Rt 8/1919
Rozhodnutí bývalého c. k. nejvyššího dvora soudního a zrušovacího o opravném prostředku proti rozsudku některého soudu oblasti československé republiky jest, stalo-li se po dni 28. října 1918, neplatným.

Vyřizuje zmateční stížnost obžalovaného do rozsudku krajského soudu jako nalézacího v Mladé Boleslavi prohlásil nejvyšší soud jako soud zrušovací nejprve rozsudek, vynesený o téže zmateční stížnosti c. k. nejvyšším dvorem soudním a zrušovacím ve Vídni dne 5. listopadu 1918, neplatným.
( Rozhodnutí Kr I 27/19, 11. 2. 1919 )

Z odůvodnění:
Zákonem ze dne 28. října 1918 č. 11 sb. zák. a nař., téhož dne veřejně vyhlášeným, prohlášena byla samostatnost československého státu. Zákon tento nabyl dle § 4 ihned účinnosti. Jelikož dle § 2 téhož zákona zůstaly veškeré dosavadní zemské a říšské zákony jen v prozatimní platnosti a zákonem ze dne 2. listopadu 1918 č. 5 sb. zák. a nař., jenž dnem vyhlášky 4. listopadu 1918 nabyl účinnosti, zřízen byl pro celý obvod československého státu nejvyšší soud se sídlem v Praze, který podle § 4 cit. zák. povolán jest rozhodovati ve věcech trestních jako soud zrušovací, nebyl c. k. nejvyšší dvůr soudní a zrušovací ve Vídni, jenž o přítomné zmateční stížnosti rozsudkem ze dne 5. listopadu 1918 rozhodl, v tento uvedený den k rozhodování tomu příslušen a rozsudek jím vynesený jest proto neplatným.