UOHS 45/2015
Rozhodnutí: V45/2015/PP-11559/2015/852/TKn Instance I.
Věc Znemožnění nahlédnutí do obchodních záznamů
Účastníci CZECH FROST s.r.o.
Typ správního řízení Procesní řízení
Typ rozhodnutí § 22c odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb.
Rok 2015
Datum nabytí právní moci 18. 9. 2015
Související rozhodnutí R179/15
Dokumenty dokument ke stažení 363 KB


Č. j.: ÚOHS-V45/2015/PP-11559/2015/852/TKn

28. 5. 2015Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S90/2015/KD, zahájeném dne 19. 2. 2015 ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, s účastníky řízení, společností Mrazírny Plzeň-Dýšina a.s., IČO 25230484 a společností CZECH FROST, s.r.o., IČO 27969118, vydává podle § 22c téhož zákona ve spojení s § 62 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty:

Společnost CZECH FROST s.r.o., se sídlem č. p. 408, 330 02 Dýšina, IČO 27969118,

tím, že při šetření na místě v obchodních prostorách soutěžitele prováděném Úřadem podle § 21f zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, v sídle této společnosti dne 19. 2. 2015 znemožnila Úřadu nahlédnout do obchodních záznamů nacházejících se v počítači jednatele společnosti CZECH FROST s.r.o., nesplnila povinnosti stanovené v § 21f odst. 3 téhož zákona,

za což jí Úřad ukládá pořádkovou pokutu podle § 22c odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve výši 1.105.000 Kč (slovy: jeden milion sto pět tisíc korun českých ).

Uložená pokuta je splatná do 60 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

ODŮVODNĚNÍ
I. Skutkový stav
Úřad dne 19. 2. 2015 zahájil se společnostmi CZECH FROST s.r.o., IČO 27969118, se sídlem č. p. 408, 330 02 Dýšina (dále též CZECH FROST ) a Mrazírny Plzeň-Dýšina a.s., IČO 25230484, se sídlem č. p. 408, 330 02 Dýšina, správní řízení sp. zn. ÚOHS-S90/2015/KD ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též zákon ). Možné porušení citovaného ustanovení zákona Úřad spatřuje v jednání ve vzájemné shodě a/nebo dohodě soutěžitelů spočívající v koordinaci postupu v hospodářské soutěži v oblasti přebírání, skladování a ochraňování zboží, zejména ve výběrovém řízení máslo stolní, jeho převzetí a ochraňování zadavatele Česká republika-Správa státních hmotných rezerv se sídlem Šeříková 616/1, 150 85 Praha 5-Malá Strana, IČ: 48133990, ev. č. VZ 480 419 zveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek dne 15. 9. 2014.
Dne 19. 2. 2015 bylo společnosti CZECH FROST doručeno oznámení o zahájení správního řízení a následně bylo dle §21f zákona provedeno Úřadem šetření na místě v jejích obchodních prostorách nacházejících se na adrese sídla této společnosti za účelem prověření obchodních záznamů a opatření podkladů v rámci správního řízení sp. zn. ÚOHS-S90/2015/KD [1] ke zjištění postupu účastníků tohoto řízení ve shora popsaném výběrovém řízení na ochraňování másla, jakož i zjištění jejich postupu, případně i s dalšími soutěžiteli, v hospodářské soutěži v oblasti přebíraní, skladování a ochraňování zboží.
Společnost CZECH FROST je právnickou osobou, jejímž předmětem podnikání je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského zákona, která primárně nabízí mražené a chlazené zboží za účelem dosažení zisku. [2] Jediný vlastník a zároveň jediný jednatel společnosti CZECH FROST, Ing. Dušan Fojtách, je od roku 2010 [3] rovněž 100% vlastníkem a jediným jednatelem společnosti SAGITEA s.r.o., se sídlem č.p. 408, 330 02 Dýšina, IČO 29095531 (dále též SAGITEA ). Tyto dvě společnosti jsou tedy majetkově a personálně propojeny. Společnost SAGITEA však působí na odlišném trhu [4] než společnost CZECH FROST a dosahuje tržeb ve výši jednotek miliónů korun, [5] dosahuje tedy obratu zanedbatelného v porovnání se společností CZECH FROST, jejíž obrat je z tohoto důvodu pro účely tohoto rozhodnutí dostatečný. [6] Úřad prováděl místní šetření v prostorách společnosti CZECH FROST, nikoli ve společnosti SAGITEA. Úřad pro účely tohoto rozhodnutí považuje společnost CZECH FROST za soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 1 zákona (dále též soutěžitel CZECH FROST ) a neměl za nezbytné hodnotit, zda je tento soutěžitel tvořen více osobami, byť je se společností SAGITEA součástí širší skupiny.
Před zahájením šetření na místě v obchodních prostorách bylo šetřenému soutěžiteli CZECH FROST předáno pověření k provedení šetření [7] a v souladu s § 21f odst. 6 zákona byl jednateli společnosti CZECH FROST, Ing. Dušanu Fojtáchovi (dále též jednatel ), sdělen právní důvod a účel šetření a poučení o oprávněních Úřadu při provádění šetření na místě v obchodních prostorách dle § 21f zákona a o souvisejících právech a povinnostech soutěžitelů. Rovněž byl poučen o možnosti Úřadu uložit soutěžiteli pořádkovou pokutu podle § 22c odst. 1 zákona v případě neposkytnutí nezbytné součinnosti k výkonu oprávnění Úřadu při šetření na místě či nesplnění povinnosti strpět výkon těchto oprávnění Úřadu stanovených v § 21f odst. 2 zákona. [8]
Během šetření na místě v obchodních prostorách soutěžitele CZECH FROST jednatel nesouhlasil s provedením šetření obchodních záznamů nacházejících se v jeho počítači HP Pro Book6550b, sériové číslo CNU1430ZYM (dále též počítač jednatele ), umístěném na stole v jeho kanceláři [9] bez přítomnosti právního zástupce. Bylo dohodnuto, že pracovníci Úřadu přikročí k šetření počítače jednatele až poté, co se dostaví advokátka Mgr. Alena Chaloupková, která byla jednatelem kontaktována. [10]
Jednatel následně sdělil pracovníkům Úřadu, že musí odjet v neodkladné obchodní záležitosti, s tím, že pověřil svoji asistentku, paní Janu Šnajdrovu (dále též asistentka jednatele ), aby byla přítomna v dalším průběhu šetření na místě, poté jednatel odjel. Pracovníci Úřadu zahájili šetření obchodních záznamů nacházejících se v obchodních prostorách soutěžitele CZECH FROST s výjimkou obchodních záznamů v počítači jednatele, do kterého jim nebylo umožněno nahlédnout.
Poté, co se dostavila advokátka Mgr. Alena Chaloupková, která sdělila pracovníkům Úřadu, že z důvodu konfliktu zájmů nemůže v dané věci společnost CZECH FROST zastupovat, byl po dohodě s pracovníky Úřadu o této skutečnosti jednatel advokátkou telefonicky informován. Ten následně požádal pracovníky Úřadu o poskytnutí času pro nalezení alternativního právního zástupce s tím, že i nadále nesouhlasí s provedením šetření v počítači jednatele. Pracovníci Úřadu byli poté informováni advokátkou Mgr. Alenou Chaloupkovou, že se mu nepodařilo nalézt jiného právního zástupce. Jednatel byl následně telefonicky kontaktován pracovníky Úřadu, kterým sdělil, že i nadále nesouhlasí s provedením šetření v počítači jednatele, a to i přes jejich opětovné upozornění, že mu za takovéto maření výkonu šetření na místě hrozí sankce dle § 22c zákona. Přístup k počítači jednatele byl následně odmítnut rovněž přítomnou asistentkou jednatele jím pověřenou asistovat pracovníkům Úřadu v průběhu šetření na místě.
Z výše uvedeného vyplývá, že pracovníkům Úřadu nebylo v průběhu celého šetření na místě v obchodních prostorách soutěžitele CZECH FROST umožněno nahlédnout do obchodních záznamů nacházejících se v počítači jednatele.

II. Právní rámec Soutěžitelem je v souladu s § 2 odst. 1 zákona každá fyzická a právnická osoba, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli. Za hospodářskou činnost se považuje jakákoli činnost spočívající v nabízení zboží nebo služeb na určitém trhu. [11]
Podle § 21f odst. 2 zákona jsou v rámci šetření na místě v obchodních prostorách zaměstnanci Úřadu, případně další Úřadem pověřené osoby, oprávněni vstupovat do obchodních prostor soutěžitelů, u kterých šetření probíhá; ověřovat, zda se v případě dokumentů a záznamů jedná o obchodní záznamy; nahlížet do obchodních záznamů, které se v obchodních prostorách nacházejí nebo jsou z nich přístupné bez ohledu na to, v jaké formě jsou uloženy; kopírovat nebo získávat v jakékoli formě kopie nebo výpisy z obchodních záznamů; pečetit obchodní prostory popřípadě skříně, schránky nebo obchodní záznamy v nich se nacházející na dobu a v rozsahu nezbytném k provedení šetření; požadovat od soutěžitele a osob v pracovněprávním nebo jiném obdobném vztahu k němu, případně osob, které soutěžitel pověřil vykonávat v jeho prospěch určité činnosti, v nezbytném rozsahu součinnost nezbytnou k provedení šetření, jakož i podat vysvětlení k obchodním záznamům.
Podle § 21f odst. 3 zákona je soutěžitel povinen poskytnout Úřadu při provádění šetření nezbytnou součinnost k výkonu jeho oprávnění podle § 21f odst. 2 a výkon těchto oprávnění strpět.
Pravomoc provést šetření na místě v obchodních prostorách představuje jeden z nejdůležitějších vyšetřovacích nástrojů Úřadu, který mu umožňuje odhalovat porušení zákona. Prostřednictvím šetření na místě v obchodních prostorách zjišťuje Úřad potřebné skutečnosti o jednání soutěžitele dle předmětu šetření a získává podklady, které nelze opatřit jiným způsobem či z jiných zdrojů, případně je nelze získat stejně efektivně a hospodárně. Soutěžitel má během šetření na místě v obchodních prostorách povinnost s Úřadem aktivně spolupracovat a zpřístupnit mu všechny dokumenty, které má k dispozici a které se týkají předmětu šetření, i když tyto dokumenty mohou být Úřadem použity k prokázání existence jeho protiprávního jednání. [12]
Podle § 22c odst. 1 zákona lze soutěžiteli uložit pořádkovou pokutu až do výše 300.000 Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, jestliže nesplní povinnost podle § 21e odst. 1 nebo 2 anebo § 21f odst. 3 zákona. Podle § 22c odst. 2 zákona lze pořádkovou pokutu uložit i opakovaně. Celková výše opakovaně ukládaných pokut nesmí přesáhnout 10.000.000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.

III. Právní posouzení Společnost CZECH FROST se účastní hospodářské soutěže a je soutěžitelem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona, na kterého dopadá povinnost poskytnout Úřadu podle § 21f odst. 3 zákona nezbytnou součinnost při provádění místního šetření v jeho obchodních prostorách a výkon oprávnění Úřadu strpět.
Společnost CZECH FROST tím, že při šetření na místě prováděném Úřadem dne 19. 2. 2015 dle § 21f zákona odepřela Úřadu možnost vykonat jeho oprávnění plynoucí z § 21f odst. 2 písm. c) zákona, tedy nahlížet do obchodních záznamů, které se v obchodních prostorách nacházejí nebo jsou z nich přístupné, bez ohledu na to, v jaké formě jsou uloženy, a to znemožněním nahlédnout do obchodních záznamů nacházejících se v počítači jednatele, neumožnila výkon jeho oprávnění plynoucích z § 21f odst. 2 zákona a tedy nesplnila své povinnosti stanovené v § 21f odst. 3 zákona, čímž se dopustila spáchání pořádkového deliktu dle § 22c zákona.

IV. Odpovědnost za porušení zákona Přestože adresátem norem zákona je soutěžitel, je nutné přisuzovat jeho porušení vždy konkrétní fyzické nebo právnické osobě, neboť pouze s ní je možné vést správní řízení a jen jí lze ukládat sankci.
Za výše popsané jednání v průběhu šetření na místě v obchodních prostorách soutěžitele je odpovědna společnost CZECH FROST, v jejímž sídle bylo toto šetření prováděno.

V. Výše pokuty Podle § 22c odst. 1 zákona lze soutěžiteli uložit pořádkovou pokutu až do výše 300.000 Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. Za horní hranici je považována ta z alternativních hranic, která je pro příslušného soutěžitele méně příznivá. Hranice stanovená pevnou částkou ve výši 300.000 Kč se použije, zejména u soutěžitelů, kteří nejsou založeni za účelem podnikatelské činnosti (např. sdružení soutěžitelů).
Pořádková pokuta při neposkytnutí součinnosti při místním šetření podle § 21f zákona musí působit dostatečně preventivně a represivně. Při stanovení její výše je třeba zohlednit nezbytnost dostatečně odrazujícího účinku tak, aby se soutěžitelé nemohli domnívat, že by pro ně mohlo být výhodné neposkytnout Úřadu při šetření na místě v obchodních prostorách zákonem požadovanou součinnost a strpět výkon jeho oprávnění, a tím Úřadu bránit v prokázání porušení hmotného práva. [13] Jiným přístupem ke stanovování výše pořádkové pokuty za porušení povinností soutěžitelů vyplývajících z § 21f odst. 3 zákona by mohl být mařen samotný smysl a účel šetření na místě, jako jednoho z nejdůležitějších a nejefektivnějších nástrojů Úřadu při odhalování porušení zákona a pro ochranu hospodářské soutěže.
Šetření na místě jako vyšetřovací nástroj má specifický charakter, přičemž předpokladem pro jeho efektivní fungování je především prvek překvapení. V důsledku toho se u soutěžitele zpravidla provádí jednorázově. Jeho opakování u stejného soutěžitele totiž zpravidla neumožní získání potřebných informací, neboť soutěžitel, který již ví o probíhajícím šetření konkrétního jednání Úřadem, má možnost se na šetření na místě předem připravit, resp. odstranit případné důkazy o svém protisoutěžním jednání. To platí tím spíše v případě, kdy se jedná o šetření obchodních záznamů uložených v elektronické podobě, neboť tyto mohou být vzhledem ke své zvláštní povaze podstatně jednodušeji a rychleji zmanipulovány či odstraněny než důkazy v listinné podobě. [14]
Při stanovení výše pořádkové pokuty je třeba dbát na to, aby pokuta nebyla v hrubém nepoměru k závažnosti následku a k významu předmětu řízení, jak ukládá § 62 odst. 3 správního řádu. Soutěžitel CZECH FROST je vyšetřován pro podezření z porušení § 3 odst. 1 zákona, za které je možno dle zákona udělit sankci až do výše 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.
Při stanovení výše pořádkové pokuty je rovněž třeba vzít do úvahy dosavadní praxi Úřadu a zkoumat, zda přístup ke stanovení ukládané pořádkové pokuty není excesivní v porovnání s dřívějším přístupem k ukládání pořádkových pokut za obdobné porušení povinností vyplývajících ze zákona. Úřad konstatuje, že jeho dosavadní přístup ke stanovení ukládaných pořádkových pokut plně koresponduje s níže podaným výpočtem sankce. [15]
Úřad, vedle výše uvedených základních východisek, ze kterých je třeba obecně vycházet při určování výše pořádkové pokuty za porušení povinností dle 21f odst. 3 zákona, zohlednil konkrétní okolnosti jednání soutěžitele nasvědčující vyšší závažnosti vytýkaného jednání a rovněž identifikoval přitěžující okolnost vyplývající z konkrétního jednání soutěžitele v průběhu šetření na místě v jeho obchodních prostorách, ke které rovněž přihlédl při určování výše pořádkové pokuty.
Společnost CZECH FROST poskytla Úřadu kvalifikovaný odhad svého čistého obratu za poslední ukončené období (kalendářní rok 2014), jenž dosáhl výše 143.625.155 Kč. [16] Celkový čistý obrat společnosti CZECH FROST za předešlé ukončené účetní období, rok 2013, činil 180.849.000 Kč a za jemu předcházející ukončené účetní období, rok 2012, 195.539.000 Kč. [17] Kvalifikovaný odhad čistého obratu společnosti CZECH FROST za poslední ukončené období (kalendářní rok 2014) tedy není ve výrazném nepoměru k dosáhnutým čistým obratům z předešlých ukončených účetních období a lze ho považovat za objektivní. Při úvahách o výši pokuty proto Úřad hodnotil jednání soutěžitele CZECH FROST v rámci zákonné maximální hranice pokuty ve výši 1 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, protože ta pro soutěžitele CZECH FROST představuje citelnější zásah do jeho majetkové sféry, než horní hranice stanovená ve výši 300.000 Kč, a spíše umožní naplnění cílů zákona.
Soutěžitel CZECH FROST znemožněním nahlížet do obchodních záznamů nacházejících se v počítači jednatele narušil průběh místního šetření a potenciálně zmařil jeho účel a smysl. V důsledku tohoto jednání totiž Úřad neměl možnost prozkoumat, zda se v počítači jednatele nacházejí pro daný případ relevantní obchodní záznamy, jejichž prověření je základním smyslem a účelem šetření na místě v obchodních prostorách. Znemožnění prohlédnout obchodní záznamy při provádění místního šetření lze považovat bez ohledu na konkrétní případ za závažné porušení oprávnění Úřadu stanovených v § 21f odst. 2 zákona a porušení odpovídajících povinností soutěžitele stanovených v § 21f odst. 3 zákona.
Společnost CZECH FROST má pouze jednoho jednatele, který je rovněž jediným společníkem této společnosti. Úřad má proto za nesporné, že jednatel je osobou, která může určovat obchodní chování soutěžitele CZECH FROST. Neumožnění šetřit obchodní záznamy nacházející se v počítači osoby s takto významným postavením u šetřeného soutěžitele výrazně snížilo možnost Úřadu zajistit relevantní podklady a informace. Lze si totiž pouze velmi těžko představit potenciálně důležitější zdroj relevantních podkladů a informací o obchodní činnosti soutěžitele v hospodářské soutěži, nežli je počítač osoby s takto významným vlivem na jeho chování. Skutečnost, že porušení povinností plynoucích z § 21f odst. 3 zákona se týkalo právě šetření obchodních záznamů v počítači osoby s rozhodujícím vlivem na jednání soutěžitele CZECH FROST, je třeba hodnotit coby zvýšení závažnosti posuzovaného jednání.
Vzhledem k tomu, že nebylo umožněno nahlížet do obchodních záznamů nacházejících se v počítači jednatele, tedy šetřit obchodní záznamy v elektronické formě, došlo k nevratnému znemožnění jejich efektivního prověření, které již nelze napravit. V této věci by již bylo neúčelné a neefektivní opakovat šetření na místě, při kterém by již chyběl prvotní prvek překvapení, jelikož lze důvodně předpokládat, že potenciální důkazy o protisoutěžním jednání, které se mohly nacházet v počítači jednatele, z něj již byly odstraněny. Tedy i v případě, že by při opakování šetření na místě byl počítač jednatele zpřístupněn k prověření obchodních záznamů v něm se nacházejících, nebylo by možné považovat takovéto zpřístupnění za jakkoliv hojící skutečnost, že při výše zmíněném šetření na místě dne 19. 2. 2015 jeho šetření umožněno nebylo. Rovněž tuto skutečnost je třeba hodnotit na vrub vyšší závažnosti jednání.
Úřad neidentifikoval žádnou relevantní okolnost, která by se měla odrazit ve snížení závažnosti vytýkaného jednání.
Jednatel při svém jednání v rámci probíhajícího šetření na místě nepochybně věděl, že nezpřístupněním obchodních záznamů nacházejících se v počítači jednatele porušuje soutěžitel CZECH FROST své zákonem stanovené povinnosti, a jednal tak vědomě i poté, co byl opakovaně pracovníky Úřadu vyrozuměn o povinnostech soutěžitele při šetření na místě v obchodních prostorách vyplývajících ze zákona a poučen o tom, že za jejich nesplnění může být společnosti CZECH FROST uložena sankce. Úřad proto dospěl k závěru, že soutěžitel CZECH FROST jednal úmyslně při neumožnění prověřit obchodní záznamy nacházející se v počítači jednatele v rámci šetření na místě. Úřad považuje skutečnost, že zmíněné jednání soutěžitele CZECH FROST bylo úmyslné, za přitěžující okolnost.
Úřad neidentifikoval žádnou relevantní polehčující okolnost, která by měla vliv na posouzení jednání soutěžitele CZECH FROST v průběhu šetření na místě.
S ohledem na závažnost deliktu stanovil Úřad pro společnost CZECH FROST základní částku pokuty ve výši 0,7 % z jejího odhadovaného čistého obratu za poslední ukončené období. Základní částka pokuty tedy činí 1.005.000 Kč (zaokrouhleno na celé tisíce dolů).
Úřad dále přihlédl k formě zavinění (subjektivní stránce jednání). Skutečnost, že porušení zákona bylo úmyslné, považuje Úřad za přitěžující okolnost, kterou promítl do konečné výše pokuty, a to zvýšením základní částky o 10 %.
Úřad neshledal žádné polehčující okolnosti, na jejichž základě by mohl snížit základní částku pokuty pro společnost CZECH FROST.
Po zohlednění závažnosti protiprávního jednání, přitěžujících a polehčujících okolností byla výsledná částka pokuty stanovená ve výši 1.105.000 Kč (zaokrouhleno na celé tisíce dolů).
Tato částka představuje cca 0,77 % odhadovaného celkového čistého obratu společnosti CZECH FROST za rok 2014 a pokuta v této výši tedy nepřevyšuje 1 % z celkového kvalifikovaného odhadu čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období. Pořádková pokuta ukládaná tímto rozhodnutím není v hrubém nepoměru k závažnosti následku a k významu předmětu řízení.
Úřad rovněž zkoumal, zda výše ukládané pořádkové pokuty není pro společnost CZECH FROST likvidační, přičemž přihlédl k její celkové majetkové a finanční situaci. [18] Společnost CZECH FROST dosáhla za předešlá 4 ukončená účetní období (roky 2010-2013) vždy kladného hospodářského výsledku, přičemž součet výsledků hospodaření v těchto letech činil 3.405.000 Kč. Tato společnost disponuje s vlastním kapitálem ve výši 3.467.000 Kč. [19] Úřad rovněž zohlednil skutečnost, že s ní v současnosti není vedeno insolvenční řízení. S ohledem na tyto skutečnosti se Úřad nedomnívá, že by pokuta v uvedené výši mohla být pro tuto společnost likvidační.
Společnost CZECH FROST je povinna pořádkovou pokutu uhradit ve lhůtě stanovené ve výroku rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu 19-24825621/0710, variabilní symbol: 2015009045 konstantní symbol: 1148.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty má vždy odkladný účinek (§ 62 odst. 5 správního řádu).

otisk úředního razítka

JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením Sekce hospodářské soutěže

Obdrží
CZECH FROST s.r.o.
se sídlem č. p. 408
330 02 Dýšina

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Oznámení o zahájení správního řízení list. č. V7-V9 správního spisu sp. zn. ÚOHS-V45/2015/PP.
[2] Viz sortiment společnosti CZECH FROST, dostupný z: http://www.czechfrost.cz/cs/#sortiment .
[3] Den zápisu společnosti SAGITEA se datuje od 17. února 2010. Viz výpis z obchodního rejstříku, také dostupný z: https://or.justice.cz/ias/ui/rejstrik-firma.vysledky?subjektId=188812&typ=PLATNY .
[4] Předmětem podnikání společnosti SAGITEA je výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 zákona č. 455/1991 Sb., živnostenský zákon, ve znění pozdějších předpisů, zejména prodej pečených čajů. Viz stránky společnosti dostupné z: http://www.sagitea.cz/cz/.
[5] Viz účetní závěrky společnosti CZECH FROST dostupné z veřejných rejstříků a listin.
[6] Viz bod 24 tohoto rozhodnutí.
[7] Viz § 21f odst. 5 zákona.
[8] Protokol o průběhu šetření na místě v obchodních prostorách soutěžitele CZECH FROST provedeného dne 19. 2. 2015, PID UOHSX006W4DR (dále též Protokol ), listy č. V10-V17 správního spisu sp. zn. ÚOHS V45/2015/PP.
[9] Vlastnictví počítače společností CZECH FROST bylo ověřeno na základě daňového dokladu č. 72112900 od společnosti TECHSERVISsystem s.r.o., viz Protokol, list č. V160 a fotografie počítače umístněného v kanceláři jednatele společnosti, u něhož jednatel odmítl provedení šetření, celkem 4 fotografie, viz Protokol, listy č. V161 -V164 správního spisu sp. zn. ÚOHS-V45/2015/PP.
[10] Viz Protokol, listy č. V13-V14 správního spisu sp. zn. ÚOHS-V45/2015/PP.
[11] Srovnej např. rozhodnutí Evropského Soudního Dvora ze dne 16. 6. 1987 ve věci č. 118/85, Komise vs. Itálie [1987] ECR 2599, odst. 7.
[12] Viz Rozsudek Tribunálu ze dne 26. listopadu 2014 ve věci T-272/12 (EPH a ostatní vs. Komise), bod 53.
[13] Viz též Rozsudek Tribunálu ze dne 26. listopadu 2014 ve věci T-272/12 (EPH a ostatní vs. Komise), bod 107.
[14] Ibid.
[15] Z hlediska závažnosti je s jednáním soutěžitele CZECH FROST, posuzovaným v tomto případě, z předcházejících kauz porovnatelný případ jednání soutěžitele Delta pekárny při šetření na místě v jeho obchodních prostorách , viz rozhodnutí Úřadu ze dne 30. 12. 2003, č. j. ÚOHS-S233A/03-7786/03-ORP.
[16] Poskytnutí informací společnosti CZECH FROST, č. j. ÚOHS-6294/2015/852. Listy č. V3-V6 správního spisu sp. zn. ÚOHS-V45/2015/PP, přičemž skutečná výše čistého obratu za rok 2014 dosud není k dispozici ani účastníku řízení, ani Úřadu.
[17] Ibid.
[18] Úřad si od soutěžitele CZECH FROST pro účely alanýzy finančního zdraví vyžádal účetní údaje za posledních pět účetních období. Účetní údaje za rok 2014 byly ze shora uvedených důvodů poskytnuty pouze v podobě kvalifikovaného odhadu, proto nemohly být při úvahách o případném likvidačním charakteru pokuty zohledněny.
[19] Úřad vychází z ekonomických údajů sdělených účastníkem řízení, viz l.č. V3-V5 správního spisu, a dále z údajů dostupných v Obchodním rejstříku.