SPL 65 INS 12390/2017
' Iuilů-ůl-I _u-J-ll vif _

USNEŠENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy ]UDr. Petra

Trebatického, Ph.D., LL.M., a soudců ]UDr. Michala Kubína a Mgr. Věrý Modlitbové v insolvenční věci dlužníka: AMATUS KV group s.r.o., IČO 27989577 se sídlem Na Vyhlídce 1118/54 Karlový Vary

0 odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 23, června 2017, č. j. I (SPL 65 INS 12390/2017 A 7, takto:

Usneseni Krajského soudu v Plzni ze dne 23. června 2017, ě. j. KSPL 65 INS 12390/2017-

5-7, se ruší a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízeni.

Odůvodnění:

Krajský soud vPlzni (dále jen soud prvního stupně a insolvenční soud ) napadeným usnesením odmítl insolvenční návrh dlužníka.

V odůvodnění svého usnesení uvedl, že dne 14. 6. 2017 mu býl doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na prohlášení konkursu. V insolvenčním návrhu dlužník popsal, že v současné době není dostatečně výdělečně činný, abý mohl řádně plnit veškeré své závazký. Uvedl, že má více věřitelů, závazek po splatnosti více jak tři měsíce a vzhledem k tomu, že nemá žádný majetek, je k výši svých dluhů předlužen. Dlužník řádně označil věřitele, uvedl výši a splatnost závazků. Splatnost závazku věřitele ČEZ Prodej, s.r.o., nastala dne 30. 6. 2017, splatnost závazků vůči věřiteli Finanční úřad pro Karlovarský kraj nastala dne 10. 5. 2017 a splatnost závazku vůči věřiteli Espresso s.r.o. nastala dne 11. 4. 2017. Cituje Š 3 odst. 1 a 2, $ 103 odst. 2 a Š 128 odst. 1 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenčního zákona, ve znění účinném do 30. 6. 2017 (dále jen IZCC), dovodil, že takový návrh dlužníka neposkýtuje dostatečný podklad pro závěr, že se nachází v úpadku, jelikož je zřejmé, že platební neschopnost dlužníka nenastala z důvodu, že neplní své peněžité závazky po dobu delší 3 měsíců po lhůtě splatnosti. Z insolvenčního návrhu ani jeho příloh nelze dovodit ani žádný jiný důvod platební neschopnosti dlužníka, insolvenčnímu soudu tedý nezhýlo, než insolvenční návrh dlužníka odmítnout, neboť dlužník dostatečným způsobem neVýlíčil rozhodující skutečnosti, které bý osvědčovalý jeho úpadek.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání a navrhl jej zrušit, namítaje, že v době podání insolvenčního návrhu měl 3 závazky po době splatnosti více než 30 dnů. Na jeden výkonatelný závazek býl Výdán exekuční titul dne 11. 4. 2017 a elektronický platební rozkaz byl výdán dokonce 11. 1. 2017. Z tohoto důvodu byl uveden jako termín splatnosti den vydání ezekuce . Z příloh insolvenčního návrhu je zřejmé, že dlužník nehradí své závazký mnohem delší dobu, než tři měsíce, nebot není výdělečně činný, a platební neschopnost dlužníka je tedý

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vojta,

(i.

10.

L:-Juu Ul. J..: 'LJHJ' J.L'HLJ J.L JJ'LJ'ÍF L.- fit

3 VSPl I 2172/2017 prokázána. Nadto však dlužník uvedl, že je předlužen, jelikož nevlastní žádný majetek a celková výše všech jeho nezajištěných závazků tedý přCVýšuje hodnotu jeho majetku.

Vrchní soud v Praze podle 5 212 a 8 212a zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř. ), za použití 5 7 IZ přezkoumal napadené usnesení včetně řízení, jež mu předcházelo, a dospěl k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle $ 3 odst. 1 IZ, je dlužník v úpadku, jestliže má a) více věřitelů a b) peněžité závazký po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti a c) týto závazký není schopen plnit (dále jen "platební neschopnost").

K posledně uvedené podmínce Š 3 odst. 2 IZ stanoví, že se má za to, že dlužník není schopen plnit své peněžité závazký, jestliže a) zastavil platbý podstatné části svých peněžitých závazků, nebo b) je neplní po dobu delší ?) měsíců po lhůtě splatnosti, nebo c) není možné dosáhnout uspokojení některé ze splatných peněžitých pohledávek vůči dlužníku výkonem rozhodnutí nebo exekucí, nebo d) nesplnil povinnost předložit seznamý uvedené v 5 104 odst. 1 12, kterou mu uložil insolvenční soud.

Podle Š ?) odst. 3 12, dlužník, který je právnickou osobou nebo fýzickou osobou podnikatelem, je v úpadku i tehdy, je li předlužen. O předlužení jde tehdý, má li dlužník více věřitelů a souhrn jeho závazků přeVýšuje hodnotu jeho majetku. Při stanovení hodnoty dlužníkova majetku se přihHží také k další správě jeho majetku, případně k dalšímu provozování jeho podniku, lze li se zřetelem ke všem okolnostem důvodně předpokládat, že dlužník bude moci ve správě majetku nebo v provozu podniku pokračovat.

Domáhá-li se dlužník insolvenčním návrhem Zjištění svého úpadku nebo hrozícího úpadku, je podle Š 103 odst. 2 IZ povinen v insolvenčním návrhu vždý uvést i rozhodující skutečnosti, které jeho tvrzený úpadek nebo hrozící úpadek osvědčují. Současně dlužník podle 5 104 odst. 1 12 musí k insolvenčnímu návrhu připojit především seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků (seznam majetku), seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů (seznam závazků) a seznam svých zaměstnanců, které musejí být opatřený náležitostmi stanovenými v Š 104 odst. 2 až 4 IZ.

Dle Š 128 IZ, insolvenční návrh, který neobsahuje všechný náležitosti nebo který je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud odmítne, jestliže pro tyto nedostatký nelze pokračovat v řízení; učiní tak neprodleně, nejpozději do 7 dnů poté, co býl insolvenční návrh podán. Ustanovení $ 43 občanského soudního řádu se nepoužije (odst. 1). Nejsou li k insolvenčnímu návrhu připojený zákonem požadované přílohý, nebo neobsahují li týto přílohý stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle 5 98 odst. 1 IZ. Nebude li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne (odst. 2).

Z obsahu insolvenčního spisu plýne, že 14. 6. 2017 byl insolvenčnír'nu soudu doručen insolvenční návrh, v němž dlužník, domáhající se zjištění svého úpadku a prohlášení konkursu, popsal, že má

Shodu s prvopisem potvrzuje Petr 1Vojta.

11.

12.

13. pět závazků v celkové výši 464 026 Kč u tří věřitelů a že je předlužen, nebot nevlastní žádný majetek. Označil konkrétní osoby svých věřitelů a výše jejich pohledávek a uvedl, že všechný závazký jsou splatné, jeden závazek je vykonatelný a čtyři nevykonatelné. Ke svému návrhu dlužník připojil seznam závazků, seznam majetku a seznam zaměstnanců, které býly podepsáný, avšak nebyly označené za správné a úplně.

Z uvedeného je zřejmé, že dlužník se v insolvenčním návrhu nedomáhal závěru o svém úpadku z důvodu platební neschopnosti ($ 3 odst. 1 IZ), nýbrž z důvodu předlužení ($ 3 odst. 3 IZ). Jelikož přitom řádně popsal své tři věřitele a uvedl, že nevlastní žádný majetek, lze z dlužníkem nabízených skutkových tvrzení jednoznačně Vývodit závěr, že souhrn dlužníkových závazků převyšuje hodnotu jeho majetku, a tedy, že je předlužen. Nebylo proto důvodu k tomu, abý soud prvního stupně insolvenční návrh dlužníka bez dalšího odmítl dle Š 128 odst. 1 IZ.

Nelze ovšem přehlédnout, že dlužníkem předložené přílohy insolvenčního návrhu neobsahují zákonem stanovené náležitosti, nebot? seznamy majetku, závazků a zaměstnanců nebyly označeny za správné a úplné, je tedy třeba, aby soud prvního stupně v dalším řízení postupoval dle 5 128 odst. 2 IZ a pokusil se o odstranění vad insolvenčního návrhu s náležitým poučením, jak má dlužník odstranění nedostatků návrhu učinit.

S ohledem na výše uvedené shledal odvolací soud odvolání důvodným a napadené usnesení podle % 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř. za použití $ 7 IZ zrušil a věc dle Š 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení, v němž bude soud prvního stupně postupovat podle Š 128 odst. 2 IZ.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí není přípustné dovolání.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku ($ 71 odst, 2 IZ).

Praha 17. ledna 2018 jUDr. Petr Trebatický, Ph.D., LL.M., vr. předseda senátu





Shodu s prvopisem potvrzuje Petr Vo'