UOHS S002/2001
Rozhodnutí: VO I/S002/01 Instance I.
Věc Porušení § 9 odst. 3
Účastníci F.C.A., a. s.
Typ správního řízení Zneužití dominantního postavení
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 10. 8. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 156 KB


Čj. S 2/2001-1265/01-VO I V Brně dne 16. 7. 2001
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení se společností F.C.A., a. s., IČ 61 85 81 37, se sídlem v Praze 4, K Ryšánce 27, PSČ 147 00, zahájeném dne 23. 1. 2001 z vlastního podnětu podle ustanovení § 18 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 12 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, ve věci možného porušení ustanovení § 9 odst. 3 téhož zákona,
r o z h o d l
takto:
Správní řízení se podle ustanovení § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje. O d ů v o d n ě n í
Společnost F. C. A. , a. s., se sídlem v Praze 4, K Ryšánce 27, IČ 61 85 81 37 (dále jen "F. C. A."), je právnickou osobou, zapsanou dne 5. 8. 1994 v obchodním rejstříku vedeném Krajským obchodním soudem v Praze, oddíl B, vložka 2675. Předmětem jejího podnikání je mj. provozování vysílání v televizních kabelových rozvodech televizního a rozhlasového vysílání v lokalitách uvedených v rozhodnutí ze dne 5. 11. 1999 (ve spise l. č. 11). Tímto rozhodnutím je míněno rozhodnutí Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání ze dne 5. 10. 1999 čj. Rg/93/99/2762 o registraci společnosti F. C. A. (časový údaj 5. 11. 1999 ve výpisu z obchodního rejstříku je zřejmě písařskou chybou). Rozhodnutím Rady České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání o změně registrace ze dne 21. 3. 2000 čj. Rgz/98/00/1669 byla pak působnost společnosti F. C. A. v uvedené oblasti podnikání rozšířena na další lokality (ve spise l. č. 12-15).
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") oznámil společnosti F. C. A. dopisem ze dne 19. 1. 2001, doručeném dne 23. 1. 2001, zahájení správního řízení ve věci možného zneužití dominantního postavení podle ustanovení § 9 odst. 3 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon" anebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže"). Důvodem pro zahájení správního řízení bylo podezření Úřadu, že účastník řízení od 1. 1. 2001 nepřiměřeně zvýšil ceny za programové nabídky a takto při zvyšování cen postupoval i v době předcházející; možné porušení zákona Úřad dále shledával i v jednání účastníka řízení při změně ceny programových nabídek a uzavírání nových smluv na zajištění příjmu televizního signálu, a to zejména u zákazníků přecházejících k účastníkovi řízení od dřívějších provozovatelů televizních kabelových rozvodů (dále jen "TKR") v důsledku změny vlastnických vztahů (ve spise l. č. 1-3).
Na základě dokumentů předaných účastníkem řízení bylo ve správním řízení zjištěno, že v průběhu let 1998-1999 společnost F. C. A. uzavřela smlouvy, jimiž v určitých lokalitách přešly do jejího vlastnictví sítě TKR spolu s právy a závazky vyplývajícími ze smluv o dodávce televizních kabelových signálů, které s jednotlivými uživateli kabelové televize uzavřeli původní vlastníci sítí TKR (ve spise l. č. 28-69).
Dále bylo na základě dokumentů předaných účastníkem řízení zjištěno, že smlouvou o prodeji podniku, uzavřenou podle § 476 a násl. obchodního zákoníku dne 30. 10. 2000, účastník řízení prodal celý svůj podnik, tj. soubor věcí, jiných práv a jiných majetkových hodnot, jež slouží k provozování podniku patřícího společnosti F. C. A., společnosti JAS Pelhřimov, spol. s r. o., se sídlem Stanovice 5, 393 01 Pelhřimov, IČ 46 68 28 56 (dále jen "JAS Pelhřimov"), přičemž tato smlouva obsahuje v čl. II bodu 4 ustanovení, kdy prodávající upozorňuje kupujícího, že předmětem prodeje nemohou být licence k provozování TKR a kabelových televizí na nich provozovaných. Práva spojená s těmito licencemi budou převedena na kupujícího na základě výsledku rozhodnutí udělovatele licence. V bodě 5 čl. II. smlouvy se pak uvádí, že do doby nabytí licence kupujícím dle bodu 4, budou sítě TKR provozovány a spravovány prodávajícím na základě komisionářské smlouvy (ve spise l. č. 70-86).
Společnost JAS Pelhřimov smlouvou o prodeji podniku, uzavřenou následujícího dne 31. 10. 2000, prodala tento podnik společnosti A. I. R., a. s., se sídlem Šítkova 1, Praha 1, IČ 46 35 72 03 (dále jen "A. I. R."). Rovněž tato smlouva obsahovala obdobné upozornění jako ve smlouvě o prodeji podniku mezi společností F. C. A. a společností JAS Pelhřimov, že předmětem prodeje není příslušná licence k provozování TKR a kabelových televizí, kterou nadále drží původní vlastník podniku společnost F. C. A., a která do doby získání licence kupujícím provozuje a spravuje sítě TKR na základě komisionářské smlouvy, kdy kupující vstupuje do práv prodávajícího jako komitenta (ve spise l. č. 87-99a).
Komisionářská smlouva mezi společností A. I. R. (komitentem) a společností F. C. A. (komisionářem) byla uzavřena dne 1. 11. 2000. Společnost F. C. A. se touto smlouvou zavázala pro společnost A. I. R. a na její účet zajistit provozování a správu sítí TKR místně specifikovaných v příloze smlouvy s tím, že komisionář je při plnění smlouvy povinen postupovat v souladu s pokyny komitenta. V této souvislosti účastník řízení předal Úřadu další listinu označenou Souhlasné prohlášení společnosti F. C. A. a společnosti A. I. R. ze dne 1. 11. 2000, v němž obě strany prohlašují, že společnost A. I. R. smlouvou o prodeji podniku, uzavřenou dne 31. 10. 2000, nabyla dne 1. 11. 2000 podnik totožný s podnikem, který do dne 31. 10. 2000 původně náležel společnosti F. C. A., v rámci kterého společnost F. C. A. vlastnila a provozovala multimediální sítě TKR. Dále v této listině obě strany souhlasně prohlašují, že společnost A. I. R. je počínaje dnem 1. 11. 2000 vlastníkem následujících multimediálních sítí TKR v lokalitách: Benešov, Beroun, Bohumín, Dobřany, Holýšov, Hrádek u Rokycan, Jihlava, Kyjov, Lanškroun, Mnichovo Hradiště, Moravská Třebová, Prostějov, Přeštice, Rakovník, Roudnice nad Labem, Rumburk, Stochov, Šamotka, Šluknov, Štětí, Úštěk, Vlašim, Votice, Žatec. Konečně obě strany v této listině prohlašují, že na základě komisionářské smlouvy ze dne 1. 11. 2000 společnost F. C. A. zajišťuje ve prospěch společnosti A. I. R. komplexní provoz a správu uvedených sítí TKR, a to až do doby, kdy společnost A. I. R. obdrží oprávnění k provozování těchto sítí dle platných předpisů (ve spise l. č. 167).
Pakliže tedy účastník řízení v průběhu listopadu 2000 a v dalších měsících postupně oznamoval příjemcům televizního signálu prostřednictvím kabelových rozvodů zvýšení cen za programové nabídky-Redukovaná nabídka, Základní nabídka a nabídka programu HBO od 1. 1. 2001, činil tak již v rámci výkonu své komisionářské činnosti pro společnost A. I. R. na základě zmíněné komisionářské smlouvy ze dne 1. 11. 2000, nikoliv jako osoba rozhodující o cenové politice podniku. Tomuto odpovídá i vyjádření účastníka řízení při ústním jednání dne 1. 2. 2001 (ve spise l. č. 4-8), kde do protokolu uvedl, že "Prodej celého podniku byl realizován k 1. 11. 2000. Do té doby společnost A. I. R.. neprovozovala žádné sítě TKR, tzn. postavení na trhu z hlediska konkurence nebylo změněno. Do doby získání veškerých oprávnění k provozování sítí TKR dle platných právních předpisů společností A. I. R.. zajišťuje provoz a správu všech sítí TKR společnost F. C. A., a to na základě komisionářské smlouvy, uzavřené dne 1. 11. 2000. V současnosti určuje cenovou politiku statutární orgán společnosti A. I. R..". Na otázku Úřadu, kdo rozhodl o zvýšení ceny, zda společnost F. C. A. nebo společnost A. I. R., účastník řízení uvedl, že "O zvýšení ceny pro rok 2001 rozhodla ještě společnost F. C. A., její realizaci řídí nový vlastník, který zvýšení akceptoval.".
Z výše uvedeného vyplývá, že i když společnost F. C. A. před 1. 11. 2000, resp. před 30. 10. 2000, kdy svůj podnik prodala společnosti JAS Pelhřimov, rozhodla, jak sama uvedla, o zvýšení ceny za programové nabídky od 1. 1. 2001, od 1. 11. 2000 rozhodoval o cenové politice podniku nový vlastník. Nový vlastník připravované zvýšení cen k 1. 1. 2001 nemusel akceptovat a mohl svému komisionáři, který pro něj a na jeho účet vykonával provoz a správu sítí TKR, dát pokyn k jinému cenovému postupu.
Po posouzení zjištěných skutečností Úřad dospěl k závěru, že za zvýšení cen k 1. 1. 2001 je odpovědný nový vlastník podniku společnost A. I. R., nikoliv společnost F. C. A. a v této souvislosti zkoumal, zda výsledky šetření odůvodňují rozšířit účastenství v řízení o společnost A. I. R.
Následující tabulka zpracovaná podle podkladů předaných společností F. C. A. obsahuje přehled cen za programovou nabídku a počet programů v jednotlivých lokalitách za rok 2000 a 2001:
Přehled cen za programové nabídky a počty programů v jednotlivých lokalitách, ve kterých působí F.C.A. za rok 2000 a 2001
Lokalita
Redukovaná nabídka
Základní nabídka
HBO

Počet progr
cena 2000
Cena 2001
[%]
počet progr
cena 2000
cena 2001
[%]
cena 2000
cena 2001
[%]

Rakovník
7
34
70
105,9
24
130
200
54
není
není -

Benešov
7
59
59
0
23
169
169
0
není
není -

Roudnice n. L.
7
59
80
35,6
23
169
215
27,2
není
není -

Štětí
7
59
59
0
29
169
169
0
není
není -

Beroun
7
59
59
0
29
169
169
0
není
není -

Přeštice
6
59
80
35,6
18
169
215
27,2
není
není -

Holýšov
6
59
59
0
22
169
169
0
není
není -

Hrad. u R.
6
59
59
0
18
139
139
0
není
není -

Bohumín
9
54
79
42,4
23
158
198
25,3
185
220
18,9

Jihlava
není
není
není -
26
169
180
6,5
není
není -

Prostějov
10
72
72
0
20
133
133
0
180
180
0

Votice
7
59
80
35,6
16
139
170
22,3
není
není -

Mnich. Hr.
7
59
80
35,6
22
139
170
22,3
není
není -

Rumburk
5
40
40
0
19
90
90
0
není
není -

Úštěk
není
není
není -
16
139
160
15,1
není
není -

Mor. T. S.
8
49
49
0
15
99
99
0
není
není -

Vlašim
8
nebyla
59 -
21
80
169
111,3
není
není -

Šluknov
5
45
45
0
13
90
90
0
není
není -

Mor. T. A.
8
49
49
0
22
139
139
0
není
není -

Přehled ukazuje lokality, ve kterých byla cena za programové nabídky k 1. 1. 2001 zvýšena a lokality, kde cena z roku 2000 zůstala beze změny, dále pak lokality, ve kterých v roce 2000 nebyla redukovaná nabídka nabízena.
Z přehledu vyplývá, že k největšímu nárůstu ceny za základní programovou nabídku došlo v lokalitě Vlašim o 113,3 % (z 89,-Kč na 169,-Kč). Tento cenový nárůst byl ale doprovázen rozšířením počtu nabízených programů. Původní cena ve městě Vlašim za základní nabídku byla také podstatně nižší než cena za nabídku obdobného počtu programů nabízených v jiných lokalitách a zvýšením ceny tak došlo k přiblížení cen za srovnatelnou nabídku. Navíc uživatelům byla nabídnuta redukovaná nabídka za cenu 59,-Kč, která v roce 2000 nebyla nabízena.
K dalšímu výraznému nárůstu ceny došlo v lokalitě Rakovník, a to o 105,9 % u redukované programové nabídky (z 34,-Kč na 70,-Kč za 7 programů) a u základní nabídky o 54 % (ze 130,-Kč na 200,-Kč). I zde z přehledu vyplývá, že původní ceny, ve srovnání s cenami za tuto nabídku včetně počtu programů v ostatních lokalitách, byly převážně nižší a v porovnání s cenami obdobných služeb jiných významných provozovatelů kabelové televize (UPC, Intercable CZ, TES Media) výrazně nejnižší.
Tyto skutečnosti považuje Úřad za objektivní důvod ke zvýšení cen, kdy konkrétní částky v daném případě v podstatě představují jen srovnání cenové hladiny vůči uživatelům stejných služeb v jiných lokalitách.
V ostatních lokalitách nedošlo k cenovému nárůstu přesahujícímu 100 %, popřípadě 50 % původní ceny. V některých lokalitách se ceny vůbec nezměnily, v lokalitách s cenovým zvýšením se zvýšení pohybuje v rozmezí 35,6-42,4 % u redukované nabídky a v rozmezí 6,5-27,2 % u základní nabídky.
Ve smyslu předmětu správního řízení Úřad dále zjišťoval skutečnosti související s uzavíráním nových smluv na zajištění příjmu televizního signálu u zákazníků přecházejících ke společnosti F. C. A. od dřívějších provozovatelů televizních kabelových rozvodů. Tuto část předmětu řízení vyvolaly stížnosti některých uživatelů kabelové televize v Rakovníku, kteří uzavřeli smlouvu na dodávky kabelové televize původně se společností ATS Rakovník, s. r. o., zastupující společnost Advantage Technical Systems, s. r. o., se sídlem v Praze, Na Humbálce 8. Tito uživatelé si zvolili v roce 1995 základní nabídku s ročním poplatkem 360,-Kč a jednorázovým poplatkem 2 310,-Kč. Jednalo se o cenově zvýhodněnou nabídku, kdy zvýhodnění bylo podmíněno složením jednorázové částky 2 310,-Kč. Ve smlouvách bylo podle sdělení stěžovatelů uvedeno, že poplatky mohou být upraveny pouze překročí-li inflace 10 % vzhledem ke stavu, který byl v době uzavření smlouvy nebo od předchozí úpravy nebo vlivem rozhodnutí státu v oblasti provozování TKR. Stížnosti byly u Úřadu uplatňovány poté, co společnost F. C. A., jako komisionář společnosti A. I. R., pro kterou v Rakovníku zajišťovala provoz a správu sítí TKR, oznámila těmto uživatelům, že z ekonomických důvodů ruší původně zvýhodněnou základní programovou nabídku za cenu 360,-Kč ročně, jelikož je shodná v počtu nabízených programů se základní nabídkou s tím, že uživatelé na tuto nabídku budou převedeni od 1. 1. 2001. Současně jim oznámila cenu základní nabídky od 1. 1. 2001.
Po posouzení postupu společnosti F. C. A. a společnosti A. I. R. vůči této skupině uživatelů kabelové televize v Rakovníku Úřad vzal v úvahu, že jednotlivý uživatel, který si v roce 1995 zvolil základní programovou nabídku s ročním poplatkem 360,-Kč, tj. 30,-Kč měsíčně, přičemž tento poplatek nebyl změněn až do konce roku 2000, a současně jednorázově v roce 1995 zaplatil 2 310,-Kč, uhradil za poskytnuté služby v období 1995-2000 celkem 4 110,-Kč. Uživatelé, kteří cenového zvýhodnění v podobě úhrady jednorázového poplatku nevyužili či nemohli využít, platili za stejnou nabídku měsíční poplatek 130,-Kč, tj. za období 1995-2000 zaplatili za stejné služby částku 9 360,-Kč. Úřad má za to, že cenové výhody plynoucí z jednorázově zaplacené částky v roce 1995 uživatelé čerpali po přiměřeně dlouhou dobu pěti let a po poskytovateli předmětné služby nelze z ekonomických důvodů spravedlivě požadovat, aby určitou skupinu uživatelů trvale zvýhodňoval oproti jiným uživatelům, jimž poskytuje stejné plnění. Úřad se zabýval i tzv. inflačním ujednáním ve zmíněných smlouvách. Podle údajů České národní banky publikovaných na internetu činila míra inflace vyjádřená přírůstkem průměrného ročního indexu spotřebitelských cen v roce 1994 10 %, 1995 9,1 %, 1996 8,8 %, 1997 8,5, 1998 10,7 %, 1999 2,1 % a v roce 2000 3,9 %. Podmínka pro zvýšení ceny byla tedy ze strany tehdejšího poskytovatele předmětné služby naplněna již v roce 1999, když míra inflace činila v předchozím roce 1998 10,7 %.
Po posouzení všech otázek spojených se zvýšením cen za programové nabídky od 1. 1. 2001 Úřad dospěl k závěru, že výsledky šetření nepotvrdily nepřiměřenost cenového zvýšení a proto není důvod, aby v řízení bylo pokračováno s novým účastníkem společností A. I. R. z titulu jejího vlastnictví podniku původně patřícího společnosti F. C. A. a tudíž osoby rozhodující o cenách svých služeb.
Všechny shora uvedené skutečnosti zjištěné v rámci správního řízení dokladují, že důvod řízení ve vztahu ke společnosti F. C. A. odpadl, neboť tato od 1. 11. 2000 nebyla osobou odpovědnou za cenovou politiku nového vlastníka podniku aplikovanou od 1. 1. 2001, a pokud jde o chování společnosti F. C. A. vůči zvýhodněným uživatelům kabelové televize v městě Rakovník před 1. 1. 2000, Úřad v tomto směru nezjistil takové skutečnosti, které by zakládaly porušení § 9 odst. 3 zákona o ochraně hospodářské soutěže k újmě jiných soutěžitelů, spotřebitelů nebo na úkor veřejného zájmu.
Úřad proto podle ustanovení § 30 správního řádu rozhodl o zastavení řízení tak, jak je ve výroku uvedeno. P o u č e n í
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím téhož Úřadu, a to do 15 dnů ode dne jeho doručení. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Jana Konopiská
pověřená řízením I. výkonného odboru
Rozhodnutí obdrží:
F. C. A.
akciová společnost
K Ryšánce 27
140 00 Praha 4
Na vědomí:
I. R.
akciová společnost
Šítkova 1
110 00 Praha 1