UOHS R036/2003
Rozhodnutí: R036/2003-B Instance II.
Věc Narušení ustanovení § 3 odst. 1 ZOHS-Smlouva o propojení
Účastníci Český Mobil a.s. Eurotel Praha, spol. s r.o.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí návrh se zamítá
Rok 2003
Související rozhodnutí S164/03 , R036/03 , R036, 037/03 , R036,037/03
Dokumenty dokument ke stažení 84 KB


Č.j. R 36/2003-B V Brně dne 31. srpna 2004
Na základě návrhu účastníka správního řízení č.j. S 164/03, společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o. , se sídlem Praha 4, Vyskočilova čp. 1442/1b, PSČ 140 21, IČ 15 26 83 06, zastoupené JUDr. Pavlem Dejlem, LL.M., Ph.D., advokátem v advokátní kanceláři Kocián Šolc Balaštík, se sídlem Jungmannova 24, Praha 1, na přerušení správního řízení č.j. S 164/03, jsem podle ustanovení § 29 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů,
r o z h o d l
takto:
Návrh společnosti Eurotel Praha, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Vyskočilova čp. 1442/1b, PSČ 140 21, IČ 15 26 83 06, ze dne 17. 8. 2004 na přerušení správního řízení č.j. S 164/03 vedeného ve věci možného porušení ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, z a m í t á m . O d ů v o d n ě n í
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 28. 8. 2003 se společností Eurotel Praha, spol. s r.o., se sídlem Praha 4, Vyskočilova čp. 1442/1b, PSČ 140 21, IČ 15 26 83 06 (dále jen "účastník řízení" nebo "Eurotel"), a společností Český Mobil a.s., se sídlem Vinohradská 167, 100 00 Praha 10, IČ 25 78 80 01 (dále jen "účastník řízení" nebo "Český Mobil"), správní řízení č.j. S 164/03 ve věci možného porušení ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže").
Na základě provedeného šetření vydal Úřad dne 27. 10. 2003 rozhodnutí č.j. S 164/03-6151/03-ORP, ve kterém deklaroval, že účastníci řízení, tj. společnosti Eurotel a Český Mobil, tím, že ve Smlouvě o propojení ze dne 22. 3. 2001 uzavřeli dohody obsažené v čl. 3.1 a na něj navazující Příloze A včetně jejích dílčích příloh, v čl. 6.6 a v čl. 8.1 a na něj navazující Příloze C včetně jejích dílčích příloh, porušili v době od uzavření Smlouvy o propojení do 30. 6. 2001 ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, a od 1. 7. 2001 ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, uzavřením zakázaných dohod o nepřímém určení obchodních podmínek, které vedou k narušení hospodářské soutěže na trhu provozování veřejných telekomunikačních sítí. Za uzavření zakázaných dohod uložil Úřad podle ustanovení § 22 odst. 2 platného zákona o ochraně hospodářské soutěže společnosti Český Mobil pokutu ve výši 5 500 000 Kč a společnosti Eurotel 22 000 000 Kč. V souladu s ustanovením § 7 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže bylo účastníkům řízení zakázáno plnění zakázaných dohod a současně bylo v souladu s ustanovením § 23 odst. 1 téhož zákona uloženo opatření k nápravě, a to do tří měsíců od nabytí právní moci tohoto rozhodnutí učinit taková opatření, aby účastníci řízení nebyli omezováni v právu směrovat v závislosti na vlastním svobodném uvážení provoz do sítě druhé smluvní strany prostřednictvím jiné telekomunikační sítě včetně možnosti stanovení ceny za takové propojení.
Proti tomuto rozhodnutí Úřadu podali oba účastníci řízení včas rozklad, společnost Eurotel dne 12. 11. 2003, společnost Český Mobil dne 14. 11. 2003; rozkladové řízení probíhá a ve věci nebylo dosud vydáno pravomocné rozhodnutí.
Dne 17. 8. 2004 obdržel Úřad návrh společnosti Eurotel na přerušení řízení o rozkladu podle ustanovení § 29 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, z důvodu zahájení řízení o předběžné otázce. Podle názoru společnosti Eurotel je soudní řízení zahájené žalobou podanou u Krajského soudu v Brně č.j. 31 Ca 2/2003 nezbytné považovat ve vztahu k řízení o rozkladu proti rozhodnutí č.j. S 164/03-6151/03-ORP ze dne 27. 10. 2003 za řízení o předběžné otázce ve smyslu ustanovení § 29 odst. 1 správního řádu, neboť předmětem zmíněného soudního řízení je soudní přezkum otázky, zda správní delikt, za který je ukládána sankce a opatření k nápravě, byl účastníky správního řízení skutečně spáchán či nikoliv. Skutečnost, zda byl spáchán správní delikt je dle názoru společnosti Eurotel třeba považovat za předběžnou otázku o tom, zda má být za takovýto správní delikt uložena sankce ve formě mnohamilionové pokuty a zároveň opatření k nápravě. Společnost Eurotel se dále domnívá, že pokud by předseda Úřadu řízení o rozkladu nepřerušil, znamenalo by to ve svém důsledku, že jedná v rozporu s ustanovením § 29 odst. 1 správního řádu a navíc předjímá a nahrazuje rozhodnutí nezávislého soudu, což by bylo v rozporu s článkem 81 Ústavy České republiky.
S ohledem na shora uvedené navrhuje společnost Eurotel, aby předseda Úřadu řízení o rozkladu proti rozhodnutí Úřadu č.j. S 164/03-6151/03-ORP ze dne 27. 10. 2003 přerušil do doby vydání pravomocného rozsudku Krajského soudu v Brně ve věci žaloby č.j. 31 Ca 2/2003.
Podle ustanovení § 29 správního řádu ve spojení s ustanovením § 40 téhož zákona jsem návrh společnosti Eurotel přezkoumal a dospěl jsem k následujícím závěrům:
Ustanovení § 29 odst. 1 správního řádu stanoví taxativní důvody, pro které je správní orgán obligatorně povinen rozhodnout o přerušení správního řízení. Prvním důvodem, pro který je správní orgán povinen řízení přerušit, je skutečnost, že bylo zahájeno řízení o předběžné otázce. Konkrétně problematiku předběžné otázky upravuje ustanovení § 40 správního řádu. Předběžnou, tzv. prejudiciální otázkou se podle tohoto ustanovení správního řádu rozumí taková otázka, jejíž řešení nepřísluší správnímu orgánu, který ve věci rozhoduje, ale o které si musí učinit úsudek, aby mohl vydat rozhodnutí. Jedná se tedy o takovou otázku, na jejímž zodpovězení závisí rozhodnutí ve věci, která je předmětem řízení před správním orgánem; přitom zodpovězení této otázky není v kompetenci správního orgánu konajícího řízení.
Úřad je podle zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, ústředním orgánem státní správy pro podporu a ochranu hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému omezování. Zabezpečuje ochranu účinné a efektivní hospodářské soutěže jako obecného fenoménu, před jejím narušením formami, které jsou taxativně vymezeny v zákoně o ochraně hospodářské soutěže.
Ustanovení § 1 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže stanoví, cit.: "Tento zákon upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb (dále jen "zboží") proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení (dále jen "narušení") a) dohodami soutěžitelů (§ 3 odst. 1), b) zneužitím dominantního postavení soutěžitelů, nebo c) spojením soutěžitelů." Úřad pro ochranu hospodářské soutěže chrání tedy konkurenční prostředí před takovými aktivitami, které jsou z hlediska zákona o ochraně hospodářské soutěže považovány za protisoutěžní. Vedle činnosti spočívající v dozoru nad tím, zda a jakým způsobem soutěžitelé plní povinnosti vyplývající pro ně ze zákona o ochraně hospodářské soutěže, je Úřad nadán pravomocí vydávat individuální správní akty-správní rozhodnutí, kterými deklaruje porušení zákona a do budoucna jej zakáže. Oprávnění Úřadu uložit za porušení ustanovení § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže pokutu a opatření k nápravě pak vyplývá z ustanovení § 22 a § 23 téhož zákona.
Uvážil jsem v tomto smyslu o návrhu společnosti Eurotel na přerušení řízení a dospěl jsem k závěru, že soudní řízení zahájené žalobou podanou u Krajského soudu v Brně proti rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. R 18/2002 ze dne 7. 8. 2003 a rozhodnutí Úřadu č.j. S 20/01-859/02-VOI ze dne 29. 3. 2002 nelze ve vztahu k řízení o rozkladu proti rozhodnutí Úřadu č.j. S 164/03-6151/03-ORP ze dne 27. 10. 2003 považovat za řízení o předběžné otázce ve smyslu ustanovení § 40 správního řádu. Rozhodnutí o tom, zda došlo k porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže či nikoli, tj. zda společnost Eurotel a Český Mobil jednali protisoutěžně, spadá ze zákona do výlučné pravomoci Úřadu. Na tom nic nemění ani skutečnost, že proti pravomocným rozhodnutím Úřadu mohou účastníci správního řízení podat žalobu (zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů).
Jak vyplývá z ustanovení § 29 odst. 1 správního řádu, druhým obligatorním důvodem pro přerušení správního řízení je skutečnost, že účastník řízení byl vyzván, aby ve stanovené lhůtě odstranil nedostatky podání. Z povahy věci pak plyne, že tohoto důvodu pro přerušení řízení bude možné užít pouze v případě návrhového řízení. Jedná-li se v předmětném správním řízení č.j. S 164/03 o řízení sankční, zahájené z vlastního podnětu Úřadu, nelze tento důvod pro přerušení správního řízení aplikovat.
Závěrem pak konstatuji, že nejsou splněny ani podmínky fakultativního přerušení správního řízení ve smyslu ustanovení § 29 odst. 2 správního řádu, neboť nebyl učiněn návrh druhého účastníka řízení, společnosti Český Mobil na přerušení řízení ze shodných důvodů.
Uzavírám tedy, že po přezkoumání věci v celém rozsahu jsem ze všech shora uvedených důvodů a na základě návrhu rozkladové komise rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.
P o u č e n í
Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení § 29 odst. 3 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, nelze dále odvolat.
Ing. Josef Bednář
předseda
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
AK Kocián Šolc Balaštík
JUDr. Pavel Dejl, LL.M., Ph.D., advokát
Jungmannova 24
110 00 Praha 1
Český Mobil a.s.
k rukám Ing. Václava Macha
Vinohradská 167
100 00 Praha 10