Rt 92/1919
Zda větší či menší důležitosti jsou okolnosti, osvědčené listinou veřejnou, je pro její ochranu lhostejno.
( Rozhodnutí Kr I 365/19, 23.10.1919 )

Z odůvodnění:
Po stránce meritální vytýká zmateční stížnost odsuzujícímu výroku, že neprávem označuje porážkový list jako listinu veřejnou ve smyslu § 199 d) tr. z. Stěžovatel má za to, že zvláštní ochrana tohoto předpisu trestního zákona poskytnuta jest toliko takovým listinám, veřejným úřadem v pravomoci jeho oboru vydaným "jichž zneužití jest pro značnou důležitost skutečností v ní dosvědčených spojeno s nebezpečím značné škody pro toho, kdo následkem její veřejné povahy v pravost skutečně těchto důvěřuje, což o porážkovém listu tvrditi nelze." Neprávem činí zmateční stížnost pojem listiny veřejné závislým od míry důležitosti skutečností v listině veřejnou autoritou dosvědčených. Pro pojem listiny veřejné stačí, že vystavena jest veřejným úřadem neb osobou zákonem zvláště k tomu ustanovenou v oboru jich působnosti.