UOHS S001/2004
Rozhodnutí: OF/S001/04-912/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů-Fincom+International B.V. a PSJ holding, a.s.
Účastníci Fincom+International B.V., se sídlem Paasheuvelweg 16, 1105BH Amsterdam Zuidoost, Nizozemské království PSJ holding, a.s., se sídlem Jiráskova č.p. 3960 č.o. 32, Jihlava, IČ: 25337220
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 2. 3. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 66 KB


S 1/04-912/04 V Brně dne 1. března 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 1/04, zahájeném dne 7. ledna 2004 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Desta Holland B.V. (dříve Fincom+ International B.V.), se sídlem Paasheuvelweg 16, Amsterdam Zuidoost, Nizozemské království, ve správním řízení zastoupená Mgr. Robertem Nešpůrkem, LL.M., advokátem, se sídlem Týn 1049/3, Praha 1, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Spojení soutěžitelů Desta Holland B.V., se sídlem Paasheuvelweg 16, Amsterdam Zuidoost, Nizozemské království, a PSJ holding, a.s., se sídlem Jiráskova č.p. 3960 č.o. 32, Jihlava, IČ: 25337220, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti PSJ holding, a.s. o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 20. října 2003, Smlouvy o upsání akcií, uzavřené dne 14. února 2004 mezi společnostmi Desta Holland B.V. a PSJ holding, a.s., a Dohody o započtení, uzavřené dne 14. února 2004 mezi společnostmi Desta Holland B.V. a PSJ holding, a.s., v jejichž důsledku společnost Desta Holland B.V. získá akcie představující 51% podíl na základním kapitálu společnosti PSJ holding, a.s., a tím i možnost tuto společnost kontrolovat, podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve spojení s § 13 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
n e p o d l é h á .
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 7. ledna 2004 na návrh společnosti Desta Holland B.V. (dříve Fincom+ International B.V.) 1 , se sídlem Paasheuvelweg 16, Amsterdam Zuidoost, Nizozemské království (dále jen "Desta Holland"), správní řízení č.j. S 1/04 ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Ke spojení dochází dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti PSJ holding, a.s., se sídlem Jiráskova č.p. 3960 č.o. 32, Jihlava, IČ: 25337220 ("dále jen "PSJ holding"), o zvýšení základního kapitálu společnosti ze dne 20. října 2003 (dále jen "rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti PSJ holding"), Smlouvy o upsání akcií, uzavřené dne 14. února 2004 mezi společnostmi Desta Holland a PSJ holding (dále jen "Smlouva o upsání akcií"), a Dohody o započtení, uzavřené dne 14. února 2004 mezi společnostmi Desta Holland a PSJ holding (dále jen "Dohody o započtení").
V důsledku předmětné transakce získá společnost Desta Holland akcie představující 51% podíl na základním kapitálu společnosti PSJ holding, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat.
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, listin zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, finančních zpráv a dalších informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona zveřejněna v Obchodním věstníku č. 3/2004 ze dne 21. ledna 2004. V pětidenní lhůtě stanovené pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel. Charakteristika spojovaných soutěžitelů
Společnost Desta Holland je nizozemskou obchodní společností, kontrolovanou lucemburskou společností Desta Investment S.á.r.l., jež je součástí skupiny Desta. V čele skupiny Desta stojí lucemburská společnost Desta S.A, která již není nikým kontrolována. Skupina Desta byla založena v roce 2003 jako skupina specializující se na držení kapitálových účastí, jejíž jednotlivé společnosti v současné době nevykonávají žádnou faktickou podnikatelskou činnost a plní pouze holdingový účel. Společnost Desta Holland nekontroluje žádného soutěžitele ani nemá účast v jiné společnosti.
Skupina Desta nedosáhla v roce 2003, v němž byla založena, žádného obratu, a to ani v České republice ani celosvětově.
Společnost PSJ holding je akciovou společností založenou a existující podle českého právního řádu. Před realizací posuzovaného spojení vlastnily akcie společnosti PSJ holding tři fyzické osoby, a to konkrétně pan Ing. František Vaculík akcie představující [ obchodn í tajemství ] % podíl na základním kapitálu, pan Ing. Pavel Vomela akcie představující [ obchodn í tajemství ] % podíl na základním kapitálu a pan Jaroslav Jirkovský akcie představující [ obchodn í tajemství ] % podíl na základním kapitálu společnosti PSJ holding. Společnost PSJ holding kontroluje v České republice několik soutěžitelů (dále společně jen "skupina PSJ"). Skupina PSJ působí zejména na trhu stavebních prací, ostatní činnosti skupiny PSJ jsou zpravidla pouze doplňkovou činností k hlavnímu podnikání skupiny.
V roce 2002 tvořily konsolidační celek se společností PSJ holding následující společnosti skupiny PSJ: PSJ SERVIS, a.s., PSJ BRNO, s.r.o., PSJ Pelhřimov, s.r.o., PSJ-Chemkostav, a.s., PSJ-NOVOTECH, s.r.o., PSJ Slovácko, s.r.o., EKOKLIMA, a.s. a Moravské stavební-PSJ, a.s. Podle Zprávy auditora ke konsolidované účetní závěrce dosáhl obrat skupiny PSJ v roce 2002 výše [ obchodn í tajemství ] Kč. Právní rozbor
Ke spojení dochází tím, že společnost Desta Holland získá na základě rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti PSJ holding, Smlouvy o upsání akcií a Dohody o započtení 51% podíl na základním kapitálu společnosti PSJ holding, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat.
Spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jsou-li splněny notifikační podmínky dle zákona. Povinnost notifikace se podle zákona vztahuje na jednání, která jsou ve smyslu § 12 zákona spojením soutěžitelů, za předpokladu, že jsou splněny podmínky uvedené v § 13 zákona. Notifikační podmínky jsou podle současného zákona stanoveny v podobě obratu spojujících se soutěžitelů. Spojení soutěžitelů podléhá dle § 13 zákona povolení Úřadu, jestliže celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč, nebo jestliže celkový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 550 milionů Kč a alespoň dva ze spojovaných soutěžitelů dosáhli každý čistého obratu nejméně 200 milionů Kč za poslední účetní období. Výpočet obratu je podrobně upraven v § 14 zákona.
Jak vyplývá z výše uvedených obratů spojovaných soutěžitelů, notifikační podmínka dle § 13 zákona v posuzovaném případě splněna není, a proto navrhované spojení soutěžitelů Desta Holland a PSJ holding povolení Úřadu nepodléhá. Z tohoto důvodu Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Toto rozhodnutí Úřad ve stanovené lhůtě vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Vitula
pověřený řízením odboru fúzí
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Robert Nešpůrek, LL.M., advokát
Havel & Holásek v.o.s.
Týn 1049/3
110 00 Praha 1
1 dne 19. ledna 2004, tzn. v průběhu správního řízení vedeného Úřadem, byla nizozemským obchodním0 rejstříkem zapsána změna názvu navrhovatele z Fincom+ International B.V. na Desta Holland B.V.