UOHS R10/2006
Rozhodnutí: R 10/2006/01-9760/2006/300 Instance II.
Věc Návrh na povolení spojení soutěžitelů MIRA Beteiligungsholding GmbH a Poděbradka, a.s.
Účastníci MIRA Beteiligungsholding GmbH, se sídlem Tagetthoffstrasse 1, 1015 Vídeň, Rakousko Poděbradka, a.s., se sídlem Nymburská 239/VII, Poděbrady, IČ: 47550562
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí rozhodnutí zrušeno
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 30. 5. 2006
Související rozhodnutí S008/05 , S8/05
Dokumenty dokument ke stažení 72 KB


Toto rozhodnutí nabylo právní moci a stalo se vykonatelným dne 30. 5. 2006.
Č.j. R 10/2006/01-9760/2006/300 V Brně dne 29. května 2006
Po přezkoumání rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 8A/05-2645/05-OHS ze dne 8. 4. 2005, kterým bylo podle § 29 odst. 1 ve spojení s § 40 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, přerušeno správní řízení vedené pod sp. zn. S 8/05 o návrhu účastníka řízení: MIRA Beteiligungsholding GmbH , se sídlem Tagetthoffsttrasse 1, 1015 Vídeň, Rakouská republika, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jsem ve smyslu § 65 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, mimo odvolací řízení a na návrh zvláštní komise ustavené podle § 61 odst. 2 téhož zákona
r o z h o d l
takto:
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 8A/05-2645/05-OHS ze dne 8. 4. 2005 s e podle § 65 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, z r u š u j e . O d ů v o d n ě n í
I. Rozhodnutí č.j. S 8A/05-2645/05-OHS
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též "Úřad" nebo "správní orgán prvního stupně") vydal dne 8. 4. 2005 rozhodnutí č.j. S 8A/05-2645/05-OHS (dále též "rozhodnutí Úřadu"), kterým přerušil správní řízení vedené pod sp. zn. 8/05. Toto správní řízení bylo zahájeno na základě návrhu účastníka řízení, společnosti MIRA Beteiligungsholding GmbH, se sídlem Tagetthoffsttrasse 1, 1015 Vídeň, Rakouská republika (dále též "účastník"), na povolení spojení soutěžitelů, na jehož základě měl účastník řízení získat kontrolu nad společností Poděbradka, a.s., se sídlem Nymburská 239/VII, Poděbrady, IČ 47 55 05 62 (dále též "Poděbradka"), ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též "zákon"). Toto rozhodnutí nabylo právní moci a stalo se vykonatelným dne 11. 4. 2005.
Rozhodnutím Úřadu bylo správní řízení sp. zn. 8/05 přerušeno podle § 29 odst. 1 ve spojení s § 40 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále též "správní řád"). Správní orgán prvního stupně totiž dospěl k závěru, že rozhodnutí ve věci závisí na vyřešení tzv. předběžné otázky ve smyslu § 40 správního řádu, kterou v dané chvíli řeší Krajský soud v Brně na základě žaloby podané společností Karlovarské minerální vody, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Horova 3, IČ 14 70 67 25 (dále též "KMV") ke Krajskému soudu v Brně, proti rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. R 19/2004 ze dne 15. 6. 2004. Tímto rozhodnutím byla společnosti KMV za porušení § 18 odst. 1 zákona uložena pokuta a opatření k nápravě ve smyslu § 23 odst. 1 zákona, spočívající v povinnosti převést do 90ti dnů veškeré akcie společnosti Poděbradka na nezávislou třetí osobu. Jinými slovy, správní orgán prvního stupně považoval rozhodnutí krajského soudu o této žalobě za otázku, od jejíhož posouzení závisí ve správním řízení sp. zn. S 8/05 rozhodnutí ve věci. Z tohoto důvodu bylo správní řízení ve věci návrhu účastníka řízení dle § 29 odst. 1 správního řádu přerušeno.
II. Přezkum rozhodnutí mimo odvolací řízení
Dne 1. 1. 2006 nabyl účinnosti zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb., který zrušil zákon č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů. Zároveň však ve svém § 179 odst. 1 stanovil, že řízení, která nebyla pravomocně skončena před účinností tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních předpisů. V rámci řízení mimo odvolací řízení ohledně zrušení procesního rozhodnutí Úřadu v řízení o návrhu na povolení spojení, které nebylo dosud pravomocně skončeno, jsem tedy postupoval v souladu s předchozí právní úpravou správního řízení.
Rozhodnutí Úřadu jsem z vlastního podnětu přezkoumal z pohledu právního i skutkového stavu, který tu byl v době vydání rozhodnutí Úřadu, a na základě návrhu komise ustavené dle § 61 odst. 2 správního řádu jsem dospěl k závěru o nutnosti toto rozhodnutí pro nezákonnost zrušit postupem podle § 65 odst. 1 správního řádu. Nezákonnost rozhodnutí Úřadu spatřuji v následujících skutečnostech.
Podle § 29 odst. 1 správního řádu správní orgán přeruší řízení, jestliže bylo zahájeno řízení o předběžné otázce. Institut předběžné otázky je upraven v § 40 správního řádu. Toto ustanovení správního řádu mimo jiné stanoví, že vyskytne-li se v řízení otázka, o které již pravomocně rozhodl příslušný orgán, je správní orgán takovým rozhodnutím vázán.
Správní rozhodnutí vydané v souladu s § 46 a § 47 správního řádu nabývá právní moci okamžikem, kdy se proti němu nelze odvolat (podat rozkladu) a stává se vykonatelným okamžikem, kdy se proti němu nelze odvolat (podat rozklad) nebo jestliže toto odvolání nemá odkladný účinek (§ 52 správního řádu). Proti rozhodnutí správního orgánu, jež nabylo právní moci, lze ve smyslu zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále též "s. ř. s."), podat žalobu. Dle § 73 s. ř. s. nemá podání žaloby (až na zákonem stanovené výjimky) odkladný účinek. Správní žaloba je nástrojem soudní kontroly zákonnosti rozhodnutí správního orgánu. Možnost poskytnutí odkladného účinku rozhodnutí správního orgánu má charakter mimořádný, protože soud v takovém případě před rozhodnutím ve věci samé prolamuje právní účinky pravomocného správního rozhodnutí, na které, dokud není jako celek zákonným postupem zrušeno, je třeba hledět jako na zákonné a věcně správné [srov. např. usnesení Vrchního soudu v Praze sp.zn. 6 A 101/94 ze dne 21. 9. 1994 (SP 122/1996)].
Rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. R 19/2004 ze dne 15. 6. 2004 nabylo dne 17. 6. 2004 právní moci; od tohoto data jsou tímto rozhodnutím vázáni nejen účastníci předmětného správního řízení, ale i Úřad, a to i v řízeních zahájených po tomto datu. I za předpokladu, že by otázka zákonnosti rozhodnutí o uložení odprodeje akcií společnosti Poděbradka byla otázkou svou povahou předběžnou pro potřeby rozhodnutí ve správním řízení sp. zn. S 8/05, pak tato otázka již byla pravomocně rozhodnutá. Na tom nic nemění ani skutečnost, že společnost KMV proti rozhodnutí č. j. R 19/2004 ze dne 15. 6. 2004 podala dne 6. 8. 2004 ke Krajskému soudu v Brně žalobu správní žalobu.
V této souvislosti přitom není bez významu, že společnost KMV současně s podáním žaloby navrhla, aby žalobě byl přiznán odkladný účinek žalobě. Krajský soud v Brně však usnesením č.j. 31 Ca 94/2004-139 ze dne 14. 9. 2004 návrh na přiznání odkladného účinku žalobě směřující proti rozhodnutí předsedy Úřadu zamítl, neboť pro přiznání odkladného účinku žalobě nebyla v projednávané věci splněna podmínka absence postupu proti veřejnému zájmu. Soud zdůraznil, že společnost KMV se v rámci jiného správního řízení dožadovala povolení spojení se společností Poděbradka; tento návrh byl však pravomocně zamítnut, tj. přípustnost nabytí majoritního obchodního podílu společnosti KMV ve společnosti Poděbradka byla konečným způsobem vyřešena, a to v neprospěch tohoto spojení. Soud proto uzavřel, že za této situace další držení předmětných akcií společnosti Poděbradka ze strany společnosti KMV není v souladu s veřejným zájmem. Nejvyšší správní soud pak svým usnesením č.j. 5 As 52/2004-172 ze dne 22. 12. 2004 odmítl kasační stížnost proti tomuto usnesení, neboť toto rozhodnutí je svou povahou rozhodnutím dočasným, proti kterému není dle § 104 odst. 3 písm. c) s. ř. s. kasační stížnost přípustná
Bez ohledu na výše uvedené lze navíc vážně pochybovat o předběžném charakteru uvedené otázky ve vztahu k probíhajícímu správnímu řízení. Právní osud rozhodnutí Úřadu, jímž byl společnosti KMV uložen odprodej akcií společnosti Poděbradka, totiž nemůže nic změnit na veřejnoprávním hodnocení dopadů spojení soutěžitelů, jež je důsledkem realizace takové povinnosti a jež je předmětem správního řízení sp. zn. S 8/05. Úřad je za splnění zákonných podmínek vyplývajících z úpravy obsažené v hlavě čtvrté zákona povinen zkoumat dopad jakéhokoli notifikovaného spojení na soutěž bez ohledu na to, jaké pohnutky vedou příslušné soutěžitele k jeho přípravě či notifikaci.
Ze všech uvedených důvodů jsem přesvědčen, že řízení o žalobě společnosti KMV proti rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. R 19/2004 ze dne 15. 6. 2004 nepředstavuje pro řízení ve věci návrhu na povolení spojení soutěžitelů vedené pod sp. zn. S 8/05 předběžnou otázku ve smyslu § 40 správního řádu. Nebylo-li proto ve správním řízení sp. zn. S 8/05 zahájeno řízení o předběžné otázce, nemohlo dojít ani ke vzniku povinnosti Úřadu toto řízení přerušit. Pokud za této situace správní orgán prvního stupně rozhodnutí o přerušení správního řízení přesto vydal, nelze než posoudit toto rozhodnutí za rozhodnutí vydané v rozporu s § 29 a § 40 správního řádu. Jelikož rozhodnutí Úřadu bylo vydáno v rozporu se zákonem, tj. správním řádem, rozhodl jsem dle § 65 odst. 2 správního řádu na návrh komise ustavené dle § 61 odst. 2 správního řádu o jeho zrušení; učinil jsem tak poté, co jsem ověřil, že takový postup se nedotkne práv nabytých v dobré víře (§ 65 odst. 2 in fine správního řádu) a že dosud neuplynula lhůta tří let od právní moci napadeného rozhodnutí (§ 68 odst. 1 správního řádu). P o u č e n í
Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle ustanovení § 61 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat.
Ing. Martin Pecina
předseda
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
Laurie J. Spengler
Central European Advisory Group, sdruž. advokátů
Betlémská 1
110 00 Praha 1