UOHS S002/2003
Rozhodnutí: OF/S002/03-399/03 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-AvestaPolarit Oyj Abp a ThyssenKrupp Nirosta GmbH
Účastníci AvestaPolarit Oyj Abp, Linnoitustie 4A, 02601 Espoo, Finsko ThyssenKrupp Nirosta GmbH, Oberschlesienstrasse 16, D-47807 Krefeld, SRN
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 17. 2. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 69 KB


S 2/03-399/03 V Brně dne 10. února 2003
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 2/03, zahájeném dne 9. ledna 2003 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost AvestaPolarit Oyj Abp, se sídlem Linnoitustie 4A, 02601 Aspoo, Finsko, ve správním řízení zastoupeného JUDr. Jiřím Horákem, advokátem, se sídlem Mělnická 13, Praha 5, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít v souladu s § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi společnostmi ThyssenKrupp Nirosta GmbH, se sídlem Oberschlesienstraße 16, 47807 Krefeld, SRN, jako prodávajícím, a AvestaPolarit AB, se sídlem Degerfors, Švédské království, která je dceřinou společností AvestaPolarit Oyj Abp, se sídlem Linnoitustie 4A, 02601 Aspoo, Finsko, jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost AvestaPolarit Oyj Abp získá kontrolu nad částí podniku ThyssenKrupp Nirosta GmbH, tvořící divizi nerezových kvarto plechů, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, návrhu listiny zakládající spojení, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv spojujících se soutěžitelů a informací o spojovaných subjektech.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 03/03 ze dne 22. ledna 2003. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu jeho rozhodnutí.
Notifikační podmínky
K navrhovanému spojení soutěžitelů má dojít na základě Kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi společností ThyssenKrupp Nirosta GmbH, se sídlem Oberschlesienstraße 16, 47807 Krefeld, SRN (dále jen "TKN"), jako prodávajícím, a AvestaPolarit AB, se sídlem Degerfors, Švédské království, která je dceřinou společností AvestaPolarit Oyj Abp, se sídlem Linnoitustie 4A, 02601 Aspoo, Finsko (dále jen "AP"), jako kupujícím. V důsledku této smlouvy získá společnost AP kontrolu nad částí podniku společnosti TKN, tvořící divizi nerezových kvarto plechů společnosti TKN. Navrhovaná transakce zakládá spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon") . Divize kvatro plechů z nerezové oceli TKN představuje Servisní centrum TKN, zpracovací vybavení nacházející se v Mülheimu, omezený počet pracovníků obchodního a technického personálu TKN a personál Servisního centra TKN. Rovněž budou převedeni zákazníci divize kvarto plechů z nerezové oceli TKN.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů za poslední účetní období přesáhl částku 5 miliard Kč, čímž je splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona.
Dopady spojení
AP podniká v oblasti výroby a prodeje různých produktů z nerezové oceli, včetně kvarto plechů z nerezové oceli. AP je dceřinou společností Outokumpu Oyj, jenž je mateřskou společností diverzifikované skupiny společností působících v oblasti kovovýroby, která působí po celém světě v oblasti výroby a technologií kovů a která má provozovny v Evropě, Severní a Jižní Americe a v Asii. Aktivity skupiny Outokumpu sahají od těžby a výroby různých kovových produktů až po globální marketing kovů. Specializuje se na nerezovou ocel a neželezné kovy, tzn. na sériovou výrobu měděných produktů, měděných a zinkových kovů a související technologie.
V České republice působí ze skupiny Outokumpu společnost AvestaPolarit s.r.o., která působí jako obchodní společnost. Celá skupina zde působí prostřednictvím dovozu svých výrobků, a to na trzích nerezových kvarto plechů, plochých produktů z nerezové oceli válcovaných za tepla, plochých produktů z nerezové oceli válcovaných za studena, svařovaných trubek z nerezové oceli, doplňků z nerezové oceli, svařovaných materiálů, měděných chladících trubek a měděné střešní krytiny.
TKN je dceřinou společností ThyssenKrupp Stainless GmbH, která zajišťuje podnikání své mateřské společnosti ThyssenKrupp Steel AG v oblasti nerezové oceli. ThyssenKrupp Steel AG je dceřinou společností ThyssenKrupp AG.
TKN dodává, mimo jiné, kvarto plechy z nerezové oceli, její hlavní provozovny se nacházejí v Krefeldu a Mülheimu v Německu a disponuje také pronajatou výrobní kapacitou v Duisburgu, Siegenu a Alteně. TKN především vyrábí a prodává produkty z nerezové oceli válcované za tepla a za studena, jejichž výroba však není zahrnuta v navrhované transakci. Převáděná divize kvarto plechů z nerezové oceli TKN zahrnuje Servisní centrum pro plechy v Krefeldu a stávající zpracovací vybavení, které se nachází v Mülheimu, přičemž AP nepřebírá žádné výrobní prostory. Na území ČR dodává divize, která je předmětem transakce, kvarto plechy z nerezové oceli, a to prostřednictvím dovozu.
Při vymezování relevantních trhů vycházel Úřad z činností spojujících se soutěžitelů na území České republiky, a to s důrazem na trhy, na kterých se činnosti jednotlivých spojovaných subjektů překrývají.
Kvarto plechy z nerezové oceli (dále též "KP") jsou plechy z nerezové oceli, které jsou obvykle vyráběny v tloušťce od 5 do 100 mm a v šířce do 3 600 mm. KP jsou nejprve válcovány za tepla a poté je provedena jejich konečná úprava ve speciálním výrobním systému. Jde o tepelné zpracování, řezání, moření a označení. KP se používají v chemickém průmyslu a při výrobě trubek, např. pro ropná a plynová pole, odsolovací závody a celulózky. KP jsou částečně zaměnitelné s kontinuálně vyráběným plechem a svitky z nerezové oceli, které je možné ve válcovně či v servisním centru se zařízením na jejich odvíjení odvinout a nařezat na danou délku, přičemž dodatečné náklady na jejich podélné stříhání, odvíjení a řezání na danou délku jsou kompenzovány nižší cenou svitků z nerezové oceli.
Při rozhodování o povolení spojení soutěžitelů Úřad vycházel z posouzení dopadů spojení na relevantním trhu, vymezeném pro tyto účely nejužším možným způsobem, tj. jako trhu kvarto plechů z nerezové oceli. Z hlediska geografického lze za relevantní trh považovat celé území České republiky.
Na relevantním trhu kvarto plechů z nerezové oceli působí oba spojující se soutěžitelé, přičemž oba své produkty do České republiky dovážejí. Společnost AP na tomto trhu dosahuje tržního podílu [ obchodní tajemství ] % a tržní podíl převáděné divize kvarto plechů z nerezové oceli činí [ obchodní tajemství ] %. Společný tržní podíl spojujících se soutěžitelů na relevantním trhu kvarto plechů z nerezové oceli v roce 2001 činil [ obchodní tajemství ] %. Na tomto trhu působí další soutěžitelé pocházející z členských zemí Evropské unie, především výrobci ze Španělska, Francie a Belgie, kteří na tomto trhu dosahují významného postavení (např. společnost Acerinox dosahující cca [ obchodní tajemství ] % tržní podíl).
V důsledku posuzovaného spojení soutěžitelů nedojde na relevantním trhu v České republice, a to i v případě, kdy je vymezen nejužším v úvahu přicházejícím způsobem, k vytvoření či posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky uvedené v § 16 odst. 2 věta druhá zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o ochraně správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odbor fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
v zastoupení
JUDr. Robert Neruda
pověřený zastupováním
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Jiří Horák, advokát
AK Horák & Chvosta
Mělnická 13
150 00 Praha 5-Malá Strana