UOHS R034/2002
Rozhodnutí: R034/2002 Instance II.
Věc podezření ZDP
Účastníci LOM PRAHA s.p.
Typ správního řízení Zneužití dominantního postavení
Typ rozhodnutí rozkladem napadené rozhodnutí změněno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 10. 2. 2003
Související rozhodnutí S065/02
Dokumenty dokument ke stažení 120 KB


Čj. R 34/2002 V Brně dne 7. 2. 2003
V řízení o rozkladu, který proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 13. 5. 2000 čj. S 65/02-1207/02-V0 1 ve věci porušení ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, podal účastník řízení LOM PRAHA s. p., IČ 00 00 05 15, se sídlem v Praze 10, Černokostelecká 270, PSČ 100 38, zastoupený Ing. Vladimírem Zasadilem, CSc., ředitelem, jsem podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), na návrh zvláštní komise ustavené podle § 61 odst. 2 téhož zákona
r o z h o d l
takto:
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 13. 5. 2002 čj. S 65/02-1207/02-V0 1
I. v bodu 1. výroku měním takto:
Účastník řízení LOM Praha s. p., IČ 00 00 05 15, se sídlem v Praze 10, Černokostelecká 270, PSČ 100 38, zneužil svého dominantního postavení na trhu poskytování opravářské příručky (knihy oprav) leteckých pístových motorů řady M332, A, AK; M1370 A, AZ; M132 A, AK, M337 A, AK a změnové služby k ní tím, že dne 6. 12. 2001 předložil společnosti PROZE spol. s r. o., IČ 17 04 89 15, se sídlem v Praze 5, Klukovická 1527, PSČ 150 00, návrh kupní smlouvy, v jehož čl. III. Cena stanovil jmenované společnosti bez objektivně ospravedlnitelných důvodů rozdílnou výši ceny a způsob platby za dodání příručky a zajištění změnové služby k ní, než sjednal se společnosti W-MOTOR SERVICE, s. r. o., IČ 47 54 29 69, se sídlem p. Mořina, Letiště Bubovice, PSČ 267 17, působící na trhu generálních oprav leteckých pístových motorů řady M332, A, AK; M137, A, AZ; M132, A, AK, M337 A,
AK, čímž porušil ustanovení § 11 odst. 1 ve spojení s ustanovením § 11 odst. 1 písm. c) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, k újmě společnosti PROZE spol. s r. o., spočívající ve ztížení jejího návratu na trh generálních oprav leteckých pístových motorů uvedené řady uplatněním diskriminačních podmínek v návrhu kupní smlouvy ze dne 6. 12. 2001, což ji znevýhodnilo v hospodářské soutěži.
II. V bodech 2., 3. a 4. výroku potvrzuji. O d ů v o d n ě n í
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vydal dne 13. 5. 2002 rozhodnutí čj. S 65/02-1207/02-VO 1, v jehož 1. výrokové části deklaroval, že účastník řízení LOM PRAHA s. p., IČ 00 00 05 15, se sídlem v Praze 10, Černokostelecká 270, PSČ 100 38 (dále jen "účastník řízení" nebo "LOM PRAHA"), zneužil svého dominantního postavení na trhu poskytování opravářské příručky-knihy oprav leteckých pístových motorů řady M332, A, AK; M137 A, AZ; M132 A, AK, M337 A, AK a změnové služby k ní, tím, že bez objektivně ospravedlnitelných důvodů stanovil rozdílnou výši a způsob platby za opravářskou příručku-knihu oprav a změnovou službu k ní pro soutěžitele působící na trhu generálních oprav leteckých pístových motorů uvedené řady, a to pro společnost PROZE spol. s r. o., se sídlem v Praze 5, Klukovická 1527, PSČ 150 00 Praha 5 (dále jen "PROZE") a W-MOTOR SERVICE, s. r. o., IČ 47 54 29 69, se sídlem p. Mořina, Letiště Bubovice, PSČ 267 17 (dále jen "W-MOTOR SERVICE"). Dále bylo v bodě 1. výroku deklarováno, že tímto jednáním účastník řízení porušil ustanovení § 11 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže"), k újmě společnosti PROZE, kterou postup účastníka řízení znevýhodnil v hospodářské soutěži.
Za porušení zákona Úřad účastníkovi řízení ve 2. výrokové části uložil pokutu ve výši 600 000,-Kč a ve 3. výrokové části opatření k nápravě, a to nejpozději do 14 dnů od právní moci rozhodnutí přijmout opatření k odstranění závadného stavu a do 1 týdne od jejich přijetí o tom Úřad písemně informovat. Zneužívání dominantního postavení jednáním popsaným v bodě 1. výroku pak Úřad ve 4. výrokové části účastníku řízení do budoucna zakázal.
Proti tomuto rozhodnutí podal účastník řízení včas rozklad.
V rozkladu zejména odmítl, že by zneužil dominantní postavení na trhu poskytování opravárenské příručky a změnové služby k ní vůči společnosti PROZE, když tento výrok Úřad opírá o porovnání návrhu kupní smlouvy na prodej opravárenské příručky společnosti PROZE s podmínkami, za jakých tuto příručku využívá společnost W-MOTOR SERVICE. Podle účastníka řízení jde o plnění neporovnatelná, neboť společnost W-MOTOR SERVICE užívá příručku v majetku LOM jako službu za úplatu v rámci programu LOM ASSISTANCE. Dále se účastník řízení v rozkladu zabýval otázkami rozdílů mezi vlastnictvím a poskytnutím příručky s tím, že předpis L8/A, jakož i výklad ÚCL, hovoří o poskytnutí průvodní technické dokumentace a v jejím rámci i příručky, nemusí jít tudíž nutně o prodej a koupi a tedy vlastnictví příručky. Formu a podmínky poskytnutí příručky společnosti W-MOTOR SERVICE lze považovat za přípustné, neboť je nenapadla ani zmíněná společnost, ani Úřad pro civilní letectví. Neučinil tak ani Úřad, přičemž však v napadeném rozhodnutí konstatoval, že účastník řízení dvěma soutěžitelům stanovil rozdílný způsob i výši platby za poskytnutí příručky, čímž významně znevýhodnil společnost PROZE. Podle názoru účastníka řízení Úřad nevzal v rozhodnutí v úvahu, že společnost PROZE dostala v roce 1997 od účastníka řízení stejnou nabídku, jakou později adresoval společnosti W-MOTOR SERVICE. Na trhu opravárenské příručky je společnost PROZE prvním a zatím jediným poptavatelem přímé koupě příručky od LOM PRAHA, přičemž účastník řízení každému dalšímu zájemci o koupi příručky nabídne obdobnou kupní smlouvu jako společnosti PROZE.
V další části rozkladu účastník řízení mj. sdělil, že společnost PROZE může příručku získat od LOM PRAHA buď vstupem do programu LOM ASSISTANCE nebo na základě samostatné kupní smlouvy. Program je volně přístupný, jeho účastníkům jsou poskytovány také slevy na dodávky náhradních dílů a jiné služby. Na druhé straně LOM PRAHA od účastníků programu očekává plnění určitých povinností, zejména potřebné vybavení, kvalifikace, vůli ke kvalitnímu provádění oprav, rovněž tak přísné respektování průvodní technické dokumentace, což společnost PROZE nesplňuje. Pokud se však PROZE nehodlá zapojit do programu LOM ASSISTANCE, který by ji umožnil získat příručku za stejných podmínek jako má společnost W-MOTOR SERVICE, může ji získat za podmínek stanovených kupní smlouvou. K návrhu kupní smlouvy účastník řízení uvedl, že návrh kupní ceny a její výpočet je věcí prodávajícího, akceptace návrhu je věcí jednání obou smluvních stran a Úřad nezohlednil, že prodej příručky nebyl dosud realizován. Obchodní podmínky, za nichž byla příručka poskytnuta společnosti W-MOTOR SERVICE, je třeba posuzovat ve všech souvislostech, nikoliv jen podle výše ceny příručky, neboť společnosti W-MOTOR SERVICE, jakožto účastníku programu LOM ASSISTANCE byla příručka poskytnuta jako doplňková služba s jinými službami. Výpočet takovéto ceny nelze podle účastníka řízení porovnávat se žádnou jinou obdobnou kupní smlouvou. Účastník řízení také namítl, že Úřad nezkoumal, zda společnost PROZE skutečně chce příručku koupit a jednat o kupní smlouvě, neboť tato na nabídku jednání nereagovala, dále pak zpochybnil existenci své dominance s tím, že na věcně vymezeném relevantním trhu působí další dodavatel, který prodal minimálně jednu příručku vydanou LOM PRAHA, kdežto účastník řízení žádnou.
Z výše uvedeného je patrné, že vznesené námitky lze v podstatě shrnout takto: na straně účastníka řízení jde pouze o návrh kupní smlouvy, jejíž uzavření mělo být předmětem jednání mezi ním a společností PROZE, dále pak výši ceny za opravářskou příručku předloženou společnosti PROZE nelze podle účastníka řízení srovnat s cenou sjednanou se společnosti W-MOTOR SERVICE, neboť v této ceně jsou promítnuty výhody účasti společnosti W-MOTOR SERVICE v programu LOM ASSISTANCE. Podle účastníka řízení se v obou případech tudíž nemůže jednat o shodné či srovnatelné plnění.
Závěrem rozkladu účastník řízení vyslovil přesvědčení, že své dominantní postavení na trhu poskytování opravářské příručky a změnové služby k ní nezneužil a navrhl, aby napadené rozhodnutí bylo v celém rozsahu zrušeno.
Správní orgán prvního stupně neshledal důvody pro postup podle ustanovení § 57 odst. 1 správního řádu a v souladu s odst. 2 téhož ustanovení postoupil věc k rozhodnutí orgánu rozhodujícímu o rozkladu.
Podle ustanovení § 59 odst. 1 správního řádu jsem napadené rozhodnutí přezkoumal v celém rozsahu a o věci uvážil takto:
Ustanovení § 11 odst. 1 zákona zajišťuje ochranu hospodářské soutěže v případech, kdy soutěžitelem je subjekt v dominantním postavení. Soutěžitel s tímto výlučným postavením podléhá větší reglementaci z pohledu zákona a musí se podrobit přísnějším pravidlům chování na trhu, než soutěžitel, jež tuto tržní moc nemá. Je tomu tak proto, že pokud je dominantní postavení jeho nositelem zneužíváno na újmu jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů, dochází ke změně žádoucích konkurenčních vazeb a vztahů, což hospodářskou soutěž přirozeně narušuje. Ustanovení § 11 odst. 1 zákona proto zakazuje soutěžitelům v dominantním postavení zneužívat toto postavení na újmu jiných soutěžitelů nebo spotřebitelů, přičemž podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) zákona mezi skutkové podstaty zneužití dominance patří i jednání, kdy dominantní soutěžitel uplatňuje vůči jednotlivým účastníkům trhu rozdílné podmínky při shodném nebo srovnatelném plnění, mající za následek jejich znevýhodnění v hospodářské soutěži. Předpokladem naplnění zmíněné skutkové podstaty je tedy a) existence dominantního postavení soutěžitele, b) rozdílné podmínky (zpravidla obchodní), které uplatňuje vůči jednotlivým soutěžitelům při shodném nebo srovnatelném plnění, které nejsou ospravedlněny objektivními důvody, a c) újma, jež dotčeným soutěžitelům nebo spotřebitelům vznikla v příčinné souvislosti s tímto jednáním.
V prvé řadě jsem tudíž přezkoumal-i s ohledem na vznesenou námitku v rozkladu-závěr prvostupňového správního orgánu ohledně dominantního postavení účastníka řízení na relevantním trhu věcně vymezeného jako trh poskytování opravářské příručky-knihy oprav leteckých pístových motorů řady M332,A,AK, M137 A, AZ, M132 A, AK, M 337 A, AK a změnové služby k ní. Pakliže zjednodušeně řečeno relevantním trhem je místo, kde dochází ke střetu nabídky a poptávky v reálném čase, považuji věcné vymezení relevantního trhu za správné, neboť zbožím, respektive plněním, které je poptáváno, je zmíněná příručka, poskytovaná účastníkem řízení za úplatu ať již do vlastnictví žadatele nebo do držení a užívání, kdy vlastnictví zůstává účastníkovi řízení. Pokud jde o postavení účastníka řízení na relevantním trhu, ztotožňuji se s důvody uvedenými zejména na str. 4 až 6 napadeného rozhodnutí, které správní orgán prvního stupně vedly k závěru, že účastník řízení na tomto trhu zaujímá dominantní postavení, neboť jen on sám z titulu výrobce uvedené řady leteckých pístových motorů může příručku a změnovou službu k ní poskytovat dalším osobám.
Dále jsem se zabýval důvody rozdílnosti ceny a způsobu platby za příručku pro společnost W-MOTOR SERVICE a ceny a platebních podmínek za tutéž dokumentaci, stanovených účastníkem řízení společnosti PROZE v návrhu kupní smlouvy ze dne 6. 12. 2001. Ze správního spisu (např. l. č. 147, l. č. 168, str. 8 napadeného rozhodnutí) jsem zjistil, že zmíněné obchodní podmínky jsou skutečně rozdílné v neprospěch společnosti PROZE. Posoudil jsem vysvětlení účastníka řízení k jeho postupu a veškeré provedené důkazy jak jednotlivě, tak ve všech souvislostech a dospěl k závěru, že účastník řízení neměl k tomuto jednání objektivní důvod. Důvody jím uváděné, např. údajná obchodní neserióznost a odborná nezpůsobilost společnosti PROZE k provádění generálních oprav leteckých pístových motorů, údajné nelegální získání dřívější příručky, kdy součástí ceny a platebních podmínek v návrhu kupní smlouvy ze dne 6. 12. 2001 byla právě sankce za toto jednání apod, mají ryze subjektivní charakter a důkazy tohoto typu by ostatně v daném řízení ani nemohly být prováděny a hodnoceny. Z pohledu těchto subjektivně laděných postojů účastníka řízení vůči společnosti PROZE se rovněž jeví nepřesvědčivě námitka účastníka řízení, poukazující na jiné postavení společnosti W-MOTOR SERVICE, jako člena programu LOM ASSISTANCE, když obchodní podmínky poskytnutí příručky a změnové služby k ní v návrhu kupní smlouvy ze dne 6. 12. 2001 sám účastník řízení odůvodňoval mj. také výše zmíněnými názory na společnost PROZE, respektive sankcemi za její údajné jednání. Navíc pak i z dodatečně předloženého dokumentu v závěru řízení (ve spise na l. č. 267-270) označeného jako "Stanovení tržní ceny opravářské příručky pro motory řady M332/337 pro účely nabídky této příručky právnické osobě, která není členem sdružení LOM ASS", datované 2. 9. 2001 (tj. před skutečným návrhem kupní smlouvy ze dne 6. 12. 2001), je patrné, že platební podmínky jsou v něm stanoveny rozdílně oproti platebním podmínkám sjednaných se společností W-MOTOR SERVICE.
Správní orgán prvního stupně dospěl ke správnému závěru, že v případě příručky a změnové služby k ní se jedná o shodné plnění, které ve smyslu ustanovení § 11 odst. 1 písm. c) zákona dominantní soutěžitel nesmí jiným účastníkům trhu poskytovat za rozdílných podmínek, nemá-li k tomuto postupu objektivně ospravedlnitelné důvody. Tyto důvody se v řízení neprokázaly. Členství v programu LOM ASSISTANCE, na něž účastník řízení odkazoval, je dobrovolným smluvním sdružením výrobcem autorizovaných partnerů. Jak je uvedeno na str. 9 napadeného rozhodnutí, za situace, kdy dominantní soutěžitel LOM PRAHA je jediným subjektem, u něhož lze příručku se změnovou službou získat, je uplatňování rozdílných podmínek při jejím poskytnutí z důvodu členství v dobrovolném sdružení, respektive vázání stejných podmínek na členství v tomto sdružení, porušením zákona o ochraně hospodářské soutěže, působí-li toto jednání dominantního soutěžitele újmu jinému soutěžiteli. Dospěl jsem k závěru, že společnosti PROZE jednáním účastníka řízení újma způsobena byla. Tento závěr opírám o následující skutečnosti a úvahy, obsažené většinou již v odůvodnění napadeného rozhodnutí.
V zájmu kontextu všech souvislostí sloužících posouzení celé věci je třeba se zmínit i o správním řízení vedeném Úřadem pod čj. S 36/99-230 s LOM PRAHA ve věci možného zneužití dominantního postavení tím, že jako výrobce leteckých pístových motorů řady M 132, M 137, M 332 a M 337 odmítal poskytnout opravářskou příručku-knihu oprav jinému soutěžiteli společnosti PROZE, přičemž držení této příručky je mimo jiné podmínkou pro udělení oprávnění Úřadem pro civilní letectví provádět generální opravy těchto motorů. Rozhodnutí Úřadu na úrovni správního orgánu prvního stupně ze dne 11. 6. 1999 čj. S 36/99-230 zneužití dominantního postavení podnikem LOM PRAHA v tomto smyslu deklarovalo. Proti tomuto rozhodnutí podal LOM PRAHA rozklad, o němž bylo rozhodnuto dne 31. 10. 2000 pod čj. R 12/99 tak, že napadené rozhodnutí se ruší a řízení zastavuje. Odůvodnění tohoto rozhodnutí vycházelo v zásadě ze skutečnosti, že opravářská příručka nebyla jediným důvodem, pro který Úřad pro civilní letectví nevydal společnosti PROZE oprávnění k provádění generálních oprav leteckých pístových motorů uvedené řady, neboť dalším neméně závažným důvodem bylo to, že jmenovaná společnost po 1. 1. 1999 nedisponovala zkušebnou pro ověřování výkonných charakteristik pístových motorů-tzv. brzdou, schválenou Úřadem pro civilní letectví. Nebylo tedy možné konstatovat v tehdejším prvostupňovém rozhodnutí, že důvod toho, že společnost PROZE nemohla v období od 1. 1. 1999 do 31. 8. 1999, respektive do 18. 8. 1999, kdy Úřad pro civilní letectví udělil jmenované společnosti výjimku, působit na trhu generálních oprav motorů, spočíval výlučně v neposkytnutí opravářské příručky LOM PRAHA. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o zastavení řízení. Z rozhodnutí čj. R 12/99 ze dne 31. 10. 2000 však nevyplývá, že LOM PRAHA nebyl povinen společnosti PROZE opravářskou příručku poskytnout, neboť tato povinnost pro něj vyplývá z platných předpisů v oblasti letectví, zejména předpisů JAR 145 Organizace oprávněné k údržbě, L8/A Letová způsobilost letadel a dalších souvisejících předpisů.
Z dalšího vývoje věci podle shromážděných spisových materiálů je pak zřejmé, že účastník řízení stále setrvával na stanovisku, že opravářskou příručku společnosti PROZE nehodlá poskytnout. Společnost PROZE tak prováděla generální opravy motorů pouze na základě výjimky udělené jí Úřadem pro civilní letectví dne 18. 8. 1999. Dne 21. 5. 2001 na základě auditu podle předpisu JAR 145, provedeného dne 14. 3. 2001 Úřadem pro civilní letectví, tento Úřad zahájil se společností PROZE správní řízení ve věci odebrání Oprávnění CAA CZ 002 a dne 23. 8. 2001 vydal rozhodnutí čj. 11110/2950-TI/01, kterým jmenované společnosti omezil oprávnění na údržbu motorů M-332A,AK, M 137,AZ, M337 SH, A, AK mimo generální opravy motorů. Toto rozhodnutí Úřad pro civilní letectví odůvodnil tím, že "Dne 14. 3. 2001 bylo při auditu Úřadu u Proze zjištěno, že společnost nemá zajištěnou změnovou službu na průvodní technickou dokumentaci pro provádění generálních oprav v rozsahu Oprávnění CAA-CZ-002, kterou je ve smyslu ustanovení 4.10.4 Předpisu L8/A povinen poskytovat s. p. LOM PRAHA (dále jen LOM), jako držitel příslušných Typových osvědčení. Proze tuto nezajištěnou změnovou službu nepopřela s tím, že LOM ji tuto službu poskytovat odmítá. Dopisem ze dne 9. 4. 2001 se Proze znovu obrátila na LOM s urgencí na dodání Opravárenské příručky M 332 A, AK, M 137 A, AZ, M 132 AK, M337 A, AK. LOM následně písemně dopisem č.j. 245/51-74/2001-LOM ze dne 18. 4. 2001 a dále ústně prohlášením ředitele LOM s. p. při jednání dne 19. 6. 2001 odmítl požadovanou dokumentaci poskytnout. Před zahájením i po dobu správního řízení Proze nezískala Opravárenskou příručku LOM motorů řady M 332, M 137, M 337 všech verzí a její změnovou službu od držitele typového osvědčení. Tuto povinnost vyžaduje ustanovení bodu 45 předpisu JAR-145.". Dopisem ze dne 3. 9. 2001 Úřad pro civilní letectví společnosti PROZE sdělil, že řízení ve věci její žádosti o obnovu oprávnění provádět generální opravy přerušuje, neboť nedoložila získání Opravárenské příručky na generální opravy motorů a změnovou službu k této dokumentaci. Citovaným rozhodnutím Úřadu pro civilní letectví ze dne 23. 8. 2001 společnost PROZE ztratila oprávnění působit na trhu generálních oprav leteckých pístových motorů uvedené řady z titulu chybějící zmíněné technické dokumentace a změnové služby k ní.
Správní spis dále obsahuje kopii protokolu z kontroly provedené Úřadem pro civilní letectví v LOM PRAHA z 10. 8. 2001, jímž se LOM PRAHA ukládá povinnost do 4 dnů předat společnosti PROZE opravárenskou příručku LOM, M 332, M 137 a M 337 všech verzí a k této dokumentaci zajistit změnovou službu. Námitkám LOM PRAHA proti závěrům kontroly Úřad pro civilní letectví nevyhověl. Účastník řízení LOM PRAHA, ač Úřadu pro civilní letectví sdělil, že neprodleně poté vstoupil v jednání se společností PROZE ohledně poskytnutí příručky, až dne 6. 12. 2001 předložil společnosti PROZE návrh kupní smlouvy na předmětnou příručku a změnovou službu k ní, v němž podmínky ohledně ceny a způsobu platby se výrazně odlišovaly od podmínek sjednaných se společností W-MOTOR SERVICE v neprospěch společnosti PROZE. Konkrétní údaje o výši ceny a způsobu platby jsou uvedeny na str. 8 napadeného rozhodnutí.
Újmu způsobenou účastníkem řízení společnosti PROZE spatřuji již v tom, že tato společnost byla nucena opustit trh generálních oprav leteckých pístových motorů, jejichž výrobcem je účastník řízení, poté, co Úřad pro civilní letectví svým rozhodnutím omezil její působnost na činnosti mimo generální opravy, a kdy důvodem tohoto rozhodnutí bylo právě to, že účastník řízení s irelevantními důvody odmítal společnosti PROZE poskytnout opravářskou příručku se změnovou službou k ní, ač k tomu byl, jak je výše uvedeno, povinen podle příslušných předpisů o letectví.
Újmu spočívající v opuštění trhu generálních oprav konstatuji proto, že i když vlastním předmětem správního řízení bylo zkoumání, zda účastník řízení porušil zákon zneužitím svého dominantního postavení stanovením rozdílného způsobu platby za opravářskou příručku a změnovou službu k ní (a takto je také porušení zákona formulováno v bodě 1. výroku rozhodnutí), jde o souvislosti, které mj. vysvětlují, proč na návrh kupní smlouvy předložené účastníkem řízení nelze z hlediska zákona o ochraně hospodářské soutěže v daném případě pohlížet jako na pouhou nabídku (ofertu), o níž bude s adresátem nabídky teprve jednáno, jak namítá účastník řízení.
Účastník řízení již v obdobích od cca 1999 až 2001 shledával důvody k neposkytnutí příručky společnosti PROZE, ač jej k tomuto poskytnutí zavazovaly zmíněné předpisy o letectví. Byl si vědom, že Úřad pro civilní letectví svým rozhodnutím ze dne 23. 8. 2001 odňal společnosti PROZE možnost působit na trhu generálních oprav motorů právě pro absenci příručky a změnové služby. Za této situace, kdy Úřad pro civilní letectví dne 10. 8. 2001 účastníkovi řízení nařídil, aby společnosti PROZE příručku se změnovou službou poskytl, předložil jí po zřejmě neúspěšných předchozích jednáních návrh kupní smlouvy až dne 6. 12. 2001, a to s podmínkami, které ji diskriminovaly oproti jejímu konkurentovi společnosti W-MOTOR SERVICE. Uplatňování rozdílných-diskriminačních podmínek bez objektivně ospravedlnitelných důvodů, které znevýhodňují jiného soutěžitele v hospodářské soutěži, nemusí nutně spočívat ve vynucování jejich přijetí, samotná diskriminační nabídka je porušením zákona, učiní-li ji soutěžitel v takovém postavení, jaké v dané věci zaujímá účastník řízení. Újma společnosti PROZE byla způsobena již tím, že obdržela diskriminační nabídku způsobu platby příručky, a to za stavu, kdy její obnovené působení na trhu generálních oprav motorů uvedené řady záviselo výlučně na potřebné dokumentaci od výrobce, kterým je účastník řízení. Jinými slovy lze také říci, že akceptace nabídky by pro společnost PROZE znamenala nutnost vynaložit vyšší náklady za shodné plnění, než její konkurent společnost W-MOTOR SERVICE, aby mohla opět požádat o oprávnění provádět generální opravy. Postup účastníka řízení negativně ovlivnil soutěžní prostředí na trhu generálních motorů uvedené řady, jehož je sám také účastníkem, tím, že společnosti PROZE, která byla a i v budoucnu má zájem být v oblasti generálních oprav motorů uvedené řady jeho konkurentem, ztížil její návrat na tento trh, čímž ji znevýhodnil v hospodářské soutěži.
Napadené rozhodnutí jsem přezkoumal i nad rámec námitek v rozkladu a neshledal jsem žádné věcné či procesní pochybení správního orgánu prvního stupně při vedení správního řízení a rozhodování. Prvostupňový správní orgán se pečlivě zabýval skutkovou stránkou věci a vyhodnocením provedeného dokazování, a v rozhodnutí uvedl, jakými právními předpisy a úvahami se při rozhodování řídil. Rovněž tak při odůvodnění výše pokuty nevybočil z rámce stanoveného zákonem. Rozhodnutí jsem proto v 2., 3. a 4. výrokové části podle ustanovení § 59 odst. 2 správního řádu potvrdil a v 1. výrokové části změnil doplněním o datum návrhu předmětné kupní smlouvy dne 6. 12. 2001 a konstatací, že újma společnosti PROZE znevýhodněním v hospodářské soutěži spočívala ve ztížení jejího návratu na trh generálních oprav leteckých pístových motorů uvedené řady uplatněním diskriminačních obchodních podmínek v návrhu kupní smlouvy. Závěrem podotýkám, že opatření k nápravě odstranit závadný stav uvedený v bodě 1. výroku, uložené účastníkovi řízení ve 3. výrokové části, neznamená, že mezi společností PROZE a podnikem LOM PRAHA nemůže dojít k jinému konsensu ohledně ceny a způsobu platby, než jaký je sjednán se společností W-MOTOR SERVICE, z hlediska zákona o ochraně hospodářské soutěže však tyto podmínky nemohou být pro kteréhokoliv soutěžitele diskriminující a případné rozdílnosti musí být založeny na objektivních důvodech. P o u č e n í
Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle ustanovení § 61 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat.
Ing. Josef Bednář
předseda
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
LOM PRAHA s. p.
Černokostelecká 270
100 38 Praha 10
Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 10. 2. 2003.
.