UOHS 112/2005
Rozhodnutí: R111,112/05/SOHSII Instance II.
Věc Žádost o povolení spojení soutěžitelů Karlovarské minerální vody, a.s. a Poděbradka, a.s.
Účastníci Karlovarské minerální vody, a.s., se sídlem Horova 3, Karlovy Vary Poděbradka, a.s., se sídlem Nymburská 239/VII, Poděbrady
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí rozklad zamítnut pro nepřípustnost
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 7. 8. 2007
Související rozhodnutí S64/05
Dokumenty dokument ke stažení 124 KB


Č.j. R 111,112/2007/01-14237/2007/310 V Brně dne 6. srpna 2007
V řízení o rozkladech, které proti rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. S 64/05-9792/2006/720ze dne 29. 5. 2006 ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na jehož základě měla společnost Karlovarské minerální vody, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Horova 3, IČ: 14706725, získat možnost kontrolovat smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, společnost Poděbradka, a.s., se sídlem Poděbrady, Nymburská 239/VII, okres Nymburk, PSČ 29001, IČ: 47550562, podaly společnosti a) Alphaduct, a.s., se sídlem Brno, Dusíkova 7, IČ 26212412, a b) Karlovarská korunní, s.r.o. , se sídlem Stráž nad Ohří 77, IČ 18226990, obě právně zastoupené Mgr. Janem Maršálem, advokátem se sídlem Praha 8, Sokolovská 49, jsem podle § 25a zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 92 odst. 1 a § 152 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, a na základě návrhu rozkladové komise, rozhodl takto:
Rozklady společností Alphaduct, a.s., se sídlem Brno, Dusíkova 7, IČ 26212412, a Karlovarská korunní, s.r.o., se sídlem Stráž nad Ohří 77, IČ 18226990, z a m í t á m. Odůvodnění:
I. Napadené rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též "Úřad") vydal dne 29. 5. 2006 rozhodnutí č.j. S 64/05-9792/2006/720 (dále též "napadené rozhodnutí"), v jehož výrokové části deklaroval, že spojení soutěžitelů Karlovarské minerální vody, a.s., se sídlem Karlovy Vary, Horova 3, IČ: 14706725 (dále též "KMV"), a Poděbradka, a.s., se sídlem Poděbrady, Nymburská 239/VII, okres Nymburk, PSČ 29001, IČ: 47550562 (dále též "Poděbradka"), k němuž má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též "zákon"), na základě dohody o opci na koupi 51 kusů akcií společnosti Poděbradka, obsažené ve Smlouvě o prodeji akcií, kterou dne 15. září 2004 uzavřely společnost KMV, jako prodávající, a společnost MIRA Beteiligungsholding GmbH, se sídlem Tegetthoffstrasse 1, Vídeň, Rakouská republika, jako kupující, v jejímž důsledku společnost KMV nabude akcie představující 51% podíl na základním kapitálu společnosti Poděbradka, a tím i možnost tuto společnost kontrolovat ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, se dle § 16 odst. 5 zákona povoluje za podmínky splnění závazků ve prospěch zachování účinné hospodářské soutěže, které v průběhu správního řízení účastník řízení přijal. Společnost KMV se zavázala: a) zajistit zachování stávajících obchodních značek produktů společnosti Poděbradka, a to po dobu pěti let od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení předmětného spojení soutěžitelů, b) zajistit, aby společnost Poděbradka i po realizaci posuzovaného spojení vyjednávala své obchodní a dodací podmínky s odběrateli zajišťujícími tzv. moderní distribuci odděleně od společnosti KMV, a to po dobu pěti let od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení předmětného spojení soutěžitelů, c) zajistit udržení cenového rozdělení nápojů vyráběných spojujícími se soutěžiteli, tak, že nebude snižován stávající podíl nápojů nižší cenové kategorie, a to po dobu pěti let od nabytí právní moci rozhodnutí o povolení předmětného spojení soutěžitelů, d) předkládat Úřadu každoročně, a to vždy k 31. květnu, po dobu trvání závazků, zprávu o stavu plnění výše uvedených závazků.
II. Rozklady
Společnosti Alphaduct, a.s., se sídlem Brno, Dusíkova 7, IČ 26212412 (dále též "Alphaduct") a Karlovarská korunní, s.r.o., se sídlem Stráž nad Ohří 77, IČ 18226990 (dále též "Karlovarská korunní") podaly proti napadenému rozhodnutí rozklady, v rámci nichž uplatnily dále uvedené námitky. Rozklady obou společností byly učiněny prostřednictvím veřejné datové sítě jediným společným podáním doručeným Úřadu dne 1. 6. 2007, přičemž potvrzující písemné podání bylo Úřadu doručeno dne 5. 6. 2007.
Účastník řízení vedeného Úřadem pod sp. zn. S 64/05 (společnost KMV) se práva podání rozkladu proti napadenému rozhodnutí vzdal ústně do protokolu dne 2. 6. 2006. Za předpokladu, že společnost KMV byla jediným účastníkem řízení (viz níže), tedy téhož dne nabylo napadené rozhodnutí právní moci [srov. § 52 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů].
Námitky vztahující se k postavení Alphaduct a Karlovarská korunní jako účastníků řízení
Alphaduct a Karlovarská korunní namítají, že již v rámci řízení před prvostupňovým orgánem vyjádřily své stanovisko, že navrhované spojení by bylo podstatným zásahem do práv obou společností. Alphaduct podle svých slov navíc výslovně uplatnil právo být účastníkem řízení dopisem doručeným Úřadu dne 15. 6. 2006.
Úřad vydal dne 29. 5. 2006 napadené rozhodnutí, ovšem k žádosti Alphaduct odmítl poskytnout písemné vyhotovení rozhodnutí, které v té době, dle vyjádření Alphaduct a Karlovarská korunní, nebylo žádným způsobem zveřejněno, čímž bylo Alphaduct znemožněno se s obsahem napadeného rozhodnutí seznámit a činit další právní kroky.
Vzhledem ke skutečnosti, že posuzovaným spojením dochází, dle tvrzení Alphaduct a Karlovarská korunní, k podstatnému zásahu do práv těchto společností, které tyto řádně uplatnily v průběhu řízení, je třeba na ně nahlížet jako na účastníky správního řízení. Jako takovým jim mělo být napadené rozhodnutí řádně doručeno, což se nestalo, a došlo tak k porušení jejich práv. Alphaduct získala, dle rozkladu, text napadeného rozhodnutí dne 5. 5. 2007.
Námitky týkající se posouzení předmětného spojení
Alphaduct a Karlovarská korunní považují napadené rozhodnutí za nesprávné, jelikož spočívá na nesprávně zjištěném stavu a nesprávném hodnocení dopadů spojení soutěžitelů na relevantní trh, přičemž správní orgán prvního stupně nepřihlédl k jejich námitkám, aniž by bylo v napadeném rozhodnutí náležitě odůvodněno, z jakých důvodů je nepovažoval za důvodné.
Alphaduct a Karlovarská korunní především namítají nesprávné vymezení relevantního trhu z věcného hlediska. Správní orgán prvního stupně vymezil relevantní trhy jako trh balených přírodních (neochucených) vod a trh balených ochucených nealkoholických nápojů na bázi pitné vody. Uvedené společnosti uvádí, že prvostupňový orgán pochybil, když jako samostatný dotčený věcný relevantní trh nevymezil rovněž trh přírodní (resp. ochucené) minerální vody.
Trh s minerálními vodami je, podle tvrzení společností Alphaduct a Karlovarská korunní, trhem specifickým, kdy vstup jednotlivých soutěžitelů není volný, což vyplývá z režimu licencí k čerpání minerálních vod udělovaných Ministerstvem zdravotnictví. Tento režim a zvýšená kontrola státu je zdůvodněna zájmem na účelném a obecně prospěšném využívání přírodních zdrojů a jejich přirozené variability a různorodosti. Z uvedeného společnosti Alphaduct a Karlovarská korunní dovozují zájem na udržení i malých výrobců minerálních vod v tržním prostředí.
Alphaduct a Karlovarská korunní dále v rozkladech uvádí, že minerální vody s ohledem na své specifické složení nejsou v žádném případě zaměnitelným produktem s ochucenými nealkoholickými nápoji.
Uvedené společnosti zdůrazňují, že postavení spojujících se soutěžitelů na trhu minerálních vod je natolik silné, že jejich spojením by vznikl subjekt, který by byl s ohledem na jeho celkový tržní podíl zcela dominantní a vyloučil by jakoukoli soutěž v tomto oboru. Spojení je tedy způsobilé zásadním způsobem ovlivnit trh minerálních vod, který je trhem specifickým, vyznačujícím se menším počtem výrobců, přičemž v napadeném rozhodnutí nejsou stanoveny spojujícím se soutěžitelům žádné omezující podmínky ve vztahu k trhu minerálních vod.
Alphaduct a Karlovarská korunní namítají, že správní orgán prvního stupně nijak nezdůvodnil změnu vymezení relevantního trhu oproti svému předchozímu rozhodnutí, kterým nepovolil spojení stejných soutěžitelů, když toto předchozí rozhodnutí se opíralo mimo jiné právě o vymezení samostatného trhu minerálních vod.
Nesprávným, resp. nedostatečným vymezením relevantních trhů a zahrnutím minerálních vod mezi jiné nealkoholické nápoje došlo k tomu, že při hodnocení vlivu na tržní prostředí vycházel prvostupňový orgán ze zkreslených údajů. Alphaduct a Karlovarská korunní považují závěr o zaměnitelnosti přírodní minerální vody Mattoni a limonády Coca-Cola za absurdní.
Správní orgán prvního stupně měl dále pochybit tím, že nezareagoval na námitky podané proti navrhovanému spojení, ani v odůvodnění napadeného rozhodnutí nevyjádřil z jakého důvodu je považuje za irelevantní. V tomto směru je odůvodnění napadeného rozhodnutí nedostatečné a v rozporu s § 68 odst. 3 správního řádu
Petit rozkladů
Alphaduct a Karlovarská korunní žádají o přezkoumání napadeného rozhodnutí v celém rozsahu a ze všech výše uvedených důvodů navrhují, aby předseda Úřadu napadené rozhodnutí zrušil a věc vrátil k dalšímu řízení.
III. Řízení o rozkladech
Řízení vedené Úřadem pod sp. zn. S 64/05 bylo zahájeno dne 30. 12. 2005 za účinnosti zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále též "zákon č. 71/1967 Sb."). Dne 1. 1. 2006 nabyl účinnosti zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění zákona č. 413/2005 Sb. (dále též "správní řád"), který zrušil zákon č. 71/1967 Sb. Zároveň však ve svém § 179 odst. 1 stanovil, že řízení, která nebyla pravomocně skončena před účinností tohoto zákona, se dokončí podle dosavadních předpisů.
Pro určení, který právní předpis na danou věc (řízení o rozkladech) aplikovat, je tedy klíčovým zodpovězení otázky, zda došlo k pravomocnému ukončení správního řízení sp. zn. S 64/05 či nikoliv. Z dikce § 179 správního řádu se podává, že toto správní řízení i po 31. 12. 2005 probíhalo v režimu zákona č. 71/1967 Sb., neboť nebylo do tohoto data pravomocně skončeno. Otázku spojenou s vydáním napadeného rozhodnutí, tedy i okamžik nabytí právní moci tohoto rozhodnutí, je tak nutno posoudit z hlediska zákona č. 71/1967 Sb.
Podle § 52 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb. rozhodnutí, proti kterému se nelze odvolat (podat rozklad) je v právní moci. Právní moc rozhodnutí tedy nastane tehdy, je-li (jak implicite plyne z právě citovaného ustanovení) rozhodnutí účastníku řízení oznámeno zákonem předpokládaným způsobem a nelze se proti němu dále odvolat.
Nezbytným předpokladem k tomu, aby se rozhodnutí stalo pravomocným, je jeho oznámení účastníku (účastníkům) řízení, přičemž den doručení písemného vyhotovení rozhodnutí je dnem oznámení (pokud není rozhodnutí oznámeno ústním vyhlášením).
Jak plyne z výše podaných úvah, je třeba pro konstataci právní moci napadeného rozhodnutí určit okruh účastníků daného řízení a následně zjistit, zda jim bylo rozhodnutí náležitě oznámeno. Postavení účastníka řízení upravoval ve vztahu k řízení sp. zn. S 64/05 zákon, ve znění zákonů č. 340/2004 Sb., č. 484/2004 Sb., č. 127/2005 Sb., č. 361/2005 Sb., v § 21 odst. 1 tak, že účastníkem řízení je navrhovatel a ti, o jejichž právech a povinnostech má být v řízení jednáno a rozhodnuto.
Definice účastníka řízení podle tohoto ustanovení je definicí speciální k definici obsažené v § 14 zákona č. 71/1967 Sb., ten se tak v otázce definice účastenství nepoužije ani z části. V řízeních o spojení soutěžitelů podle Hlavy IV zákona jsou účastníky řízení ty subjekty, které mají povinnost podat návrh na povolení spojení, coby navrhovatelé. O jejich právech a povinnostech se bude v řízení jednat. O právech a povinnostech jiných osob nikoli. V případě spojení společností KMV a Poděbradka, kdy společnost KMV měla získat možnost přímé kontroly společnosti Poděbradka nabytím účastnických cenných papírů, se jednalo o spojení ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona. V tomto případě je účastníkem řízení ten soutěžitel, který má povinnost podat návrh, tedy společnost KMV (viz § 15 odst. 1 zákona, věta za středníkem). Ostatní soutěžitelé účastníky řízení o povolení spojení být nemohly.
Jak vyplývá z výše uvedeného, účastenství v řízení o povolení spojení soutěžitelů svědčí pouze tomu, o jehož konkrétních nárocích vyplývajících z práva objektivního se vede řízení. Účastníkem tedy nemůže být ten, kdo v daném případě nedisponuje pozitivně vymezeným právem nebo není stižen pozitivně vymezenou povinností, neboť právě o těchto právech nebo povinnostech má být v řízení rozhodnuto; zjednodušeně řečeno jím v daném případě není ten kdo se "nespojuje". Účastenství tedy nesvědčí tomu, jehož "pouhé" subjektivní zájmy by mohly být případně povolením předmětného spojení dotčeny. K tomuto výkladu se přiklonila i soudní rozhodovací praxe (viz rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 2 A 11/2002-OL-227 ze dne 21.10. 2004 ve věci Moravské naftové doly, a.s., rozsudek Nejvyššího správního soudu č.j. 2 A 20/2002-OL-80 ze dne 31.3.2005 ve věci EGRES a.s. ).
Účastníkem řízení S 64/05 byla tedy toliko společnost KMV jako navrhovatel, přičemž napadené rozhodnutí jí bylo doručeno dne 31. 5. 2006. Jelikož se společnost KMV vzdala dne 2. 6. 2006 ústně do protokolu práva na podání rozkladu, byly naplněny zákonné podmínky pro to, aby napadené rozhodnutí nabylo téhož dne právní moci.
Řízení sp. zn. S 64/05 tak bylo pravomocně skončeno a na podané rozklady společností Alphaduct a Karlovarská korunní je nutno aplikovat v době rozhodování platný a účinný správní řád (zákon č. 500/2004 Sb.).
Správní orgán prvního stupně neshledal důvody pro postup podle § 87 správního řádu. V souladu s § 88 odst. 1 věta třetí správního řádu předal spis orgánu rozhodujícímu o rozkladech, neboť dospěl k závěru, že podané rozklady jsou v daném případě nepřípustné.
IV. Nepřípustnost rozkladů
Než jsem mohl přistoupit k samotnému meritornímu přezkumu napadeného rozhodnutí postupem stanoveným v § 89 odst. 2 správního řádu, resp. dalších souvisejících ustanoveních, bylo třeba posoudit, zda prvostupňový orgán rozklady správně posoudil jako formálně vadné a zda je správně vyhodnotil jako nepřípustné.
Pro posouzení přípustnosti rozkladů v této věci je nutno určit existenci oprávnění k podání tohoto řádného opravného prostředku na straně společností Alphaduct a Karlovarská korunní, které náleží toliko účastníkům řízení (viz dikce § 81 odst. 1 správního řádu). Shora vyložené úvahy ve vztahu k určení okruhu účastníků řízení sp. zn. S 64/05 uvedené v souvislosti s potřebou určit, který právní předpis aplikovat na danou věc (zda správní řád či zákon č. 71/1967 Sb.), přitom platí i zde.
Společnosti Alphaduct a Karlovarská korunní nebyly účastníky řízení sp. zn. S 64/05, neboť nebyly navrhovateli, ani v tomto řízení nebylo jednáno a rozhodováno o jejich právech a povinnostech. V této souvislosti jsem nepřehlédl, že v rozkladech nejsou, přes obecná tvrzení o podstatném zásahu do práv společností Alphaduct a Karlovarská korunní, tato práva jakkoli konkretizována či specifikována.
Jak se podává ze správního spisu, Alphaduct a konečně i Karlovarská korunní v žádném ze svých vyjádření doručených Úřadu v průběhu předmětného správního řízení svá účastnická práva neuplatňovala. V přípisu ze dne 21. 6. 2006 pak Úřad informoval společnost Alphaduct, že vydal napadené rozhodnutí, kdy tak učinil, a dále odkázal na své internetové stránky (www.compet.cz), přičemž napadené rozhodnutí zde bylo zveřejněno nejpozději dne 21. 6. 2006.
Společnosti Alphaduct a Karlovarská korunní tedy nebyly navrhovateli ani nedisponovaly pozitivně vymezeným právem ani nebyly stiženy pozitivně vymezenou povinností, o kterých bylo v řízení sp. zn. S 64/05 jednáno a rozhodováno. Nebyly a nejsou tedy účastníky tohoto správního řízení a jejich rozklady je nutno považovat za nepřípustné ( a contrario z § 81 odst. 1 správního řádu). Skutečnost, že předmětným spojením dochází k dotčení, popřípadě ohrožení soutěžních zájmů společností Alphaduct a Karlovarská korunní, z těchto společností účastníky řízení nečiní. Dotčení soutěžních zájmů těchto společností tak není skutečností, jež by bylo lze učinit předmětem přezkumu v tomto řízení o rozkladu. Ze všech shora uvedených důvodů jsem se nemohl zabývat meritorním přezkumem napadeného rozhodnutí a rozhodl jsem podle § 152 odst. 4 ve spojení s § 92 odst. 1 věta první tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.
V. Posouzení předpokladů pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí
Následně jsem v souladu s § 92 odst. 1 věta druhá správního řádu, tedy ve světle zásady legality a zásady ochrany veřejného zájmu, zkoumal, zda nejsou dány předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení nebo pro vydání nového rozhodnutí.
Přezkumné řízení
Podle § 94 odst. 1 věta první správního řádu v přezkumném řízení přezkoumávají správní orgány z moci úřední pravomocná rozhodnutí v případech, kdy lze důvodně pochybovat o tom, že je rozhodnutí v souladu s právními předpisy. Správní orgán nadřízený správnímu orgánu, který rozhodnutí vydal, zahájí z moci úřední přezkumné řízení, jestliže po předběžném posouzení věci dojde k závěru, že lze mít důvodně za to, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu s právními předpisy (§ 95 odst. 1 správního řádu).
Napadené rozhodnutí, jakož i řízení, které mu předcházelo, jsem tedy předběžně posoudil, a to z toho pohledu, zda lze mít důvodné pochybnosti o zákonnosti napadeného rozhodnutí.
Řízení sp. zn. S 64/05 bylo zahájeno doručením návrhu společnosti KMV na zahájení řízení o povolení spojení Úřadu. Ověřil jsem, že notifikační kritéria stanovená v § 13 zákona byla splněna a transakce nepodléhala povolení Evropské komise. V souladu s § 16 odst. 1 zákona bylo zahájení řízení neprodleně oznámeno v Obchodním věstníku, a to včetně lhůty pro podání námitek proti tomuto spojení.
Správní orgán prvního stupně dále podle mého zjištění přezkoumatelným způsobem vymezil relevantní trhy, které budou spojením dotčeny, jak z hlediska věcného, tak z hlediska geografického a časového. Svůj postup při vymezení relevantních trhů, včetně důvodů změny vymezení relevantních trhů oproti dřívějšímu rozhodnutí Úřadu, kterým nepovolil spojení stejných soutěžitelů, také adekvátním způsobem zdůvodnil.
Správní orgán prvního stupně z důvodu vážných obav z podstatného narušení hospodářské soutěže povolením předmětného spojení v souladu s § 16 odst. 2 zákona sdělil účastníku řízení společnosti KMV, že pokračuje v řízení. V souladu s § 17 odst. 4 zákona navrhla společnost KMV závazky ve prospěch zachování účinné soutěže.
Prvostupňový orgán se následně zabýval posouzením notifikovaného spojení, přitom zohlednil především kritéria uvedená v § 17 odst. 1 zákona. Po analýze relevantních trhů, zmíněných kritérií, námitek konkurentů a odběratelů spojujících se soutěžitelů i společností KMV navržených závazků, kterou správní orgán prvního stupně vyložil v odůvodnění napadeného rozhodnutí, včetně vypořádání námitek společností Alphaduct a Karlovarská korunní, dospěl k závěru, že navržené spojení nebude mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže na relevantních trzích, a to přes vysoký tržní podíl KMV na relevantním trhu balených přírodních vod. Správní orgán prvního stupně totiž vyhodnotil navržené závazky jako dostačující k eliminaci identifikovaných obav z podstatného narušení hospodářské soutěže. Závazky přijaté společností KMV se přitom vztahovaly i na trh minerálních vod jako součást relevantního trhu balených neochucených nealkoholických nápojů na bázi pitné vody.
Po předběžném posouzení napadeného rozhodnutí, jakož i řízení, které mu předcházelo, jsem neshledal nic, co by zakládalo důvodné pochybnosti o souladu napadeného rozhodnutí s právními předpisy.
Obnova řízení
Pokud jde o předpoklady pro obnovu řízení, ani ty nejsou v případě napadeného rozhodnutí dány, jak bude vyloženo níže. Podle § 100 odst. 1 správního řádu se řízení před správním orgánem ukončené pravomocným rozhodnutím ve věci na žádost účastníka obnoví, jestliže: a) vyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník, jemuž jsou ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit, anebo se provedené důkazy ukázaly nepravdivými, nebo b) bylo zrušeno či změněno rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, které má být obnoveno, a pokud tyto skutečnosti, důkazy nebo rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.
Z rozkladů, z dalších podání společností Alphaduct a Karlovarská korunní, ani žádným jiným způsobem nevyšly najevo dříve neznámé skutečnosti nebo důkazy, které existovaly v době původního řízení a které účastník (v této souvislosti KMV), jemuž by byly ku prospěchu, nemohl v původním řízení uplatnit. Nedošlo ani k tomu, že by se provedené důkazy posléze ukázaly být nepravdivými. Změna či zrušení rozhodnutí, které bylo podkladem rozhodnutí vydaného v řízení, jež má být obnoveno, se taktéž neudála, už z toho důvodu, že takového rozhodnutí v řízení sp. zn. S 64/05 nebylo. Jelikož nenastala ani jedna ze skutečností předvídaných správním řádem pro možnost obnovy řízení, nebylo třeba se zabývat dalším předpokladem pro obnovu řízení, a to otázkou, zda tyto skutečnosti, důkazy či rozhodnutí mohou odůvodňovat jiné řešení otázky, jež byla předmětem rozhodování.
Po přezkoumání napadeného rozhodnutí, jakož i řízení, které mu předcházelo, jsem ze shora uvedených důvodů naznal, že zde nejsou dány předpoklady pro obnovu řízení.
Nové rozhodnutí
Co se týče zkoumání předpokladů pro vydání nového rozhodnutí, § 101 správního řádu stanoví, že provést nové řízení a vydat nové rozhodnutí ve věci lze tehdy, jestliže: a) je to nezbytné při postupu podle § 41 odst. 6 věty druhé správního řádu, b) novým rozhodnutím bude vyhověno žádosti, která byla pravomocně zamítnuta, c) nové rozhodnutí z vážných důvodů dodatečně stanoví nebo změní dobu platnosti nebo účinnosti rozhodnutí anebo lhůtu ke splnění povinnosti nebo dodatečně povolí plnění ve splátkách, popřípadě po částech; zkrácení doby platnosti nebo účinnosti rozhodnutí anebo lhůty ke splnění povinnosti je možné pouze tehdy, stanoví-li tuto možnost zákon, d) rozhodnutí ve věci bylo zrušeno jiným orgánem veřejné moci podle zvláštního zákona, nebo e) tak stanoví zvláštní zákon.
V dané věci lze s jistotou konstatovat, že tu nedochází k postupu podle § 41 odst. 6 věty druhé správního řádu (prominutí zmeškaného úkonu). Novým rozhodnutím dále nemůže být vyhověno žádosti, která byla pravomocně zamítnuta, neboť žádosti (návrhu) KMV bylo napadeným rozhodnutím vyhověno. Potřeba dodatečného stanovení nebo změny doby platnosti nebo účinnosti rozhodnutí anebo lhůty ke splnění povinnosti taktéž nevyvstala, jelikož tu není důvodu pro takový postup, natož důvodu vážného. Objektivně dále není možné shledat vážné důvody pro dodatečné povolení plnění ve splátkách, popřípadě po částech, neboť napadené rozhodnutí neukládalo povinnost k zaplacení peněžní částky. Napadené rozhodnutí dále nebylo zrušeno jiným orgánem veřejné moci. Konečně provést nové řízení a vydat nové rozhodnutí zákon (v obecném smyslu) v dané věci Úřadu neukládá.
Po přezkoumání napadeného rozhodnutí, jakož i řízení, které mu předcházelo, jsem na základě výše uvedeného dospěl k závěru, že zde nejsou dány předpoklady ani pro vydání nového rozhodnutí.
VI. Závěr
Uzavírám tedy, že po zjištění nedostatků rozkladů, jež tkví v tom, že byly podány subjekty neoprávněnými, jimž právo podat rozklad nepřísluší, a s ohledem na návrh rozkladové komise jsem ze všech výše uvedených důvodů rozklady zamítl jako nepřípustné a neshledal jsem předpoklady pro přezkoumání napadeného rozhodnutí v přezkumném řízení, pro obnovu řízení ani pro vydání nového rozhodnutí. Poučení o opravném prostředku:
Proti tomuto rozhodnutí se nelze podle § 91 odst. 1 ve spojení s § 152 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, dále odvolat.
Ing. Martin Pecina, MBA
předseda
Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Jan Maršál,
Sokolovská 49
186 00 Praha 8
Alphaduct, a. s.,
Dusíkova 7
638 00 Brno
Karlovarská korunní, s.r.o.,
Stráž nad Ohří 77
363 01