UOHS R022/2003
Rozhodnutí: R022/2003 Instance II.
Věc Žádost o povolení spojení soutěžitelů ČESKÝ TELECOM, a.s. a Eurotel Praha, spol. s r.o.
Účastníci ČESKÝ TELECOM, a.s., se sídlem Olšanská 55/5, Praha 3
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí rozklad zamítnut a napadené rozhodnutí potvrzeno
Rok 2003
Související rozhodnutí S118/03 , S118B/03 , S118C/03
Dokumenty dokument ke stažení 68 KB


Č.j. R 22/2003 V Brně dne 7. listopadu 2003
V řízení o rozkladu, který proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 4. 8. 2003 č.j. S 118D/03-2911/03 o nepřiznání postavení účastníka řízení podle ustanovení § 21 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, podala společnost TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o. , se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 04, IČ 64788610, jsem podle ustanovení § 59 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), na návrh zvláštní komise ustavené podle § 61 odst. 2 téhož zákona
r o z h o d l
takto:
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 4. 8. 2003 č.j. S 118D/03-2911/03 p o t v r z u j i a podaný rozklad z a m í t á m. O d ů v o d n ě n í
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vydal dne 4. 8. 2003 rozhodnutí č.j. S 118D/03-2911/03, jímž rozhodl, že postavení účastníka správního řízení č.j. S 118/03 zahájeného dne 25. 6. 2003 na základě návrhu společnosti ČESKÝ TELECOM, a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 55/5, PSČ 130 34, IČ 60193336, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále jen "zákon" anebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže"), se společnosti TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 7, Dělnická 213/12, PSČ 170 04, IČ 64788610 (dále jen "společnost TISCALI"), nepřiznává.
Proti tomuto rozhodnutí podala společnost TISCALI rozklad, ve kterém zejména namítá, že Úřad nedostatečně a chybně posoudil podklady, kterými společnost TISCALI prokázala, že její práva a povinnosti budou rozhodnutím Úřadu v uvedeném správním řízení podstatně dotčeny.
Společnost TISCALI je toho názoru, že Úřad zároveň řádně nezhodnotil skutečnost, že případným spojením dvou výrazně dominantních soutěžitelů na relevantním trhu dojde k významné změně rozložení tržních sil v oblasti poskytování telekomunikačních služeb a z toho plynoucího omezení, ne-li přímo vyloučení, řádné obchodní soutěže. V takovém případě by bylo zásadně omezeno právo společnosti TISCALI na svobodné rozvíjení své soutěžní činnosti na relevantním trhu a její právo na rovnoprávné zacházení jako nezávislého podnikatelského subjektu.
Společnost TISCALI považuje za účelové a zavádějící tvrzení Úřadu obsažené v odůvodnění napadeného rozhodnutí, že společnost TISCALI neprokázala existenci konkrétního práva či povinnosti, která by byla způsobilá být rozhodnutím Úřadu podstatně dotčena, neboť jak na základě jejich písemných podání (ze dne 14. 7. 2003, 23. 7. 2003 a 30. 7. 2003) a v průběhu šetření prováděného Úřadem dne 25. 7. 2003 společnost TISCALI přednesla celou škálu důkazů, kterými existenci takových práv a povinností prokázala.
Na základě všech shora uvedených skutečností navrhuje společnost TISCALI, aby předseda Úřadu rozkladem napadené rozhodnutí v požadovaném rozsahu zrušil a rozhodl tak, že společnosti TISCALI se přiznává postavení účastníka ve správním řízení č.j. S 118/03 o povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona o ochraně hospodářské soutěže.
Správní orgán prvního stupně neshledal důvody pro postup podle ustanovení § 57 odst. 1 správního řádu a v souladu s odst. 2 téhož ustanovení postoupil věc k rozhodnutí orgánu rozhodujícímu o rozkladu.
Podle ustanovení § 59 odst. 1 správního řádu jsem napadené rozhodnutí přezkoumal v celém rozsahu, a to i nad rámec námitek uplatněných v rozkladu společností TISCALI, kdy jsem všechny skutečnosti hodnotil jak jednotlivě, tak v jejich vzájemných souvislostech, a dospěl jsem k závěru, že Úřad hmotněprávně ani procesněprávně nepochybil, nepřiznal-li společnosti TISCALI postavení účastníka správního řízení č.j. S 118/02. Společnost TISCALI totiž skutečně ve smyslu § 21 odst. 1 věta druhá zákona o ochraně hospodářské soutěže neprokázala, že by její práva a povinnosti mohla být rozhodnutím Úřadu ve věci povolení spojení soutěžitelů ve správním řízení č.j. S 118/03 podstatně dotčena, a proto nebyly splněny hmotněprávní předpoklady přiznání fakultativního účastenství.
Konstatuji přitom, že Úřad se v napadeném rozhodnutí podrobně zabýval nejen všemi argumenty, které společnost TISCALI uvedla na podporu své žádosti o přiznání postavení účastníka řízení, ale i všemi skutečnostmi, které společnost TISCALI sice ve své žádosti neuvedla, které však z hlediska věcného posouzení přiznání postavení účastníka řízení této společnosti bylo relevantní zohlednit. Po právním zhodnocení společností TISCALI poskytnutých informací se ztotožňuji se závěry prvostupňového orgánu. Ve skutečnosti se v případě Úřadu sdělených údajů jedná nikoli o důkazy podporující žádost společnosti TISCALI o přiznání postavení účastníka ve správní řízení č.j. S 118/03, ale o námitky, které podle názoru společnosti TISCALI odůvodňují, respektive odůvodňovaly nepovolení spojení soutěžitelů či jeho povolení jen s určitými touto společností specifikovanými podmínkami, jež by z jejího pohledu přímého konkurenta spojujících se soutěžitelů dostatečným způsobem zajistily řádné fungování soutěžního prostředí na předmětných relevantních trzích. K těmto námitkám bylo však Úřadem přihlédnuto v rozhodnutí ve věci ze dne 7. 8. 2003 č.j. S 118/03-2953/03. Spojení soutěžitelů bylo povoleno s podmínkou, kterou shledávám nejen z hlediska ochrany hospodářské soutěže jako ekonomického jevu, ale i z pohledu ochrany jednotlivých soutěžitelů působících na relevantních trzích, za dostatečně a řádně ošetřující obavy vyjádřené společností TISCALI či ostatními poskytovateli telekomunikačních služeb v připomínkách k předmětnému spojení z možného dotčení jejich zájmů, práv a povinností.
Pokud jde o námitku společnosti TISCALI obsaženou v rozkladu, že Úřad řádně nezhodnotil skutečnost, že případným spojením dvou výrazně dominantních soutěžitelů na relevantním trhu dojde k významné změně rozložení tržních sil v oblasti poskytování telekomunikačních služeb a z toho plynoucího omezení, ne-li přímo vyloučení, řádné obchodní soutěže, což by mohlo zásadním způsobem omezit právo společnosti TISCALI na svobodné rozvíjení soutěžní činnosti, pak uvádím, že touto námitkou se v napadeném rozhodnutí zabýval již prvostupňový orgán (strana 5), který správně dospěl k závěru, že rozhodnutím ve věci povolení spojení soutěžitelů toto právo společnosti TISCALI být dotčeno nemůže, a bude společnosti TISCALI, ale i ostatním soutěžitelům působícím na vymezených relevantních trzích příslušet vždy bez ohledu na to, jak bude, respektive již bylo ve věci spojení soutěžitelů rozhodnuto. Jak již bylo uvedeno shora, spojení soutěžitelů bylo povoleno s podmínkou, kterou shledávám jako adekvátní pro rozptýlení obav z možného dotčení zájmů, práv či povinností konkurentů spojujících se soutěžitelů.
Závěrem tohoto rozhodnutí považuji za nezbytné zdůraznit, že důvody uvedené společností TISCALI v žádosti o přiznání postavení účastníka ve správním řízení č.j. S 118/03 nikterak nevybočují z právního rámce, na základě kterého nebylo postavení účastníka v tomto řízení přiznáno ani ostatním žadatelům. Nebylo-li totiž za stejných skutkových okolností ostatním žadatelům přiznáno postavení účastníka správního řízení č.j. S 118/03, nepřiznání postavení účastníka správního řízení společnosti TISCALI považuji za projev principu rovného zacházení Úřadu se všemi soutěžiteli působícími na vymezených relevantních trzích. Možné dotčení jejich práv a povinností povolením spojení bylo a je adekvátně ošetřeno podmínkou stanovenou v rozhodnutí o povolení spojení ze dne 7. 8. 2003 č.j. S 118/03-2953/03.
Vzhledem k tomu, že společnost TISCALI neprokázala ve správním řízení č.j. S 118/03 o povolení spojení soutěžitelů podstatné dotčení svých práv a povinností, a ke všem ostatním již shora uvedeným skutečnostem, jsem ve smyslu § 59 odst. 2 správního řádu na základě návrhu rozkladové komise podle ustanovení § 61 odst. 2 téhož zákona rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
P o u č e n í
Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle ustanovení § 61 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat.
Ing. Josef Bednář
předseda
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěž
Rozhodnutí obdrží:
TISCALI Telekomunikace Česká republika s.r.o.
Dělnická 213/12
170 04 Praha 7
Toto rozhodnutí nabylo právní moci a stalo se vykonatelným dne 10. 11. 2003.