UOHS 4147/2004
Rozhodnutí: 4147/04-ORP Instance I.
Věc Postup společností BILLA, spol. s r.o. a JULIUS MEINL, a.s. při stanovení obchodních podmínek pro dodávky zboží do svých prodejen
Účastníci BILLA, spol. s r.o., Modletice 67, 251 01 Říčany u Prahy JULIUS MEINL, a.s., U libeňského pivovaru 63, 180 00 Praha
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí Přeplatek na pokutě vrácen
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 27. 7. 2004
Související rozhodnutí S094/02 , R070-071/02 , S094A/02 , R007/02 , S094A/02 , R070, 071/02
Dokumenty dokument ke stažení 55 KB


Čj. 4147/04-ORP V Brně dne 2. července 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako správce daně dle § 1 odst. 3 a 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, rozhodl o žádosti společnosti JULIUS MEINL, a.s., se sídlem Praha 8, U libeňského pivovaru 63, IČ 16193938, právně zastoupené Prof. JUDr. Zdeňkem Češkou, advokátem advokátní kanceláře CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol., se sídlem Praha 1, Dlouhá 39, PSČ 110 00, ze dne 1.7.2004, o vrácení přeplatku na pokutě vzniklého na základě usnesení Krajského soudu v Brně čj. 31 Ca 42/2003-127 ze dne 23.6.2004, takto:
Částka 23 000 000,-Kč (slovy dvacet tři milionů korun českých)-přeplatek na pokutě, se dle § 64 odst. 4 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, vrací společnosti JULIUS MEINL, a.s., se sídlem Praha 8, U libeňského pivovaru 63, IČ 16193938. Přeplatek na pokutě se vrací převodem z účtu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č. 3754-24825-621/0710, vedeného u České národní banky na účet společnosti JULIUS MEINL, a.s., č. 101 1003682/5500 vedený u Raiffeisenbank Praha. O d ů v o d n ě n í
Rozhodnutím předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže čj. R 70, 71/2002 ze dne 13.10.2003, kterým bylo změněno rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") čj. S 94/02-2136/02-VO II ze dne 21.10.2002, byla společnosti JULIUS MEINL, a.s., se sídlem Praha 8, U libeňského pivovaru 63, IČ 16193938 (dále jen "JULIUS MEINL, a.s.) uložena za porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže pokuta ve výši 23 000 000,-Kč (slovy dvacet tři milionů korun českých).
Společnost JULIUS MEINL, a.s. podala proti výše uvedenému rozhodnutí předsedy Úřadu dne 12.12.2003 žalobu ke Krajskému soudu v Brně. Součástí žaloby byla žádost, aby soud přiznal žalobě odkladný účinek, neboť v případě úhrady uložené pokuty by došlo ke krizi její likvidity a hrozila by jí vážná újma.
Dne 23.6.2004 vydal Krajský soud v Brně usnesení čj. 31 Ca 42/2003-127, jímž přiznal podané žalobě odkladný účinek, a to pokud jde o výrok III. rozhodnutí předsedy Úřadu čj. R 70, 71/2002 ze dne 13.10.2003, kterým byla žalobci-společnosti JULIUS MEINL, a.s., uložena pokuta ve výši 23 000 000,-Kč.
Uvedenou pokutu společnost JULIUS MEINL, a.s. uhradila na účet Úřadu, a to dne 7.6.2004. Dne 1.7.2004 potom požádala Úřad na základě usnesení Krajského soudu v Brně o vrácení uvedené pokuty na svůj účet vedený u Raiffeisenbank Praha..
Vzhledem k tomu, že částka 23 000 000,-Kč představuje s ohledem na výše uvedené usnesení Krajského soudu v Brně přeplatek na pokutě ve smyslu § 64 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů a společnost JULIUS MEINL, a.s. požádala o vrácení tohoto přeplatku, rozhodl Úřad v souladu s § 64 odst. 4 téhož zákona o vrácení uvedené částky společnosti JULIUS MEINL, a.s. Poučení o opravném prostředku
Dle § 64 odst. 8 zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, může daňový dlužník proti rozhodnutí správce daně o žádosti o vrácení přeplatku podat odvolání do 15 dnů od jeho doručení. Odvolání nemá odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Advokátní kancelář
CÍSAŘ, ČEŠKA, SMUTNÝ a spol.
Prof. JUDr.Zdeněk Češka
advokát
Dlouhá 39
110 00 Praha 1
JULIUS MEINL, a.s.
U libeňského pivovaru 63
180 00 Praha 8