UOHS R78/2009
Rozhodnutí: R78/2009/HS-15406/2009/310/JMa Instance II.
Věc Nahlédnutí do spisu správního řízení
Účastníci L´ORÉAL Česká republika s.r.o.
Typ správního řízení Procesní řízení
Typ rozhodnutí rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k novému projednání a rozhodnutí
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 7. 12. 2009
Dokumenty dokument ke stažení 126 KB


Č.j. UOHS-R 78/2009/HS-15406/2009 / 310 /JMa 30. listopadu 2009
V řízení o rozkladu, který proti usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS-S170/2008-5086/2009/850 ze dne 29. 4. 2009 ve věci žádosti o nahlédnutí do spisu správního řízení sp. zn. S170/2008/KD vedeného ve věci žádosti o neuložení/snížení pokuty podle Programu aplikace mírnějšího režimu při ukládání pokut podle § 22 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, podal účastník tohoto správního řízení, společnost L´ORÉAL Česká republika s.r.o. , se sídlem Praha 5, Plzeňská 213/11,
IČ 60 49 18 50, právně zastoupený JUDr. Tomášem Rychlým, Ph.D., advokátem Clifford Chance LLP se sídlem Praha 1, Jungmannova 24, jsem podle § 90 odst. 1 písm. b) a § 152 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a na základě návrhu rozkladové komise,
rozhodl takto:
Usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. ÚOHS-S170/2008-5086/2009/850 ze dne 29. 4. 2009 r u š í m a věc v r a c í m k novému projednání správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal.
Odůvodnění:
I. Napadené usnesení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) odeslal dne 29. 4. 2009 dokument označený jako sdělení č.j. ÚOHS-S170/2008-5086/2009/850 (dále též napadené rozhodnutí ), jímž nevyhověl žádosti společnosti L´ORÉAL Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 5, Plzeňská 213/11, IČ 60 49 18 50 (dále též jen účastník řízení ), podle § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též správní řád ), ze dne 20. 4. 2009 o nahlédnutí do spisu správního řízení sp. zn. S170/2008/KD, vedeného ve věci šetření dohod zakázaných ustanovením § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též jen zákon nebo zákon o ochraně hospodářské soutěže ).
II. Rozklad
2. Proti shora uvedenému dokumentu Úřadu účastník řízení podal rozklad, v jehož rámci vznesl dále uvedené námitky.
Odepření nahlédnutí do spisu je porušením zákona
3. Podle názoru účastníka řízení odepření zpřístupnění dokumentů ze správního spisu představuje porušení čl. 6 Evropské úmluvy o lidských právech, č. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a § 38 správního řádu, když každý účastník má právo seznámit se se spisem a vyjádřit se k projednávané věci kdykoli v průběhu řízení. Účastník řízení poukazuje na to, že bez znalosti vyžádaných dokumentů není schopen posoudit, zda by mohl či nemohl mít k dispozici informace a dokumenty, které představují významnou přidanou hodnotu ve vztahu k informacím a důkazům, které již má Úřad k dispozici.
Právo nahlížet do spisu nelze vázat na podmínky
4. Dále účastník řízení namítl, že právo nahlížet do spisu je přiznáno účastníkům správního řízení ustanovením § 38 správního řádu a nelze je vázat na určitý časový okamžik, resp. blíže neurčenou pozdější dobu. Pro odepření možnosti nahlížení do spisu nebo jeho části pak správní řád stanoví povinnost vydat usnesení, což Úřad nevyužil, jak účastník řízení v rozkladu podotkl.
Petit rozkladu
5. Ze všech výše uvedených důvodů účastník řízení navrhuje, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí zrušil a zároveň povolil účastníku řízení nahlédnutí do předmětného správního spisu, a to včetně dokumentů označených jako obchodní tajemství dle přílohy 2 rozkladu.
III. Řízení o rozkladu
6. Správní orgán prvního stupně neshledal důvody pro postup podle § 87 správního řádu, a proto v souladu s § 88 odst. 1 správního řádu předal spis orgánu rozhodujícímu o rozkladu.
IV. Přezkum napadeného rozhodnutí
7. Podle § 89 odst. 2 správního řádu jsem přezkoumal v celém rozsahu soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy, jakož i správnost napadeného rozhodnutí, tu však toliko v rozsahu námitek uplatněných v rozkladu, přičemž jsem dospěl k závěrům uvedeným v dalších částech odůvodnění tohoto rozhodnutí.
7.
Rozhodnutí o odepření nahlížet do spisu
8. Na prvém místě jsem přezkoumal napadené rozhodnutí Úřadu z formálního hlediska. Reagoval-li prvostupňový správní orgán na žádost účastníka řízení o nahlédnutí do dokumentů specifikovaných v žádosti ze dne 20. 4. 2009, jež jsou obsahem správního spisu sp.zn. S 170/2008/KD, sdělením ze dne 29. 4. 2009 o tom, že účastníkům správního řízení bude umožněn přístup do správního spisu nejpozději při seznámení účastníka řízení s podklady pro vydání rozhodnutí, aniž by časový okamžik nahlédnutí specifikoval, fakticky přístup ke správním spisu účastníku řízení v požadované době odepřel. O tom však bylo třeba ve smyslu ustanovení § 38 odst. 5 rozhodnout formou usnesení.
9. Sdělení Úřadu ze dne 29. 4. 2009 je tedy třeba z materiálního hlediska považovat za usnesení podle ustanovení § 38 odst. 5 správního řádu o odepření nahlížet do spisu nebo jeho části, které bylo lze napadnout ve smyslu § 76 odst. 5 správního řádu odvoláním, resp. dle § 152 odst. 1 správního řádu rozkladem.
Právo účastníka řízení nahlížet do spisu správního řízení
10. Podle § 38 odst. 1 správního řádu platí, že Účastníci a jejich zástupci mají právo nahlížet do spisu, . Dané ustanovení slouží k získávání informací o správním spisu či jeho části pro účastníky řízení, resp. jejich zástupce. Právo účastníka řízení nahlížet do spisu a pořizovat si z něj výpisy a fotokopie vyplývá se základních zásad správního řízení a je časově neomezené. Účastníci řízení nejsou ani povinni, na rozdíl od jiných osob uvedených například v odst. 2 daného ustanovení správního řádu, prokazovat odůvodněnost svého požadavku. Pokud tedy účastník řízení žádá o nahlédnutí do spisu, případně o s tímto právem spojené pořízení výpisů, opisů či kopií, a splní k tomu podmínky vyžadované příslušnými procesními předpisy, právo na přístup a práci s úplným obsahem spisu mu přísluší.
11. Právo na přístup do spisu může nicméně být i ve vztahu k účastníkovi řízení omezeno. Zákon o ochraně hospodářské soutěže tak činí výslovně např. ve vztahu k obchodnímu tajemství. V této souvislosti poukazuji na dikci § 21 odst. 10 zákona o ochraně hospodářské soutěže, podle níž [1] Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny jeho části, které obsahují obchodní, bankovní nebo obdobné zákonem chráněné tajemství, to neplatí o částech spisu, jimiž byl nebo bude prováděn důkaz, a nahlížet do takových částí spisu lze za podmínek podle § 38 odst. 6 správního řádu . Jak pak vyplývá z ustanovení § 38 odst. 6 správního řádu Z nahlížení do spisu jsou vyloučeny jeho části, které obsahují utajované informace nebo skutečnosti, na něž se vztahuje zákonem uložená nebo uznaná povinnost mlčenlivosti; to neplatí o částech spisu, jimiž byl nebo bude prováděn důkaz, do takových částí spisu však může nahlížet pouze účastník řízení nebo jeho zástupce za předpokladu, že jsou předem seznámeni s následky porušení povinnosti mlčenlivosti o těchto skutečnostech a že o poučení je sepsán protokol, který podepíší. Ustanovení odstavce 4 se nepoužije .
12. Mám zato, že nahlédnutí do spisu je možno odepřít (přinejmenším dočasně) i z jiných důvodů, zejm. s ohledem na veřejný zájem na účinném vyšetření případu nebo na ochranu legitimních zájmů účastníků řízení. Existují-li však okolnosti, pro něž by bylo možné nahlédnutí do správního spisu odepřít, je správní orgán povinen postupovat dle ustanovení § 38 odst. 5 správního řádu, které zní: Odepřel-li správní orgán osobě nahlížet do spisu nebo jeho části, vydá o tom usnesení, které se oznamuje pouze této osobě. . Takové správní rozhodnutí pak nutně vyžaduje splnění zákonných náležitostí ve smyslu ustanovení § 67 a násl. správního řádu, mimo jiné co do obsahu i formy. Je zjevné, že uvedené požadavky zákona napadené rozhodnutí Úřadu nenaplnilo.
13. Konstatuji proto, že ze shora uvedených důvodů je napadené rozhodnutí Úřadu pro formální i obsahové vady nepřezkoumatelné.
14. Přisvědčuje tak námitkám účastníka řízení co do formální stránky napadeného rozhodnutí. Pokud jde o obsahovou stránku, nebylo lze uvážit ohledně námitek účastníka řízení týkajících se významnosti požadovaných informací ze správního spisu, a to právě pro nedostatečné a nesrozumitelné odůvodnění napadeného rozhodnutí. To bude nebytné napravit při novém projednání věci prvostupňovým orgánem.
Závěr
15. Ze všech shora uvedených důvodů, na základě návrhu rozkladové komise dle § 152 odst. 3 správního řádu a po přezkoumání souladu jak napadeného rozhodnutí, tak správního řízení, které mu přecházelo, s právním předpisy, jakož i po přezkoumání věcné správnosti napadeného rozhodnutí v rozsahu námitek uplatněných v rozkladu jsem dospěl k závěru, že je třeba napadené rozhodnutí zrušit a věc vrátit správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, k novému projednání.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 ve spojení s § 152 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat.
Ing. Petr Rafaj
předseda
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Tomáš Rychlý, Ph.D.
Advokát, Clifford Chance LLP
Jungmannova 24
110 00 Praha 1
Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce.

[1] ve znění před účinností novely zákona č. 155/2009 Sb., viz čl. II novely-přechodná ustanovení