UOHS 11015/2006
Rozhodnutí: S 150/0-11015/2006/620 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Bouygues Bâtiment International S.A. a VCES HOLDING s.r.o.
Účastníci Bouygues Bâtiment International S.A., Francie VCES HOLDING s.r.o.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 21. 6. 2006
Dokumenty dokument ke stažení 96 KB


S 150/06-11015/2006/620 V Brně dne 19. června 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 150/06, zahájeném dne 19. května 2006 podle § 44 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost Bouygues Bâtiment International S.A., se sídlem Avenue Eugene Freyssinet 1, Guyancourt, Francie, ve správním řízení zastoupená Luďkem Vránou, advokátem, se sídlem Na Příkopě 19, Praha 1, na základě plné moci ze dne 7. dubna 2006, na povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, vydává toto
rozhodnutí :
Spojení soutěžitelů, ke kterému má dojít dle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, na základě Smlouvy o uzavření budoucích smluv, uzavřené dne 28. dubna 2006 mezi společností Bouygues Bâtiment International S.A., se sídlem Avenue Eugene Freyssinet 1, Guyancourt, Francie, jako nabyvatelem, a JUDr. Miroslavem Boštíkem, bytem F. Zoubka 1341, Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou, Ing. Petrem Poláčkem, bytem Belveder 1010, Dobruška, Ing. Martinem Baškem, bytem Masarykova 1552, Rychnov nad Kněžnou, Ing. Jaroslavem Novotným, bytem Žižkova 800, Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí, a Ing. Zdeňkem Kroulíkem, bytem R. Drejsla 620, Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou, jako převodci, na základě Smlouvy o převodu obchodních podílů, která má být uzavřena mezi společností Bouygues Bâtiment International S.A., se sídlem Avenue Eugene Freyssinet 1, Guyancourt, Francie, jako nabyvatelem, a JUDr. Miroslavem Boštíkem, bytem F. Zoubka 1341, Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou, Ing. Petrem Poláčkem, bytem Belveder 1010, Dobruška, Ing. Martinem Baškem, bytem Masarykova 1552, Rychnov nad Kněžnou, Ing. Jaroslavem Novotným, bytem Žižkova 800, Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí, a Ing. Zdeňkem Kroulíkem, bytem R. Drejsla 620, Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou, jako převodci, na základě zamýšlené Dohody společníků společnosti VCES HOLDING s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. 1544, Pardubice, IČ: 25259369, a na základě Smluv o převodu obchodních podílů s právem opce, které mají být uzavřeny mezi společností Bouygues Bâtiment International S.A., se sídlem Avenue Eugene Freyssinet 1, Guyancourt, Francie, jako nabyvatelem, a JUDr. Miroslavem Boštíkem, bytem F. Zoubka 1341, Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou, Ing. Petrem Poláčkem, bytem Belveder 1010, Dobruška, Ing. Martinem Baškem, bytem Masarykova 1552, Rychnov nad Kněžnou, Ing. Jaroslavem Novotným, bytem Žižkova 800, Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí, a Ing. Zdeňkem Kroulíkem, bytem R. Drejsla 620, Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou, jako převodci, v jejichž důsledku společnost Bouygues Bâtiment International S.A., se sídlem Avenue Eugene Freyssinet 1, Guyancourt, Francie, nabude obchodní podíl představující 100 % základního kapitálu společnosti VCES HOLDING s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. 1544, Pardubice, IČ: 25259369, a tím získá i možnost tuto společnost kontrolovat, se dle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů,
povoluje.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů vycházel Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále také jen "Úřad") zejména z návrhu na povolení spojení, dotazníku k povolení spojení, úkonů zakládajících spojení, případně jejich návrhů, výpisů z obchodního rejstříku, výročních zpráv, jakož i dalších všeobecně známých skutečností týkajících se spojujících se soutěžitelů.
Skutečnost, že se Úřad spojením soutěžitelů zabývá, byla v souladu s ustanovením § 16 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), zveřejněna v Obchodním věstníku č. 23/2006 ze dne 7. června 2006. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek, ani později, Úřad žádnou námitku k uvedenému spojení soutěžitelů neobdržel.
Notifikační podmínky
K posuzované transakci má dojít na základě následujících úkonů. Dne 28. dubna 2006 byla mezi společností Bouygues Bâtiment International S.A., se sídlem Avenue Eugene Freyssinet 1, Guyancourt, Francie (dále jen "BBI"), jako nabyvatelem, a JUDr. Miroslavem Boštíkem, bytem F. Zoubka 1341, Kostelec nad Orlicí, okres Rychnov nad Kněžnou, Ing. Petrem Poláčkem, bytem Belveder 1010, Dobruška, Ing. Martinem Baškem, bytem Masarykova 1552, Rychnov nad Kněžnou, Ing. Jaroslavem Novotným, bytem Žižkova 800, Vysoké Mýto, okres Ústí nad Orlicí, a Ing. Zdeňkem Kroulíkem, bytem R. Drejsla 620, Dobruška, okres Rychnov nad Kněžnou, jako převodci (dále společně také jen jako "Převodci"), sjednána Smlouva o uzavření budoucích smluv. V době před navrhovanou transakcí jsou Převodci společníky ve společnosti VCES HOLDING s.r.o., se sídlem Masarykovo nám. 1544, Pardubice, IČ: 25259369 (dále jen "VCES HOLDING"), přičemž jejich obchodní podíly v této společnosti představují celkem 100 % jejího základního kapitálu.
Podle uvedené Smlouvy o uzavření budoucích smluv má postupně dojít k uzavření Smlouvy o převodu obchodních podílů (dále jen "Smlouva o převodu") mezi společností BBI, jako nabyvatelem, a Převodci, Dohody společníků společnosti VCES HOLDING (dále jen "Dohoda společníků") a Smluv o převodu obchodních podílů s právem opce (dále jen "Opční smlouvy") mezi společností BBI, jako nabyvatelem, a Převodci.
Na základě Smlouvy o převodu nabude společnost BBI od Převodců obchodní podíl představující 51 % základního kapitálu společnosti VCES HOLDING. V souladu s následně uzavřenou Dohodou společníků budou společnost BBI a Převodci společně vykonávat kontrolu ve společnost VCES HOLDING 1 . V posledním kroku transakce pak společnost BBI od Převodců nabude, a to na základě Opčních smluv a v souladu s Dohodou společníků, obchodní podíl představující celkem 49 % základního kapitálu společnosti VCES HOLDING, čímž se stane 100% společníkem v této společnosti 2 .
Z uvedeného popisu předmětné transakce je patrné, že nejdříve společnost BBI a Převodci získají možnost po časově omezené počáteční období 3 společně kontrolovat společnost VCES HOLDING, následně se pak tato možnost společné kontroly změní v možnost společnosti BBI výlučně kontrolovat společnost VCES HOLDING.
S přihlédnutím k výkladové a rozhodovací praxi Evropské komise 4 se v případech, kdy transakce vede k získání společné kontroly po časově omezené počáteční období, ale podle právně závazných smluv se tato společná kontrola změní na kontrolu výlučnou, kterou vykonává pouze jeden akcionář či společník, se považuje transakce jako celek za spojení spočívající v získání výlučné kontroly. Po zhodnocení relevantních skutečností dospěl Úřad k závěru, že předmětná transakce představuje spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona, které spočívá v získání možnosti výlučně kontrolovat společnost VCES HOLDING společností BBI.
V dalším kroku se Úřad zabýval otázkou, zda předmětné spojení soutěžitelů splňuje také druhé notifikační kritérium, stanovené v § 13 zákona. Vzhledem k tomu, že čistý obrat spojujících se soutěžitelů dosažený za poslední účetní období na trhu České republiky je vyšší než 1,5 miliardy Kč a alespoň dva spojující se soutěžitelé dosáhli každý za poslední účetní období na trhu České republiky čistého obratu vyššího než 250 milionů Kč, je podmínka podle ustanovení § 13 písm. a) zákona splněna, a posuzované spojení soutěžitelů tak podléhá povolení Úřadu.
Charakteristika spojujících se soutěžitelů
BBI je společnost založená podle francouzského práva, která je výlučně kontrolována společností Bouygues Construction S.A., přičemž oba tyto subjekty patří do skupiny, v jejímž čele stojí společnost Bouygues S.A. (dále společně také jen "skupina Bouygues"). Skupina Bouygues působí celosvětově v oblastech stavebnictví, nemovitostí, dopravní infrastruktury, médií a telekomunikací.
Na území České republiky působí skupina Bouygues 5 jednak v oblasti stavebnictví, jednak v oblasti dopravní infrastruktury.
V oblasti stavebnictví se skupina Bouygues v České republice zabývá výstavbou veškerých typů budov, včetně hotelů, administrativních objektů, obytných budov, výstavních center, nákupních center, či letišť, a dále pak montáží a údržbou elektrických instalací. V oblasti stavebnictví působí skupina Bouygues i prostřednictvím společnosti VSL SYSTÉMY /CZ/, s.r.o., se sídlem Kříženeckého náměstí 322, Praha 5, IČ: 49703994.
V oblasti dopravní infrastruktury je skupina Bouygues na území České republiky přítomná prostřednictvím skupiny Colas 6 , která se zabývá integrovanou průmyslovou činností.
VCES HOLDING je společnost založená podle práva České republiky, která stojí v čele skupiny společností (dále společně také jen "skupina VCES"), působících na území České republiky v oblasti stavebnictví jako univerzální stavební dodavatelé 7 . Stavební činnost skupiny VCES pokrývá jak oblast pozemního stavitelství 8 , tak oblast inženýrského stavitelství 9 . V omezené míře se skupina VCES zabývá developerskou činností.
Dopady spojení
Úřad v rámci posuzování spojení soutěžitelů hodnotí jeho dopady na dotčené relevantní trhy. Při vymezování relevantních trhů v jednotlivých případech spojení soutěžitelů, k nimž dochází podle § 12 odst. 3 zákona, se Úřad zaměřuje na činnosti, které na území České republiky vykonává soutěžitel, nad nímž je v důsledku spojení získávána kontrola, a z nich pak zejména na ty, které se zároveň překrývají s činnostmi soutěžitele získávajícího možnost kontroly.
Jak je patrné z výše uvedeného výčtu podnikatelských aktivit spojujících se soutěžitelů, působí skupina VCES na území České republiky v oblasti pozemního stavitelství a oblasti inženýrského stavitelství. V obou oblastech se její aktivity horizontálně překrývají s činnostmi skupiny Bouygues.
V souladu se svou předchozí rozhodovací praxí 10 vymezil Úřad pro účely daného správního řízení jako věcně relevantní trh pozemního stavitelství a trh inženýrského stavitelství . Z hlediska geografického jsou oba věcně relevantní trhy vymezeny územím celé České republiky , zatímco z pohledu časového vymezení se jedná o trhy trvalé , charakterizované pravidelně se opakujícími dodávkami.
Na relevantním trhu pozemního stavitelství na území České republiky působí ze spojujících se soutěžitelů skupina VCES, jejíž tržní podíl se pohybuje kolem hranice [ obchodní tajemství ] %, i skupina Bouygues, jejíž tržní podíl na vymezeném relevantním trhu činí [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění předmětného spojení se bude tržní podíl spojením vzniklého subjektu na relevantním trhu pozemního stavitelství na území České republiky pohybovat kolem hranice [ obchodní tajemství ] %.
Na relevantním trhu inženýrského stavitelství na území České republiky je ze spojujících se soutěžitelů činná jak skupina VCES, která dosahuje tržního podílu ve výši [ obchodní tajemství ] %, tak skupina Bouygues, jejíž tržní podíl nepřesahuje hranici [ obchodní tajemství ] %. Po uskutečnění předmětného spojení se bude tržní podíl spojením vzniklého subjektu na relevantním trhu inženýrského stavitelství na území České republiky pohybovat pod hranicí [ obchodní tajemství ] %.
Relevantní trh pozemního stavitelství i relevantní trh inženýrského stavitelství se vyznačují přítomností značného počtu subjektů, z nichž mezi nejvýznamnější se řadí společnost Skanska CZ a.s., společnost Metrostav a.s., společnost Stavby silnic a železnic, a.s., společnost STRABAG a.s. nebo společnost ŽS Brno, a.s. 11 Tito konkurenti jednotlivě dosahují na vymezených relevantních trzích tržních podílů, jež jsou srovnatelné s tržním podílem spojením vzniklého subjektu.
Z informací, které byly Úřadem analyzovány v průběhu předmětného správního řízení, mimo jiné vyplývá, že překážky vstupu na vymezené relevantní trhy jsou nízké a dále i skutečnost, že služby spadající pod vymezené relevantní trhy jsou ve značné míře poptávány subjekty veřejného sektoru.
Po zhodnocení situace na vymezených relevantních trzích dospěl Úřad k následujícímu závěru. Vzhledem k (i) nízkému tržnímu podílu spojením vzniklého subjektu, (ii) přítomnosti řady konkurenčních soutěžitelů a (iii) neexistenci podstatných překážek pro vstup nových soutěžitelů na trh nedojde v důsledku posuzovaného spojení ke snížení úrovně konkurenčního prostředí na relevantních trzích, nebude omezena možnost volby spotřebitelů a předmětné spojení rovněž nepovede k omezení možnosti vstupu nových soutěžitelů na relevantní trhy. Posuzované spojení nezvýší tržní sílu spojujících se soutěžitelů natolik, aby vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich na vymezených relevantních trzích, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad v dané věci rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává.
Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 152 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějšího předpisu, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho oznámení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel sekce
ochrany hospodářské soutěže I
Rozhodnutí obdrží:
Luděk Vrána, advokát
AK Linklaters, v.o.s.
Na Příkopě 19
117 19 Praha 1
1 Možnost společné kontroly bude vyplývat zejména z pravidel obsažených v zamýšlené Dohodě společníků, která budou upravovat postup společníků společnosti VCES HOLDING při společném řízení této společnosti.
2 Společníci společnosti VCES HOLDING předpokládají, že opce na koupi obchodních podílů ve společnosti VCES HOLDING budou vykonány do poloviny roku 2009.
3 Přibližně 3 roky
4 Viz Sdělení Evropské komise o konceptu spojení a případ M.425-spojení British Telecom / Banco Santander
5 Sama společnost BBI se účastní hospodářské soutěže v České republice prostřednictvím své organizační složky BOUYGUES BATIMENT INTERNATIONAL, organizační složka v České republice, se sídlem Kateřinská 21, čp. 522, Praha 2, Nové Město, IČ: 62939807.
6 Skupina Colas je v České republice činná prostřednictvím společnosti COLAS CZ, a.s., se sídlem Kolbenova 259, Praha 9, IČ: 26177005, a společnosti Kamenolom Císařský a.s., se sídlem Příkop 15/17 č.p. 262, Brno, IČ: 49101811.
7 Tito univerzální stavební dodavatelé zabezpečují generální dodávky staveb od přípravy projektu a zpracování projektové dokumentace po vlastní realizaci stavby.
8 Zde zahrnuje výstavbu občanských a bytových staveb, sociálních a nemocničních staveb, průmyslových staveb a jejich rekonstrukcí.
9 Zde zahrnuje výstavbu vodohospodářských a vodních staveb, ekologických a inženýrských staveb a konečně pak dopravních staveb.
10 K tomu viz například rozhodnutí Úřadu ze dne 19. května 2004 ve věci č.j. S 262/03-povolení spojení soutěžitelů Metrostav a.s. a Subterra a.s. nebo rozhodnutí Úřadu ze dne 24. října 2003 ve věci č.j. S 175/03-povolení spojení soutěžitelů Stavby silnic a železnic, a.s. a SILNICE BRNO, spol. s r.o.
11 U vyjmenovaných konkurenčních subjektů se jedná o dceřiné společnosti významných zahraničních stavebních firem.