UOHS S002/1999
Rozhodnutí: VO I/S002/99 Instance I.
Věc Schválení dohody podle § 3/5 zákona č. 63/1991 Sb.
Účastníci KRALUPOL, spol. s r.o., Tyršova 535, Kralupy nad Vltavou THERMi, Ing. Vincík, s.r.o., U Nemocnice 464/1, Mariánské Lázně
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 31. 3. 1999
Dokumenty dokument ke stažení 67 KB


5. března 1999 S 2/99-400/99-210
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle ustanovení § 11
odst. 1 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona
č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. zahájil správní řízení podle ustanovení § 18 zákona
č. 71/1967 Sb., o správním řízení, na návrh účastníků
KRALUPOL, spol. s r.o. se sídlem Tyršova 535, Kralupy nad Vltavou,
zastoupená na základě plné moci JUDr. Davidem Karabcem
a
THERMI, Ing. Vincík, s.r.o. se sídlem U Nemocnice 464/1, Mariánské Lázně,
zastoupená na základě plné moci JUDr. Davidem Karabcem
ze dne 7. ledna 1999 ve věci schválení dohody dle § 3 odst. 5 zákona
č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona
č. 286/1993 Sb.
Po zjištění potřebných důkazů a získání podkladů pro rozhodnutí podle § 32 zákona
č. 71/1967 Sb., o správním řízení, vydává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže toto
r o z h o d n u t í :
Podle ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. se dohoda naplňující svým obsahem ustanovení § 3 odst. 4 písm. a), b) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. uzavřená dne 27. března 1998 mezi společností KRALUPOL, spol. s r.o. se sídlem Tyršova 535, Kralupy nad Vltavou a společností
THERMI, Ing. Vincík, s.r.o. se sídlem U Nemocnice 464/1, Mariánské Lázně , za účelem jednotného používání obchodních a dodavatelských podmínek a racionalizace hospodářské činnosti při zvyšování celkové kvality životního prostředí schvaluje.
O d ů v o d n ě n í :
Dne 7. ledna 1999 byl Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") předložen písemný návrh na zahájení správního řízení ve věci schválení dohody ve smyslu § 3 odst. 5 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb. (dále jen "Zákon") uzavřené dne 27. března 1998 mezi společností KRALUPOL, spol. s r.o., Tyršova 535, Kralupy nad Vltavou a společností THERMI, Ing. Vincík, s.r.o., U Nemocnice 464/1, Mariánské Lázně. Příslušnost Úřadu je dána ustanovením
§ 11 odst. 1 písm a) Zákona a správní řízení ve věci bylo zahájeno dnem doručení písemného návrhu, tj. 7. ledna 1999. Účastníci řízení jsou zastoupeni na základě plné moci advokátem JUDr. Davidem Karabcem, AK Kalabisová, Karabec a spol., Praha, Chlumčanského 5.
Podkladem pro rozhodnutí jsou zejména "Smlouva o franchisingu" (dále jen "Smlouva"), rozbor postavení účastníků na relevantních trzích v České republice, věcné a geografické vymezení těchto trhů, výpisy z obchodního rejstříku a vybrané ekonomické údaje o účastnících řízení, jakož i další informace získané Úřadem.
Úřad se dále zabýval stanovením podílu na zásobování trhu daného zboží. Předpokladem pro řádné stanovení tohoto podílu je vymezení relevantního trhu, přičemž tento pojem není v zákoně nikde definován ani zmiňován. Relevantní trh se obecně chápe jako místo, kde se střetává nabídka s poptávkou, přičemž z hlediska věcného (výrobkového) jsou do něho zahrnuty všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá z hlediska jejich vlastností, ceny
a zamýšleného způsobu použití za shodné, zaměnitelné nebo vzájemně nahraditelné. Z hlediska geografického se trh vymezuje jako území, kde se kupující může prakticky pokoušet o nalezení alternativních zdrojů dodávek výrobků (služeb), které byly vymezeny jako předmět výrobkového trhu (služeb). Při vymezování trhu z hlediska časového je třeba vzít v úvahu minulý a očekávaný vývoj v čase, přičemž relevantní trh budou tvořit pravidelné, příp. relativně trvale opakující se dodávky.
Úřad pro účely správního řízení vymezil relevantní trh po stránce věcné, geografické
a časové. Z věcného hlediska je trh vymezen jako trh zkapalněných uhlovodíků-propan, propan-butan v lahvích 2, 10, 33 kg, SKP 232021. Po stránce geografické byl trh vymezen jako území okresů Karlovy Vary, Sokolov, Plzeň, Písek, Domažlice, Klatovy, Rokycany, Cheb, jak vyplývá ze Smlouvy. Z časového hlediska je trh vymezen obdobím, na které je Smlouva uzavřena, tedy na 7 let.
Franchisingová smlouva obecně je dohoda, kterou jeden podnikatel-franchisor poskytuje druhému podnikateli-franchisantovi právo užívat franchisu-soubor znalostí, zkušeností, know-how, zavedené obchodní jméno nebo ochrannou známku pro účely odbytu určitých druhů výrobků nebo výkonů. Důležitým znakem franchisingu je právní samostatnost příjemce franchisy. Z toho vyplývá, že vztah mezi poskytovatelem franchisy a příjemcem franchisy není vztahem mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, ani mezi zastoupeným
a zástupcem, ani vztahem mezi společníky sdružení. Franchisant vystupuje jako samostatný podnikatelský subjekt svým vlastním jménem a na vlastní účet a má úplnou právní a částečnou podnikatelskou samostatnost. Franchisor vlastní obvykle známý podnik se známým obchodním jménem a propracovaným systémem prodeje výrobků nebo výkonů. Franchisor předává franchisantovi ucelenou, úspěšnou, vyzkoušenou a osvědčenou koncepci podnikání pod známou značkou a franchisant se stává součástí jednotné sítě. Smlouva jako taková musí odrážet zájmy členů franchisingového řetězce zejména tím, že chrání franchisantova práva z průmyslového
a duševního vlastnictví.
Při posuzování předložené Smlouvy z hlediska zákona o ochraně hospodářské soutěže
se Úřad nejprve zabýval tím, zda Smlouva obsahuje závazky, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže.
Úřad při hodnocení důkazů vycházel ze skutečnosti, že Smlouva vykazuje znaky průmyslové a distribuční franchisy a vede ke specializaci a racionalizaci v plnění a distribuci propanbutanových lahví (2,10,33 kg). Rovněž neobsahuje restrikce svobody smluvních stran, které jdou nad rámec nezbytných průvodních jevů franchisového systému. Příjemce franchisy bude vytvářet vlastní prodejní síť, kterou bude plynule zásobovat výrobky se zajištěnou stálou kvalitou. Tím dojde ve svém důsledku k značnému přínosu pro zákazníky (přiblížení prodejního místa). Skutečnost, že spotřebitelé mohou dle libosti jednat s kterýmkoli uživatelem franchisy
v síti, zaručuje, že odpovídající část výsledných výhod přejde na spotřebitele (např. možnost nákupu i jiných druhů zboží, které bude franchisant prodávat, poměrná stabilita ceny zkapalněných uhlovodíkových plynů plynoucí z úspor z rozsahu, celkové zlepšení kvality ovzduší v regionu zaváděním zkapalněných uhlovodíkových plynů pro vytápění).
Z provedeného šetření vyplynulo, že Smlouva neobsahuje žádná cenová ujednání
a neomezuje samostatné rozhodování subjektů v hospodářské soutěži. Úřad vzal při rozhodování rovněž v úvahu skutečnost, že na věcně vymezeném relevantním trhu působí řada dalších konkurenčních subjektů (ve spise č.l. 102). Mezi nejvýznamnější patří společnost Český plyn, k.s., která zaujímá v současné době ve výše uvedené oblasti dominantní postavení cca 31%, přičemž společnost KRALUPOL, spol s r.o. pouze cca 5% v rámci celostátního trhu. Společnost THERMI, Ing. Vincík, s.r.o. má na trhu geograficky vymezeném územím ČR zanedbatelné postavení. Z tohoto pohledu tedy naopak dojde realizací Smlouvy k obohacení
a posílení konkurence na daném relevantním trhu.
Předmět Smlouvy byl vzhledem ke svému obsahu a s při­hlédnutím k postavení účastníků správního řízení na relevantním trhu posuzován jako dohoda, jejímž předmětem je jednotné používání obchodních a dodavatelských podmínek (tzv. celkový obchodní koncept vedení franchisingového podniku obsažený v provozní příručce, která je přílohou smlouvy)
a racionalizace hospodářské činnosti (např. pomoc spočívající v uvedení franchisingového podniku na trh, poskytnutí propagačních služeb a marketingu, pomoc při vedení administrativy
a účetnictví, provádění průzkumu trhu a jeho vývoje, trvalé zavádění inovace výroby, poskytování pomoci při řešení technických problémů atd.). Protože Smlouva ani její části neobsahují žádná ujednání, která jsou výslovně zakázána podle ustanovení § 3 odst. 2 Zákona
a Smlouva tak nevede k podstatnému omezení soutěže na trhu, posuzoval Úřad předmět Smlouvy jako dohodu podle ustanovení § 3 odst. 4 Zákona, na kterou se nevztahuje zákaz podle ustanovení § 3 odst. 1 Zákona.
Úřad řádně vyzval účastníky řízení k seznámení s výsledky provedeného šetření a dal jim možnost vyjádřit se k předmětu řízení ve smyslu ustanovení § 12 odst. 6 Zákona. Účastníci řízení se tohoto práva písemně vzdali a možnosti seznámit se s výsledky šetření nevyužili.
Protože nejsou dány skutečnosti, které by ve smyslu § 3 odst. 5 zákona odůvodňovaly odepření schválení Smlouvy, rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí je možno podat rozklad ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, Joštova 8, Brno, prostřednictvím
I. výkonného odboru. Podání rozkladu má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
pověřený řízením I. výkonného odboru
Toto rozhodnutí obdrží:
KRALUPOL, spol. s r.o., Tyršova 535, Kralupy nad Vltavou,
THERMI, Ing. Vincík, s.r.o., U Nemocnice 464/1, Mariánské Lázně,
oba zastoupeni JUDr. Davidem Karabcem, Kalabisová, Karabec a spol., advokátní kancelář, 180 00 Praha 8, Chlumčanského 5