostmi ABN AMRO Bank N.V., se sídlem Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam, Nizozemské království, jako prodávajícím, a Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, IČ: 45272956 , jako kupujícím, v jejímž konečném důsledku má společnost Česká pojišťovna a.s.získat akcie představující 69,69% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ABN AMRO Penzijní fond, a.s., a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, se v souladu s ustanovením § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, výpisů z obchodního rejstříku, listiny zakládající spojení a dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů a situace na relevantních trzích.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 2/2004 ze dne 14. ledna 2004. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných námitek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Notifikační podmínky
K navrhované transakci má dojít na základě "Smlouvy o prodeji a koupi akcií" ze dne 18. prosince 2003 (dále jen "Smlouva") uzavřené společnostmi ABN AMRO Bank N.V., se sídlem Gustav Mahlerlaan 10, Amsterdam, Nizozemské království (dále jen "ABN AMRO Bank"), jako prodávajícím, a Česká pojišťovna a.s., se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, IČ: 45272956 (dále jen " Česká pojišťovna " nebo "ČP"), jako kupujícím. V důsledku této Smlouvy nabude společnost Česká pojišťovnaakcie představující 69,69% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti ABN AMRO Penzijní fond, a.s., se sídlem Olomoucká č.p. 1159/40, Brno, IČ: 60741775 (dále jen "ABN AMRO Penzijní fond" nebo "AAPF").
Navrhovaná transakce je tedy spojením soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, neboť společnost Česká pojišťovna získá možnost kontrolovat soutěžní chování jiného soutěžitele, v tomto případě společnosti ABN AMRO Penzijní fond.
V dalším se Úřad zabýval otázkou, zda navrhované spojení splňuje také druhé notifikační kritérium stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů vypočtený dle ustanovení § 14 zákona byl v posledním účetním období vyšší než 5 miliard Kč, je podmínka ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna a navrhované spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu. Charakteristika spojujících se soutěžitelů
Společnost Česká pojišťovna je pojišťovnou podnikající v souladu se zákonem č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů, v platném znění, v oblasti pojišťovnictví, zajišťovacích služeb a s tím souvisejících služeb. Společnost ČP je přímo kontrolována holdingovou společností CESPO B.V., která vlastní 85% podíl na základním kapitálu a 97% podíl na hlasovacích právech. Společnost CESPO B.V. je součástí koncernu PPF, jehož mateřskou společností je společnost PPF Group N.V. Koncern PPF působí zejména ve finančním sektoru (pojišťovnictví, bankovnictví, obchodování s cennými papíry atd.).
Česká pojišťovna rovněž vykonává veškeré činnosti spojené s jejími majetkovými účastmi v jiných právnických osobách. Pro posuzované spojení soutěžitelů je významná zejména ta skutečnost, že ČP kontroluje společnost Penzijní fond České pojišťovny, a.s., se sídlem Truhlářská 1106/9, Praha 1 (dále jen "PFČP"), která působí v oblasti penzijního připojištění.
Společnost ABN AMRO Penzijní fond je penzijním fondem založeným a existujícím v souladu se zákonem č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, v platném znění (dále jen "zákon o penzijním připojištění"). Penzijním připojištěním se rozumí shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a prostředků státu poskytnutých ve prospěch účastníků, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění. Podle tohoto zákona AAPF již v jiné oblasti působit nemůže.
Společnost AAPF je před uskutečněním předmětného spojení kontrolována společností ABN AMRO Bank, celosvětově působící universální bankou, která je součástí koncernu ovládaného nizozemskou holdingovou společnosti ABN AMRO Holding N.V. Společnost AAPF nekontroluje v rámci České republiky přímo ani nepřímo žádné jiné subjekty.
Dopady spojení
Pro posouzení dopadů předmětného spojení v České republice Úřad nejdříve vymezuje relevantní trh, který je spojením dotčen, a následně posuzuje, zda na takovém trhu navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení, k nimž dochází dle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky provozuje soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi navrhovatele. V tomto případě je kontrola získávána nad společností AAPF, a proto byl, s přihlédnutím k předchozí praxi Úřadu 1 , věcně relevantní trh vymezen jako trh penzijního připojištění . Z hlediska geografického se jedná o relevantní trh vymezený celým územím České republiky .
V důsledku posuzovaného spojení dochází na vymezeném relevantním trhu k překrytí činností spojujících se soutěžitelů, neboť AAPF na tomto trhu působí přímo a ČP prostřednictvím společnosti PFČP. Jedná se tedy o spojení soutěžitelů na horizontální úrovni.
Na trhu penzijního připojištění dosahuje společnost PFČP 13,4% podílu a společnost AAPF 7,9% podílu. Celkový tržní podíl spojením vzniklého subjektu tedy bude 21,3 % (měřeno počtem klientů).
Úřad dále konstatuje, že společnost Česká pojišťovna je sice společností se značnou finanční a hospodářskou silou a zaujímá významné postavení mezi poskytovateli produktů v oblasti pojišťovnictví, nicméně v této oblasti je existence silných subjektů na straně nabídky častým jevem a mj. může přispívat ke zvyšování kvality nabízených produktů a k jejich vyššímu zhodnocení.
V rámci vymezeného relevantního trhu působilo ke konci roku 2003 dvanáct subjektů, významnými jsou např. společnosti CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND A.S. (cca 23% podíl), Penzijní fond České spořitelny, a.s. (cca 14,5% podíl), ČSOB Penzijní fond Stabilita, a.s. (cca 11% podíl), Penzijní fond Komerční banky a.s. (cca 10% podíl) či ING Penzijní fond, a.s. (cca 10% podíl).
Existující bariéry vstupu na relevantní trh vyplývají z ustanovení zákona o penzijním připojištění. Podnikat na relevantním trhu penzijního připojištění může pouze subjekt s adekvátním kapitálovým zabezpečením v souladu s § 4 odst. 4 zákona o penzijním připojištění a dále s povolením orgánu státního dozoru, tj. Ministerstva financí České republiky, udělené se souhlasem Ministerstva práce a sociálních věcí České republiky a Komise pro cenné papíry. Pro vstup nových soutěžitelů na relevantní trh neexistují žádné další významné překážky a v důsledku předmětného spojení ani nedojde ke vzniku nových či zvýšení stávajících překážek vstupu.
Vzhledem k výše uvedenému, zejména s přihlédnutím k tržnímu postavení spojujících se soutěžitelů i jejich konkurentů, Úřad dospěl k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nepovede ke vzniku nebo posílení dominantního postavení nově vzniklého subjektu, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínek, uvedených v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o povolení navrhovaného spojení soutěžitelů, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Lubomír Král
PPF a.s.
Na Pankráci 121/1658
140 21 Praha 4
PM: 24. 2. 2004
1 např. rozhodnutí Úřadu č.j. S 205/02-4050/02 ze dne 25. 11. 2002, č.j. S 180/03-3845/03 ze dne 5. 11. 2003