UOHS S002/2002
Rozhodnutí: OF/S002/02-447/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-GENERAL ELECTRIC COMPANY a Interlogix, Inc.,
Účastníci GENERAL ELECTRIC COMPANY INTERLOGIC, Inc.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 11. 2. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 66 KB


S 2/02-447/02 V Brně dne 8. února 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 2/02, zahájeném dne
3. ledna 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost GENERAL ELECTRIC COMPANY, se sídlem 3135 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut 06431, USA, ve správním řízení právně zastoupená Mgr. Evou Vranou, advokátkou, se sídlem Křižovnické nám. 2, 110 00 Praha 1, na základě plné moci, ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů, ke kterému dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o spojení a plánu spojení, uzavřené mezi společností GENERAL ELECTRIC COMPANY, se sídlem 3135 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut 06431, USA, jako mateřskou společností, společností Margaret Acquisition Inc, 100 % dceřinou společností mateřské společnosti, jako kupujícím a společností Interlogix, Inc., se sídlem 114 West 7th Street, Suite 1300, Austin, Texas 78701, USA, jako kupovanou, na základě které společnost GENERAL ELECTRIC COMPANY, se sídlem 3135 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut 06431, USA, prostřednictvím společnosti Margaret Acquisition Inc., učiní veřejnou nabídku na odkup akcií společnosti Interlogix, Inc., se sídlem 114 West 7th Street, Suite 1300, Austin, Texas 78701, USA, v jejímž důsledku společnost GENERAL ELECTRIC COMPANY, se sídlem 3135 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut 06431, USA, získá kontrolní podíl akcií a zároveň kontrolu ve společnosti Interlogix, Inc., se sídlem 114 West 7th Street, Suite 1300, Austin, Texas 78701, USA, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže.
p o v o l u j e.
O d ů v o d n ě n í :
Při posuzování spojení podniků Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ( dále jen "Úřad") vycházel zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku vztahujícího se ke spojení, ověřené plné moci k zastupování účastníka řízení, výpisů z obchodního rejstříku, listin zakládajících předmětné spojení, výročních zpráv, informací o spojovaných společnostech a dokladu o zaplacení správního poplatku.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 03/02 ze dne 16. ledna 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Nebyly vzneseny žádné připomínky ani návrhy na doplnění důkazů a podkladů pro rozhodnutí.
Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě smlouvy o spojení a plánu spojení (dále jen "Smlouva"), uzavřené mezi společností GENERAL ELECTRIC COMPANY, se sídlem 3135 Easton Turnpike, Fairfield, Connecticut 06431, USA (dále jen "GE"), jako mateřskou společností, společností Margaret Acquisition Inc., 100 % dceřinou společností mateřské společnosti (dále jen "Dceřinná společnost"), jako kupujícím a společností Interlogix, Inc., se sídlem 114 West 7th Street, Suite 1300, Austin, Texas 78701, USA (dále jen "Interlogix"), jako kupovanou, na základě které společnost GE prostřednictvím své Dceřinné společnosti učiní veřejnou nabídku na odkup akcií společnosti Interlogix, v jejímž důsledku společnost GE získá kontrolní podíl akcií a zároveň kontrolu ve společnosti Interlogix.
Společnost GE v globálním měřítku podniká v 11 průmyslových sektorech : letecké motory, spotřebiče, informační služby, energetické systémy, osvětlení, průmyslové systémy, lékařské systémy, plasty, vysílání, finanční služby a dopravní systémy. V České republice GE působí v oblasti leteckých motorů , spotřebičů, vysílání, finančních služeb, informačních služeb, průmyslových systémů, osvětlení, lékařských systémů, plastů a energetických systémů. Společnost GE má v České republice následující dceřinné společnosti : General Electric International, Inc.,organizační složka; GE Lighting, s.r.o.; GE Fanuc Automation ČR s.r.o.; GE Medical Systems Česká republika s.r.o.; GE Capital Bank,a.s.; GE Capital Multiservis, a.s.; GE Capital Leasing, a.s. a GE Capital Holdings, s.r.o.
Společnost Interlogix je majoritním podílem vlastněna společností Berwind, přičemž minoritní podíl je ve vlastnictví velkého množství akcionářů. Skupina Berwind se skládá z diverzifikovaných společností, které nabízí zejména výrobky a služby farmaceutickým
společnostem a společnostem podnikajícím v oblasti biotechnologií, systémy zobrazování informací na plochých panelech a zábavní systémy, řízení výstavby nemovitostí a investic, správu pozemků a růstové kapitálové investiční fondy. Společnost Interlogix působí v následujících oblastech: výroba systémů pro zabezpečení objektů před požárem a neoprávněným vniknutím, výroba komponentů uzavřených televizních systémů, digitálních nahrávacích zařízení a jejich kompletace a výroba zařízení pro kontrolu oprávněnosti vstupu. V České republice společnost Interlogix působí prostřednictvím své dceřinné společnosti Interlogix Česká republika, s.r.o.
Celkový celosvětový obrat společnosti GE činil v roce 2000 cca 4.700 mld. Kč, v České republice ve stejném roce pak obrat společnosti GE dosáhl cca [ ] Kč. Celkový celosvětový obrat společnosti Interlogix v roce 2000 činil 22.400 mil. Kč, v České republice ve stejném období obrat společnosti Interlogix dosáhl cca [ ] Kč. Je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona.
Dopady spojení
Společnost GE se prostřednictvím svých dceřiných společností účastní na území České republiky soutěže na trhu leteckých motorů, zařízení, vysílání, finančních služeb, informačních služeb, průmyslových systémů, osvětlení, lékařských systémů, plastů a energetických systémů. Společnost GE nepodniká v oblasti poskytování zabezpečení, a to ani v globálním měřítku ani v České republice.
V České republice společnost Interlogix podniká na trhu systémů na ochranu proti vniknutí do objektů, kde její podíl v roce 2000 na relevantním trhu byl cca [ ] %, dále na trhu protipožárních systémů, kde její tržní podíl za stejné období činil [ ] %, a rovněž na trhu přístupových systémů a na trhu uzavřených televizních systémů, kde tržní podíl byl nižší než [ ] %. Pro oblast tvorby bezpečnostních systémů je charakteristická účast významných společností s ohledem na jejich obrat, které však na vymezených trzích nezaujímají význačné postavení, jejich jednotlivé tržní podíly nepřesahují výši [ ] % (např. na trhu protipožárních systémů působí společnost SIEMENS prostřednictvím společnosti ALARMCOM, s.r.o., jejíž podíl v České republice na relevantním trhu v roce 2000 činil cca [ ] %).
Jak vyplývá z uvedených údajů, spojující se soutěžitelé se ve vztahu k území České republiky (ani jinde) nezabývají stejnými obchodními činnostmi, jejich aktivity se nepřekrývají a proto uskutečněním navrhovaného spojení nedojde ke zvýšení jejich podílů na trhu. Spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže v České republice.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona o ochraně hospodářské soutěže Úřad rozhodl o tom, že navrhovaného spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
PM 11.2. 2002
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Eva Vraná, advokátka
advokátní kancelář Clifford Chance Pünder
Křižovnické nám. 2
110 00 Praha 1