UOHS R003/2000
Rozhodnutí: R003/00 Instance II.
Věc § 3 odst. 1 ZOHS-dohoda o cenách
Účastníci LIANA, a.s., se sídlem Most RoBIN OIL s.r.o., se sídlem Kladno
Typ správního řízení Zneužití dominantního postavení
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 1999
Datum nabytí právní moci 27. 4. 2001
Související rozhodnutí S089/99
Dokumenty dokument ke stažení 117 KB

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
601 56 Brno, Joštova 8

ROZHODNUTÍ Č.j.: R 3/2000 V Brně dne 20. 4. 2001
V řízení o rozkladu, který proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 12. 11. 1999 čj. S 89/99-220/2877 ve věci porušení ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 495/1992 Sb. a zákona č. 286/1993 Sb., podal účastník řízení LIANA, a. s., IČ 25 02 82 35, se sídlem v Mostě, ul. Fr. Halase 845/13, PSČ 434 01, IČ 25 02 82 35, jsem podle ustanovení § 59 odst. 2 a ustanovení § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), na návrh zvláštní komise ustavené podle § 61 odst. 2 téhož zákona
rozhodl takto:
Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ze dne 12. 11. 1999 čj. S 89/99-220/2877
ruším
a správní řízení zastavuji. Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vydal dne 12. 11. 1999 rozhodnutí čj. S 89/99-220/2877, v jehož 1. výrokové části deklaroval, že účastníci řízení společnost RoBIN OIL, s. r. o., se sídlem v Kladně, Cyrila Boudy 1444, IČ 49 82 35 74 (dále jen "RoBIN OIL" nebo "účastník řízení") a LIANA, a. s., se sídlem v Mostě, ul. Fr. Halase 845/13, PSČ 434 01 (dále jen "LIANA, a. s." nebo "účastník řízení"), tím, že uzavřeli dohodu o způsobu stanovení maloobchodních cen pohonných hmot pro prodej na čerpacích stanicích společnosti LIANA, obsaženou ve Smlouvě o vzájemně výhodné spolupráci z 8. 10. 1997 ve znění zápisu z jednání z 20. 10. 1997, který je jejím dodatkem, přičemž tuto dohodu uzavřeli dnem 30. 11. 1997, kdy LIANA, a. s., na sebe převzala jako právní nástupce společnosti Liana, spol. s r. o., práva a povinnosti z této smlouvy, porušili § 3 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon" anebo "zákon o ochraně hospodářské soutěže"). Dále bylo ve výroku deklarováno, že dohoda o způsobu stanovení maloobchodních cen pohonných hmot, která je obsažena v čl. II. písm. g) bod 3 a čl. II. písm. g) citované Smlouvy ve znění uvedeného dodatku, je ve smyslu § 3 odst. 2 písm. a) zákona zakázanou a neplatnou dohodou o nepřímém určení cen mezi soutěžiteli, která může vést k narušení hospodářské soutěže na trhu dodávek pohonných hmot-automobilových benzínů a motorové nafty v České republice.
Ve 2. výrokové části Úřad účastníkům řízení podle ustanovení § 11 odst. 1 písm. e) zákona uložil, aby ve lhůtě do 30 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí provedli úpravu Smlouvy o vzájemně výhodné spolupráci ze dne 8. 10. 1997 ve znění dodatku ze dne 20. 10. 1997 tak, aby byla v souladu s tímto zákonem. Za porušení zákona Úřad účastníkům řízení uložil každému samostatně pokutu ve výši 60 000,-Kč (3. výroková část). Řízení ve věci dohody o výhradních dodávkách pohonných hmot, obsažené ve stejné smlouvě, Úřad ve 4. výrokové části zastavil.
Proti tomuto rozhodnutí podala LIANA, a. s., včas rozklad. Účastník řízení RoBIN OIL zásilku obsahující rozhodnutí Úřadu v předmětné věci přes opakovaný pokus ze strany pošty odmítl převzít (viz sdělení Pošty Kladno ze dne 23. 12. 1999-ve spise l. č. 205) a v zákonné lhůtě rozklad nepodal.
V bodu 1) rozkladu LIANA, a. s., vzala na vědomí zastavení řízení ve věci dohod o výhradním nákupu PHL, v bodu 2) vznesla námitky vůči l. výrokové části, deklarující porušení zákona uzavřením dohody o způsobu tvorby maloobchodních cen PHL. LIANA, a. s., uvedla přehled důkazů a tvrzení, které měl Úřad v průběhu řízení k dispozici a z nichž vyplývá, že předmětná smluvní ujednání nebyla porušením zákona. Dále v rozkladu mj. zdůraznila, že společnost LIANA, a. s., se při stanovování cen řídila výhradně rozhodnutím ředitele, rozhodovala samostatně a svobodně bez určování cen PHL společností RoBIN OIL, nebyla ve vertikální kooperaci omezena ve svém právu stanovit svobodně a nezávisle prodejní ceny, popřípadě jiné obchodní podmínky, její ceny tudíž nebyly určovány přímo či nepřímo dohodou se společností RoBIN OIL tak, jak má na mysli ustanovení § 3 odst. 2 písm. a) zákona. Oba smluvní partneři si ustanovení čl. II písm. g) bodu 3 a čl. II písm. g) předmětné Smlouvy ve znění dodatku vysvětlovali stejně a jednání obou partnerů respektovala práva každého z nich se svobodně rozhodovat v hospodářské soutěži na trhu ČR.
Závěrem rozkladu LIANA, a. s., navrhla, aby výroky v bodech 1., 2. a 3. písm. a), b) byly zastaveny.
Podle ustanovení § 59 odst. 1 správního řádu jsem napadené rozhodnutí včetně spisového materiálu přezkoumal v celém rozsahu a o námitkách účastníka řízení uvážil takto:
Podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže "Veškeré dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí sdružení podnikatelů a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen "dohody"), které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže na trhu zboží, jsou zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud ministerstvo pro hospodářskou soutěž (dále jen "ministerstvo") nepovolilo výjimku. Podle odstavce 2 písm. a) téhož ustanovení zákona "Zakázanými ve smyslu odstavce 1 jsou zejména dohody, popřípadě jejich části, obsahující přímé nebo nepřímé určení cen, popřípadě jiných obchodních podmínek.".
Ustanovení § 3 odst. 1 zákona je generální klauzulí, jejíž aplikace je odvislá od naplnění materiální podmínky narušení soutěže-tzn. aby chování soutěžitelů vedlo nebo alespoň mohlo vést ke skutečnému narušení hospodářské soutěže na daném trhu. Jestliže příklady zakázaných dohod v odstavci 2 jsou uvozeny poukazem na smysl odstavce 1, pak nelze tento odkaz vyložit jinak, než jako zákonnou překážku znemožňující postihovat dohody jen pro jejich formu a obsah bez ohledu na faktické, byť jen ohrožení hospodářské soutěže. Úřad musí v rozhodnutí řádně odůvodnit proč dohoda vede k narušení hospodářské soutěže, a to nikoliv jen pro formální znaky, které vykazuje (rozsudek Vrchního soudu v Olomouci ze dne 30. 3. 2000 čj. 2 A 15/99-40).
Úřad spatřoval porušení zákona v dohodě účastníků řízení o způsobu tvorby cen pohonných hmot pro čerpací stanice společnosti LIANA, a. s., obsažené v čl. II. písm. g) bod 3 Smlouvy o vzájemně výhodné spolupráci ze dne 8. 10. 1997, uzavřené mezi společností RoBIN OIL a právním předchůdcem společnosti LIANA, a. s., společností Liana, spol. s r. o., Blatenská 3982, Chomutov, ve znění zápisu z jednání obou smluvních stran ze dne 20. 10. 1997, z něhož je i bez tohoto označení patrné, že je dodatkem ke zmíněné Smlouvě měnící původní znění čl. II. Smlouvy.
Podle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 3559, společnost Liana, spol. s r. o., se sídlem v Chomutově, Blatenská 3982, byla vymazána z obchodního rejstříku ke dni 30. 4. 1997 a přeměněna na akciovou společnost LIANA, a. s., se sídlem v Mostě, ul. Fr. Halase 845/13 podle ustanovení § 68 odst. 3 písm. e) obchodního zákoníku. Posledně jmenovaná společnost byla podle výpisu z obchodního rejstříku vedeného stejným soudem, oddíl B, vložka 1037, zapsána do obchodního rejstříku ke dni 30. 11. 1997.
Podle prohlášení představenstva společnosti LIANA, a. s., ze dne 28. 11. 1997 pak všechny právoplatně uzavřené smlouvy mezi společností Liana, spol. s r. o., a RoBIN OIL jsou platné i pro přeměněnou společnost LIANA, a. s. (ve spise l. č. 60).
Z listinných materiálů správního spisu jsem zjistil, že Smlouva z 8. 10. 1997 obsahuje v čl. II. nadepsaném Specifikace podmínek spolupráce, písm. g) toto znění: " Po dobu platnosti této smlouvy budou na čerpacích stanicích, které jsou předmětem této smlouvy, maloobchodní ceny řízeny fy RoBIN OIL s. r. o. po konzultaci s fy LIANA spol. s r. o. s maximálním ohledem na tvorbu hrubého zisku příslušné ČS, regionální podmínky a povinnosti k splátkám úvěrů KB a IPB u firmy vlastníka ČS.". V následující části Smlouvy nadepsané Technika tvorby maloobchodních cen, bod 3 zní: "Firma LIANA stanoví konkrétní ceny pohonných hmot pro jednotlivé čerpací stanice v toleranci vyhlášeného intervalu a jejich přehled odfaxuje firmě RoBIN OIL spol. s r. o. (ve spise l. č. 5-9).
V zápise ze dne 20. 10. 1997 bod II. zní: "Zástupci společnosti se dohodli na tomto prováděcím pokynu k výše uvedené smlouvě: a) Dodávky pohonných hmot jsou podmíněny výhodností kalkulačního vzorce dodávek včetně platebních podmínek poskytovaných dodavatelem. Ostatní pohonné hmoty např. BA 91, BIOMONA apod. zajišťuje odběratel dle své úvahy. b) Cenotvorba-tzn. maloobchodní ceny na čerpacích stanicích se ve svém konečném důsledku řídí jednoznačně dle bodu výše uvedené smlouvy II g3-tzn. konečné stanovení ceny na veškerých čerpacích stanicích, které jsou předmětem této smlouvy, je v kompetenci příslušného pracovníka společnosti Liana, spol. s r. o. Ostatní ustanovení týkající se techniky tvorby cen jsou pomocná a informativní." (ve spise l. č. 59).
Z uvedených dokumentů vyplynulo, že inkriminovaná ustanovení v čl. II. Smlouvy, jejichž znění napovídalo rozpor se zákonem o ochraně hospodářské soutěže, zpřesnili účastníci řízení následně po uzavření Smlouvy v přiměřeně krátké době do cca dvou týdnů po uzavření smlouvy novými ujednáními v citovaném zápisu, které deklarují podnikatelskou svobodu společnosti LIANA, a. s., ve stanovení konečných maloobchodních cen jí prodávaného zboží; zápisem přijatá formulace pak není výslovně v rozporu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže. Pokud jde o faktické chování obou účastníků řízení na trhu daného zboží, provedené dokazování ve správním řízení skutečný obsah ujednání o řízení cen společností RoBIN OIL směrem ke společnosti LIANA, a. s., spolehlivě neobjasnilo. Ze shromážděných důkazů není zřejmé, zda řízení cen spočívalo nebo mělo spočívat v určení konečných prodejních cen nebo cen minimálních, maximálních či jen např. doporučených, nebo se mělo jednat o stanovení cenového rozpětí, popřípadě zda ujednání sledovalo jen cenový monitoring na konkurenčních čerpacích stanicích.
Jak vyplývá z výpovědi účastníka řízení LIANA, a. s., v protokolu o jednání s Úřadem dne 21. 9. 1999 (ve spise l. č. 20-32) a z výpovědi účastníka řízení RoBIN OIL v protokolu o jednání s Úřadem dne 22. 9. 1999 (ve spise l. č. 52-58), účastníci řízení shodně popřeli, že společnost RoBIN OIL jakýmkoliv způsobem zasahuje do tvorby a určování konečných cen pohonných hmot prodávaných společností LIANA, a. s. Ani další vyjádření, zejména provozovatelů čerpacích stanic společnosti LIANA, a. s., nepotvrdila ingerenci společnosti RoBIN OIL do cenové politiky společnosti LIANA, a. s. Ve správním řízení nebyl získán jediný důkaz, že by tomu bylo jinak, což uvádí i odůvodnění napadeného rozhodnutí. Za tohoto důkazního stavu nelze bez dalšího trvat na tom, že byla uzavřena zakázaná dohoda o ceně, když se ji ve správním řízení v prvé řadě nepodařilo materiálně vůbec specifikovat a potažmo prokázat její negativní dopad na soutěžní prostředí daného trhu.
Po posouzení všech důkazních prostředků jak jednotlivě, tak ve vzájemných souvislostech, jsem dospěl k závěru, že správní řízení bezpečně a spolehlivě neprokázalo, že dohoda účastníků řízení obsažená v čl. II. písm. g) bod 3. a čl. II. písm. g) Smlouvy o vzájemně výhodné spolupráci ze dne 8. 10.1997 ve znění zápisu ze dne 20. 10. 1997, obsahuje zakázanou a neplatnou dohodu o nepřímém určení cen, která by podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona mohla vést k narušení hospodářské soutěže na trhu dodávek pohonných hmot-automobilových benzínů a motorové nafty v České republice.
Podle ustanovení § 59 odst. 2 správního řádu jsem proto napadené rozhodnutí zrušil a návrhu společnosti LIANA, a. s., na zastavení řízení podle ustanovení § 30 správního řádu vyhověl. Poučení:
Proti tomuto rozhodnutí se podle ustanovení § 61 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), nelze dále odvolat.
Ing. Josef Bednář
předseda
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne 27. 4. 2001