UOHS R046/2008
Rozhodnutí: R046/2008/01-1908/2009 Instance II.
Věc Porušení zákazu uskutečňování spojení před podáním návrhu na povolení spojení a před právní mocí rozhodnutí o povolení spojení soutěžitelů VTK GROUP a.s./D. B./VÍTKOVICE HOLDING a.s.
Účastníci VTK GROUP a.s. D. B.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí různé-viz poznámka
Rok 2008
Datum nabytí právní moci 17. 2. 2009
Související rozhodnutí S083/07 , R046/08
Dokumenty dokument ke stažení 134 KB


Toto rozhodnutí nabylo právní moci a stalo se vykonatelným dne 17. 2. 2009
Č.j. R046/2008/01-1908/2009 V Brně dne 13. února 2009
V souladu s ustanovením § 25a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s ustanovením § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jsem ve věci správního řízení R046, jehož účastníky byly a) VTK GROUP a.s. , se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, IČ 26880911; b) D. B. ,
r o z h o d l z m o c i ú ř e d n í
o opravě zřejmých nesprávností ve výrokové části rozhodnutí č.j. R046/2008/01-16557/2008/310-Rá ze dne 27. ledna 2009 ve věci rozhodnutí o rozkladu proti rozhodnutí č.j. S 083/2007/KS-02565/2008/840 ze dne 30. 1. 2008 ve věci porušení § 18 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů
t a k t o:
Ve výroku rozhodnutí se právní zástupce účastníka řízení VTK GROUP a.s., se sídlem Ostrava, Vítkovice, Ruská 2887/101, IČ 26880911 (dále také účastník řízení ), Ing. Mgr. Antonín Továrek, advokát se sídlem Brno, třída Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00 opravuje na JUDr. Matěj Zachveja, advokát se sídlem Ostrava, 28. října 108, 702 00 .
Současně pak v rozdělovníku rozhodnutí se adresát rozhodnutí Ing. Mgr. Antonín Továrek, advokát se sídlem Brno, třída Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00 opravuje na JUDr. Matěj Zachveja, advokát se sídlem Ostrava, 28. října 108, 702 00 .
O d ů v o d n ě n í:
Účastník řízení VTK GROUP a.s., byl v předmětném správním řízení zastupován vícero právními zástupci. Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže naposled doručená plná moc JUDr. Matěje Zachveja, advokáta se sídlem 28. října 108, 702 00 Ostrava, datově předcházela existující plné moci Ing. Mgr. Antonína Továrka, advokáta se sídlem Brno, třída Kpt. Jaroše 1844/28, 602 00. Účastník řízení následně výslovně projevil svou vůli a upřesnil, že jeho právním zástupcem v dané věci je toliko JUDr. Matěj Zachveja, advokát se sídlem Ostrava, 28. října 108, 702 00. Tento projev vůle však nebyl zachycen v rozhodnutí R046/2008/01-16557/2008/310-Rá. Vzhledem k tomu, že o právním zastupování účastníka řízení nepanují dále pochybnosti, ani na straně Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ani na straně samotného účastníka řízení, přistoupil jsem k vydání opravného rozhodnutí.
Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí se může ve smyslu ustanovení § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, odvolat účastník řízení, který jím může být přímo dotčen.
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, může takový účastník podat proti tomuto rozhodnutí rozklad do 15 dnů od jeho oznámení předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Martin Pecina, MBA
předseda
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Matěj Zachveja, advokát
28. října 108
702 00 Ostrava
JUDr. Pavel Fráňa, advokát
Sokolovská 49/5
186 00 Praha 8