UOHS R71/2009
Rozhodnutí: R71/2009/01-9879/2009/310/JMa Instance II.
Věc možné porušení § 3 odst. 1 ZOHS
Účastníci Alliance UniChem CZ, s.r.o. GEHE Pharma Praha, spol. s r.o. PHARMOS, a.s., se sídlem Divišova 18, Ostrava-Hrušov PHOENIX lékárenský velkoobchod, a.s.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí rozklad zamítnut a napadené rozhodnutí potvrzeno
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 7. 8. 2009
Související rozhodnutí R014/06 , R013,021/06 , S60/06
Dokumenty dokument ke stažení 166 KB

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 7. 8. 2009. Text označený [ ] obsahuje obchodní tajemství účastníka řízení.
Č. j. UOHS-R 71/2009/01-9879/2009 / 310 /JMa 4. srpna 2009
V řízení o odvolání, které proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS S 60/2006/KD-3224/2009/810 ze dne 12. 3. 2009 ve věci žádosti o povolení posečkání úhrady zbývajících splátek nedoplatku pokuty podal účastník řízení-společnost PHARMOS, a.s., IČ 19 01 02 90, se sídlem Ostrava, Radvanice, Těšínská ulice 1349/296, právně zastoupená JUDr. Ing. Ivanem Rottem, advokátem se sídlem Brno, Křížová 18, jsem podle § 50 odst. 1, 2 a 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, na návrh rozkladové komise
rozhodl takto:
odvolání společnosti PHARMOS, a.s., IČ 19 01 02 90, se sídlem Ostrava, Radvanice, Těšínská ulice 1349/296, proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. ÚOHS S 60/2006/KD-3224/2009/810 ze dne 12. 3. 2009 ve věci žádosti o povolení posečkání úhrady zbývajících splátek nedoplatku pokuty ve výši 8 138 000 Kč uložené pravomocným rozhodnutím předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. R 002, 005-007/2007/01-20917/2007/310 ze dne 12. 11. 2007 ve výši 18 638 000 Kč, se podle § 50 odst. 6 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů,
z a m í t á.
Odůvodnění:
I. Průběh správního řízení ve věci
1. Rozhodnutím předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. R 002, 005-007/2007/01-20917/2007/310 ze dne 12. 11. 2007 (dále též rozhodnutí předsedy ) byla účastníku řízení uložena za porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon o ochraně hospodářské soutěže ), pokuta ve výši 18 638 000 Kč. Rozhodnutí předsedy Úřadu nabylo právní moci dne 13. 11. 2007 a ve vztahu k pokutě se stalo vykonatelným dne 12. 2. 2008.
2. Společnost PHARMOS, a.s. jako účastník správního řízení sp. zn. S 60/2006/KD napadla rozhodnutí předsedy žalobou u Krajského soudu v Brně (dále též krajský soud ) a současně požádala o přiznání odkladného účinku žaloby. Usnesením Krajského soudu v Brně č.j. 62 Ca 52/2007-63 ze dne 13. 2. 2008 byl návrh společnosti PHARMOS, a.s. zamítnut, neboť PHARMOS, a.s. neprokázal splnění podmínky nenahraditelné újmy podle § 73 odst. 2 s.ř.s . [1] Dne 20. 1. 2009 vydal Krajský soud v Brně rozsudek č.j. 62 Ca 43/2007-216, kterým žalobu účastníka řízení ve věci samé zamítl. Citovaný rozsudek krajského soudu napadla společnost PHARMOS, a.s. kasační stížností u Nejvyššího správního soudu; ve věci dosud rozhodnuto nebylo.
II. Průběh dosavadního řízení dle zákona o správě daní a poplatků
3. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též jen Úřad ) jako orgán věcně příslušný ke správě placení platební povinnosti je podle ustanovení § 1 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, (dále též jen zákon o správě daní a poplatků nebo ZSDP ), považován za správce daně. Pokuta vybraná Úřadem pak je podle ustanovení § 22 odst. 6 zákona o ochraně hospodářské soutěže příjmem státního rozpočtu.
4. Podle ustanovení § 60 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků požádala společnost PHARMOS, a.s. podáním ze dne 11. 12. 2007 (Spis správního řízení S 60/06-Příloha č. 2, Úhrady pokut, č.l. 1-4) doplněným dne 21. 1. 2008, o povolení splátek pokuty. Úřad žádosti vyhověl a rozhodnutím ze dne 11. 2. 2008 č.j. S 60/06A-03092/2008-870 povolil úhradu pokuty ve výši 18 638 000 Kč ve splátkách po 1 500 000 Kč . měsíčně, se splatností do 15. dne v měsíci, s úhradou první splátky do 15. 2. 2008, další splátky pak pravidelně měsíčně, s uhrazením posledním splátky ve výši 638 000 Kč do 15. 2. 2009. [2] (Spis správního řízení S 60/06-Příloha č. 2, Úhrady pokut, č.l. 19-21).
5. Na základě v předchozím odstavci uvedeného rozhodnutí Úřadu byly společností PHARMOS, a.s. uhrazeny prvé tři splátky po 1 500 000 Kč, a to dne 13. 2. 2008 (Spis správního řízení S 60/06-Příloha č. 2, Úhrady pokut, č.l. 22) , dne 12. 3. 2008 (Spis správního řízení S 60/06-Příloha č. 2, Úhrady pokut, č.l. 23) a dne 11. 4. 2008 (Spis správního řízení S 60/06-Příloha č. 2, Úhrady pokut, č.l. 24).
6. Další žádost ve smyslu § 60 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků, a to o změnu splátkového režimu úhrady pokuty, předložila společnost PHARMOS, a.s. Úřadu dne 4. 3. 2008 (Spis správního řízení S 60/06-Příloha č. 2, Úhrady pokut, č.l. 27-30). Tuto doplnila dne 14. 4. 2008 a 7. 5. 2008. Úřad žádosti vyhověl a rozhodnutím č.j. S60/06A-09470/2008/870 ze dne 7. 5. 2008 povolil změnu úhrady splátek nedoplatku pokuty, který ke dni vydání rozhodnutí činil 14 138 000 Kč, a to tak, že bude hrazen ve splátkách po 1 500 000 Kč.. měsíčně, splatných vždy do 15. dne v měsíci, s úhradou první splátky do 15. května 2009, další splátky pak pravidelně měsíčně, s uhrazením poslední splátky ve výši 638 000 Kč .do 15. února 2010. [3]
7. V souladu s citovaným rozhodnutím Úřadu ze dne 7. 5. 2008 uhradila společnost PHARMOS, a.s. dne 12. 5. 2008 splátku ve výši 1 500 000 Kč (Spis správního řízení S 60/06-Příloha č. 2, Úhrady pokut, č.l. 43) a k 15. 5. 2009, 1. 6. 2009, 24. 6. 2009 další tři splátky. Nedoplatek pokuty se tak snížil na 8 138 000 Kč.
III. Napadené rozhodnutí a odvolání proti němu
8. Účastník řízení požádal dne 16. 2. 2009 ve smyslu ustanovení § 60 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků, o povolení odkladu splátek nedoplatku uložené pokuty, a to do doby než bude Nejvyšším správním soudem v Brně rozhodnuto ve věci kasační stížnosti účastníka řízení proti rozsudku Krajského soudu v Brně č.j. 62 Ca 43/2007 (Spis správního řízení S 60/06-Příloha č. 2, Úhrady pokut, č.l. 50-51).
9. Této žádosti pak Úřad nevyhověl rozhodnutím č. j. ÚOHS S 60/2006/KD-3224/2009/810 ze dne 12. 3. 2009, když dospěl k závěru, že není důvodná (Spis správního řízení S 60/06-Příloha č. 2, Úhrady pokut, č.l. 62-65).
10. Proti shora posledně citovanému rozhodnutí účastník řízení podal v zákonem stanovené třicetidenní lhůtě (§ 48 odst. 5 zákona o správě daní a poplatků) odvolání, které bylo Úřadu doručeno dne 3. 4. 2009. Podané odvolání nemá dle § 48 odst. 12 zákona o správě daní a poplatků odkladný účinek.
11. Společnost PHARMOS, a.s. ve svém odvolání poukázala na nesprávně posouzený a zjištěný skutkový stav věci, na celosvětovou hospodářskou krizi a inflaci, na negativní vliv uložené sankce na cash-flow účastníka řízení, jakož i na negativní hospodářské výsledky dosažené v roce 2008 včetně prognózy na další období (Spis správního řízení S 60/06-Příloha č. 2, Úhrady pokut, č.l. 66-69).
IV. Přezkum napadeného rozhodnutí
12. Podle § 50 odst. 3 zákona o správě daní a poplatků jsem odvoláním napadené rozhodnutí přezkoumal v rozsahu požadovaném v odvolání, přičemž jsem však nebyl vázán návrhy odvolatele. Důkladně jsem se zabýval celkovým posouzením předmětné věci i námitkami účastníka řízení obsaženými v podaném odvolání, přičemž jsem primárně zkoumal konkrétní možnosti společnosti PHARMOS, a.s. při splácení pokuty. Na základě svých zjištění jsem dospěl k závěrům, jež jsou uvedeny v následujících částech odůvodnění.
13. Po posouzení napadeného rozhodnutí, k němuž jsem povolán dle § 50 odst. 2 zákona o správě daní a poplatků, jsem dospěl k závěru, že z níže uvedených důvodů je nutné odvolání společnosti PHARMOS, a.s. zamítnout.
V. Posouzení věci
Námitka věcné nesprávnosti
14. Podle odvolatele je napadené rozhodnutí Úřadu věcně nesprávné, neboť vychází z nesprávně posouzeného a zjištěného skutkového stavu věci.
15. K námitce odvolatele jsem přezkoumal napadené rozhodnutí prvostupňového orgánu, jakož i předložené dosud neauditované účetní výkazy (rozvahu a výsledovku) k 31. 12. 2008, přehled největších závazků společnosti po lhůtě splatnosti k prokázání negativního vlivu pokuty, resp. pokračování úhrady splátek na jeho cash-flow, dále e-mailovou korespondenci s dodavateli, dodatek č. II k úvěrové smlouvě s konkrétním peněžním ústavem ohledně údajného prokázání nedostatku likvidity na straně bankovních ústavů a též Přehled o finančních tocích za rok 2008, dosud neauditovaný. Nesprávné posouzení ani nedostatečné zjištění skutkového stavu věci však neshledávám, jak dále bude v podrobnostech odůvodněno.
Námitka negativního vlivu inflace a celosvětové hospodářské krize na schopnost splácet pokutu
15. Odvolatel dále vyjádřil názor, že skutečnosti jako inflace a celosvětová hospodářská krize samy o sobě jsou skutečnostmi pro vyhovění žádosti odvolatele jako účastníka řízení ze dne 11. 2. 2009, neboť v jejich důsledku hrozí při hrazení splátek pokuty odvolateli vážná újma.
16. K povšechné námitce odvolatele konstatuji, že byť uvedený stav ekonomiky zasahuje do jisté míry všechny ekonomické subjekty, odvolatel nikterak nespecifikuje, jakým způsobem celosvětová hospodářská krize ovlivňuje právě jeho schopnost splácet pokutu. Není ani zřejmé, z jakého konkrétního důvodu by neměl hradit stanovenou sankci, plní-li běžně své jiné závazky. V dané věci byl odvolatel srozuměn s povinností uhradit peněžitou sankci za své protiprávní jednání již ode dne, kdy mu byla uložena pravomocným rozhodnutím předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. j. R 002, 005-007/2007/01-20917/2007/310 ze dne 12. 11. 2007; měl tudíž dostatečný časový prostor pro finanční zajištění úhrady pokuty. Jak bylo navíc ve správním řízení zjištěno, část pokuty již byla odvolatelem k dnešnímu dni uhrazena, zbývající částka pokuty, kterou odvolatel hradí ve splátkách může být zajištěna finanční rezervou, jak vyplývá z položky Tvorba rezerv na finanční náklady (Spis správního řízení S 60/06-Příloha č. 2, Úhrady pokut, č.l. 74).
Námitka negativního vlivu pokuty na cash-flow společnosti
17. Odvolatel dále poukázal na negativní vliv pokuty na cash-flow společnosti, když současná finanční krize se projevuje nedostatkem likvidity na straně peněžních ústavů, neboť nechtějí poskytovat úvěry např. též společnosti PHARMOS, a.s. Odvolatel tak [ .] . To by mohlo způsobit až úplné zastavení dodávek zboží ze strany dodavatelů a ohrozit podnikání odvolatele. Podle odvolatele bude nutno přistoupit i k pozastavení rozvojových projektů. Udělenou pokutou pak bude ovlivněna celková hodnota společnosti PHARMOS, a.s. z pohledu hodnocení její stability pro investory a obchodní partnery.
18. K námitce odvolatele o negativní vlivu pokuty konstatuji, že preventivní a represivní funkce sankce spočívá právě v natolik silném působení, aby od zákonem zakázaného protisoutěžního jednání odradila nejen odvolatele, ale potenciálně i jiné soutěžitele, zároveň musí být postih dostatečně znatelný, aby v něm byla dostatečně obsažena i jeho represivní funkce, [4] . Projevuje-li se tedy pokuta svými negativními účinky ve finančním hospodaření odvolatele, vyplývá to z její podstaty a prvotního cíle jako zásahu do materiální sféry odvolatele.
19. Z předloženého Přehledu o peněžních tocích k 31. 12. 2008 (Spis správního řízení S 60/06-Příloha č. 2, Úhrady pokut, č.l. 100) jsem zjistil, že cash-flow odvolatele pokud jde o [ .] Kč. Z výkazu zisku a ztráty za léta 2002 až 2008 vyplývá, že každoročně je na [ .] Kč. Cizí zdroje jsou pro dané období uváděny ve výši přibližně 3 miliardy Kč, z toho bankovní úvěry představují [ .] Kč ročně. Investice do rozvoje společnosti a její modernizace jsou rovněž každoroční, pro rok 2008 činí 59 milionů Kč (Spis správního řízení S 60/06-Příloha č. 2, Úhrady pokut, č.l. 31). V letech 2007 a 2008 vykázal přitom odvolatel zisk i po zdanění. Prostým srovnáním uvedených údajů lze dovodit, že splacení zbývající části pokuty v roce 2009 není nikterak způsobilé ohrozit podnikání odvolatele či přivodit namítané úplné zastavení dodávek zboží do dodavatelů.
20. Odvolatel dále namítá, že banky nejsou ochotny poskytovat úvěry, což dokládá Dodatkem č. II k úvěrové smlouvě s peněžní ústavem (Spis správního řízení S 60/06-Příloha č. 2, Úhrady pokut, č.l. 92 an.). Porovnal jsem údaje vyplývající z tohoto Dodatku č. II s účetními výkazy odvolatele, z nichž je zřejmé, že krátkodobý úvěrový limit, jímž je argumentováno, je jen částí celkového úvěrového rámce, který činil v letech 2004 až 2008 [ .] Kč. Uvedené částky nikterak nenasvědčují tvrzené neochotě bank poskytovat společnosti PHARMOS, a.s., úvěry a zároveň ani jednoznačně neprokazují výrazné celkové snížení úvěrového rámce odvolatele.
21. Z výkazu zisku a ztráty k 31. 12. 2008 (Spis správního řízení S 60/06-Příloha č. 2, Úhrady pokut, č.l. 74 an.) přes mírný pokles čerpání bankovních úvěrů a výpomocí [ .] Kč, jsem zjistil kladný hospodářský výsledek za dané účetní období, a to rovněž po zdanění. Byť by odvolatel v roce 2009 ponížil obdržený úvěrový rámec, mám po přezkumu hospodaření odvolatele z ekonomického i finančního hlediska, když jsem zejména zohlednil zvýšení hodnoty vlastního kapitálu, navýšení částky nerozděleného zisku z minulých let, ponížení částky využívání cizích zdrojů a dlouhodobých i krátkodobých závazků, nižší hodnotu krátkodobých pohledávek, zisky z prodeje dlouhodobého majetku, pozitivní stav peněžních prostředků a ekvivalentů (82 929 tis. Kč k 31. 12. 2008, Spis správního řízení S 60/06-Příloha č. 2, Úhrady pokut, č.l. 100) spolu s dostatečným objemem finančních prostředků na účtech. Úhrada měsíčních splátek pokuty tak, jak byla stanovena rozhodnutím Úřadu č.j. S60/06A-09470/2008/870 ze dne 7. 5. 2008, by nebyla s to přivodit odvolateli vážnou újmu, a to ani potenciálně.
22. Namítanou nutnost pozastavení rozvojových projektů odvolatel nikterak nedoložil, zjevně proklamativní tvrzení způsobující vznik vážné újmy tedy nemohu aprobovat.
Námitka negativních hospodářských výsledky z roku 2008 a prognóza na další období
23. Pokuta představuje podle názoru odvolatele nepřípustné finanční zatížení, když tvoří cca 95 % objemu vytvořeného hospodářského výsledku po zdanění za minulý rok, když ani pro rok letošní nelze očekávat zlepšení hospodářské situace oproti stavu hospodaření z let předcházejících s ohledem na ekonomický vývoj trhu. Dochází rovněž k postupnému snižování celkové výnosnosti na základě obchodní přirážky, nárůstu cen energií a mzdových nákladů. Podle tvrzení odvolatele je celkový hospodářský výsledek výhledově pro rok 2009 [ .] let.
24. Přezkoumal jsem námitky odvolatele shora uvedené a konstatuji, že z předložených účetních dokladů tvrzené zásadní zhoršení celkové majetkové a finanční situace pro nutnost úhrady splátek pokuty nevyplývá. Odvolatel je povinen uhradit v roce 2009 celkem 12 000 tis. Kč na splátkách pokuty, přičemž hospodářský výsledek v roce předchozím dosáhl před zdaněním 24 922 tis. Kč, po zdanění 11 738 tis. Kč (Spis správního řízení S 60/06-Příloha č. 2, Úhrady pokut, č.l. 74). Při zohlednění vytvořeného zisku a ostatních, v odst. 20 tohoto rozhodnutí zmíněných ekonomických veličin, nelze námitce odvolatele přisvědčit.
25. Pokud jde o namítané snižování obchodní přirážky, nárůst cen energií a mzdových nákladů, zjistil jsem [ .] (Spis správního řízení S 60/06-Příloha č. 2, Úhrady pokut, č.l. 74) v důsledku zvýšených nákladů na pořízení zboží. Tvrzený nárůst mzdových nákladů v roce z výkazu zisku a ztráty za rok 2008 nevyplývá; naopak je zjevný jejich pokles. Shodné zjištění platí pro namítané zvýšení nákladů na energie.
26. Na základě odvolatele předložených podkladů o jeho celkové majetkové a finanční situaci jsem provedl test provozní pohotovostní likvidity (počítaný jako poměr součtu krátkodobých pohledávek a krátkodobého majetku ku hodnotě krátkodobých závazků), abych ověřil finanční zdraví podniku, a zjistil jsem, že odvolatel disponuje dostatečnou provozní pohotovostní likviditou, když tato se od roku 2004 do roku 2007 [ .]. Mezní hodnota je přitom 1,2. Dle dosud neauditovaných peněžních výkazů odvolatele nelze za rok 2008 dovozovat výrazný propad pohotovostní likvidity, když tato se drží i nadále nad mezní hodnotou a dosahuje hodnoty vyšší než 1,8. Z uvedených údajů lze usuzovat, že riziko vážné finanční újmy odvolateli přinejmenším ve stávajícím finančním období nehrozí. Tomu nasvědčuje i cash-flow netto, které se v průběhu let 2006 a 2007 [ .], a rovněž nárůst cash-flow vztahující se k investiční činnosti, jak vyplývá z Výroční zprávy společnosti PHARMOS, a.s., za rok 2007, s. 10, bod 7, a rovněž z Přehledu o peněžních tocích k 31. 12. 2008 (Spis správního řízení S 60/06-Příloha č. 2, Úhrady pokut, č.l. 100). Dlouhodobě je patrný též růst pracovního kapitálu (jako rozdílu mezi oběžnými aktivy a krátkodobými závazky) a meziroční zvýšení finančních rezerv v podobě krátkodobého finančního majetku.
27. Uzavírám tak, že zbývá-li odvolateli v letošním roce 2009 uhradit pět měsíčních splátek pokuty v celkové výši 8 138 tisíc Kč, vzhledem k celkové majetkové a finanční situaci odvolatele, jak bylo shora osvětleno, nejde o sankci způsobilou přivodit mu byť jen hrozbu vážné újmy ve smyslu ustanovení § 60 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků.
Žádost o odklad splátek nedoplatku pokuty do rozhodnutí Nejvyššího správního soudu o kasační stížnosti odvolatele
28. Odvolatel dále poukázal na úkony provedené v souvislosti s podanou kasační stížností ze dne 6. 2. 2009, na jejímž základě by mohl být zrušen rozsudek Krajského soudu v Brně č.j. 62 Ca 43/2007-216 ze dne 20. 1. 2009 a věc vrácena k novému řízení, což by potažmo mohlo představovat pro společnost PHARMOS, a.s. šanci na prominutí Úřadem udělených splátek pokuty.
29. K namítanému podání kasační stížnosti, jež by mělo být důvodem pro odklad splátek pokuty, konstatuji, že ustanovení § 60 odst. 1 zákona o správě daní a poplatků odůvodňují pouze přivolení k posečkání s platbou, bylo-li by neprodlené zaplacení spojeno s vážnou újmou pro dlužníka; podání kasační stížnosti byť v relevantní věci však s vážnou újmou pro dlužníka právní norma nespojuje. Námitce odvolatele tak nelze přisvědčit.
30. Odvolatel ohraničuje dobu pro odklad splátek pokuty rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o meritu věci. Žádosti odvolatele však nelze vyhovět pro zjevnou neurčitost, když není možno dobu posečkání jakkoli časově vymezit. Navíc k tomu nejsou dány ani důvody týkající se ekonomické situace odvolatele, jak bylo shora odůvodněno. Rovněž nikterak odůvodněné spekulace na možnost pozitivního rozhodnutí neshledávám ve věci dalšího odkladu splátek relevantní.
Návrh na zrušení napadeného rozhodnutí Úřadu
31. Závěrem odvolání společnost PHARMOS, a.s. navrhla zrušení napadeného rozhodnutí Úřadu č.j. ÚOHS S 60/2006/KD-3224/2009/810 ze dne 12. 3. 2009.
VII. Závěr
32. Na základě návrhu rozkladové komise a po přezkoumání napadeného rozhodnutí, jakož i jemu předcházejícího řízení v celém rozsahu i nad rámec uplatněných námitek, jsem ze všech shora uvedených důvodů rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle ustanovení § 50 odst. 8 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat .
..
Ing. Petr Rafaj
předseda
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Toto rozhodnutí obdrží:
právní zástupce společnosti PHARMOS, a.s.
JUDr. Ing. Ivan Rott, advokát
Křížová 18
603 00 Brno
Vypraveno dne: viz otisk razítka na poštovní obálce

[1] Usnesení Krajského soudu v Brně č.j. 62 Ca 52/2007-63 ze dne 13. 2. 2008, s. 1
[2] Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 60/06A-03092/2008-870 ze dne 11. 2. 2008
[3] Rozhodnutí Úřadu č.j. S60/06A-09470/2008/870 ze dne 7. 5. 2008, s. 1
[4] Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 6. 4. 2007, sp.zn. 62 Ca 27/2006 ve věci ČSAD Liberec