UOHS S001/2005
Rozhodnutí: S001/05-2509/05-OHS Instance I.
Věc Možné porušení § 11 odst. 1 a článku 82 Smlouvy o ES-při jednání v závěru r. 2004 a začátku r. 2005 o ukončení smluvních vztahů založených Smlouvami o provádění pěstebních činností a o prodeji a nákupu dříví
Účastníci Lesy ČR, s. p.
Typ správního řízení Zneužití dominantního postavení
Typ rozhodnutí zrušení předběžného opatření
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 21. 4. 2005
Související rozhodnutí S001/05
Dokumenty dokument ke stažení 67 KB


Č.j.: S 1/05-A-2509/05-OHS V Brně dne 4. dubna 2005
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže zahájil dne 17. ledna 2005 z vlastního podnětu dle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) ve spojení s §§ 1 odst. 4, 20a, 21 a 21a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, v platném znění správní řízení č.j. S 1/05, ve věci možného porušení § 11 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, v platném znění a ve věci možného porušení článku 82 Smlouvy o založení Evropského společenství.
Účastníkem správního řízení jsou Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ 501 68, IČ 42196451.
Možné porušení § 11 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, v platném znění a článku 82 Smlouvy o založení Evropského společenství spatřuje Úřad ve zneužití dominantního postavení účastníka řízení při jednání v závěru roku 2004 a začátku roku 2005 o ukončení smluvních vztahů založených Smlouvami o provádění pěstebních činností a o prodeji a nákupu dříví a při jednání na začátku roku 2005 o ukončení smluvního vztahu založeného Smlouvou o poskytování marketingových služeb, obchodních služeb a zajištění obchodu mezi Lesy České republiky, s.p. a společností Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.
V tomto správním řízení vydává Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souladu s § 43 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád) toto
r o z h o d n u t í :
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 1/05-A-466/05-OHS ze dne 20. ledna 2005, kterým se vydává předběžné opatření ukládající povinnosti účastníku řízení, kterým jsou Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ 501 68, IČ 42196451, se ruší .
Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad"), vydal ve správním řízení č.j. S 1/05, zahájeném z vlastního podnětu dne 17.1.2005 ve věci možného porušení § 11 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, v platném znění (dále jen "zákon" či "zákon o ochraně hospodářské soutěže") a ve věci možného porušení článku 82 Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen "Smlouva ES"), rozhodnutí č.j. S 1/05-A-466/05-OHS o předběžném opatření, kterým účastníku řízení Lesy České republiky, s.p., se sídlem Přemyslova 1106, Hradec Králové, PSČ 501 68, IČ 42196451 (dále jen "LČR"), uložil zdržet se jakéhokoli jednání, které by znemožňovalo či omezovalo výkon podnikatelské činnosti smluvních partnerů státního podniku LČR na základě účinných Smluv o provádění pěstebních činností a o prodeji a nákupu dříví (dále jen "Smlouva") uzavřených mezi LČR a jejich smluvními partnery; neuzavírat se smluvními partnery nové Smlouvy bez předchozího projednání koncepce dalšího postupu LČR v této oblasti s Úřadem; informovat neprodleně a průkazně smluvní partnery o předběžném opatření.
Důvody uložení předběžného opatření Úřad spatřoval v tom, že v důsledku toho, že LČR jednostranně prohlásily Smlouvu za zaniklou v celém rozsahu , vznikla obzvlášť naléhavá situace, kdy hrozil vznik nevratné újmy na straně smluvních partnerů, kteří jsou ekonomicky závislí na účastníkovi řízení a nemohou v krátkém čase nalézt adekvátní alternativní náhradu k zajištění další své činnosti, která vykazuje řadu specifických znaků. Předběžné opatření tak směřovalo k ochraně právních vztahů smluvních partnerů LČR před vydáním rozhodnutí ve věci a k zabránění případného oslabení stávajícího soutěžního prostředí na daném trhu. K docílení toho, aby vyjednávání jiných smluvních podmínek a jejich nové znění bylo v souladu se zákonem na ochranu hospodářské soutěže, Úřad uložil účastníkovi řízení povinnost předem konzultovat s Úřadem veškeré kroky při úpravě obchodních vztahů se smluvními partnery.
Dne 24. února 2005 Úřad obdržel doplňující informace LČR k jejich budoucímu postupu v rámci své obchodní politiky vůči smluvním partnerům, který spočívá zejména ve vyhlášení výběrových řízení na smluvní územní jednotky, na něž jsou v současné době uzavřeny Smlouvy na dobu neurčitou nebo na dobu určitou s platností přesahující 31.12.2004. K tomu účastník řízení předložil návrh smluv, které by měly být s nově vybranými smluvními partnery uzavírány s účinností od 1.1.2006 na dobu pěti let s možností opce na další tři roky. K vyhlášení výběrových řízení by mělo dle sdělení LČR dojít nejpozději k 1.7.2005, tak aby byli známi vítězi výběrových řízení nejpozději v říjnu 2005 s tím, že podmínky výběrových řízení budou analogicky odpovídat podmínkám obsaženým v Dokumentaci k výběrovým řízením, která byla vyhlášena 15.12.2004 na smluvní územní jednotky, u nichž skončila platnost Smluv k 31.12.2004.
Dále vzal Úřad do úvahy vyjádření LČR v tom smyslu, že do uzavření nových smluv s novými smluvními partnery LČR navrhnou současným smluvním partnerům řešení na přechodné období, které by po smluvní stránce odpovídalo smlouvám uzavíraným v rámci tzv. nabídkových řízení, které již byly Úřadu rovněž předloženy. Toto řešení by tak umožnilo smluvním partnerům pokračovat ve smluvním vztahu s LČR po dobu původně předpokládané účinnosti Smluv, při zachování odpovídajícího podílu jimi nakupovaného dříví prodávaného nezávisle na LČR v jejich vlastní režii, a současně by odstranilo nežádoucí institut zpětného odkupu.
Dne 7.3.2005 pak Úřad obdržel informace vyžádané k posouzení podmínek výběrových řízení, která byla vyhlášena dne 15.12.2004 (viz výše).
Podle ustanovení § 43 odst. 2 správního řádu správní orgán zruší předběžné opatření, jakmile pomine důvod, pro který bylo nařízeno; jinak pozbývá účinnosti dnem, kdy rozhodnutí ve věci nabylo právní moci.
Úřad jednak posoudil časovou koncepci budoucího postupu LČR a dospěl k závěru, že předpokládaný harmonogram výběrových řízení zajistí smluvním partnerům LČR dostatečný prostor pro realizaci opatření k přizpůsobení se nastalé situaci s ohledem na to, zda budou v jednotlivých výběrových řízeních vybráni či nikoli. Zároveň Úřad posoudil podmínky výběrových řízení vyhlášených dne 15.12.2004, které budou podle vyjádření LČR obdobně použity rovněž v budoucích výběrových řízeních, a shledal, že jsou dostatečně transparentní a nenarušují rovný přístup ke všem uchazečům o uzavření nových smluv na příslušné smluvní územní jednotky. Úřad se dále zabýval zhodnocením návrhů smluv, které by měly být nově uzavírány, a neshledal, že by nadále obsahovaly protisoutěžní ustanovení.
Vzhledem k pravomocem, které pro činnost Úřadu vyplývají z příslušných ustanovení zákona o ochraně hospodářské soutěže, Úřad považuje za nezbytné zdůraznit, že se nemůže a ani nebude vyjadřovat k tomu, zda v důsledku uzavření nových smluv na základě výběrových řízení nedojde k porušení smluvních povinností na základě Smluv.
Pouze z opatrnosti Úřad upozorňuje LČR na to, že i poté, co toto rozhodnutí o zrušení předběžného opatření nabude právní moci, jsou LČR povinny postupovat při zajištění prací v lesích, které spravují tak, aby svým jednáním neporušovaly zákon o ochraně hospodářské soutěže.
Po zhodnocení veškerých výše uvedených skutečností Úřad dospěl k závěru, že vzhledem k shora uvedenému dalšímu postupu LČR již nehrozí smluvním partnerům LČR závažná bezprostřední újma, pro níž bylo předběžné opatření vydáno a pominul tak důvod, pro který bylo vydáno, a jeho další trvání by nebylo z hlediska délky přiměřené požadavku nezbytného rozsahu. Úřad proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 61 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, v platném znění (správní řád), podat rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
prof. JUDr. Miroslav Bělina, CSc., advokát
Advokátní kancelář Kříž a Bělina
Dlouhá 13
110 00 Praha 1