UOHS R29/2004
Rozhodnutí: R29/2004-1/2010/310/JMa Instance II.
Věc Určovací řízení podle § 11/3-trh dodávek tekutého surového železa v oblasti Ostravska
Účastníci VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s.
Typ správního řízení Určovací řízení podle §11/3
Typ rozhodnutí rozhodnutí zrušeno, řízení zastaveno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 11. 2. 2010
Související rozhodnutí R027/03 , R034/03 , R029/04 , S138/03
Dokumenty dokument ke stažení 133 KB


Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 11. 2. 2010.
Text označený [ ] obsahuje obchodní tajemství účastníka řízení.
Čj: ÚOHS-R 29/2004-1/2010/310/JMa
V Brně dne 25. 1. 2010


V řízení o rozkladu, který proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 8. 4. 2004 č.j. S 138/03-2331/04-ORP ve věci návrhu na určení podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, podal účastník řízení- ArcelorMittal Ostrava a.s., IČ: 45 19 32 58, se sídlem Ostrava, Kunčice, Vratimovská 689, PSČ 707 02, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 297, zastoupený Mgr. Ing. Ludvíkem Juřičkou, advokátem advokátní kanceláře Ambruz & Dark, advokáti, v.o. s., se sídlem nám. Svobody 20,
602 00 Brno, na základě plné moci ze dne 15. 7. 2003, jsem podle § 25a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 66 odst. 1 písm. a), § 90 odst. 4 a § 179 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na návrh rozkladové komise,
r o z h o d l t a k t o:
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 138/03-2331/04-ORP ze dne 8. 4. 2004 ve výrokových částech pod písmeny a), b) II a c)
z r u š u j i a ř í z e n í z a s t a v u j i. Odůvodnění I. Průběh správního řízení
Rozhodnutí správního orgánu prvního stupně
1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) vydal dne 8. 4. 2004 rozhodnutí č.j. S 138/03-2331/04-ORP (dále také jen prvostupňové rozhodnutí ), kterým podle ustanovení § 11 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále jen zákon nebo zákon o ochraně hospodářské soutěže ) určil, že jednání společnosti VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s. se sídlem Ostrava, Kunčice, Vratimovská 142, IČ 25 35 29 54 (dále též jen VPO ), spočívající ve stanovení kupní ceny tekutého surového ocelárenského železa Pig P2 za první čtvrtletí roku 2003 vůči společnosti OSINEK, a.s., se sídlem Ostrava-Vítkovice, Ruská 56/397, PSČ 706 02, IČ 00 01 21 73 (dále též jen OSINEK ), není zneužitím dominantního postavení ve smyslu § 11 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže za předpokladu, že růst cen vstupních surovin pro výrobu tekutého surového ocelárenského železa Pig P2, který byl důvodem pro zvýšení kupní ceny tekutého surového ocelárenského železa Pig P2 v prvním čtvrtletí roku 2003, odpovídá vývoji a obvyklé úrovni cen těchto surovin na trhu v předmětném období; v aplikaci principů stanovení kupní ceny tekutého surového ocelárenského železa Pig P2 obsažených v Kupní smlouvě č. 002/2002 na dodávky tekutého ocelárenského surového železa, v Kupní smlouvě č. 002/2002 na dodávky tekutého ocelárenského surového železa ve znění dodatku č. 1 ze dne 29. 4. 2002, v Kupní smlouvě č. 002/2002 na dodávky tekutého ocelárenského surového železa ve znění dodatku č. 1 ze dne [ ] a dodatku č. 2 ze dne [ ] , není zneužitím dominantního postavení ve smyslu § 11 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže; v aplikaci principů stanovení kupní ceny tekutého surového ocelárenského železa Pig P2 obsažených v Kupní smlouvě č. 002/2002 na dodávky tekutého ocelárenského surového železa ve znění dodatku č. 1 ze dne [ ] , dodatku č. 2 ze dne [ ] a dodatku č. 3 ze dne [ ] a v návrhu Kupní smlouvy č. 02/2003 na dodávky tekutého ocelárenského surového železa je zneužitím dominantního postavení ve smyslu § 11 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže, k újmě společnosti OSINEK, a.s.; v omezení dodávek tekutého surového ocelárenského železa Pig P2 společností VPO společnosti OSINEK až do výše 1500 tun tekutého surového ocelárenského železa denně z důvodu neuhrazení dodatečné faktury č. 130138/03 ze dne 18. 4. 2003 za dodávku tohoto zboží a dalších pohledávek vzniklých společnosti VPO do [ ] z titulu dodávek tohoto zboží, je zneužitím dominantního postavení ve smyslu § 11 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže k újmě společnosti OSINEK a jiných soutěžitelů a spotřebitelů; ve stanovení vyšší kupní ceny tekutého surového ocelárenského železa Pig P2 odběrateli OSINEK než odběrateli ISPAT NOVÁ HUŤ a.s. (dále jen INH ) na základě odlišností obchodních vztahů mezi těmito společnostmi (majetkové propojení společností VPO a INH, zajišťování dodávek vstupních surovin ze strany společnosti INH pro společnost VPO, rozdílná výše odběrů surového tekutého ocelárenského železa ze strany společnosti OSINEK a INH, odlišný způsob plateb za odběry surového tekutého ocelárenského železa), je zneužitím dominantního postavení ve smyslu § 11 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže k újmě společnosti OSINEK.
Rozhodnutí o rozkladu
2. Proti prvostupňovému rozhodnutí podal účastník řízení, společnost VPO, včas rozklad, o němž předseda Úřadu rozhodl svým rozhodnutím č.j. R 29/2004 ze dne 13. 1. 2005 (dále též rozhodnutí o rozkladu ).
3. Předseda Úřadu v rozhodnutí o rozkladu změnil prvostupňové rozhodnutí tak, že bod I. výroku změnil tak, že jednání společnosti VPO spočívající ve: a) stanovení kupní ceny tekutého surového ocelárenského železa Pig P2 za první čtvrtletí roku 2003 vůči společnosti OSINEK není zneužitím dominantního postavení ve smyslu § 11 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže; b) I. aplikaci principů stanovení kupní ceny tekutého surového ocelárenského železa Pig P2 obsažených v Kupní smlouvě č. 002/2002 na dodávky tekutého ocelárenského surového železa, v Kupní smlouvě č. 002/2002 na dodávky tekutého ocelárenského surového železa ve znění dodatku č. 1 ze dne [ ] , v Kupní smlouvě č. 002/2002 na dodávky tekutého ocelárenského surového železa ve znění dodatku č. 1 ze dne [ ] a dodatku č. 2 ze dne [ ] , není zneužitím dominantního postavení ve smyslu § 11 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže; II. aplikaci principů stanovení kupní ceny tekutého surového ocelárenského železa Pig P2 obsažených v Kupní smlouvě č. 002/2002 na dodávky tekutého ocelárenského surového železa ve znění dodatku č. 1 ze dne [ ] , dodatku č. 2 ze dne [ ] a dodatku č. 3 ze dne [ ] a v návrhu Kupní smlouvy č. 02/2003 na dodávky tekutého ocelárenského surového železa, je zneužitím dominantního postavení ve smyslu § 11 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže, k újmě společnosti OSINEK; c) omezení dodávek tekutého surového ocelárenského železa Pig P2 společností VPO až do výše 1500 tun tekutého surového ocelárenského železa denně z důvodu neuhrazení dodatečné faktury č. 130138/03 ze dne 18. 4. 2003 za dodávku tohoto zboží a dalších pohledávek vzniklých společnosti VPO do [ ] z titulu dodávek tohoto zboží, je zneužitím dominantního postavení ve smyslu § 11 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže, k újmě společnosti OSINEK, společnosti VÍTKOVICE STEEL, a.s., a odběratelů jejích výrobků; d) stanovení kupní ceny tekutého surového ocelárenského železa Pig P2 odlišně pro odběratele OSINEK a INH, jež by odpovídalo odlišnému charakteru obchodního vztahu k těmto dvěma odběratelům (majetkové propojení společností VPO a INH, zajišťování dodávek vstupních surovin ze strany společnosti INH pro společnost VPO, rozdílná výše odběrů surového tekutého ocelárenského železa ze strany společnosti OSINEK a INH, odlišný způsob plateb za odběry surového tekutého ocelárenského železa), je zneužitím dominantního postavení ve smyslu § 11 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže, k újmě společnosti OSINEK.
Řízení před správním soudem
4. Společnost ArcelorMittal Ostrava a.s. (právní nástupce společnosti VPO) podala proti rozhodnutí o rozkladu žalobu, o níž bylo rozhodnuto rozsudkem Krajského soudu v Brně č.j. 31 Ca 24/2005-296 ze dne 19. 12. 2007. Krajský soud žalobou napadené rozhodnutí o rozkladu ve výrokových částech pod písmeny a), b) II a c) zrušil a věc vrátil Úřadu k dalšímu řízení, přičemž žalobu v části směřující proti výrokové části d) rozhodnutí o rozkladu zamítnul. Rozhodnutí o nákladech pak směřovalo ve prospěch žalobce.
5. Krajský soud v rozsudku uvedl, že žaloba je částečně důvodná, a to právě co do výrokových částí pod písmeny a), b) II a c) rozhodnutí o rozkladu, které bylo třeba zrušit pro nezákonnost; naopak nedůvodnost žaloby soud shledal pokud jde o výrokovou část pod písm. d), a proto v této části žalobu v souladu s ust. § 78 odst. 7 soudního řádu správního zamítnul.
6. Vzhledem k tomu, že podle ustanovení § 78 odst. 5 soudního řádu správního je správní orgán v dalším řízení vázán právním názorem soudu, je na základě výše uvedeného rozsudku krajského soudu předseda Úřadu povinen znovu rozhodnout o rozkladu, a to ve vztahu k výrokovým částem a), b) II a c) prvostupňového rozhodnutí.
7. Proti rozsudku krajského soudu nebyla podána kasační stížnost. Zpětvzetí návrhu
8. Dne 11. 5. 2009 bylo Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže doručeno podání společnosti ArcelorMittal Ostrava a.s. (právního nástupce společnosti VYSOKÉ PECE Ostrava, a.s.) označené jako zpětvzetí návrhu z 18. července 2003 na zahájení řízení ve věci určení dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně hospodářské soutěže, zda určité jednání navrhovatele je či není zneužitím dominantního postavení. Tímto podáním vzal účastník řízení návrh z 18. července 2003 na zahájení řízení ve věci určení dle § 11 odst. 3 zákona o ochraně hospodářské soutěže v celém rozsahu zpět a navrhl, aby v důsledku zpětvzetí návrhu bylo předmětné řízení na základě ustanovení § 66 odst. 1 písm. a) správního řádu zastaveno.
9. Se zpětvzetím návrhu vyjádřil souhlas též druhý účastník správního řízení, společnost OSINEK, a.s. v likvidaci , IČ: 00 01 21 73, se sídlem Praha 8, Prvního pluku 206/7, PSČ 186 00, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15040. II. Závěr
10. Na základě rozsudku Krajského soudu v Brně č.j. 31 Ca 24/2005-296 ze dne 19. 12. 2007 je rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. R 29/2004 ze dne 13. 1. 2005 pravomocné, mimo výrokové části b) II, jež nebyla žalobou napadena, ve vztahu k výrokové části označené písmenem d). V řízení o rozkladu proto bylo rozhodováno pouze ohledně soudem zrušených výrokových částí a), b) II a c) rozhodnutí rozkladu. Ze shora uvedeného důvodu, neboť tedy žadatel vzal svůj návrh z 18. července 2003 zpět, přičemž druhý účastník řízení vyjádřil se zpětvzetím souhlas, nezbylo mi než rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 138/03-2331/04-ORP ze dne 8. 4. 2004 ve výrokových částech pod písmeny a), b) II a c) zrušit a řízení zastavit. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 ve spojení s § 152 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat.
Ing. Petr Rafaj
předseda
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Obdrží:
1. Mgr. Ing. Ludvík Juřička
advokát advokátní kanceláře Ambruz & Dark, advokáti, v. o. s.
nám. Svobody 20, 602 00 Brno
2. Mgr. Ing. Petr Severa, LL.M.
advokát advokátní kanceláře Weil, Gotshal & Manges, v. o. s.
Křižovnické náměstí 193/2, 110 00 Praha 1
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy