UOHS 195/2013
Rozhodnutí: V195/2013/PP-22262/2013/840/RPl Instance I.
Věc Pořádková pokuta
Účastníci PUPY CZ s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí pořádková pokuta dle § 22c odst. 1 ZOHS
Rok 2013
Datum nabytí právní moci 10. 12. 2013
Dokumenty dokument ke stažení 224 KBČ. j.: ÚOHS-V195/2013/PP-22262/2013/840/RPl

14. 11. 2013


Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v souvislosti se správním řízením sp. zn. ÚOHS-S541/2013/KS, zahájeným dne 2. 9. 2013 ve věci povolení spojení soutěžitelů CEMEX Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5-Stodůlky, Siemensova 2716/2, IČ: 27892638, a Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, se sídlem Prachovice, Tovární ul. 296, IČ: 15052320, k němuž má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává podle § 22c téhož zákona ve spojení s § 62 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto
rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty:

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ukládá společnosti PUPY CZ s.r.o., se sídlem Hořín 54, IČ: 27420485, za porušení povinnosti stanovené v § 21e odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jehož se dopustila neposkytnutím podkladů a informací vyžádaných Úřadem přípisem č. j. ÚOHS-S541/2013/KS-16758/2013/840/RPl ze dne 5. 9. 2013, pořádkovou pokutu podle § 22c odst. 1 téhož zákona ve výši 30 000,-Kč (slovy: třicet tisíc korun českých ) .
Uložená pokuta je splatná do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí.

Odůvodnění

1. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) vede správní řízení sp. zn. ÚOHS-S541/2013/KS ve věci povolení spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít tak, že společnost CEMEX Czech Republic, s.r.o., se sídlem Praha 5-Stodůlky, Siemensova 2716/2, IČ: 27892638 (dále jen CEMEX ), má získat podle § 12 odst. 3 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ), možnost výlučně kontrolovat společnost Holcim (Česko) a.s., člen koncernu, se sídlem Prachovice, Tovární ul. 296, IČ: 15052320 (dále jen Holcim ). Uvedené správní řízení bylo zahájeno dne 2. 9. 2013 na návrh společnosti CEMEX. V rámci tohoto správního řízení Úřad posuzuje dopady spojení na hospodářskou soutěž na relevantních trzích zejména v oblastech výroby kameniva, transportbetonu a cementu v rámci území České republiky. Řízení ve věci povolení spojení je vázáno na zákonem stanovené lhůty.
2. Úřad se v uvedeném správním řízení obrátil v souladu s § 21e zákona na společnost PUPY CZ s.r.o., se sídlem Hořín 54, IČ: 27420485 (dále jen PUPY CZ ), jako konkurenta spojujících se soutěžitelů působícího nejméně v jedné ze spojením dotčených oblastí, se žádostí o poskytnutí informací a podkladů (dále jen Žádost ). [1] V souladu s § 21e odst. 2 Úřad stanovil pro poskytnutí požadovaných podkladů a informací lhůtu nejpozději do 10 dnů od obdržení Žádosti s tím, že jako právní důvod a účel šetření [2] označil nezbytnost požadovaných podkladů a informací pro posouzení dopadů výše uvedeného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž. Současně v přípisu poučil společnost o její povinnosti poskytnout informace podle § 21e odst. 1 a 2 zákona, jakož i o tom, že za jejich neposkytnutí může Úřad uložit pokutu podle § 22c odst. 1 zákona.
3. Žádost byla společnosti PUPY CZ doručena dne 13. 9. 2013.
4. Protože Úřad ve stanovené lhůtě požadované informace a podklady neobdržel, urgoval jejich poskytnutí, a to přípisem č. j. ÚOHS-S541/2013/KS-18359/2013/840/RPl ze dne 25. 9. 2013 (dále jen Urgence I ) a následně přípisem č. j. ÚOHS-S541/2013/KS-19925/2013/840/RPl ze dne 15. 10. 2013 (dále jen Urgence II ). Urgence I byla společnosti PUPY CZ doručena dne 25. 9. 2013, Urgence II pak dne 18. 10. 2013. Pro poskytnutí požadovaných informací stanovil Úřad v Urgenci I lhůtu nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne jejího doručení. Tutéž délku lhůty pro poskytnutí podkladů a informací Úřad stanovil rovněž v Urgenci II. Také v Urgenci I i Urgenci II byla společnost PUPY CZ poučena o její povinnosti poskytnout informace (podle § 21e odst. 1 a 2 zákona), jakož i o důsledcích dle § 22c odst. 1 zákona v případě jejich neposkytnutí. Společnost PUPY CZ však ani ve lhůtách stanovených v Urgenci I a v Urgenci II Úřadu požadované informace a podklady neposkytla.
5. Podle § 21e odst. 1 zákona jsou soutěžitelé povinni poskytovat Úřadu úplné, správné a pravdivé podklady a informace, včetně obchodních knih, jiných obchodních záznamů nebo jiných záznamů, které mohou mít význam pro objasnění předmětu řízení (dále jen obchodní záznamy ).
6. Podle § 21e odst. 2 zákona jsou na písemnou žádost Úřadu soutěžitelé povinni poskytnout Úřadu podklady a informace, včetně obchodních záznamů ve lhůtě jím stanovené. Při jejich vyžádání Úřad uvede právní důvod a účel šetření a upozorní na to, že za jejich neposkytnutí nebo neumožnění jejich prověření může Úřad uložit pokutu podle § 22c.
7. Povinnost poskytovat Úřadu informace podle § 21e zákona je uložena všem soutěžitelům. Soutěžitelem je přitom v souladu s § 2 odst. 1 zákona každá fyzická a právnická osoba, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli. Soutěžitelem je tak typicky subjekt, který působí na relevantním trhu jako konkurent, odběratel či dodavatel spojujících se soutěžitelů, ale soutěžitelem je i subjekt, který není v postavení konkurenta, odběratele či dodavatele, ale svým jednáním může konkurenční prostředí na daném trhu i jen ovlivňovat. Společnost PUPY CZ, jakožto konkurent spojujících se soutěžitelů, je proto soutěžitelem, na kterého dopadá povinnost poskytnout Úřadu podle § 21e zákona informace.
8. Podle § 22c odst. 1 zákona lze soutěžiteli uložit pořádkovou pokutu až do výše 300 000 Kč nebo 1 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, jestliže nesplní povinnost podle § 21e odst. 1 nebo 2 anebo § 21f odst. 3 zákona. Podle § 22c odst. 2 zákona lze pořádkovou pokutu uložit i opakovaně. Celková výše opakovaně ukládaných pokut nesmí přesáhnout 10 000 000 Kč nebo 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období.
9. Tím, že společnost PUPY CZ neposkytla Úřadu na jeho písemnou Žádost požadované informace a podklady, porušila svou povinnost stanovenou v § 21e odst. 2 zákona.
10. Za neposkytnutí požadovaných informací rozhodl Úřad uložit společnosti PUPY CZ pořádkovou pokutu ve výši 30 000,-Kč (slovy: třicet tisíc korun českých ).
11. Účelem pořádkové pokuty pak je donutit dotčený subjekt ke splnění jeho konkrétní procesní povinnosti a zajistit tak řádný průběh řízení (zde řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů); k tomuto účelu lze pořádkové pokuty ukládat i opakovaně. V daném případě Úřad rozhodl vzhledem k významu předmětu řízení, v němž informace požadoval, a také s ohledem na závažnost následku způsobeného neposkytnutím informací (viz níže) uložit pořádkovou pokutu v zákonem stanoveném rozpětí do 300 000 Kč.
12. Při ukládání pořádkové pokuty Úřad předně hodnotil její přiměřenost způsobenému porušení povinnosti; přihlédl k tomu, že požadované informace nezbytně potřebuje k tomu, aby mohl posoudit dopady výše uvedeného spojení soutěžitelů na hospodářskou soutěž na relevantních trzích zejména v oblastech výroby kameniva, transportbetonu a cementu v rámci území České republiky; dále k tomu, že pokud jde o délku řízení ve věci povolení spojení soutěžitelů je Úřad vázán zákonem stanovenými lhůtami a neposkytnutí vyžádaných podkladů a informací ze strany soutěžitelů v daném případě závažně ztížilo postup ve správním řízení. Dále Úřad přihlédl k tomu, že společnost PUPY CZ nevyužila ani Úřadem poskytnuté možnosti poskytnout vyžádané informace v dodatečných lhůtách stanovených v Urgenci I a Urgenci II.
13. Při stanovení výše pořádkové pokuty pak Úřad dbal i na to, aby pokuta nebyla v hrubém nepoměru k závažnosti následku a k významu předmětu řízení, jak ukládá § 62 odst. 3 správního řádu. Jde o vyjádření obecné zásady proporcionality a také principu proporcionality stanoveného speciálně pro účely užití zajišťovacích prostředků v § 58 správního řádu. Úřad uvážil, že výše uložené pořádkové pokuty, která se v tomto případě pohybuje na spodní hranici uvedeného rozpětí, není v hrubém nepoměru k závažnosti způsobeného následku a k významu předmětu řízení.
14. Dále Úřad hodnotil, zda výše uložené pokuty není excesivní v porovnání výší ukládaných pokut za obdobné porušení procesní povinnosti. K tomu Úřad uvádí, že k uložení pokuty za porušení procesních povinností došlo dosud v ojedinělých případech (dle znění zákona účinného do 1. 9. 2009), přičemž dosud uložená pokuta za neposkytnutí informací přesahovala zde uloženou výši. [3]
15. Rovněž Úřad posuzoval, aby výše ukládané pořádkové pokuty nebyla pro daného soutěžitele zjevně nepřiměřená či dokonce likvidační. Zde Úřad přihlédl k celkové majetkové a finanční situaci porušitele.
16. Z veřejných zdrojů nelze dohledat podklady a informace vztahující se k obratu společnosti PUPY CZ a nelze tak spolehlivě ověřit, zda výše ukládané pořádkové pokuty není pro společnost PUPY CZ zjevně nepřiměřená či dokonce likvidační. Nicméně dle názoru Úřadu skutečnost, že společnost PUPY CZ patrně nesplnila svoji zákonnou povinnost podle § 40 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a údaje vztahující se k roku 2012 nejsou ani ve sbírce listin Obchodního rejstříku, nemůže bránit účinnému vymáhání práva v souladu s § 21e a § 22c zákona. S ohledem na tuto skutečnost, vzhledem k tomu, že společnost nebyla zrušena ani není v insolvenci [4] a rovněž s přihlédnutím k tomu, že základní kapitál společnosti je 200 000,-Kč (splaceno 100 %), Úřad konstatuje, že jím uložená výše pořádkové pokuty by neměla mít pro společnost PUPY CZ likvidační charakter. V této souvislosti Úřad rovněž konstatuje, že s ohledem na ustanovení § 62 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podle něhož prvním úkonem v řízení ve věci uložení pořádkové pokuty je vydání rozhodnutí, a rovněž s přihlédnutím k povaze deliktu (tj. neposkytnutí informací), za který je pořádková pokuta ukládána, informace o obratu společnosti PUPY CZ za rok 2012 si od ní nevyžadoval.
17. Dle § 25a zákona Úřad postupuje v řízení dle správního řádu, nestanoví-li zákon jinak. Procesní postup pro uložení pořádkové pokuty pak zákon nestanoví; uplatní se proto § 62 odst. 5 správního řádu, dle kterého prvním úkonem v řízení ve věci uložení pořádkové pokuty je vydání rozhodnutí.
18. Společnost PUPY CZ je povinna pořádkovou pokutu uhradit ve lhůtě stanovené ve výroku rozhodnutí na účet Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu 19-24825621/0710, konstantní symbol: 1148 pro bezhotovostní platby, jako variabilní symbol se uvede kmenová část daňového identifikačního čísla společnosti PUPY CZ.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení v souladu s § 152 odst. 1 a 4, ve spojení s § 83 odst. 1, zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad proti rozhodnutí o uložení pořádkové pokuty má vždy odkladný účinek (§ 62 odst. 5 správního řádu).

otisk úředního razítka


JUDr. Michal Petr, Ph.D.
místopředseda Úřadu
pověřený řízením
Sekce hospodářské soutěže

Obdrží
PUPY CZ s.r.o.
Hořín 54
276 01 okr. Mělník

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Tj. přípis Úřadu č. j. ÚOHS-S541/2013/KS-16758/2013/840/RPl ze dne 5. 9. 2013.
[2] Viz § 21e odst. 2 zákona-poslední věta.
[3] Viz rozhodnutí č. j. S318/2007/OS, kterým byla uložena pokuta (100 tis. Kč) společnosti VAVRYS CZ s.r.o. a které bylo potvrzeno druhostupňovým rozhodnutím č. j. R232/2007 ze dne 15. 7. 2008.
[4] Viz https://or.justice.cz .