Rt 630/1921
V tom, že bylo vinou obhájcovy kanceláře opomenuto podati včas opravný prostředek, nelze spatřovati neodvratitelnou okolnost ve smyslu § 364 čís. 1 tr. ř.

(Rozhodnutí N II 54/21, 6.12.1921)
Z odůvodnění:
Dle § 364 čís. 1 tr. ř. jest prvním předpokladem navrácení v předešlý stav pro zmeškanou lhůtu, že žadateli pro neodvratitelné okolnosti bez zavinění jeho nebo jeho zástupce bylo znemožněno lhůtu dodržeti. Tomuto požadavku v daném případě není vyhověno již dle obsahu žádosti samé.

Žadatelka uvádí, že sice v advokátní kanceláři jejího obhájce ohlášení zmateční stížnosti v poslední den lhůty bylo sepsáno a vyhotoveno, že však onoho dne nebylo vypraveno, zůstavši ležeti v advokátní kanceláři. To však se mohlo státi toliko zaviněním zřízenců kanceláře té, ježto nelze upříti, že při náležité bedlivosti a pozornosti personálu kanceláře by se tak nebylo stalo. Že zavinění to stíhá manipulační personál kanceláře a nikoli snad obhájce samého, na věci ničeho nemění - ač ani tu nelze tvrditi, že ho pražádná vina nestíhá, neboť mohl vypravení podání toho, zvláště když se jednalo o poslední den lhůty, i přes jiné zaměstnání věnovati pozornost - neboť obhájce odpovídá za zavinění svého personálu.