Rt 83/1919
Úředník, jenž setrval ve svém úřadě nepozbyl státním převratem zvláštní ochrany trestního zákona.
( Rozhodnutí Kr 242/19, 2. 10. 1919 )

Z odůvodnění
Stížnost má za to, že jednatel obecní obilní sběrny P. nabyl ochrany osoby chráněné dle § 153 tr.z. výměry rakouského úřadu politického a že jí pozbyl převratem ze dne 28. října 1918. K posouzení této otázky poukázal soud nalézací, že zákonná ochrana P. zůstala zachována, poněvadž i po převratu setrval ve svém úřadě. Stanovisko toto jest správno, neboť prvním zákonem Národního výboru ze dne 28. října 1918 o zřízení samostatného státu československého č. 11 sb.z. a n., který téhož dne byl veřejně vyhlášen a nabyl právní účinnosti, byla v důsledcích prohlášené zatímní další platnosti dosavadních zákonů a nařízení zachována kontinuita veřejné správy a úřadů i úředníků k jejímu obstarávání povolaných.