UOHS R033/2004
Rozhodnutí: R033/2004 Instance II.
Věc Zahájení řízení z vlastního podnětu-neposkytnutí úplných informací společností VELVETA a.s.
Účastníci VELVETA a.s., se sídlem Palackého 2760, Varnsdorf
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí rozkladem napadené rozhodnutí změněno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 11. 2. 2005
Související rozhodnutí S085/04
Dokumenty dokument ke stažení 85 KB


Č.j. R 33/2004 V Brně dne 9. února 2005
V řízení o rozkladu, který proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 21. 6. 2004 č.j. S 85/04-2559/04 ve věci porušení ustanovení § 21 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, podal účastník řízení-společnost VELVETA a.s. , se sídlem Palackého 2760, Varnsdorf, IČ 49 90 38 70, zastoupený na základě plné moci ze dne 18. 12. 2003 Mgr. Vladislavem Kusákem, advokátem v advokátní kanceláři Glatzová & Co, se sídlem Praha 1, Husova 5, Betlémský palác, PSČ 110 00, jsem podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, na návrh zvláštní komise ustavené podle § 61 odst. 2 téhož zákona
r o z h o d l
takto:
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 21. 6. 2004 č.j. S 85/04-2559/04
v bodě 1. výroku p o t v r z u j i .
v bodě 2. výroku r u š í m . O d ů v o d n ě n í
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vydal dne 21. 6. 2004 rozhodnutí č.j. S 85/04-2559/04, v jehož první výrokové části deklaroval, že společnost VELVETA, a.s., se sídlem Palackého 2760, Varnsdorf, IČ 49 90 38 70 (dále jen "účastník řízení" nebo "Velveta"), tím, že v průběhu správního řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů, společností Velveta a PERLA, bavlnářské závody, a.s., se sídlem Lochmanova 64, Ústí nad Orlicí, IČ 60 10 89 08 (dále jen "PERLA"), vedeného Úřadem pod č.j. S 188/02 neuvedla skutečnost, že kontroluje společnost HEDVA, a.s., se sídlem Brněnská 19/60, Předměstí, Moravská Třebová, IČ 48 17 15 65 (dále jen "HEDVA"), neposkytla Úřadu úplné, správné a pravdivé podklady a tím porušila ustanovení § 21 odst. 5 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon" nebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže"), ve spojení s § 21 odst. 4 téhož zákona, která tuto povinnost ukládají. Za porušení zákona byla společnosti Velveta uložena v souladu s ustanovením § 22 odst. 1 písm. a) zákona o ochraně hospodářské soutěže pokuta ve výši 300 000,-Kč.
Proti tomuto rozhodnutí podal účastník řízení rozklad, ve kterém namítá, že je sporné, zda podíl společnosti Velveta ve výši 37,26 % ve společnosti HEDVA zakládá soutěžní kontrolu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona o ochraně hospodářské soutěže. Účastník řízení uvádí, že ve správním řízení č.j. S 188/02 vedeném ve věci povolení spojení výslovně uvedl, že drží 37,26 % podíl ve společnosti HEDVA a tuto skutečnost se nesnažil žádným způsobem zastřít či zatajit. V době podání návrhu ve věci povolení spojení se společností PERLA nehodnotil účastník řízení svůj vztah ke společnosti HEDVA jako kontrolu ve smyslu ustanovení § 12 odst. 3 zákona o ochraně hospodářské soutěže, a to zejména s ohledem na dosavadní praxi Úřadu, z níž v podstatě jednoznačně vyplývalo, že za kontrolu nad jiným podnikem byla považována situace, kdy kontrolující subjekt disponoval alespoň 50 % hlasovacích práv.
Účastník řízení má dále za to, že Úřad při vyměření pokuty nesprávně vyhodnotil stupeň zavinění a následky porušení povinnosti obsažené v § 21 odst. 5 zákona o ochraně hospodářské soutěže. Výši pokuty tak považuje za nepřiměřeně tvrdou a neodpovídající závažnosti porušení zákonné povinnosti. Při zvažování, zda pokutu uložit, či nikoliv, eventuelně při stanovování její výše, by měl Úřad vzít v potaz okolnosti daného porušení povinnosti a především zvážit míru a stupeň zavinění, závažnost porušení zákona a jeho následky. Vzhledem k tomu, že dle účastníka řízení nebyl dán úmysl a že dopady případného nesprávného vyhodnocení informací o kontrole jsou na samotné vyhodnocení postavení po spojení zanedbatelné, není účastníkovi řízení jasné, z jakého důvodu Úřad udělil pokutu v maximální možné míře. Tento postup Úřadu je dle názoru účastníka řízení v rozporu s principem přiměřenosti a legitimního očekávání.
Společnost Velveta dále namítá, že ačkoli bylo Úřadu dne 18. 12. 2003 oznámeno právní zastoupení doložené plnou mocí, Úřad zasílal výzvy a oznámení přímo společnosti Velveta a nikoliv právnímu zástupci. Tuto skutečnost byla procesním pochybením, které mohlo účastníka řízení významně zkrátit a poškodit jeho právech.
Vzhledem ke shora uvedenému navrhuje společnost Velveta, aby předseda Úřadu vydal rozhodnutí o rozkladu, kterým zruší rozhodnutí Úřadu č.j. S 85/04-2559/04 ze dne 21. 6. 2004, a dále stanoví, že společnost Velveta neporušila ustanovení § 21 odst. 5 zákona o ochraně hospodářské soutěže uvést úplné, správné a pravdivé podklady, neboť nevykonávala nad společností HEDVA soutěžní kontrolu ve smyslu § 12 odst. 3 zákona, nebo alternativně, že vzhledem k nízkému stupni zavinění, nízké závažnosti a absenci následků porušení povinnosti stanovené v § 21 odst. 5 zákona Úřad neukládá žádnou pokutu, jak mu to umožňuje § 22 odst. 1 zákona.
Správní orgán prvního stupně neshledal důvody pro postup podle ustanovení § 57 odst. 1 správního řádu a v souladu s odst. 2 téhož ustanovení správního řádu postoupil věc k rozhodnutí orgánu rozhodujícímu o rozkladu.
Dne 2. 6. 2004 nabyl účinnosti zákon č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony. Podle ustanovení článku III odst. 1 Přechodných ustanovení se řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dokončí podle dosavadních předpisů. Z tohoto důvodu je případ i nadále posuzován z hlediska zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění platném do 1. 6. 2004.
Podle ustanovení § 59 odst. 1 správního řádu jsem napadené rozhodnutí přezkoumal v celém rozsahu a o námitkách uplatněných účastníkem řízení v rozkladu uvážil následovně:
Ustanovení § 21 odst. 4 zákona o ochraně hospodářské soutěže stanoví, cit.: "V řízeních vedených Úřadem podle tohoto zákona jsou soutěžitelé povinni podrobit se šetření Úřadu. Pro účely těchto šetření je Úřad oprávněn vyžadovat od soutěžitelů, a pokud zvláštní právní předpis nestanoví jinak, od orgánů veřejné správy podklady a informace potřebné pro svoji činnost a prověřovat jejich úplnost, pravdivost a správnost. K tomuto účelu jsou zaměstnanci Úřadu oprávněni vstupovat na pozemky, do všech objektů, místností a dopravních prostředků, které jsou místem prověřování, nahlížet do obchodních knih a jiných obchodních záznamů, pořizovat si z nich výpisy a na místě požadovat ústní vysvětlení." S tímto oprávněním Úřadu koresponduje podle ustanovení § 21 odst. 5 zákona současně povinnost soutěžitelů a orgánů veřejné správy poskytnout Úřadu úplné, správné a pravdivé podklady a informace, které Úřadu umožňují realizaci zásady zjištění materiální pravdy. Nesplněním této povinnosti se soutěžitelé a orgány veřejné správy vystavují dle ustanovení § 21 odst. 6 zákona o ochraně hospodářské soutěže riziku uložení pokuty. Pořádková pokuta ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) zákona může být Úřadem uložena za zaviněné, tj. úmyslné, či nedbalostní neposkytnutí podkladů a informací, jež Úřad požaduje, nebo v případě, že jsou opět zaviněně poskytnuté podklady a informace neúplné, nepravdivé nebo nesprávné.
Z podkladů, jež jsou součástí správního spisu ( stanovy společnosti HEDVA: listy 24-46, 52-75 správního spisu; zápisy z řádných valných hromad společnosti HEDVA: listy 77-101 správního spisu), vyplývá, že společnost Velveta skutečně již v době zahájení a vedení správního řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů, společností Velveta a PERLA, vykonávala nad společností HEDVA fakticky soutěžní kontrolu (strany 3-6 napadeného rozhodnutí). Pro získání kontroly nad jiným soutěžitelem není totiž nezbytně nutné získat nadpoloviční většinu akcií. Na tomto místě se sluší připomenout, že výsledkem šetření Úřadu sděleným na straně 6 napadeného rozhodnutí bylo to, že společnosti Velveta sice držela ve společnosti HEDVA akciový podíl ve výši 37,26 %, nicméně ostatní akcie byly rozptýleny mezi větší počet akcionářů, přičemž valné hromady se v roce 2001 účastnili akcionáři s počtem hlasů 50,63 % a v roce 2002 52,4 %. Tato situace umožnila společnosti Velveta mimo jiné také rozhodovat o obsazení orgánů společnosti HEDVA a tím uplatňovat rozhodující vliv na soutěžní chování kontrolovaného soutěžitele. Tento závěr Úřadu je podpořen judikaturou Evropské komise (strana 6 napadeného rozhodnutí).
Rovněž je třeba zdůraznit, že správní řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů je zahajováno na návrh. Soutěžitelé jsou povinni předložit Úřadu jako součásti návrhu na povolení spojení vyplněný dotazník, a to v souladu s vyhláškou č. 368/2001 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o náležitostech návrhu na povolení spojení soutěžitelů. Tento dotazník má spojující se soutěžitel povinnost vyplnit tak, aby v souladu s § 21 odst. 5 zákona o ochraně hospodářské soutěže obsahoval úplné, správné a pravdivé informace. Společnost Velveta v rámci správního řízení ve věci povolení spojení č.j. S 188/02 sice Úřadu nezatajila skutečnost, že má na společnosti HEDVA akciový podíl ve výši 37,26 %, ovšem existenci kontroly již nesdělila, přestože vzhledem k situaci, zejména na konaných valných hromadám ve společnosti HEDVA, bezpochyby o existenci kontroly věděla.
Společnost Velveta tedy skutečně porušila zákon o ochraně hospodářské soutěže, když neposkytla úplné, správné a pravdivé podklady a informace, avšak nikoli úmyslně, jak deklaroval orgán prvního stupně, nýbrž z nedbalosti. Úmyslné porušení ustanovení § 21 odst. 5 zákona o ochraně hospodářské soutěže nebylo ve správním řízení č.j. S 85/04 prokázáno.
Vzhledem k tomu, že přezkumné řízení ukázalo, že se v daném případě jednalo zřejmě jen o nedbalostní porušení zákona (i když takovéto jednání rovněž může podléhat sankci), přihlédl jsem k tomu, že jednání účastníka řízení nemělo vliv na správnost rozhodnutí Úřadu ve věci povolení spojení soutěžitelů společností Velveta a PERLA a správním uvážením jsem poté dospěl k závěru, že samotná deklarace porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže v bodě 1. výroku postačí pro naplnění prevence zabránění podobného nedbalostního jednání v budoucnu, a proto jsem zrušil výrokovou část 2. o uložení pokuty.
Uzavírám tedy, že po přezkoumání věci v celém rozsahu jsem ze všech shora uvedených důvodů, na základě návrhu zvláštní komise ustanovení dle § 61 odst. 1 správního řádu rozhodl tak, jak je ve výroku uvedeno.
P o u č e n í
Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle ustanovení § 61 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat.
Ing. Josef Bednář
předseda
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěž
Rozhodnutí obdrží:
AK Glatzová & Co
Mgr. Vlastislav Kusák, advokát
Husova 5, Betlémský palác
110 00 Praha 1
Toto rozhodnutí nabylo právní moci a stalo se vykonatelným dne 11. 2. 2005.