Rt 576/1921
Odborné vědomosti přísedícího lichevního soudu nenahrazují posudku znaleckého.

(Rozhodnutí Kr I 934/21, 18.10.1921)
Z odůvodnění:
Předpisy trestního řádu, pokud jde o hlavní přelíčení, jsou ovládány zásadou ústnosti a bezprostřednosti a jest jejím důsledkem jednak, že nejen členové nalézacího soudu, nýbrž i účastníci líčení (strany) mohou osobám vyslýchaným klásti otázky (§ 249 tr. ř.), jednak že nalézací soud je povinen dbáti výjimky z této zásady, stanovené v § 252 tr. ř.

Lichevní soud porušil ji ve dvojím směru, jednak tím, že přes odpor obžalovaného dal přečísti svědecký protokol Josefa V., a jednak tím, že k odůvodnění zjištění, mnoho-li obžalovaný obilí sklidil, a mnoho-li ze sklizeného obilí spotřeboval, užil odborných vědomostí jednoho ze svých přísedících z rolnického stavu. Jmenovitě v tomto poslednějším směru jde tu vlastně o znalecký posudek nekontrolovatelný, a poněvadž ani ve směru prvnějším lichevní soud neuvedl pro své usnesení žádných důvodů, ač k tomu dle § 238 tr. ř. byl povinen, dlužno postup lichevního soudu, kterým bylo obžalovanému znemožněno, dotázkami ve smyslu § 249 tr. ř. věc objasniti, pokládati s hlediska čís. 4 § 281 tr. ř. zmatečným.