UOHS R050/2004
Rozhodnutí: R050/2004 Instance II.
Věc Možné ZDP-uplatňování rozdílných podmínek a cen při pronájmu digitálních okruhů
Účastníci Telefónica O2 Czech Republic, a.s.
Typ správního řízení Zneužití dominantního postavení
Typ rozhodnutí rozhodnutí zrušeno a věc vrácena k novému projednání a rozhodnutí
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 15. 11. 2005
Související rozhodnutí S192/03
Dokumenty dokument ke stažení 79 KB


Č.j. R 50/2004 V Brně dne 7. listopadu 2005
V řízení o rozkladu, který proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 9. září 2004 č.j. S 192/03-5520/04-ORP ve věci porušení ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, účastníkem řízení-společností ČESKÝ TELECOM, a.s. , se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ 60193336, ve správním řízení zastoupeném na základě plné moci ze dne 8. prosince 2003 JUDr. Alexandrem Césarem, advokátem v Baker & McKenzie v.o.s., se sídlem Klimentská 46, 110 02 Praha, podal účastník řízení-společnost GTS NOVERA, a.s. , se sídlem Sokolovská 131/86, 186 00 Praha, IČ 61058904, jsem podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh zvláštní komise ustavené podle § 61 odst. 2 téhož zákona
r o z h o d l
takto:
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 9. září 2004 č.j. S 192/03-5520/04-ORP r u š í m a věc v r a c í m orgánu, který je vydal, k novému projednání a rozhodnutí. O d ů v o d n ě n í
Rozhodnutí Úřadu a podaný rozklad
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vydal dne 9. září 2004 rozhodnutí č.j. S 192/03-5520/04-ORP, kterým zastavil správní řízení č.j. S 192/03 vedené ve věci možného porušení § 11 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále jen "zákon o ochraně hospodářské soutěže" nebo "soutěžní zákon"), společností ČESKÝ TELECOM, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, 130 34 Praha 3, IČ 60193336 (dále jen "ČESKÝ TELECOM"). Proti tomuto rozhodnutí Úřadu podal účastník správního řízení společnost GTS NOVERA, a.s., se sídlem Sokolovská 131/86, 186 00 Praha, IČ 61058904 (dále jen "GTS NOVERA"), prostřednictvím Ing. Pavla Henkeho, jednajícího na základě plné moci ze dne 20. ledna 2004, rozklad. Společnost GTS NOVERA byla do 31. března 2005 zapsána v obchodním rejstříku pod obchodní firmou Alcatel a. s.
GTS NOVERA ve svém rozkladu uvádí, že nebyly naplněny podmínky § 30 správního řádu pro zastavení řízení, a polemizuje s odůvodněním napadeného rozhodnutí Úřadu. Závěrem proto GTS NOVERA navrhuje, aby bylo rozkladem napadené rozhodnutí zrušeno. GTS NOVERA nadto poukazuje na skutečnost, že v řízení bylo několikrát povoleno prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí ve smyslu § 49 správního řádu, a to na žádost účastníka řízení ČESKÝ TELECOM, z čehož GTS NOVERA dovozuje porušení ust. § 3 odst. 3 správního řádu, který správním úřadům ukládá vyřídit věc bez zbytečných průtahů.
Správní orgán prvního stupně neshledal důvody pro postup podle ustanovení § 57 odst. 1 správního řádu a v souladu s odst. 2 téhož ustanovení správního řádu postoupil věc k rozhodnutí orgánu rozhodujícímu o rozkladu.
Podle ustanovení § 59 odst. 1 správního řádu jsem napadené rozhodnutí včetně správního spisu ve spojení s uplatněnými námitkami v celém rozsahu přezkoumal a došel k závěru, že rozhodnutí je nezbytné zrušit a věc vrátit správnímu orgánu prvního stupně k novému projednání.
Nezákonnost zastavení řízení
Dne 1. května 2004, vstupem České republiky do Evropské unie, se i v České republice stalo pramenem práva právo komunitární. Problematika zneužití dominantního postavení je, principiálně shodně se zákonem o ochraně hospodářské soutěže, upravena zejména v čl. 82 Smlouvy o založení Evropského společenství (dále jen "Smlouva"). Nařízení Rady (ES) č. 1/2003, o provádění pravidel hospodářské soutěže stanovených v článcích 81 a 82 Smlouvy (dále jen "Nařízení 1/2003"), ve svém čl. 3 odst. 1 stanoví, že pokud orgány pro hospodářskou soutěž členských států nebo vnitrostátní soudy použijí vnitrostátní právní předpisy o hospodářské soutěži na zneužití zakázané článkem 82 Smlouvy, použijí také článek 82 Smlouvy.
Z rozkladem napadeného rozhodnutí vyplývá, že orgán prvního stupně došel k závěru, že jednání společnosti ČESKÝ TELECOM, které bylo v předmětném řízení posuzováno, mohlo být způsobilé narušit obchod mezi členskými státy Evropské unie ve smyslu čl. 82 Smlouvy. Vzhledem k výše citovanému ust. čl. 3 odst. 1 Nařízení 1/2003 tak byl orgán prvního stupně povinen aplikovat v dané věci též čl. 82 Smlouvy. Vzhledem k tomu, že komunitární právo připouští paralelní aplikaci národního i komunitárního soutěžního práva, bylo jedinou cestou, jak tento požadavek Nařízení 1/2003 splnit, rozšíření předmětu řízení S 192/03 i o možné porušení čl. 82 Smlouvy.
Dne 2. 6. 2004 nabyl účinnosti zákon č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony (dále jen "Novela"), který v ust. čl. III odst. 1 "Přechodná ustanovení" stanoví, že " řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních předpisů ". I přes tento pokyn je nicméně, vzhledem k principu přednostní aplikovatelnosti komunitárního práva, třeba zajistit požadavek Nařízení 1/2003 na aplikaci čl. 82 Smlouvy. Zajištění tohoto cíle nelze dosáhnout zastavením řízení S 192/03, neboť z ust. § 30 správního řádu vyplývá, že řízení zahájené z vlastního podnětu Úřadu může být zastaveno jen, pokud odpadl jeho důvod, tedy pokud se v řízení neprokáže, že došlo k porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže. Tento důvod však v řízení S 192/03 nebyl naplněn.
Po zrušení napadeného rozhodnutí a vrácení věci orgánu prvního stupně je pak třeba v řízení pokračovat, s tím, že na jednání, které se uskutečnilo po 1. 5. 2005 a které lze považovat za tzv. jednání s komunitárním prvkem, je třeba aplikovat právo komunitární; v takovém případě by tedy bylo nezbytné rozšířit předmět správního řízení. Současně je třeba vzít v úvahu, že princip přednostní aplikace komunitárního práva vyžaduje, aby aplikující orgány nepřihlížely k těm ustanovením práva národního, které by efektivnímu uplatnění komunitárního práva bránily. Z tohoto důvodu proto není možné přihlížet k přechodným ustanovení Novely v rozsahu, v jakém by bránily aplikaci čl. 82 Smlouvy ze strany Úřadu. Orgán prvního řízení je tedy v dalším řízení oprávněn postupovat podle těch ustanovení novelizovaného zákona o ochraně hospodářské soutěže, která zajišťují aplikaci komunitárního práva, zejména podle ust. § 1 odst. 2, § 20a a § 21a zákona.
Závěr
Vzhledem k tomu, že k zastavení řízení došlo v rozporu se správním řádem, není možné, aby bylo rozkladem napadené rozhodnutí potvrzeno. Předseda Úřadu proto na základě návrhu rozkladové komise ustavené dle § 61 odst. 2 správního řádu rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku. Jelikož je napadené rozhodnutí rušeno a věc je vrácena k novému projednání a rozhodnutí, není nezbytné vyjadřovat se jednotlivě k ostatním námitkám obsaženým v rozkladu podaném společností GTS NOVERA. Tyto námitky však správní orgán prvního stupně vezme na zřetel při novém projednání věci a jsou-li důvodné, případné nedostatky, nepřesnosti či nesprávnosti v novém rozhodnutí odstraní.
P o u č e n í
Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle ustanovení § 61 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat.
Ing. Martin Pecina, MBA
předseda
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěž
Rozhodnutí obdrží:
Baker & McKenzie v.o.s.
JUDr. Alexandr César, advokát
Klimentská 46
110 02 Praha
GTS NOVERA, a. s.
Sokolovská 131/86
186 00 Praha
Toto rozhodnutí nabylo právní moci a stalo se vykonatelným dne 15. listopadu 2005.