UOHS R187/2009
Rozhodnutí: R187/2009-6613/2010/310/JMa Instance II.
Věc ZDP-cenová diskriminace a omezení dodávek- Mostecká uhelná a.s.
Účastníci Czech Coal Services a.s.
Typ správního řízení Zneužití dominantního postavení
Typ rozhodnutí rozklad zamítnut pro nepřípustnost
Rok 2009
Datum nabytí právní moci 19. 5. 2010
Související rozhodnutí S069/08
Dokumenty dokument ke stažení 154 KB


Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 19. 5. 2010.
Čj: ÚOHS-R187/2009-6613/2010/310/JMa
V Brně dne 11. 5. 2010V řízení o rozkladu, který proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
č.j. S069/2008/DP-15868/2009/820 ze dne 10. 12. 2009 ve věci možného porušení
§ 11 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, podala společnost United Energy, a.s. , IČ: 27 30 99 59, se sídlem Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1722, zastoupená M. S. na základě plné moci ze dne 22. 12. 2009, jsem podle § 25a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 89 a § 92 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, na návrh rozkladové komise,
r o z h o d l t a k t o:
Rozklad proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S069/2008/DP-15868/2009/820 ze dne 10. 12. 2009 se jako nepřípustný
z a m í t á. Odůvodnění I. Průběh správního řízení
Rozhodnutí správního orgánu prvního stupně
1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) vydal dne 10. 12. 2009 rozhodnutí č.j. S069/2008/DP-15868/2009/820 (dále také jen prvostupňové rozhodnutí ), kterým deklaroval, že ve správním řízení sp. zn. S 069/2008/DP zahájeném z moci úřední dne 11. 2. 2008 s účastníkem řízení, jímž byla společnost Czech Coal Services a.s., se sídlem Most, V. Řezáče 315, IČ 27261824, ve věci možného porušení § 11 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen zákon nebo zákon o ochraně hospodářské soutěže ), kterého se měl účastník řízení dopustit tím, že v období od 1. 1. 2000 do současnosti uplatňoval ve smlouvách o prodeji a koupi hnědého uhlí uzavíraných se svými odběrateli, rozdílné ceny za shodné či srovnatelné plnění, a to bez objektivně ospravedlnitelných důvodů, v období od 1. 1. 2007 do současnosti bez objektivně ospravedlnitelných důvodů odmítal dodat společnosti United Energy, a.s., se sídlem Most-Komořany, Teplárenská 2, IČ 27309959, jí požadované množství paliva, které by jí umožnilo zamýšlený objem výroby elektrické energie nezávislé na výrobě tepla (tj. v kondenzačním režimu), nebylo prokázáno porušení zákazu stanoveného v § 11 odst. 1 zákona ze strany účastníka řízení.
2. Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 15. 12. 2009. Téhož dne se stalo vykonatelným. II. Rozklad
3. Společnost United Energy, a.s., IČ: 27 30 99 59, se sídlem Most, Komořany, Teplárenská 2, PSČ 434 03, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1722, (dále též jen "společnost UN") zastoupená M. S. na základě plné moci ze dne 22. 12. 2009, předložila proti pravomocnému prvostupňovému rozhodnutí podání označené jako "rozklad", které bylo Úřadu doručeno dne 29. 12. 2009.
4. V rozkladu společnost UN konstatovala, že 17. 10. 2006, kdy podala podnět týkající se možného porušení § 11 odst. 1 písm. a) a c) zákona, byla společnost Mostecká uhelná a.s. jediným dodavatelem energetického uhlí společnosti UN. Toto uhlí představovalo pro společnost UN zboží, které nemělo na relevantním trhu žádný substitut a společnost UN byla tedy na dodávkách z Mostecká uhelná, a.s. závislá. Společnost UN dovozuje, že Mostecká uhelná a.s. byla vůči ní v monopolním postavení daném technologickou závislostí, kterou by společnost UN mohla při vynaložení veškerého úsilí odstranit až v průběhu cca 3 let.
5. Společnost UN namítla, že v daném správním řízení se jednalo o její konkrétní právo na poskytnutí ochrany proti zneužívání dominantního postavení ze strany Mostecká uhelná, a.s. a že tak byla v tomto řízení v souladu s ustanovením § 21a odst. 2 zákona v postavení účastníka.
6. Podle mínění společnosti UN byl ve správním řízení nesprávně posouzen stav věci, když společnost Mostecká uhelná, a.s. měla údajně na relevantním trhu dominantní postavení, stejně jako na trhu energetického uhlí geograficky vymezeném celou Českou republikou.
7. Závěrem rozkladu společnost UN navrhla, aby rozkladem napadené rozhodnutí bylo pro nezákonnost zrušeno a věc vrácena k novému projednání prvoinstančnímu orgánu. III. Přezkum rozkladu
8. Přezkoumal jsem prvně, zda je doručené podání označené jako rozklad přípustné a včasné, tedy zda bylo podáno proti rozhodnutí, kde zákon podání řádného opravného prostředku připouští, a dále, zda bylo podáno účastníkem řízení v zákonem stanovené odvolací lhůtě.
9. Zjistil jsem přitom, že proti rozhodnutí č.j. ÚOHS-S069/2008/DP-15868/2009/820 ze dne 10. 12. 2009 (dále také jen "prvostupňové rozhodnutí") bylo lze podat podle § 152 odst. 1 a 4 ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 správního řádu rozklad, a to do 15 dnů od jeho doručení. Toto právo přísluší ve smyslu ustanovení § 81 odst. 1 správního řádu pouze účastníku řízení, společnosti Czech Coal Services a.s., se sídlem Most, V. Řezáče 315, IČ 27261824, (dále také i jen "společnost CCS").
10. Společnost CCS obdržela prvostupňové rozhodnutí dne 10. 12. 2009. Dne 15. 12. 2009 bylo Úřadu doručeno podání společnosti CCS, jímž se vzdala práva na podání rozkladu. Prvostupňové rozhodnutí tak nabylo právní moci ve smyslu § 81 odst. 2 správního řádu k témuž dni.
11. Dne 29. 12. 2009 bylo Úřadu doručeno podání společnosti UN označené jako rozklad proti prvostupňovému rozhodnutí. Společnost UN, jež podala rozklad, ovšem účastníkem tohoto správního řízení nebyla.
12. Procesní postavení společnosti UN spočívá pouze v pozici podavatele podnětu pro zahájení správního řízení vedeného pod sp.zn. S 069/2008/DP. Sankční řízení je nicméně vedeno pouze s tím, resp. s těmi soutěžiteli, o jejichž právech a povinnostech je v řízení jednáno a rozhodováno; účastníkem řízení tedy není ten subjekt, který toliko podnět podal.
13. Definice účastníka správního řízení ve věcech hospodářské soutěže se již od počátku účinnosti zákona o ochraně hospodářské soutěže profiluje jako užší ve srovnání s právní úpravou účastenství ve smyslu správního řádu. Užší speciální úprava účastenství byla přijata z důvodu efektivního naplňování proklamovaného účelu zákona, jímž je totiž ochrana existence funkční soutěže jako ekonomického jevu, nikoli jednotlivých subjektů, které se hospodářské soutěže účastní. Přesto účastenství jednotlivých osob či spotřebitelů se zájmem na výsledku správního řízení zákon až do novely provedené zákonem č. 340/2004 Sb. nevylučoval, když vymezoval fakultativní oprávnění Úřadu rozšířit okruh účastníků řízení i na osoby, které prokáží, že jejich zájmy mohou být rozhodnutím Úřadu podstatně dotčeny. Podmínkou byla žádost o přiznání statutu účastníka učiněná před ukončením správního řízení. Citelný nárůst žádostí o přiznání postavení účastníka řízení v letech 2001 až 2004 se v praxi ukázal být nesouladný se zásadami rychlosti a hospodárnosti řízení, ani přímo nesměřoval k naplnění účelu zákona.
14. Novelou z.č. 340/2004 Sb. byla druhá věta odst. 1 § 21 zákona (účinného do 31.8.2009) vypuštěna a účastenství bylo vymezeno velice úzce. Úřad již nemá diskreční pravomoc rozhodovat o účastenství dalších osob, než kterým postavení účastníka přiznává zákon. Účastníky jsou tedy obecně ti, o jejichž právech a povinnostech stanovených zákonem má být v řízení jednáno a rozhodnuto. Ostatní osoby účastníky řízení nejsou.
15. Jak ostatně též vyplývá z Důvodové zprávy k vládnímu návrhu zákona č. 340/2004 Sb., kterým byl změněn zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony [1] , novelizovaná právní úprava vypuštěním původně druhé věty ustanovení § 21 odst. 1 zákona účinného do 31. 8. 2009, záměrně omezila okruh účastníků řízení pouze na osoby, o jejichž právech nebo povinnostech stanovených zákonem o ochraně hospodářské soutěže má být v řízení rozhodnuto.
16. Podle ustanovení § 21 odst. 1 zákona ve znění účinném do 31. 8. 2009, byli účastníky řízení navrhovatel a ti, o jejichž právech a povinnostech má být v řízení jednáno a rozhodnuto. Současně platné a účinné znění zákona o ochraně hospodářské soutěže ve znění novely provedené zákonem č. 155/2009 Sb., který změnil zákon o ochraně hospodářské soutěže, úpravu účastenství v řízení věcně nezměnilo, když ji pouze v § 21a odst. 1 a 2 zákona upřesnilo s tím, že odst. 1 tohoto ustanovení zákona specifikuje účastníky řízení o povolení spojení a řízení o povolení výjimky ze zákazu uskutečňování spojení (tzv. řízení návrhová) a odst. 2 pak je zaměřen na ostatní případy (tzv. řízení zahajovaná ex offo).
17. Stávající právní úprava tedy směřuje ve prospěch soutěžitelů, jejichž zájmem je, aby bylo ve věci rozhodnuto v co nejkratší době, a řízení dokončeno v rozumné lhůtě. Právo třetích osob být slyšeny, jež ani na komunitární úrovni nekoresponduje s právem být účastníkem řízení, přitom bude dostatečně zajištěno stávajícími procesními pravidly, a v příslušných ustanoveních správního řádu, a to jak v řízeních o povolení spojení, tak ve věcech uzavření zakázaných dohod a zneužití dominantního postavení. K realizaci tohoto práva není ovšem nezbytné, aby takové osoby měly postavení účastníka řízení se všemi jeho právy a povinnostmi, včetně např. práva činit v řízení dispozitivní úkony. Velké množství účastníků činí řízení méně přehledným a povinnost doručovat účastníkům značné množství dokumentů řízení výrazně prodlužuje, přičemž takový stav nijak neprospívá ani kvalitě řízení.
18. Uzavírám tedy, že v řízeních podle zákona o ochraně hospodářské soutěže nebude účastníkem ten, jehož práva, právem chráněné zájmy nebo povinnosti mohou být rozhodnutím přímo dotčeny, ani ten kde tvrdí, že může být rozhodnutím ve svých právech, právem chráněných zájmech nebo povinnostech přímo dotčen, avšak pouze ten, jehož jednání bude ve výroku rozhodnutí Úřadu podle zákona hodnoceno.
19. Vzhledem k tomu, že společnost UN nebyla účastníkem správního řízení sp.zn. S069/2008/DP, k podání rozkladu nebyla aktivně legitimována (§ 81 odst. 1 správního řádu). Podání společnosti UN označené jako rozklad je odvoláním nepřípustným [2] , neboť rozklad byl podán proti rozhodnutí, které společnost UN ve smyslu ustanovení § 21a odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže nemohla napadnout rozkladem, nebyla-li účastníkem správního řízení sp.zn. S069/2008/DP.
20. Po přezkoumání procesní stránky řízení jsem z formálních důvodů rozklad jako nepřípustný ve smyslu § 92 odst. 1 správního řádu zamítl, aniž bych napadené rozhodnutí přezkoumával z jeho věcné stránky podle § 89 odst. 2 správního řádu. [3] IV. Závěr
21. Na základě všech shora uvedených rozhodných skutečností, zejména proto, že k podání rozkladu byl aktivně legitimován na základě § 152 odst. 1 a 4 ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 správního řádu pouze účastník správního řízení sp.zn. S069/2008/DP, přičemž podání označené jako rozklad bylo vzneseno společností UN, tedy osobou od účastníka řízení odlišnou, nezbylo mi než toto podání jako nepřípustné ve smyslu § 92 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, zamítnout.
22. Toto rozhodnutí bude oznámeno společnosti UN jako odvolateli (§ 91 odst. 1 správního řádu) a jeho doručením nabývá právní moci. [4] Pouze pro úplnost poznamenávám, že právní moc tohoto rozhodnutí nikterak nemá vliv na právní moc napadeného rozhodnutí, které je již samo o sobě pravomocné. Poučení
Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 ve spojení s § 152 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat.
Ing. Petr Rafaj
předseda
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Obdrží:
M. S.
Vypraveno dne:
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Sněmovní tisk 521/0, část č. 1/5, novela z. o ochraně hospodářské soutěže-EU, dostupné na www: http://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=4&CT=521&CT1=0
[2] Pokud osoba, která není účastníkem řízení, podá podání označení jako odvolání, posuzuje se toto podání jako nepřípustné odvolání. In Ministerstvo vnitra, Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu : Závěr č. 64 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 26. 11. 2007-Způsob vyřízení podání označeného jako "odvolání" podaného osobou, která není účastníkem řízení
[3] Ministerstvo vnitra, Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu : Závěr č. 79 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 22. 6. 2009
[4] Ministerstvo vnitra, Poradní sbor ministra vnitra ke správnímu řádu : Závěr č. 79 ze zasedání poradního sboru ministra vnitra ke správnímu řádu ze dne 22. 6. 2009